Технологиуд

Organic amendment located in dripper point in organic citrus production [Испани ]

Aplicación de estiércol de oveja en puntos de riego por goteo en la producción de cítricos orgánicos

technologies_2010 - Испани

Бүрэн гүйцэд байдал: 86%

1. Ерөнхий мэдээлэл

1.2 Технологийг үнэлэх, баримтжуулах ажилд хамаарах мэдээлэл өгсөн хүмүүс, байгууллагуудын холбоо барих мэдээлэл

Мэдээлэл өгсөн хүн (с)

Газар ашиглагч :
Технологи баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн төслийн нэр (шаардлагатай бол)
Interactive Soil Quality assessment in Europe and China for Agricultural productivity and Environmental Resilience (EU-iSQAPER)
Технологи баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн байгууллага(ууд)-ын нэр (шаардлагатай бол)
Agrochesmistry and Environment Department, University Miguel Hernandez (UMH) - Испани

1.3 WOCAT-аар баримтжуулсан өгөгдлийг ашиглахтай холбоотой нөхцөл

Эмхэтгэгч болон гол мэдээлэгч хүн(хүмүүс) WOCAT аргачлалаар баримтжуулсан мэдээллийг ашиглахтай холбоотой нөхцлийг хүлээн зөвшөөрсөн.

Тийм

1.4 Технологи тогтвортой гэдгийг баталгаажуулах

Энэ технологи азрын доройтлыг бууруулахад нөлөө үзүүлэхгүй тул газрын тогтвортой менежментийн технологи болж чадахгүй юу?

Үгүй

2. ГТМ Технологийн тодорхойлолт

2.1 Технологийн товч тодорхойлолт

Технологийн тодорхойлолт:

The land user applies organic amendment located in a dripper point. Sheep manure is applied every year in holes under the foot of every lemon tree. The holes are dug with a shovel.

2.2 Технологийн дэлгэрэнгүй тайлбар

Тодорхойлолт:

Natural / human environment: This SLM technology was established in land under sustainable agricultural in the region of the Vega Baja del Segura (Spain). The region under study is the most southerly county within the Valencian Community (Comunidad Valenciana). Our study site focuses on the province of Alicante. The county is Vega Baja del Segura, which has a total area of 957.73 km2. The county of Vega Baja de Segura covers the region from Orihuela to the mouth of the Segura, where it meets the Mediterranean Sea in Guardamar del Segura (Alicante). Agricultural production in this county is of a very high quality and is intensely competitive. Despite this, the region’s traditional agriculture industry is nonetheless being overtaken by other sectors, with the scarcity of water emerging as a key factor in this shift. Currently, 67% of the arable area relies on irrigation systems. In this area, small holdings yield the majority of the agricultural production: 76% of agricultural estates cover less than five hectares. The main cultivation, in terms of area, is in trees (22,900 ha). Citrus trees (lemon, orange, and mandarin) are the main trees grown in the area (INE, 2009).

Purpose of the Technology: Initially, the main objective of the land user applying the technology was to improve the soils and crop production in his fields by promoting sustainable agricultural management in the Vega Baja region. The previous use of land was conventional with inorganic fertilization and intensive ploughing. The land user had to convert the conventional lemon tree orchard to organic farming with more sustainable practices. The initial investment was very high and he needed nearly 7 years to get certified in Eco-certification and labelling by the Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad Valenciana.

The land user makes all kind of innovative practices to improve soil fertility and crop production; the most pioneering initiative was to apply organic amendment located in dripper points. Organic certified sheep manure is applied every year in September in holes under the foot of every lemon tree. The following year, the position of the hole is moved around the tree. The holes are dug with a shovel; each hole is 0.4 m wide and 0.2 m deep. The eco-certificate sheep manure is bought from sheep holders. The sheep manure is composed of NPK (2.9; 1.8; 2.4%) with a C/N ratio of 8.8. The organic matter content is 44.5% and the moisture value is 53.8%. The irrigation is by drippers and it includes fertilizers in it. The land user is controlling the fertirrigation dose, changing the amount depending on the nutritional state of the orchard and climatological conditions. As part of the organic agriculture, the weed is not removed anymore. Pest control is done by biological methods: fly adhesive traps, pheromones moths traps, Bacillus thuringiensis solution sprayed, paraffin oil and copper sulphate applied by drip irrigation. The pruning remains are kept on the soil surface as a mulching.

The major benefit is an enhancement of the soil organic content in the long term. There is also an improvement of the orchard productivity. The lemon trees become less prone to diseases and pests. The major disadvantage is the high costs at the beginning to change from conventional to organic and to get the Eco-certificate.

2.3 Технологийн гэрэл зураг

2.4 Технологийн дүрс бичлэг

Тайлбар, товч тодорхойлолт :

The organic amendment application is located in dripper points. Sheep manure was applied in holes near to the lemon trees. This technology was established in sustainable agricultural soil in the region of the Vega Baja del Segura.

Он, сар, өдөр:

23/03/2017

Байршил :

Orihuela (Spain)

Зураглаачийн нэр :

Alicia MC

2.5 Энэ үнэлгээнд хамрагдсан технологийг хэрэгжүүлсэн улс орон / бүс нутаг / байршил

Улс :

Испани

Улс/аймаг/сум:

Vega Baja/Alicante

Байршлын дэлгэрэнгүй тодорхойлолт:

Orihuela

Технологи өргөн дэлгэрсэн эсхийг тодорхойл:
 • тодорхой газар хэрэгжсэн/ жижиг талбайд төвлөрсөн

2.6 Хэрэгжих огноо

Хэрэгжүүлсэн он:

2014

2.7 Технологийн танилцуулга

Технологийг хэрхэн нэвтрүүлснийг тодорхойл:
 • Газар ашиглагчдын санаачилгаар

3. ГТМ технологийн ангилал

3.1 Технологийн үндсэн зорилго (д)

 • Үйлдвэрлэлийг сайжруулах
 • Газрын доройтлыг бууруулах, сэргийлэх, нөхөн сэргээх
 • Экосистемийг хамгаалах
 • Биологийн төрөл зүйлийг хамгаалах / сайжруулах
 • Үр ашигтай эдийн засгийн нөлөөг бий болгох
 • Нийгэмд үзүүлэх үр нөлөөг бий болгох

3.2 Технологи хэвтрүүлсэн газрын одоогийн газар ашиглалтын хэлбэр(д)

Тариалангийн газар

Тариалангийн газар

 • Мод, бут тариалах
Мод, бут тариалах - Таримлыг тодорхойлно уу:
 • цитрус
Нэг жил дэх ургамал ургах улирлын тоо:
 • 1
Тодорхойлно уу:

The lemon is harvested between February and March

3.4 Усан хангамж

Технологи хэрэгжүүлсэн газрын усан хангамж:
 • Бүрэн усалгаатай

3.5 Технологи ГТМ-ийн аль бүлэгт хамаарах

 • Хөрсний үржил шимт цогц менежмент

3.6 Технологийг бүрдүүлэх ГТМ арга хэмжээ

Агрономийн арга хэмжээ

Агрономийн арга хэмжээ

 • А2: Органик нэгдэл/ хөрсний үржил шим

3.7 Технологийн шийдвэрлэсэн газрын доройтлын үндсэн төрлүүд

Хөрсний химийн доройтол

Хөрсний химийн доройтол

 • Cn: Үржил шим болон органик агууламж буурах (элэгдлийн шалтгаангүй)
Хөрсний физик доройтол

Хөрсний физик доройтол

 • Pc: Хөрс дагтарших
 • Pk: Гадаргуу дээр өгөршлийн давхарга үүсэх
Биологийн доройтол

Биологийн доройтол

 • Bq: Хэмжээ/ Биомасс буурах
 • Bl: Хөрсөн дэхь амьдрал алдагдах

3.8 Газрын доройтлоос урьдчилан сэргийлэх, сааруулах ба нөхөн сэргээх

Газрын доройтолтой холбоотойгоор Технологи ямар зорилго тавьсан болохыг тодорхойл:
 • Газрын доройтлоос урьдчилан сэргийлэх
 • Газрын доройтлыг багасгах сааруулах

4. Техникийн нөхцөл, хэрэгжилтийн үйл ажиллагаа, материал ба зардал

4.1 Технологийн техникийн зураг

Техник тодорхойлолт (техник зурагтай уялдана):

Species used: Lemon tree (Citrus verna)
Lemon tree root depth: 0.5-0.6m
Spacing between plants: 5m
Spacing between manure holes: 1m
Vertical intervals between drip irrigation rows: 2m
Width holes: 0.2m
Lengths holes: 0.4m
Depths holes: 0.2m

Зохиогч:

Alicia Morugán Coronado

Он, сар, өдөр:

24/03/2017

4.2 Материал болон зардалд хамаарах ерөнхий мэдээлэл

Үнэ өртөг, оруулсан хувь нэмрийг хэрхэн тооцсоныг тодорхойл:
 • Технологийн нэгж тус бүр
Хэмжээ ба нэгж талбайг тодорхойл:

7.7 ha

бусад/үндэсний мөнгөн нэгж (тодорхойл):

Euro

Хэрэв боломжтой бол үндэсний валютын Америк доллартай харьцах харьцааг бичнэ үү (тухайлбал, 1 ам.дол. = 79,9 Бразил реал): 1 ам.дол. =:

0.944508

Хөлсний ажилчны нэг өрдийн ажлын хөлсийг тодорхойл:

60

4.5 Засвар үйлчилгээ / давтагдах үйл ажиллагаа

Үйл ажиллагаа Хугацаа/ давтамж
1. Digging hole September
2. Organic amendment September
3. Irrigation all year
4. Biological control all year
5. Fertirrigation All year, except autumn and winter
6. Pruning material left on soil surface May, July and August

4.6 Засвар үйлчилгээ / урсгал үйл ажиллагаанд шаардагдах зардал ба материал (жилээр)

Хөрөнгө оруулалтыг дурьдана уу Хэмжих нэгж Тоо хэмжээ Нэгжийн өртөг Материал бүрийн нийт өртөг % газар ашиглачаас гарсан зардал
Хөдөлмөр эрхлэлт Organic amendment person/hour 5.0 6.0 30.0 100.0
Хөдөлмөр эрхлэлт Pruning person/hour 100.0 6.0 600.0 100.0
Хөдөлмөр эрхлэлт Fertirrigation person/hour 100.0 6.0 600.0 100.0
Хөдөлмөр эрхлэлт Biological control person/hour 30.0 10.0 300.0 100.0
Тоног төхөөрөмж Tractor with trailer (hire per day) piece 2.0 30.0 60.0 100.0
Бордоо ба биоцид Organic amendment kg 1200.0 30.0 36000.0 100.0
Бордоо ба биоцид Fertirrigation Litres 1400.0 8.0 11200.0 100.0
Бордоо ба биоцид Bacillus thuringiensis Kg 60.0 20.0 1200.0 100.0
Бордоо ба биоцид Copper sulphate solution Kg 5.0 30.0 150.0 100.0
Бордоо ба биоцид Paraffin oil Litres 10.0 30.0 300.0 100.0
Бордоо ба биоцид Adhesive trap piece 100.0 10.0 1000.0 100.0
Бордоо ба биоцид Pheromone trap piece 10.0 40.0 400.0 100.0
Технологийг арчилах тордоход шаардагдах нийт үнэ өртөг 51840.0
Технологи сайжруулах нийт үнэ өртөг, ам.доллар 54885.72
Тайлбар:

The price of sheep manure is so high because he has to buy it from eco-certified sheep holders.

4.7 Зардалд нөлөөлж байгаа хамгийн чухал хүчин зүйл

Өртөг зардлыг тодорхойлох гол хүчин зүйлсийг дурьдана уу:

The pests, and the loss of product caused by unexpected weather.

5. Хүн, байгалийн хүрээлэн буй орчин

5.1 Уур амьсгал

Жилийн нийлбэр хур тундас
 • <250 мм
 • 251-500 мм
 • 501-750 мм
 • 751-1,000 мм
 • 1,001-1,500 мм
 • 1,501-2,000 мм
 • 2,001-3,000 мм
 • 3,001-4,000 мм
 • > 4,000 мм
Жилийн дундаж хур тунадас (хэрэв мэдэгдэж байвал), мм:

250.00

Агро-уур амьсгалын бүс
 • Хагас хуурай

5.2 Байрзүйн зураг

Дундаж налуу:
 • Тэгш (0-2 %)
 • Бага зэрэг хэвгий (3-5 %)
 • Дунд зэрэг хэвгий (6-10 % )
 • Долгиорхог (11-15 %)
 • Толгодорхог (16-30 %)
 • Эгц налуу (31-60 % )
 • Огцом эгц налуу (>60 %)
Гадаргын хэлбэр:
 • Тэгш өндөрлөг/тэгш тал
 • Зоо, хяр
 • Уулын энгэр, хажуу
 • Ухаа, гүвээ, дов толгод
 • Уулын бэл
 • Хөндий, хоолой, нам хотос
Өндөршлийн бүс:
 • 0-100 м д.т.д
 • 101-500 м д.т.д
 • 501-1,000 м д.т.д
 • 1,001-1,500 м д.т.д
 • 1,501-2,000 м д.т.д
 • 2,001-2,500 м д.т.д
 • 2,501-3,000 м д.т.д
 • 3,001-4,000 м д.т.д
 • > 4,000 м д.т.д
Технологи дараах асуудалд хандсан эсэхийг тодорхойл:
 • шаардлагагүй

5.3 Хөрс

Хөрсний дундаж зузаан:
 • Маш нимгэн (0-20 см)
 • Нимгэн (21-50 см)
 • Дунд зэрэг зузаан (51-80 см)
 • Зузаан (81-120 cм)
 • Маш зузаан (>120 cм)
Хөрсний бүтэц (өнгөн хөрс):
 • Дунд зэрэг (шавранцар)
Хөрсний бүтэц (>20 см-ээс доош):
 • Дунд зэрэг (шавранцар)
Өнгөн хөрсний органик нэгдэл:
 • Дунд (1-3 % )

5.4 Усны хүртээм ба чанар

Хөрсний усны гүн:

Гадаргад ойрхон

Гадаргын усны хүртээмж:

Дунд зэрэг

Усны чанар (цэвэрлээгүй):

Зөвхөн газар тариалангийн зориулалтаар ашиглах (усалгаа)

Усны давсжилт асуудал болдог уу?

Үгүй

Энэ газар үер усанд автдаг уу?

Үгүй

5.5 Биологийн төрөл зүйл

Зүйлийн олон янз байдал:
 • Их
Амьдрах орчны олон янз байдал:
 • Дунд зэрэг

5.6 Технологи нэвтрүүлсэн газар ашиглагчидын онцлог шинж

Суурьшмал эсвэл нүүдлийн:
 • Суурьшмал
Үйлдвэрлэлийн системийн зах зээлийн чиг баримжаа:
 • Худалдаа наймааны/ зах зээлийн
Фермээс гадуурх орлого:
 • Нийт орлогын %50 дээш хувь
Чинээлэг байдлыг харьцангуй түвшин:
 • Ядуу
Хувь хүн эсвэл бүлэг:
 • Хувь хүн / өрх
Механикжилтын түвшин:
 • Хүнд хүчир ажил
 • Механикжсан / мотортой
Хүйс:
 • Эрэгтэй
Газар ашиглагчийн нас:
 • Дунд нас

5.7 Технологи нэвтрүүлэхэд газар ашиглагчийн ашигласан газрын дундаж талбай

 • < 0.5 га
 • 0.5-1 га
 • 1-2 га
 • 2-5 га
 • 5-15 га
 • 15-50 га
 • 50-100 га
 • 100-500 га
 • 500-1,000 га
 • 1,000-10,000 га
 • > 10,000 га
Энэ нь жижиг, дунд, том оворт тооцогдох уу (орон нутгийн чиг баримжаагаар)?
 • Дунд-хэмжээний

5.8 Газар эзэмшил, газар ашиглах эрх, ус ашиглах эрх

Газар өмчлөл:
 • Хувь хүн, тодорхой цол эргэмгүй
Газар ашиглах эрх:
 • Түрээсийн хэлбэрээр
Ус ашиглах эрх:
 • Нэгдлийн хэлбэрээр (зохион байгуулалттай)

5.9 Дэд бүтэц, үйлчилгээний хүртээмж

эрүүл мэнд:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
боловсрол:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
техник дэмжлэг:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
хөдөлмөр эрхлэлт (жишээ нь, ХАА-аас өөр):
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
зах зээл:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
эрчим хүч:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
зам ба тээвэр:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
ундны ус ба ариутгал:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
санхүүгийн үйлчилгээ:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн

6. Үр нөлөө ба дүгнэлт

6.1 Технологийн талбай дахь үр нөлөө

Нийгэм-эдийн засгийн үр нөлөө

Үйлдвэрлэл

Газар тариалангийн үйлдвэрлэл

буурсан
нэмэгдсэн
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

The land user observe that the crop production increased two times with the organic agriculture management.

үр тарианы чанар

буурсан
нэмэгдсэн
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

The lemon fruit with the organic farming management is bigger than before with conventional management.

Усны хүртээм ба чанар

усалгааны усны хүртээмж

буурсан
нэмэгдсэн
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Changing the irrigation to drip irrigation the land user can save water.

Орлого, зарлага

ХАА-н хөрөнгө оруулалтын зардал

Нэмэгдсэн
Буурсан
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Less use of fertilizer, less tillage, no herbicides/pesticides.

тариалангийн газрын орлого

буурсан
нэмэгдсэн
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

The price of eco-certified lemon in the market is 3 times higher than conventional and the expenses on agricultural inputs are lower.

хөдөлмөр хүчний хэмжээ

Нэмэгдсэн
Буурсан
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Only work for digging the hole, maintaining fertirrigation, harvesting and pruning, but no work for applying pesticides, tillage and weeding.

Нийгэм-соёлын үр нөлөө

эрүүл мэндийн байдал

муудсан
сайжирсан
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Improved health due to non-application of herbicides/pesticides.

газар ашиглалт / усны эрх

муудсан
сайжирсан
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

The farmer can buy more land due to this income.

олон нийтийн институц

суларсан
хүчирхэгжсэн
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Due to this eco-management, the farmer became well-known and recognized in the region. He appears in television and teaches other farmers and became the president of the regional farmer association.

ГТМ/ газрын доройтлын талаархи мэдлэг

буурсан
сайжирсан
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

The farmer learned a lot about the soil and enhanced his continued education.

Экологийн үр нөлөө

Усны эргэлт/ илүүдэл

усны хэмжээ

буурсан
нэмэгдсэн
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Less water is used through drip irrigation.

гадаргын урсац

Нэмэгдсэн
Буурсан
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Better infiltration due to better soil structure due to the manure application, thus less runoff.

Хөрс

хөрс нягтрах

Нэмэгдсэн
багассан
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Less soil compaction due to better soil structure due to the manure application.

шимт бодисын эргэлт/ сэргэлт

буурсан
нэмэгдсэн
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Adding sheep manure increases nutrients.

хөрсний органик нэгдэл/ хөрсөнд агуулагдах С

буурсан
нэмэгдсэн
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Adding sheep manure increases organic matter.

Биологийн: ургамал, амьтан

Ашигт төрөл зүйл

буурсан
нэмэгдсэн
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

The organic farming enforces the lemon trees against pests and diseases.

хортон шавж/өвчний хяналт

буурсан
нэмэгдсэн
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

The organic farming enforces the lemon trees against pests and diseases.

Уур амьсгал болон гамшгийн эрсдлийг бууруулах

үер усны нөлөө

Нэмэгдсэн
Буурсан
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Flood impacts is less due to better soil structure.

хөрсний гулсалт/ чулуун нуранги

Нэмэгдсэн
Буурсан
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Land movements decrease due to better soil structure.

гангийн нөлөө

Нэмэгдсэн
Буурсан
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Drought impacts decrease due to more soil moisture.

нүүрстөрөгч ба хүлэмжийн хийн ялгаруулалт

Нэмэгдсэн
Буурсан
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Increase the carbon in the soil due to organic farming and the manure application.

6.2 Технологийн талбайн гадна үзүүлсэн үр нөлөө

хөрш зэргэлдээ газарт учирах хохирол

Нэмэгдсэн
багассан
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

No pollution by herbicides/pesticides.

хүлэмжийн хийн нөлөө

Нэмэгдсэн
багассан
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Increase the carbon in the soil due to organic farming and the manure application.

6.3 Технологийн уур амьсгалын өөрчлөлт ба Уур амьсгалаас хамаарах аюул/гамшигт үзэгдэлд өртөх байдал ба эмзэг байдал (газар ашиглагч нарын дүгнэлтээр)

Уур амьсгалын аажим өөрчлөлт

Уур амьсгалын аажим өөрчлөлт
Улирал Өсөх эсвэл буурах Технологи түүний нөлөөг хэрхэн бууруулж байна?
Жилийн дундаж температур Өсөлт Сайн
Улирлын температур Зун Өсөлт Сайн
Жилийн дундаж хур тундас Бууралт Сайн
Улирлын хур тундас Чийглэг/борооны улирал Өсөлт Маш сайн

Уур амьсгалаас хамаарах аюулууд (гамшигууд)

Уур амьсгалын гамшигууд
Технологи түүний нөлөөг хэрхэн бууруулж байна?
Ган гачиг Сайн
Гидрологийн гамшиг
Технологи түүний нөлөөг хэрхэн бууруулж байна?
Шар усны үер Сайн
Хөрсний гулсалт Маш сайн
Биолоигийн гамшигууд
Технологи түүний нөлөөг хэрхэн бууруулж байна?
шавьж / хорхой Сайн

6.4 Зардал ба үр ашгийн шинжилгээ

Үр ашгийг барилга байгууламжийн зардалтай (газар ашиглагчдын үзэл бодлоор) хэрхэн харьцуулах вэ?
Богино хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Бага зэрэг сөрөг

Урт хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Маш эерэг

Үр ашгийг засвар үйлчилгээ/ урсгал зардалтай (газар ашиглагчдын үзэл бодлоор) хэрхэн харьцуулах вэ?
Богино хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Бага зэрэг эерэг

Урт хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Маш эерэг

Тайлбар:

The land user had problems to cope with the money input to establish the SLM technology at the beginning of the process, but he believes that in 10 years the perspective will be better and he will recover the money spent at the beginning.

6.5 Технологи нутагшуулах

 • 1-10 %
Технологийг өөрийн талбайд нэвтрүүлсэн бусад иргэдээс хэд нь үүнийг өөрийн хүчээр, өөрөөр хэлбэл ямар нэг материал, техникийн дэмжлэг, төлбөр авалгүй хийсэн бэ?
 • 91-100%

6.6 Дасан зохицох

Хувьсан өөрчлөгдөж буй нөхцөл байдалд Технологид сүүлд ямар нэг шинэчлэл хийгдсэн үү?

Тийм

Хэрэв тийм бол ямар өөрчлөлтийг даван туулахад шинэчлэл хийгдсэн бэ?
 • уур амьсгалын өөрчлөлт/ эрс тэс байдал
Технологийн дасан зохицох байдлыг тодорхойл (хийц, материал, төрөл зүйл г.м.):

The dose of manure application was modified regarding the climatological conditions.

6.7 Технологийн давуу тал/боломжууд

Газар ашиглагчдын тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
Reduction of soil degradation
Enhacement of soil fertility
Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
Improvement in crop production
Contribution towards a better social acknowledgment of the sustainable farming

6.8 Технологийн дутагдалтай/сул тал/аюул болон тэдгээрийн хэрхэн даван туулах арга замууд

Газар ашиглагч нарын тодорхойлсон сул тал/ дутагдал/ эрсдэл Тэдгээрийг хэрхэн даван туулах вэ?
The high dependency on climatological conditions Pay special attention in soil structure
Strict control of organic amendment input with exhaustive verifications and monitoring of the sheep manure Improve verification process.
Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон сул тал/ дутагдал/ эрсдэл Тэдгээрийг хэрхэн даван туулах вэ?
Short response time to the weather risk or plagues Daily monitoring of crop and soil response.

7. Ном зүй ба холбоосууд

7.1 Мэдээллийн аргууд / эх сурвалжууд

 • Хээрийн уулзалт, судалгаа

1: land user

 • Газар ашиглагчтай хийсэн ярилцлага

2

 • ГТМ-ийн мэргэжилтэн/шинжээчтэй хийсэн ярилцлага

1: Biological control advisor

Мэдээллийг хэзээ (газар дээр нь) цуглуулсан бэ?

23/03/2017

7.2 Хүртээмжтэй ном, бүтээлийн ишлэл

Гарчиг, зохиогч, он, ISBN:

no

7.3 Холбогдох мэдээллийн интернет холбоос

Гарчиг/ тодорхойлолт :

Citrisol S.Coop (farmers association)

URL:

http://citrisol.es/

Модулууд