Технологиуд

Soil faced deep trench bunds [Этиоп]

 • Бүтээн байгуулалт:
 • Шинэчлэх:
 • Цуглуулсан этгээд:
 • Редактор:
 • Хянагчид: ,

Nay Hamed Amik Metrebwi Zala

technologies_1197 - Этиоп

Бүрэн гүйцэд байдал: 78%

1. Ерөнхий мэдээлэл

1.2 Технологийг үнэлэх, баримтжуулах ажилд хамаарах мэдээлэл өгсөн хүмүүс, байгууллагуудын холбоо барих мэдээлэл

Мэдээлэл өгсөн хүн (с)

ГТМ мэргэжилтэн :
ГТМ мэргэжилтэн :

Sibhatleab Mulugeta

Mekelle University

Этиоп

ГТМ мэргэжилтэн :

Weldearegay Kifle

Mekelle University

Этиоп

Технологи баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн байгууллага(ууд)-ын нэр (шаардлагатай бол)
Mekelle University (Mekelle University) - Этиоп

1.3 WOCAT-аар баримтжуулсан өгөгдлийг ашиглахтай холбоотой нөхцөл

Эмхэтгэгч болон гол мэдээлэгч хүн(хүмүүс) WOCAT аргачлалаар баримтжуулсан мэдээллийг ашиглахтай холбоотой нөхцлийг хүлээн зөвшөөрсөн.

Тийм

2. ГТМ Технологийн тодорхойлолт

2.1 Технологийн товч тодорхойлолт

Технологийн тодорхойлолт:

Compacted soil bund constructed following a contour using a soil excavated from deep trenches on the up-slope side.

2.2 Технологийн дэлгэрэнгүй тайлбар

Тодорхойлолт:

Soil faced deep trench bund is constructed by excavating trenches of 1 m deep, 0.5 - 1 m wide and 2 - 3.5 m long with spacing between trenches of 0.3 - 0.5 m along the contour and using the excavated soil to construct a compacted bund downslope. The smaller dimensions are usually used in cultivated lands while the larger are implemented in grazing lands.

Purpose of the Technology: Soil faced deep trench bund decreases slope length, runoff velocity and soil loss; and increases runoff harvesting, soil moisture and groundwater recharge.

Establishment / maintenance activities and inputs: Construction of soil faced deep trench bund involves alignment of a contour, excavation of trenches, construction and compaction of bund and planting grass, while the maintenance involves dredging of sediment from the trenches and use it for reinforcing the embankment.

Line level, tape meter, digging hoe, shovel and grass are needed for the establishment and maintenance.

Natural / human environment: The technology is implemented in moderate (5 - 8%) and hill (8 - 16%) slopes and in medium and heavy soil types of at least 1 m depth. It reduces runoff amount and velocity thereby decreasing soil loss and desertification/land degradation. It also improves soil moisture availability and groundwater recharge by encouraging lateral and vertical movement of water respectively.

It is mostly constructed using communal labour and there is an encouraging trend of spontaneous adoption. The technology is witnessed to be increasing crop and fodder production thereby improving the livelihood of the land users. It, however, is labour intensive and slightly reduces farm size.

2.3 Технологийн гэрэл зураг

2.5 Энэ үнэлгээнд хамрагдсан технологийг хэрэгжүүлсэн улс орон / бүс нутаг / байршил

Улс :

Этиоп

Улс/аймаг/сум:

Tigray

Байршлын дэлгэрэнгүй тодорхойлолт:

Kilte Awlaelo

Технологи өргөн дэлгэрсэн эсхийг тодорхойл:
 • газар дээр жигд тархсан
Хэрэв талбайн хэмжээ тодорхойгүй бол талбайн хэмжээг ойролцоогоор тодорхойлно уу.
 • 10-100 км2

2.7 Технологийн танилцуулга

Технологийг хэрхэн нэвтрүүлснийг тодорхойл:
 • Гадны төсөл/хөтөлбөрийн дэмжлэгтэйгээр

3. ГТМ технологийн ангилал

3.1 Технологийн үндсэн зорилго (д)

 • Газрын доройтлыг бууруулах, сэргийлэх, нөхөн сэргээх

3.2 Технологи хэвтрүүлсэн газрын одоогийн газар ашиглалтын хэлбэр(д)

Тариалангийн газар

Тариалангийн газар

 • Нэг наст үр тариа
 • Олон наст (модлог биш) тариалан
Тариалан - Таримлыг тодорхойлно уу:
 • үр тариа - арвай
 • үр тариа - эрдэнэ шиш
 • үр тариа - жирийн сорго
 • тосны ургамал - наран цэцэг, рапс ба бусад
 • wheat, teff
 • elephant grass
Нэг жил дэх ургамал ургах улирлын тоо:
 • 1
Тодорхойлно уу:

Longest growing period in days: 150 Longest growing period from month to month: June - November

Бэлчээрийн газар

Бэлчээрийн газар

Эрчимжсэн бэлчээр / тэжээл үйлдвэрлэл:
 • Хадлан буюу бэлчээрт ашиглагдахгүй талбай
 • Сайжруулсан бэлчээр
Тайлбар:

Major land use problems (compiler’s opinion): Soil erosion, overgrazing, decline of soil fertility and productivity.

Major land use problems (land users’ perception): Soil erosion, reduced soil depth, fertility and productivity.

3.4 Усан хангамж

Технологи хэрэгжүүлсэн газрын усан хангамж:
 • Байгалийн усалгаатай

3.5 Технологи ГТМ-ийн аль бүлэгт хамаарах

 • Налуугийн хөндөлн огтлолын дагуух арга хэмжээ
 • Гүний усны менежмент

3.6 Технологийг бүрдүүлэх ГТМ арга хэмжээ

Ургамалжилтын арга хэмжээ

Ургамалжилтын арга хэмжээ

 • V2: Өвс ба олон наст өвслөг ургамал
Барилга байгууламжийн арга хэмжээ

Барилга байгууламжийн арга хэмжээ

 • S2: Далан, хаалт
Тайлбар:

Main measures: structural measures

Secondary measures: vegetative measures

Type of vegetative measures: aligned: -contour

3.7 Технологийн шийдвэрлэсэн газрын доройтлын үндсэн төрлүүд

Хөрс усаар эвдрэх

Хөрс усаар эвдрэх

 • Wt: Хөрсний гадаргын угаагдал
 • Wg: Гуу жалгын элэгдэл
Биологийн доройтол

Биологийн доройтол

 • Bc: Ургамлан нөмрөг багасах
Тайлбар:

Main type of degradation addressed: Wt: loss of topsoil / surface erosion

Secondary types of degradation addressed: Wg: gully erosion / gullying, Bc: reduction of vegetation cover

Main causes of degradation: soil management, overgrazing, Heavy / extreme rainfall (intensity/amounts), population pressure

Secondary causes of degradation: crop management (annual, perennial, tree/shrub) (Crop residues are removed during harvesting), over-exploitation of vegetation for domestic use, change of seasonal rainfall, droughts, land tenure, poverty / wealth, education, access to knowledge and support services

3.8 Газрын доройтлоос урьдчилан сэргийлэх, сааруулах ба нөхөн сэргээх

Газрын доройтолтой холбоотойгоор Технологи ямар зорилго тавьсан болохыг тодорхойл:
 • Газрын доройтлыг багасгах сааруулах
 • Хүчтэй доройтсон газрыг нөхөн сэргээх/ сайжруулах
Тайлбар:

Main goals: mitigation / reduction of land degradation
Secondary goals: rehabilitation / reclamation of denuded land

4. Техникийн нөхцөл, хэрэгжилтийн үйл ажиллагаа, материал ба зардал

4.1 Технологийн техникийн зураг

Техник тодорхойлолт (техник зурагтай уялдана):

Soil faced deep trench bunds are structures constructed by excavating trenches following the contour and using the excavated soil to establish compacted bund on the lower side.

Location: Tigray. Kilte Awlaelo

Date: 10/10/2014

Technical knowledge required for field staff / advisors: moderate

Technical knowledge required for land users: low

Main technical functions: control of dispersed runoff: retain / trap, reduction of slope length

Secondary technical functions: increase of infiltration, increase / maintain water stored in soil, increase of groundwater level / recharge of groundwater, sediment retention / trapping, sediment harvesting

Aligned: -contour
Vegetative material: G : grass
Number of plants per (ha): 1600
Vertical interval between rows / strips / blocks (m): 1 - 1.2
Spacing between rows / strips / blocks (m): 10 - 15
Vertical interval within rows / strips / blocks (m): 0.5

Grass species: Elephant grass is mostly planted on the bunds in a single row at spacing of 0.5 m.

Slope (which determines the spacing indicated above): 6.5 and 12%

Gradient along the rows / strips: 0%

Bund/ bank: level
Vertical interval between structures (m): 1 - 1.2
Spacing between structures (m): 10 - 15
Depth of ditches/pits/dams (m): 1
Width of ditches/pits/dams (m): 0.5 - 1
Length of ditches/pits/dams (m): 2 - 3.5
Height of bunds/banks/others (m): 0.75 - 1
Width of bunds/banks/others (m): 0.3 - 1.2
Length of bunds/banks/others (m): 60 - 100

Construction material (earth): Soil excavated from the trenches is used to construct bunds

Slope (which determines the spacing indicated above): 6.5 and 12%

Lateral gradient along the structure: 0%

Vegetation is used for stabilisation of structures.

Зохиогч:

Eyasu Yazew, P.O.Box 231, Mekelle University, Mekelle, Ethiopia

4.2 Материал болон зардалд хамаарах ерөнхий мэдээлэл

бусад/үндэсний мөнгөн нэгж (тодорхойл):

Birr

Хэрэв боломжтой бол үндэсний валютын Америк доллартай харьцах харьцааг бичнэ үү (тухайлбал, 1 ам.дол. = 79,9 Бразил реал): 1 ам.дол. =:

18.0

Хөлсний ажилчны нэг өрдийн ажлын хөлсийг тодорхойл:

2.50

4.3 Байгуулах үйл ажиллагаа

Үйл ажиллагаа Хугацаа (улирал)
1. Purchase of elephant grass June/July
2. Grass plantation July
3. Contour alignment, marking trench dimensions, trench excavation and construction and compaction of bund January - May

4.4 Байгуулалтад шаардагдах зардал ба материал

Хөрөнгө оруулалтыг дурьдана уу Хэмжих нэгж Тоо хэмжээ Нэгжийн өртөг Материал бүрийн нийт өртөг % газар ашиглачаас гарсан зардал
Хөдөлмөр эрхлэлт Labour ha 1.0 2119.0 2119.0 60.0
Тоног төхөөрөмж Tools ha 1.0 44.0 44.0
Таримал материал Seedlings ha 1.0 36.0 36.0
Технологи бий болгох нийт үнэ өртөг 2199.0
Технологи бий болгох нийт үнэ өртөг, ам.доллар 122.17
Тайлбар:

Duration of establishment phase: 48 month(s)

4.5 Засвар үйлчилгээ / давтагдах үйл ажиллагаа

Үйл ажиллагаа Хугацаа/ давтамж
1. Dredging of deposited sediment from trenches and compacting it on the bund January - May

4.6 Засвар үйлчилгээ / урсгал үйл ажиллагаанд шаардагдах зардал ба материал (жилээр)

Хөрөнгө оруулалтыг дурьдана уу Хэмжих нэгж Тоо хэмжээ Нэгжийн өртөг Материал бүрийн нийт өртөг % газар ашиглачаас гарсан зардал
Хөдөлмөр эрхлэлт Labour ha 1.0 833.0 833.0 100.0
Технологийг арчилах тордоход шаардагдах нийт үнэ өртөг 833.0
Технологи сайжруулах нийт үнэ өртөг, ам.доллар 46.28
Тайлбар:

Machinery/ tools: Digging hoe, shovel (Costs are included in the structural measures), Line level, tape meter, digging hoe, shovel

The cost was calculated for an average bund length and spacing of 80 m and 12.5 m respectively, which would result in a construction of 10 bunds per ha. In addition, an average trench length and spacing between trenches along the contour of 2.75 m and 0.4 m was considered respectively resulting in 25 trenches per bund and 250 trenches per ha.

The excavation of one deep trench and construction of the corresponding bund requires 3 person days during establishment while maintaining it needs 1.5 person days per year. A single row of grass is planted on the bunds at 0.5 m interval and a person is assumed to plant about 100 seedlings per day. The cost calculation rates apply to 2012. Accordingly, the price of single elephant grass is 0.4 Birr and the daily labour wage is 40 Birr for light work such as grass planting and 50 Birr for medium work such as trench excavation.

4.7 Зардалд нөлөөлж байгаа хамгийн чухал хүчин зүйл

Өртөг зардлыг тодорхойлох гол хүчин зүйлсийг дурьдана уу:

Labour, slope, landuse, soil depth.

5. Хүн, байгалийн хүрээлэн буй орчин

5.1 Уур амьсгал

Жилийн нийлбэр хур тундас
 • <250 мм
 • 251-500 мм
 • 501-750 мм
 • 751-1,000 мм
 • 1,001-1,500 мм
 • 1,501-2,000 мм
 • 2,001-3,000 мм
 • 3,001-4,000 мм
 • > 4,000 мм
Хур тунадасны талаархи тодорхойлолт/ тайлбар:

Average rainfall of 450-550 mm, Main rainy season from Mid-June to August

Агро-уур амьсгалын бүс
 • Хагас хуурай

Thermal climate class: subtropics

5.2 Байрзүйн зураг

Дундаж налуу:
 • Тэгш (0-2 %)
 • Бага зэрэг хэвгий (3-5 %)
 • Дунд зэрэг хэвгий (6-10 % )
 • Долгиорхог (11-15 %)
 • Толгодорхог (16-30 %)
 • Эгц налуу (31-60 % )
 • Огцом эгц налуу (>60 %)
Гадаргын хэлбэр:
 • Тэгш өндөрлөг/тэгш тал
 • Зоо, хяр
 • Уулын энгэр, хажуу
 • Ухаа, гүвээ, дов толгод
 • Уулын бэл
 • Хөндий, хоолой, нам хотос
Өндөршлийн бүс:
 • 0-100 м д.т.д
 • 101-500 м д.т.д
 • 501-1,000 м д.т.д
 • 1,001-1,500 м д.т.д
 • 1,501-2,000 м д.т.д
 • 2,001-2,500 м д.т.д
 • 2,501-3,000 м д.т.д
 • 3,001-4,000 м д.т.д
 • > 4,000 м д.т.д
Гадаргын талаархи тайлбар ба бусад тодорхойлолт:

Slopes on average: An average slope of 6.5% is taken for moderate slope and 12% for hill slope.

5.3 Хөрс

Хөрсний дундаж зузаан:
 • Маш нимгэн (0-20 см)
 • Нимгэн (21-50 см)
 • Дунд зэрэг зузаан (51-80 см)
 • Зузаан (81-120 cм)
 • Маш зузаан (>120 cм)
Хөрсний бүтэц (өнгөн хөрс):
 • Дунд зэрэг (шавранцар)
 • Хүнд (шаварлаг)
Өнгөн хөрсний органик нэгдэл:
 • Дунд (1-3 % )
 • Бага (<1 % )
Боломжтой бол хөрсний бүрэн тодорхойлолт, боломжит мэдээллийг өгнө үү, жишээ нь хөрсний төрөл, хөрсний урвалын орчин/хүчиллэг байдал, катион солилцох чадавхи, азотын хэмжээ, давсжилт г.м.

Soil depth on average: The deep trench should usually be 1 m deep.
Soil texture: Medium (ranked 1) and fine/heavy (ranked 2, Appropriate in case of grazing lands.)
Soil fertility: Low (ranked 1) and medium (Clay soils in rehabilitated grazing lands, ranked 2.)
Topsoil organic matter: Low (more in cultivate lands, ranked 1) and Medium (more in grazing lands, ranked 2)
Soil drainage/infiltration is medium (ranked 1) and poor (in clay soils, ranked 2)
Soil water storage capacity is medium (ranked 1) and high (ranked 2)

5.4 Усны хүртээм ба чанар

Хөрсний усны гүн:

5-50 м

Гадаргын усны хүртээмж:

Муу/огт байхгүй

Усны чанар (цэвэрлээгүй):

Зөвхөн газар тариалангийн зориулалтаар ашиглах (усалгаа)

5.5 Биологийн төрөл зүйл

Зүйлийн олон янз байдал:
 • Бага

5.6 Технологи нэвтрүүлсэн газар ашиглагчидын онцлог шинж

Үйлдвэрлэлийн системийн зах зээлийн чиг баримжаа:
 • Амь зуух арга хэлбэрийн (өөрийгөө хангах)
Фермээс гадуурх орлого:
 • Нийт орлогын %10 доош хувь
Чинээлэг байдлыг харьцангуй түвшин:
 • Ядуу
 • Дундаж
Хувь хүн эсвэл бүлэг:
 • бүлэг / олон нийтийн
Механикжилтын түвшин:
 • Хүнд хүчир ажил
 • Амьтны зүтгүүр
Хүйс:
 • Эмэгтэй
 • Эрэгтэй
Газар ашиглагчдын бусад шаардлагатай шинж чанарыг тодорхойл:

Land users applying the Technology are mainly common / average land users
Population density: 100-200 persons/km2
Annual population growth: 2% - 3%
10% of the land users are rich and own 10% of the land.
60% of the land users are average wealthy and own 55% of the land (35 birr/person/day).
30% of the land users are poor and own 35% of the land.

5.7 Технологи нэвтрүүлэхэд газар ашиглагчийн ашигласан газрын дундаж талбай

 • < 0.5 га
 • 0.5-1 га
 • 1-2 га
 • 2-5 га
 • 5-15 га
 • 15-50 га
 • 50-100 га
 • 100-500 га
 • 500-1,000 га
 • 1,000-10,000 га
 • > 10,000 га
Энэ нь жижиг, дунд, том оворт тооцогдох уу (орон нутгийн чиг баримжаагаар)?
 • Бага-хэмжээний
Тайлбар:

Average land holding is 0.6 ha per household.

5.8 Газар эзэмшил, газар ашиглах эрх, ус ашиглах эрх

Газар өмчлөл:
 • Төр засаг
Газар ашиглах эрх:
 • Нэгдлийн хэлбэрээр (зохион байгуулалттай)
 • Хувь хүн

5.9 Дэд бүтэц, үйлчилгээний хүртээмж

эрүүл мэнд:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
боловсрол:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
техник дэмжлэг:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
хөдөлмөр эрхлэлт (жишээ нь, ХАА-аас өөр):
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
зах зээл:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
эрчим хүч:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
зам ба тээвэр:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
ундны ус ба ариутгал:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
санхүүгийн үйлчилгээ:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
Mobile communication:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн

6. Үр нөлөө ба дүгнэлт

6.1 Технологийн талбай дахь үр нөлөө

Нийгэм-эдийн засгийн үр нөлөө

Үйлдвэрлэл

Газар тариалангийн үйлдвэрлэл

буурсан
нэмэгдсэн

тэжээл үйлдвэрлэл

буурсан
нэмэгдсэн

тэжээлийн чанар

буурсан
нэмэгдсэн

малын бүтээмж

буурсан
нэмэгдсэн

Үйлдвэрлэлийн газар

буурсан
нэмэгдсэн
Орлого, зарлага

тариалангийн газрын орлого

буурсан
нэмэгдсэн

хөдөлмөр хүчний хэмжээ

Нэмэгдсэн
Буурсан

Нийгэм-соёлын үр нөлөө

хүнсний аюулгүй байдал/ өөрийгөө хангах

буурсан
сайжирсан

эрүүл мэндийн байдал

муудсан
сайжирсан
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Increased investment in health as a result of increased income.

олон нийтийн институц

суларсан
хүчирхэгжсэн

ГТМ/ газрын доройтлын талаархи мэдлэг

буурсан
сайжирсан

Нийгэм, эдийн засгийн хувьд эмзэг бүлгийнхний нөхцөл байдал

муудсан
сайжирсан

Improved livelihoods and human well-being

decreased
increased

Экологийн үр нөлөө

Усны эргэлт/ илүүдэл

ус хураах / цуглуулах

буурсан
сайжирсан

гадаргын урсац

Нэмэгдсэн
Буурсан

гүний усны түвшин / уст давхарга

буурсан
урсац
Хөрс

хөрсний чийг

буурсан
нэмэгдсэн

хөрсөн бүрхэвч

буурсан
сайжирсан

хөрс алдагдах

Нэмэгдсэн
Буурсан

6.2 Технологийн талбайн гадна үзүүлсэн үр нөлөө

Усны хүртээмж

буурсан
нэмэгдсэн

Доод урсгалын үер

Нэмэгдсэн
багассан

урсацын адагт лаг шавар хуримтлагдана

Нэмэгдсэн
Буурсан

хөрш зэргэлдээ газарт учирах хохирол

Нэмэгдсэн
багассан

6.4 Зардал ба үр ашгийн шинжилгээ

Үр ашгийг барилга байгууламжийн зардалтай (газар ашиглагчдын үзэл бодлоор) хэрхэн харьцуулах вэ?
Богино хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Эерэг

Урт хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Эерэг

Үр ашгийг засвар үйлчилгээ/ урсгал зардалтай (газар ашиглагчдын үзэл бодлоор) хэрхэн харьцуулах вэ?
Богино хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Эерэг

Урт хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Маш эерэг

6.5 Технологи нутагшуулах

Боломжтой бол, тоогоор илэрхийл (өрхийн тоо эсвэл бүрхэх талбай):

8735

Технологийг өөрийн талбайд нэвтрүүлсэн бусад иргэдээс хэд нь үүнийг өөрийн хүчээр, өөрөөр хэлбэл ямар нэг материал, техникийн дэмжлэг, төлбөр авалгүй хийсэн бэ?
 • 51-90%
Тайлбар:

27% of land user families have adopted the Technology with external material support

2541 land user families have adopted the Technology with external material support

73% of land user families have adopted the Technology without any external material support

6194 land user families have adopted the Technology without any external material support

There is a moderate trend towards spontaneous adoption of the Technology

6.7 Технологийн давуу тал/боломжууд

Газар ашиглагчдын тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
Reduce soil erosion and increase soil fertility

How can they be sustained / enhanced? Continuous maintenance and excavation of sediment
Increase soil moisture and yield

How can they be sustained / enhanced? Planting grass, sunflower and other fodder plants on the bund to increase conservation as well as economic benefits
Reduce surface runoff, increase water storage in trenches and recharging downstream springs

How can they be sustained / enhanced? Continuous maintenance and excavation of sediment
Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
Decreased slope length, reduced runoff amount and velocity and soil erosion

How can they be sustained / enhanced? Continuous maintenance of the structures and controlled grazing of the grass
Increase in rainwater harvesting, soil moisture and groundwater recharge

How can they be sustained / enhanced? Continuous maintenance of the structures
Increase in crop and fodder production

How can they be sustained / enhanced? Planting improved and high yielding crop and fodder varieties

6.8 Технологийн дутагдалтай/сул тал/аюул болон тэдгээрийн хэрхэн даван туулах арга замууд

Газар ашиглагч нарын тодорхойлсон сул тал/ дутагдал/ эрсдэл Тэдгээрийг хэрхэн даван туулах вэ?
Reduced farm land Increase the productivity of the bunds.
Increased labour requirement Mass mobilization and/or increased incentives to households.
Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон сул тал/ дутагдал/ эрсдэл Тэдгээрийг хэрхэн даван туулах вэ?
Labour intensive Mass mobilization and improving the design.
Reduced farm land Increasing the spacing and reduce dimension of bunds without compromising their effectiveness.

7. Ном зүй ба холбоосууд

7.1 Мэдээллийн аргууд / эх сурвалжууд

7.2 Хүртээмжтэй ном, бүтээлийн ишлэл

Гарчиг, зохиогч, он, ISBN:

Staff members of the Kilte Awlaelo Wereda Office of Agriculture and Rural Development

Гарчиг, зохиогч, он, ISBN:

Carucci, V. (2000). Guidelines on Water Harvesting and Soil Conservation for Moisture Deficit Areas in Ethiopia:the productive use of water and soil. First draft manual for trainers, Addis Ababa, Ethiopia.

Гарчиг, зохиогч, он, ISBN:

Lakew, D., Carucci, V., Asrat, W. and Yitayew, A. (2005). Community Based Participatory Watershed Development: A guideline. Part I, first edition, Ministry of Agriculture and Rural Development, Addis Ababa, Ethiopia.

Модулууд