Технологиуд

Common Agricultural Policy (CAP) agri-environment-climate measure: Rotation program [Люксембург]

AUK-Fruchtfolgeprogramm

technologies_5617 - Люксембург

Бүрэн байдал: 84%

1. Ерөнхий мэдээлэл

1.2 Технологийг үнэлэх, баримтжуулах ажилд хамаарах мэдээлэл өгсөн хүмүүс, байгууллагуудын холбоо барих мэдээлэл

Мэдээлэл өгсөн хүн (с)

co-compiler:

Conter Gérard

Lycée technique Agricole, Ettelbrück

Люксембург

ГТМ мэргэжилтэн :

Richarz Frank

Landwirtschaftlech Kooperatioun Uewersauer (LAKU)

Люксембург

ГТМ мэргэжилтэн :

Altmann Gilles

Institut fir biologesch Landwirtschaft an Agrarkultur Luxemburg (IBLA)

Люксембург

Технологи баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн төслийн нэр (шаардлагатай бол)
European Interreg project FABulous Farmers
Технологи баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн байгууллага(ууд)-ын нэр (шаардлагатай бол)
UK Centre for Ecology & Hydrology (CEH) - Англи

1.3 WOCAT-аар баримтжуулсан өгөгдлийг ашиглахтай холбоотой нөхцөл

Эмхэтгэгч болон гол мэдээлэгч хүн(хүмүүс) WOCAT аргачлалаар баримтжуулсан мэдээллийг ашиглахтай холбоотой нөхцлийг хүлээн зөвшөөрсөн.

Тийм

1.4 Технологи тогтвортой гэдгийг баталгаажуулах

Энэ технологи азрын доройтлыг бууруулахад нөлөө үзүүлэхгүй тул газрын тогтвортой менежментийн технологи болж чадахгүй юу?

Үгүй

2. ГТМ Технологийн тодорхойлолт

2.1 Технологийн товч тодорхойлолт

Технологийн тодорхойлолт:

Rotation program: Diverse rotation of at least five crops on farm level for more biodiversity and less intensive cultivation practice

2.2 Технологийн дэлгэрэнгүй тайлбар

Тодорхойлолт:

The Common Agricultural Policy (CAP) agri-environment-climate measure aims to increase diversification of arable crops to overcome negative impacts of monocultures. The technology described here focuses on the benefit of the rotation programme focusing on 5-year rotation cycles (although CAP aid is only paid with at least 5 different crops planted in any given year). The program applies to all arable crops on the farm, with the exception of permanent or temporary meadows and pastures.

The allocation of the CAP aid is subject to compliance with the following conditions:
At least five different arable crops must be grown during a crop year (as part of the crop rotation programme)
The minimum area per crop shall not be less than 10 per cent of the total area of arable crops on the farm
The share of maize cannot exceed 30 percent
The same crop cannot be grown more than twice on the same field during the commitment period (5 years)
The conversion of permanent pastures and pasture to arable land is forbidden on the whole farm area

The annual aid per hectare is:
- 100€ if total surface of arable land on the farm is less than 50 hectares
- 75€ if total surface of arable land on the farm is between 50 and 100 hectares
- 60€ if total surface of arable land on the farm is above 100 hectares.

Utilised agricultural area (UAA) in Luxembourg is composed to >50% of permanent grassland (due to pedologic and topographic reasons); more than 70% of UAA is used for fodder production. The fodder is used in cattle production (mainly dairy cows). In the past years the arable production concentrated very much on maize (=>easy and reliable fodder plant) and winter wheat (=> good economic results). On many farms, the rotation degrades to a 2 years rotation: maize – wheat, maize – wheat, … with negative impacts on the soil, problematic weeds, high inputs (fertilisers, pesticides, …). The aim of the CAP agri-environment-climate measure: Rotation program was to reverse this tendency and to give incentives to bring farmers back to longer rotations (at least 5 years). On a short perspective these are less profitable (and have to be financially compensated) but on a long-term view they have many ecological (and economic) benefits. The EFFO-Project (Effizienz durch Fortbildung = Efficiency by Edification) is a demonstration project, run on three pilot farms showing the advantages and practicability of longer rotations and helping thus to implement these in practice.

Benefits of the CAP rotation program:
- reduced land degradation and increased soil health by reduction of soil erosion
- conservation of ecosystems
- protection of water courses and therewith increasing water availability and quality
- increased (bio)diversity by increasing plant and associated fauna diversity
- reduced disaster risks (rainstorms, heatwaves, droughts) due to higher plant diversity and thus increased resilience
- increased crop and fodder quality

Strengths of the technology according to the users:
- higher resilience of the cropping system
- advantage of receiving CAP payments
- positive impact on soil structure and (bio) diversity
- positive impact on (drinking) water quantity and quality

Disadvantages of the technology:
- increased administrative burden
- increased planning of crop rotations needed (more complicated to organise)

The compilation of this SLM is a part of the European Interreg project FABulous Farmers which aims to reduce the reliance on external inputs by encouraging the use of methods and interventions that increase the farm’s Functional AgroBiodiversity (FAB). Visit www.fabulousfarmers.eu and www.nweurope.eu/Fabulous-Farmers for more information.

2.3 Технологийн гэрэл зураг

2.5 Энэ үнэлгээнд хамрагдсан технологийг хэрэгжүүлсэн улс орон / бүс нутаг / байршил

Улс :

Люксембург

Улс/аймаг/сум:

Entire country

Байршлын дэлгэрэнгүй тодорхойлолт:

Arable land

Технологи өргөн дэлгэрсэн эсхийг тодорхойл:
 • газар дээр жигд тархсан
Технологи газар нутгийн хэмжээнд жигд тархсан бол түүний эзлэх талбайг тодорхойлно уу (км2-аар):

70060000.0

Хэрэв талбайн хэмжээ тодорхойгүй бол талбайн хэмжээг ойролцоогоор тодорхойлно уу.
 • > 10,000 км2
Технологи(иуд) нэвтрүүлсэн талбай байнгын хамгаалалттай газар нутагт байрладаг уу?

Үгүй

2.6 Хэрэгжих огноо

Хэрэгжүүлсэн он:

2014

Байгуулсан тодорхой оныг мэдэхгүй бол баримжаа хугацааг тодорхойл:
 • <10 жилийн өмнө (саяхны)

2.7 Технологийн танилцуулга

 • CAP
Тайлбар (төслийн төрөл г.м.):

CAP = Common Agricultural Policy
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-glance_en

3. ГТМ технологийн ангилал

3.1 Технологийн үндсэн зорилго (д)

 • Газрын доройтлыг бууруулах, сэргийлэх, нөхөн сэргээх
 • Экосистемийг хамгаалах
 • Сав газар / доод урсгалыг хамгаалах - бусад технологитой хослуулах
 • Биологийн төрөл зүйлийг хамгаалах / сайжруулах
 • гамшгийн эрсдлийг бууруулах

3.2 Технологи хэвтрүүлсэн газрын одоогийн газар ашиглалтын хэлбэр(д)

Нэг газр нутгийн хэмжээнд хэрэгжих холимог газар ашиглалт:

Үгүй


Тариалангийн газар

Тариалангийн газар

 • Нэг наст үр тариа
Тариалан - Таримлыг тодорхойлно уу:
 • үр тариа - арвай
 • үр тариа - эрдэнэ шиш
 • үр тариа - улаан буудай (өвлийн)
 • даавууны таримал - маалинга, олс болон бусад ургамал
 • буурцагт ургамал - вандуй
Нэг жил дэх ургамал ургах улирлын тоо:
 • 1
Сөөлжлөн тариалалт хийгддэг үү?

Тийм

Хэрэв тийм бол ямар таримлыг сөөлжлөн тариалдаг вэ?

any type of catch crop; different species inter-cropped in different regions of the country

Таримлыг ээлжлэн тариалдаг уу?

Тийм

Хэрэв тийм бол, тодруулна уу:

Maize, winter wheat, peas, winter rapeseed, flax, false flax, winter barley

3.3 Технологи хэрэгжүүлснээс газар ашиглалтад өөрчлөлт гарсан уу?

Технологи хэрэгжүүлснээс газар ашиглалтад өөрчлөлт гарсан уу?
 • Үгүй (3.4 хариулт руу шилжинэ үү)
Нэг газр нутгийн хэмжээнд хэрэгжих холимог газар ашиглалт:

Үгүй

3.4 Усан хангамж

Технологи хэрэгжүүлсэн газрын усан хангамж:
 • Байгалийн усалгаатай

3.5 Технологи ГТМ-ийн аль бүлэгт хамаарах

 • Эргэлтэт систем (газар тариалангийн эргэлт, уринш, ээлжлэн тариалалт)
 • Экосистемд суурилсан гамшигийн эрсдлийн бууруулах

3.6 Технологийг бүрдүүлэх ГТМ арга хэмжээ

Агрономийн арга хэмжээ

Агрономийн арга хэмжээ

 • А1: Ургамал/ хөрсөн бүрхэвч
Менежментийн арга хэмжээ

Менежментийн арга хэмжээ

 • М2: Ашиглалтын менежмент/эрчимийг өөрчлөх

3.7 Технологийн шийдвэрлэсэн газрын доройтлын үндсэн төрлүүд

Хөрс усаар эвдрэх

Хөрс усаар эвдрэх

 • Wt: Хөрсний гадаргын угаагдал
Биологийн доройтол

Биологийн доройтол

 • Bc: Ургамлан нөмрөг багасах
 • Bh: Амьдрах орчин доройтох
 • Bq: Хэмжээ/ Биомасс буурах
 • Bl: Хөрсөн дэхь амьдрал алдагдах
 • Bp: Хортон шавьж/өвчлөл ихсэх, махчид цөөрөх

3.8 Газрын доройтлоос урьдчилан сэргийлэх, сааруулах ба нөхөн сэргээх

Газрын доройтолтой холбоотойгоор Технологи ямар зорилго тавьсан болохыг тодорхойл:
 • Газрын доройтлоос урьдчилан сэргийлэх
 • Газрын доройтлыг багасгах сааруулах

4. Техникийн нөхцөл, хэрэгжилтийн үйл ажиллагаа, материал ба зардал

4.1 Технологийн техникийн зураг

Техник тодорхойлолт (техник зурагтай уялдана):

Across Luxembourg, sizes of fields and farms vary. Ideal 5-year crop rotation cycles are suggested as part of the EFFO project to maximise benefits of the crop rotations.
https://www.list.lu/en/research/project/effo

Зохиогч:

EFFO project

Он, сар, өдөр:

09/10/2019

4.2 Материал болон зардалд хамаарах ерөнхий мэдээлэл

Үнэ өртөг, оруулсан хувь нэмрийг хэрхэн тооцсоныг тодорхойл:
 • Технологийн нэгж тус бүр
Хэмжээ ба нэгж талбайг тодорхойл:

7006 ha

бусад/үндэсний мөнгөн нэгж (тодорхойл):

Хэрэв боломжтой бол үндэсний валютын Америк доллартай харьцах харьцааг бичнэ үү (тухайлбал, 1 ам.дол. = 79,9 Бразил реал): 1 ам.дол. =:

0.91

4.3 Байгуулах үйл ажиллагаа

Үйл ажиллагаа Хугацаа (улирал)
1. change from a two years rotation (wheat-maize) to a diverse five years rotation annually

4.4 Байгуулалтад шаардагдах зардал ба материал

Хөрөнгө оруулалтыг дурьдана уу Хэмжих нэгж Тоо хэмжээ Нэгжийн өртөг Материал бүрийн нийт өртөг % газар ашиглачаас гарсан зардал
Хөдөлмөр эрхлэлт laber total 1.0 69.0 69.0
Таримал материал seeds 1.0 130.0 130.0 100.0
Бордоо ба биоцид Fertilizer 1.0 164.0 164.0
Бордоо ба биоцид Herbizide 1.0 145.0 145.0
Бусад additional 1.0 37.0 37.0
Технологи бий болгох нийт үнэ өртөг 545.0
Технологи бий болгох нийт үнэ өртөг, ам.доллар 598.9
Тайлбар:

Costs are for a total area of 5 ha planted over 5 years with: 1) winter wheat, 2) peas, 3) rapeseed, 4) winter barley, 5) maize.
This crop rotation results in a rotation benefit of €100.
Data retrieved from the "Fruchtfolgerechner" of the EFFO.

4.7 Зардалд нөлөөлж байгаа хамгийн чухал хүчин зүйл

Өртөг зардлыг тодорхойлох гол хүчин зүйлсийг дурьдана уу:

Yields, market prices, logistical difficulties

5. Хүн, байгалийн хүрээлэн буй орчин

5.1 Уур амьсгал

Жилийн нийлбэр хур тундас
 • <250 мм
 • 251-500 мм
 • 501-750 мм
 • 751-1,000 мм
 • 1,001-1,500 мм
 • 1,501-2,000 мм
 • 2,001-3,000 мм
 • 3,001-4,000 мм
 • > 4,000 мм
Хур тунадасны талаархи тодорхойлолт/ тайлбар:

In the last years extreme weather conditions (rainfall, drought, …) are happening more and more often.
Healthy soils (on the basis of large rotations) are more resilient towards these extreme weather situations.

Агро-уур амьсгалын бүс
 • Чийглэг
 • Хагас чийглэг

5.2 Байрзүйн зураг

Дундаж налуу:
 • Тэгш (0-2 %)
 • Бага зэрэг хэвгий (3-5 %)
 • Дунд зэрэг хэвгий (6-10 % )
 • Долгиорхог (11-15 %)
 • Толгодорхог (16-30 %)
 • Эгц налуу (31-60 % )
 • Огцом эгц налуу (>60 %)
Гадаргын хэлбэр:
 • Тэгш өндөрлөг/тэгш тал
 • Зоо, хяр
 • Уулын энгэр, хажуу
 • Ухаа, гүвээ, дов толгод
 • Уулын бэл
 • Хөндий, хоолой, нам хотос
Өндөршлийн бүс:
 • 0-100 м д.т.д
 • 101-500 м д.т.д
 • 501-1,000 м д.т.д
 • 1,001-1,500 м д.т.д
 • 1,501-2,000 м д.т.д
 • 2,001-2,500 м д.т.д
 • 2,501-3,000 м д.т.д
 • 3,001-4,000 м д.т.д
 • > 4,000 м д.т.д
Технологи дараах асуудалд хандсан эсэхийг тодорхойл:
 • шаардлагагүй

5.3 Хөрс

Хөрсний дундаж зузаан:
 • Маш нимгэн (0-20 см)
 • Нимгэн (21-50 см)
 • Дунд зэрэг зузаан (51-80 см)
 • Зузаан (81-120 cм)
 • Маш зузаан (>120 cм)
Хөрсний бүтэц (өнгөн хөрс):
 • Сийрэг/хөнгөн (элсэрхэг)
 • Дунд зэрэг (шавранцар)
Хөрсний бүтэц (>20 см-ээс доош):
 • Сийрэг/хөнгөн (элсэрхэг)
 • Дунд зэрэг (шавранцар)
Өнгөн хөрсний органик нэгдэл:
 • Дунд (1-3 % )
Боломжтой бол хөрсний бүрэн тодорхойлолт, боломжит мэдээллийг өгнө үү, жишээ нь хөрсний төрөл, хөрсний урвалын орчин/хүчиллэг байдал, катион солилцох чадавхи, азотын хэмжээ, давсжилт г.м.

from a pH below 5 in the north to a pH above 7 in the south (also check Soil acidity map of Luxembourg: www.geoportail.lu)

5.4 Усны хүртээм ба чанар

Хөрсний усны гүн:

5-50 м

Гадаргын усны хүртээмж:

Сайн

Усны чанар (цэвэрлээгүй):

Сайн чанарын ундны ус

Усны чанар гэж:

ул хөрсний ус

Усны давсжилт асуудал болдог уу?

Үгүй

Энэ газар үер усанд автдаг уу?

Үгүй

5.5 Биологийн төрөл зүйл

Зүйлийн олон янз байдал:
 • Бага
Амьдрах орчны олон янз байдал:
 • Бага
Биологийн олон янз байдлын талаархи тайлбар ба бусад тодорхойлолт:

Maize and winter wheat as main crops are not very beneficial to a (bio-) diversity. One of the goals of the described Technology is to improve (bio-) diversity

5.6 Технологи нэвтрүүлсэн газар ашиглагчидын онцлог шинж

Суурьшмал эсвэл нүүдлийн:
 • Суурьшмал
Үйлдвэрлэлийн системийн зах зээлийн чиг баримжаа:
 • Худалдаа наймааны/ зах зээлийн
Фермээс гадуурх орлого:
 • Нийт орлогын %10 доош хувь
Чинээлэг байдлыг харьцангуй түвшин:
 • Чинээлэг
 • Маш чинээлэг
Хувь хүн эсвэл бүлэг:
 • Хувь хүн / өрх
Механикжилтын түвшин:
 • Механикжсан / мотортой
Газар ашиглагчийн нас:
 • Дунд нас
Газар ашиглагчдын бусад шаардлагатай шинж чанарыг тодорхойл:

Mainly family farms

5.7 Технологи нэвтрүүлэхэд газар ашиглагчийн ашигласан газрын дундаж талбай

 • < 0.5 га
 • 0.5-1 га
 • 1-2 га
 • 2-5 га
 • 5-15 га
 • 15-50 га
 • 50-100 га
 • 100-500 га
 • 500-1,000 га
 • 1,000-10,000 га
 • > 10,000 га
Энэ нь жижиг, дунд, том оворт тооцогдох уу (орон нутгийн чиг баримжаагаар)?
 • Дунд-хэмжээний

5.8 Газар эзэмшил, газар ашиглах эрх, ус ашиглах эрх

Газар өмчлөл:
 • Хувь хүн, тодорхой цол эргэмгүй
Газар ашиглах эрх:
 • Хувь хүн
Ус ашиглах эрх:
 • Нэгдлийн хэлбэрээр (зохион байгуулалттай)
Газар ашиглалтын эрх уламжлалт эрхзүйн тогтолцоонд суурилдаг уу?

Үгүй

5.9 Дэд бүтэц, үйлчилгээний хүртээмж

эрүүл мэнд:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
боловсрол:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
техник дэмжлэг:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
хөдөлмөр эрхлэлт (жишээ нь, ХАА-аас өөр):
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
зах зээл:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
эрчим хүч:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
зам ба тээвэр:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
ундны ус ба ариутгал:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
санхүүгийн үйлчилгээ:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн

6. Үр нөлөө ба дүгнэлт

6.1 Технологийн талбай дахь үр нөлөө

Нийгэм-эдийн засгийн үр нөлөө

Үйлдвэрлэл

үр тарианы чанар

буурсан
нэмэгдсэн

тэжээлийн чанар

буурсан
нэмэгдсэн

үйлдвэрлэл зогсох эрсдэл

Нэмэгдсэн
Буурсан

олон янз бүтээгдэхүүн

буурсан
нэмэгдсэн
Усны хүртээм ба чанар

ундны усны хүрэлцээ

буурсан
нэмэгдсэн

ундны усны чанар

буурсан
нэмэгдсэн

мал услах усны хүрэлцээ

буурсан
нэмэгдсэн

мал услах усны чанар

буурсан
нэмэгдсэн
Орлого, зарлага

ХАА-н хөрөнгө оруулалтын зардал

Нэмэгдсэн
Буурсан
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

also through CAP subsidies

тариалангийн газрын орлого

буурсан
нэмэгдсэн
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

also through CAP subsidies

хөдөлмөр хүчний хэмжээ

Нэмэгдсэн
Буурсан

Нийгэм-соёлын үр нөлөө

хүнсний аюулгүй байдал/ өөрийгөө хангах

буурсан
сайжирсан

эрүүл мэндийн байдал

муудсан
сайжирсан

Соёлын боломжууд

буурсан
сайжирсан

амралт, нөхөн сэргээлтийн боломжууд

буурсан
сайжирсан

ГТМ/ газрын доройтлын талаархи мэдлэг

буурсан
сайжирсан

Экологийн үр нөлөө

Усны эргэлт/ илүүдэл

усны хэмжээ

буурсан
нэмэгдсэн

усны чанар

буурсан
нэмэгдсэн

ус хураах / цуглуулах

буурсан
сайжирсан

гадаргын урсац

Нэмэгдсэн
Буурсан

илүүдэл ус урсгах

буурсан
сайжирсан

гүний усны түвшин / уст давхарга

буурсан
урсац

ууршилт

Нэмэгдсэн
Буурсан
Хөрс

хөрсний чийг

буурсан
нэмэгдсэн

хөрс алдагдах

Нэмэгдсэн
Буурсан

хөрс нягтрах

Нэмэгдсэн
багассан

шимт бодисын эргэлт/ сэргэлт

буурсан
нэмэгдсэн

хөрсний органик нэгдэл/ хөрсөнд агуулагдах С

буурсан
нэмэгдсэн
Биологийн: ургамал, амьтан

ургамлын төрөл, зүйл

буурсан
нэмэгдсэн

Ашигт төрөл зүйл

буурсан
нэмэгдсэн

амьдрах орчны олон янз байдал

буурсан
нэмэгдсэн

хортон шавж/өвчний хяналт

буурсан
нэмэгдсэн
Уур амьсгал болон гамшгийн эрсдлийг бууруулах

үер усны нөлөө

Нэмэгдсэн
Буурсан

гангийн нөлөө

Нэмэгдсэн
Буурсан

нүүрстөрөгч ба хүлэмжийн хийн ялгаруулалт

Нэмэгдсэн
Буурсан

бичил уур амьсгал

муудсан
сайжирсан

6.2 Технологийн талбайн гадна үзүүлсэн үр нөлөө

Усны хүртээмж

буурсан
нэмэгдсэн

хуурай улиралд ашиглах найдвартай, тогтвортой урсгал

буурсан
нэмэгдсэн

газар доорхи ус/голын усны бохирдол

Нэмэгдсэн
багассан

буферлэх / шүүлтүүрийн багтаамж

буурсан
сайжирсан

нийтийн/хувийн хэвшлийн дэд бүтцэд учируулах хохирол

Нэмэгдсэн
багассан

6.3 Технологийн уур амьсгалын өөрчлөлт ба Уур амьсгалаас хамаарах аюул/гамшигт үзэгдэлд өртөх байдал ба эмзэг байдал (газар ашиглагч нарын дүгнэлтээр)

Уур амьсгалын аажим өөрчлөлт

Уур амьсгалын аажим өөрчлөлт
Улирал Өсөх эсвэл буурах Технологи түүний нөлөөг хэрхэн бууруулж байна?
Жилийн дундаж температур Өсөлт Сайн
Улирлын температур Өвөл Өсөлт Сайн
Улирлын температур Хавар Өсөлт Сайн
Улирлын температур Зун Өсөлт Сайн
Улирлын температур Намар Өсөлт Сайн
Улирлын хур тундас Өвөл Бууралт Сайн
Улирлын хур тундас Хавар Бууралт Сайн
Улирлын хур тундас Зун Бууралт Сайн
Улирлын хур тундас Намар Бууралт Сайн

Уур амьсгалаас хамаарах аюулууд (гамшигууд)

Цаг уурын гамшигууд
Технологи түүний нөлөөг хэрхэн бууруулж байна?
Орон нутгийн аадар бороо Сайн
Уур амьсгалын гамшигууд
Технологи түүний нөлөөг хэрхэн бууруулж байна?
Дулааны долгион Сайн
Ган гачиг Сайн
Гидрологийн гамшиг
Технологи түүний нөлөөг хэрхэн бууруулж байна?
усны үер (гол) Маш сайн

6.4 Зардал ба үр ашгийн шинжилгээ

Үр ашгийг барилга байгууламжийн зардалтай (газар ашиглагчдын үзэл бодлоор) хэрхэн харьцуулах вэ?
Богино хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Бага зэрэг сөрөг

Урт хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Эерэг

Үр ашгийг засвар үйлчилгээ/ урсгал зардалтай (газар ашиглагчдын үзэл бодлоор) хэрхэн харьцуулах вэ?
Богино хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Дунд зэрэг

Урт хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Эерэг

6.5 Технологи нутагшуулах

 • 11-50%
Технологийг өөрийн талбайд нэвтрүүлсэн бусад иргэдээс хэд нь үүнийг өөрийн хүчээр, өөрөөр хэлбэл ямар нэг материал, техникийн дэмжлэг, төлбөр авалгүй хийсэн бэ?
 • 0-10%

6.6 Дасан зохицох

Хувьсан өөрчлөгдөж буй нөхцөл байдалд Технологид сүүлд ямар нэг шинэчлэл хийгдсэн үү?

Үгүй

6.7 Технологийн давуу тал/боломжууд

Газар ашиглагчдын тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
More resilient cropping system
Possibility to receive CAP-payments
Positive impact on soil structure + life
Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
More resilient cropping system
Positive impacts on (drinking) water production + quality

6.8 Технологийн дутагдалтай/сул тал/аюул болон тэдгээрийн хэрхэн даван туулах арга замууд

Газар ашиглагч нарын тодорхойлсон сул тал/ дутагдал/ эрсдэл Тэдгээрийг хэрхэн даван туулах вэ?
administrative burden unknown
more complicated to organise because more crops need to be handled unknown/more practice with time
Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон сул тал/ дутагдал/ эрсдэл Тэдгээрийг хэрхэн даван туулах вэ?
higher percentage of participating farmers unknown

7. Ном зүй ба холбоосууд

7.1 Мэдээллийн аргууд / эх сурвалжууд

 • Хээрийн уулзалт, судалгаа
 • ГТМ-ийн мэргэжилтэн/шинжээчтэй хийсэн ярилцлага
Мэдээллийг хэзээ (газар дээр нь) цуглуулсан бэ?

01/10/2019

Тайлбар:

Part of EFFO-Project and Interreg FabulousFarmers

7.3 Холбогдох мэдээллийн интернет холбоос

Гарчиг/ тодорхойлолт :

Homepage Chamber of agriculture

URL:

https://www.lwk.lu/pflanzenbauberatung/effo-effiziente-fruchtfolgen-und-wasserschutz

Гарчиг/ тодорхойлолт :

Homepage LTA

URL:

https://www.lta.lu/effo.html

Гарчиг/ тодорхойлолт :

Homepage LIST

URL:

https://www.list.lu/en/research/project/effo/

Гарчиг/ тодорхойлолт :

Homepage Ministry of agriculture

URL:

https://agriculture.public.lu/de/beihilfen/agrar-klima-umwelt/agrar-umwelt-klimamassnahmen/fruchtfolgeprogramm.html

Холбоос ба модулууд

Бүгдийг дэлгэх Бүгдийг хаах

Модулууд