Технологиуд

Composting using Indigenous Microorganism (IMO) [Филлипин]

technologies_1317 - Филлипин

Бүрэн гүйцэд байдал: 76%

1. Ерөнхий мэдээлэл

1.2 Технологийг үнэлэх, баримтжуулах ажилд хамаарах мэдээлэл өгсөн хүмүүс, байгууллагуудын холбоо барих мэдээлэл

Мэдээлэл өгсөн хүн (с)

ГТМ мэргэжилтэн :

Penaranda Melijoy

Department of Agriculture-Bureau of Soils and Water Management

Филлипин

ГТМ мэргэжилтэн :

Bernardino Renel

Department of Agriculture-Bureau of Soils and Water Management

Филлипин

ГТМ мэргэжилтэн :

Magno Beatriz

Department of Agriculture-Bureau of Soils and Water Management

Филлипин

Газар ашиглагч :

Ambrocio Acosta

Master's Garden

Филлипин

Технологи баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн байгууллага(ууд)-ын нэр (шаардлагатай бол)
Bureau of Soils and Water Management (Bureau of Soils and Water Management) - Филлипин
Технологи баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн байгууллага(ууд)-ын нэр (шаардлагатай бол)
The Master's Garden - Филлипин

1.3 WOCAT-аар баримтжуулсан өгөгдлийг ашиглахтай холбоотой нөхцөл

Эмхэтгэгч болон гол мэдээлэгч хүн(хүмүүс) WOCAT аргачлалаар баримтжуулсан мэдээллийг ашиглахтай холбоотой нөхцлийг хүлээн зөвшөөрсөн.

Тийм

2. ГТМ Технологийн тодорхойлолт

2.1 Технологийн товч тодорхойлолт

Технологийн тодорхойлолт:

Composting is the natural process of decomposition of organic matter by microorganisms under controlled conditions.

2.2 Технологийн дэлгэрэнгүй тайлбар

Тодорхойлолт:

Composting is the decomposition of grass and weeds as fertilizer with the aid of indigenous microorganisms (IMO). This technology is practiced to produce compost used in the farm. Compost is a rich source of organic matter which improves soil tilth. Its decomposition slowly release available nutrients for plant uptake.Material used in the production are weeds and bio waste available in the farm which include Agetarum houstonianum, Dentella repens, Setaria palmifolia, Ipomea aquatica, Echinochloa crusgali, Helianthus annuus and Digitaria ciliaris. The compost is applied in the organic vegetable production of the farm. Vegetables planted include lettuce, herbs, kale and others that are used for garden salads.

Purpose of the Technology: The purpose of composting is to produce compost that is utilized as fertilizer for the soil. It is done to reduce the input cost of using chemical fertilizer and to avoid lasting harms to the soils and the environment (e.g. formation of impermeable layer "hardpan", affection of micro-organisms, and upsetting of pH).

Establishment / maintenance activities and inputs: The initial step in making compost is gathering of raw materials such as weeds and grasses available in the farm. Then, these are shredded and sprayed with IMO to hasten the decomposition. IMO is produced by mixing one tablespoon of forest soil and one tablespoon of sugar/molasses in one liter of water. A portion of the mixture (250ml) is extracted and diluted in a 16 liter knapsack sprayer. The diluted mixture is sprayed to the shredded grasses/weeds and left to decompose for 14 days. For a 1 ton of shredded grass and weeds, 16L of diluted mixture is needed.

Natural / human environment: Master’s Garden of Mr. Ambrocio Acosta is located at Barangay Puguis, La Trinidad, Benguet. The province is under Type I climate by the Coronas system of classification with distinct wet and dry seasons with an average annual rainfall of 3,879 mm. The dry season is from November to April while the wet season is from May to October. The farm has an elevation of 1,342 meters above sea level with less than 40% slope. The farm was manually terraced and arranged into beds with UV treated plastic shed. The production system is managed and cultivated by Mr. Acosta and his two farm laborers.

2.3 Технологийн гэрэл зураг

2.5 Энэ үнэлгээнд хамрагдсан технологийг хэрэгжүүлсэн улс орон / бүс нутаг / байршил

Улс :

Филлипин

Улс/аймаг/сум:

La Trinidad, Benguet

Технологи өргөн дэлгэрсэн эсхийг тодорхойл:
 • газар дээр жигд тархсан
Хэрэв талбайн хэмжээ тодорхойгүй бол талбайн хэмжээг ойролцоогоор тодорхойлно уу.
 • < 0.1 км2 (10 га)

2.6 Хэрэгжих огноо

Байгуулсан тодорхой оныг мэдэхгүй бол баримжаа хугацааг тодорхойл:
 • 10-50 жилийн өмнө

2.7 Технологийн танилцуулга

Технологийг хэрхэн нэвтрүүлснийг тодорхойл:
 • Газар ашиглагчдын санаачилгаар
Тайлбар (төслийн төрөл г.м.):

Composting was practice since they started developed the farm on year 2000.

3. ГТМ технологийн ангилал

3.2 Технологи хэвтрүүлсэн газрын одоогийн газар ашиглалтын хэлбэр(д)

Тариалангийн газар

Тариалангийн газар

 • Нэг наст үр тариа
 • Олон наст (модлог биш) тариалан
Тариалан - Таримлыг тодорхойлно уу:
 • эмийн/үнэрт/пестицид ургамал
 • үндсэрхэг/булцуут таримал - чихрийн манжин
 • хүнсний ногоо - навсит ургамал (салат, байцаа, бууцай, бусад)
 • tomatoes, cucumbers
Олон наст (модлог биш) тариалан - Таримлыг тодорхойлно уу:
 • эмийн/үнэрт/пестицид ургамал - олон наст
Нэг жил дэх ургамал ургах улирлын тоо:
 • 2
Тайлбар:

Major cash crop annual cropping: lettuce, tomatoes, cucumber, sugar beets, salad pe
Major cash crop perennial (non woody) cropping: Thyme, mint, tarragon and chives
Major food crop annual cropping: lettuce and tomato

Major land use problems (compiler’s opinion): Since the farm has steep slope, soil erosion was prevalent resulting to low fertility of the soil

Major land use problems (land users’ perception): Soil erosion caused by rainfall leaving them nothing but an exposed subsoil layer.

Future (final) land use (after implementation of SLM Technology): Cropland: Ca: Annual cropping

3.3 Технологи хэрэгжүүлснээс газар ашиглалтад өөрчлөлт гарсан уу?

Технологи хэрэгжүүлснээс газар ашиглалтад өөрчлөлт гарсан уу?
 • Тийм (Технологи хэрэгжүүлэхээс өмнөх үеийн газар ашиглалтын талаархи асуулгыг бөглөнө үү)
Бэлчээрийн газар

Бэлчээрийн газар

 • Extensive grazing

3.4 Усан хангамж

Технологи хэрэгжүүлсэн газрын усан хангамж:
 • Бүрэн усалгаатай

3.5 Технологи ГТМ-ийн аль бүлэгт хамаарах

 • Хөрсний үржил шимт цогц менежмент

3.6 Технологийг бүрдүүлэх ГТМ арга хэмжээ

Агрономийн арга хэмжээ

Агрономийн арга хэмжээ

 • А2: Органик нэгдэл/ хөрсний үржил шим
Тайлбар:

Main measures: agronomic measures

Type of agronomic measures: manure / compost / residues

3.7 Технологийн шийдвэрлэсэн газрын доройтлын үндсэн төрлүүд

Хөрс усаар эвдрэх

Хөрс усаар эвдрэх

 • Wt: Хөрсний гадаргын угаагдал
Хөрсний химийн доройтол

Хөрсний химийн доройтол

 • Cn: Үржил шим болон органик агууламж буурах (элэгдлийн шалтгаангүй)
Тайлбар:

Main type of degradation addressed: Wt: loss of topsoil / surface erosion, Cn: fertility decline and reduced organic matter content

Main causes of degradation: Heavy / extreme rainfall (intensity/amounts) (Average annual rainfall is 3,879 mm), other natural causes (avalanches, volcanic eruptions, mud flows, highly susceptible natural resources, extreme topography, etc.) specify (extreme topography(steep slope >40%)

3.8 Газрын доройтлоос урьдчилан сэргийлэх, сааруулах ба нөхөн сэргээх

Газрын доройтолтой холбоотойгоор Технологи ямар зорилго тавьсан болохыг тодорхойл:
 • Газрын доройтлыг багасгах сааруулах
Тайлбар:

Main goals: mitigation / reduction of land degradation

4. Техникийн нөхцөл, хэрэгжилтийн үйл ажиллагаа, материал ба зардал

4.1 Технологийн техникийн зураг

Техник тодорхойлолт (техник зурагтай уялдана):

Compost piled in a cemented box.

Location: Brgy. Puguis. La Trinidad, Benguet

Technical knowledge required for field staff / advisors: moderate

Technical knowledge required for land users: moderate

Main technical functions: increase in organic matter, increase in nutrient availability (supply, recycling,…)

Secondary technical functions: improvement of topsoil structure (compaction), increase of infiltration

Manure / compost / residues
Material/ species: Grass and weeds available in the farm( Ageratum houstonianum, Dentella repens, Setaria palmifolia,
Quantity/ density: 500kg
Remarks: the pile to be converted into compost should be under a shed protected from rain to prevent the avai

Agronomic measure: Indigenous microorganism (IMO) solution
Material/ species: forest soil, sugar/molasses, water

Зохиогч:

Patricio A. Yambot, Bureau of Soils and Water Management

4.2 Материал болон зардалд хамаарах ерөнхий мэдээлэл

бусад/үндэсний мөнгөн нэгж (тодорхойл):

pesos

Хэрэв боломжтой бол үндэсний валютын Америк доллартай харьцах харьцааг бичнэ үү (тухайлбал, 1 ам.дол. = 79,9 Бразил реал): 1 ам.дол. =:

45.0

Хөлсний ажилчны нэг өрдийн ажлын хөлсийг тодорхойл:

5.56

4.3 Байгуулах үйл ажиллагаа

Үйл ажиллагаа Хугацаа (улирал)
1. Procurement of sprayer, shredder, seedling pots and trays
2. Establishment of composite chamber (shed)

4.4 Байгуулалтад шаардагдах зардал ба материал

Хөрөнгө оруулалтыг дурьдана уу Хэмжих нэгж Тоо хэмжээ Нэгжийн өртөг Материал бүрийн нийт өртөг % газар ашиглачаас гарсан зардал
Тоног төхөөрөмж Sprayer ha 1.0 22.22 22.22 100.0
Тоног төхөөрөмж Shredder ha 1.0 2222.22 2222.22 100.0
Бусад Compost chamber ha 1.0 155.56 155.56 100.0
Бусад Seedling trays ha 1.0 55.56 55.56 100.0
Бусад Seedling pots ha 1.0 2.22 2.22 100.0
Технологи бий болгох нийт үнэ өртөг 2457.78
Технологи бий болгох нийт үнэ өртөг, ам.доллар 54.62
Тайлбар:

Life span of sprayer and shredders more than 20 years

4.5 Засвар үйлчилгээ / давтагдах үйл ажиллагаа

Үйл ажиллагаа Хугацаа/ давтамж
1. Hauling of grass and weeds available in the farm Once a month
2. Shredding of grass and weeds Once a month
3. Spraying the shredded grass and weeds with indigenous microorganisms (IMO)
4. Leave for 14 days to decompose
5. Application of Compost

4.6 Засвар үйлчилгээ / урсгал үйл ажиллагаанд шаардагдах зардал ба материал (жилээр)

Хөрөнгө оруулалтыг дурьдана уу Хэмжих нэгж Тоо хэмжээ Нэгжийн өртөг Материал бүрийн нийт өртөг % газар ашиглачаас гарсан зардал
Хөдөлмөр эрхлэлт Labour ha 1.0 55.57 55.57 100.0
Технологийг арчилах тордоход шаардагдах нийт үнэ өртөг 55.57
Технологи сайжруулах нийт үнэ өртөг, ам.доллар 1.23
Тайлбар:

Machinery/ tools: shredder

The calculation is based on the initial establishment cost (e.g. machine and tools) spend by Mr. Acosta on 2003.

4.7 Зардалд нөлөөлж байгаа хамгийн чухал хүчин зүйл

Өртөг зардлыг тодорхойлох гол хүчин зүйлсийг дурьдана уу:

The determinate factor affecting the cost is the cost of mechanical shredder. This machine is considered as important investment to those who is serious in engaging and practicing organic farming in a sizable farm like Mr. Ambrocio Acosta.

5. Хүн, байгалийн хүрээлэн буй орчин

5.1 Уур амьсгал

Жилийн нийлбэр хур тундас
 • <250 мм
 • 251-500 мм
 • 501-750 мм
 • 751-1,000 мм
 • 1,001-1,500 мм
 • 1,501-2,000 мм
 • 2,001-3,000 мм
 • 3,001-4,000 мм
 • > 4,000 мм
Агро-уур амьсгалын бүс
 • Чийглэг

Thermal climate class: tropics

5.2 Байрзүйн зураг

Дундаж налуу:
 • Тэгш (0-2 %)
 • Бага зэрэг хэвгий (3-5 %)
 • Дунд зэрэг хэвгий (6-10 % )
 • Долгиорхог (11-15 %)
 • Толгодорхог (16-30 %)
 • Эгц налуу (31-60 % )
 • Огцом эгц налуу (>60 %)
Гадаргын хэлбэр:
 • Тэгш өндөрлөг/тэгш тал
 • Зоо, хяр
 • Уулын энгэр, хажуу
 • Ухаа, гүвээ, дов толгод
 • Уулын бэл
 • Хөндий, хоолой, нам хотос
Өндөршлийн бүс:
 • 0-100 м д.т.д
 • 101-500 м д.т.д
 • 501-1,000 м д.т.д
 • 1,001-1,500 м д.т.д
 • 1,501-2,000 м д.т.д
 • 2,001-2,500 м д.т.д
 • 2,501-3,000 м д.т.д
 • 3,001-4,000 м д.т.д
 • > 4,000 м д.т.д
Гадаргын талаархи тайлбар ба бусад тодорхойлолт:

Altitudinal zone: 1001-1500 m a.s.l. (1,342 meters above sea level)
Landfroms: Mountain slopes (the technology was applied at the farm with > 25 ° or >40 % slope and in concave situation)
Slopes on average: steep (31-60%) (the mean slope is 40%)

5.3 Хөрс

Хөрсний дундаж зузаан:
 • Маш нимгэн (0-20 см)
 • Нимгэн (21-50 см)
 • Дунд зэрэг зузаан (51-80 см)
 • Зузаан (81-120 cм)
 • Маш зузаан (>120 cм)
Хөрсний бүтэц (өнгөн хөрс):
 • Дунд зэрэг (шавранцар)
Өнгөн хөрсний органик нэгдэл:
 • Дунд (1-3 % )
Боломжтой бол хөрсний бүрэн тодорхойлолт, боломжит мэдээллийг өгнө үү, жишээ нь хөрсний төрөл, хөрсний урвалын орчин/хүчиллэг байдал, катион солилцох чадавхи, азотын хэмжээ, давсжилт г.м.

Soil fertility is medium
Soil drainage/infiltration is medium
Soil water storage is low

5.4 Усны хүртээм ба чанар

Хөрсний усны гүн:

5-50 м

Гадаргын усны хүртээмж:

Сайн

Усны чанар (цэвэрлээгүй):

Зөвхөн газар тариалангийн зориулалтаар ашиглах (усалгаа)

5.5 Биологийн төрөл зүйл

Зүйлийн олон янз байдал:
 • Их

5.6 Технологи нэвтрүүлсэн газар ашиглагчидын онцлог шинж

Үйлдвэрлэлийн системийн зах зээлийн чиг баримжаа:
 • холимог (амьжиргаа ба худалдаанд)
Фермээс гадуурх орлого:
 • Нийт орлогын %10 доош хувь
Чинээлэг байдлыг харьцангуй түвшин:
 • Дундаж
Хувь хүн эсвэл бүлэг:
 • Хувь хүн / өрх
Механикжилтын түвшин:
 • Хүнд хүчир ажил
Хүйс:
 • Эрэгтэй
Газар ашиглагчдын бусад шаардлагатай шинж чанарыг тодорхойл:

Land users applying the Technology are mainly common / average land users
Population density: 10-50 persons/km2
Annual population growth: 3% - 4%
100% of the land users are average wealthy and own 100% of the land.
Level of mechanization: manual labour (Vegetables and herbs were planted at beds which were cultivated manually)
Market orientation: Mixed (subsistence and commercial) ( Harvested vegetables and herbs were for the subsistence of his family and were sold commercially at leading groceries and supermarket through a private marketing corporation known as KIAS Organic Gree)

5.7 Технологи нэвтрүүлэхэд газар ашиглагчийн ашигласан газрын дундаж талбай

 • < 0.5 га
 • 0.5-1 га
 • 1-2 га
 • 2-5 га
 • 5-15 га
 • 15-50 га
 • 50-100 га
 • 100-500 га
 • 500-1,000 га
 • 1,000-10,000 га
 • > 10,000 га
Энэ нь жижиг, дунд, том оворт тооцогдох уу (орон нутгийн чиг баримжаагаар)?
 • Дунд-хэмжээний

5.8 Газар эзэмшил, газар ашиглах эрх, ус ашиглах эрх

Газар өмчлөл:
 • Хувь хүн, цол эргэм бүхий
Газар ашиглах эрх:
 • Хувь хүн

5.9 Дэд бүтэц, үйлчилгээний хүртээмж

эрүүл мэнд:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
боловсрол:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
техник дэмжлэг:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
хөдөлмөр эрхлэлт (жишээ нь, ХАА-аас өөр):
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
зах зээл:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
эрчим хүч:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
зам ба тээвэр:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
ундны ус ба ариутгал:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
санхүүгийн үйлчилгээ:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн

6. Үр нөлөө ба дүгнэлт

6.1 Технологийн талбай дахь үр нөлөө

Нийгэм-эдийн засгийн үр нөлөө

Үйлдвэрлэл

Газар тариалангийн үйлдвэрлэл

буурсан
нэмэгдсэн
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Increase in yield was observed as response to compost especially as a source of N and P on the soil

Орлого, зарлага

ХАА-н хөрөнгө оруулалтын зардал

Нэмэгдсэн
Буурсан
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Grass and weeds are free and readily available in the environment thus reducing the expenses.

тариалангийн газрын орлого

буурсан
нэмэгдсэн

Нийгэм-соёлын үр нөлөө

эрүүл мэндийн байдал

муудсан
сайжирсан

Соёлын боломжууд

буурсан
сайжирсан

амралт, нөхөн сэргээлтийн боломжууд

буурсан
сайжирсан

Improved livelihoods and human well-being

decreased
increased
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Composting is the decomposition of organic matter into compost which is the alternate for chemical/inorganic fertilizer as source of nutrients for crops. The use of compost prevents the farmers from exposure to harmful effects of chemical fertilizer and protects the consumer on the adverse effects of chemicals on the farm produce. Increased awareness and market demands including premium price for organic crops makes the Organic Farming an impressive source of livelihood and business.

Экологийн үр нөлөө

Хөрс

хөрс нягтрах

Нэмэгдсэн
багассан
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Soil aggregation was enhanced because of the added organic matter from compost

Биологийн: ургамал, амьтан

газрын дээрхи / доорхи С

буурсан
нэмэгдсэн

6.3 Технологийн уур амьсгалын өөрчлөлт ба Уур амьсгалаас хамаарах аюул/гамшигт үзэгдэлд өртөх байдал ба эмзэг байдал (газар ашиглагч нарын дүгнэлтээр)

Уур амьсгалын аажим өөрчлөлт

Уур амьсгалын аажим өөрчлөлт
Улирал Өсөх эсвэл буурах Технологи түүний нөлөөг хэрхэн бууруулж байна?
Жилийн дундаж температур Өсөлт Сайн

Уур амьсгалаас хамаарах аюулууд (гамшигууд)

Цаг уурын гамшигууд
Технологи түүний нөлөөг хэрхэн бууруулж байна?
Орон нутгийн аадар бороо Сайн
Орон нутгийн салхин шуурга Сайн
Уур амьсгалын гамшигууд
Технологи түүний нөлөөг хэрхэн бууруулж байна?
Ган гачиг Сайн
Гидрологийн гамшиг
Технологи түүний нөлөөг хэрхэн бууруулж байна?
усны үер (гол) Сайн биш

Бусад уур амьсгалд хамаарах үр дагаварууд

Бусад уур амьсгалд хамаарах үр дагаварууд
Технологи түүний нөлөөг хэрхэн бууруулж байна?
Ургалтын хугацаа багасах Сайн
Тайлбар:

The pile of shredded grass and weeds that will be decomposed into compost were housed under a shed protected from rain and exposure from heat of the sun.

6.4 Зардал ба үр ашгийн шинжилгээ

Үр ашгийг барилга байгууламжийн зардалтай (газар ашиглагчдын үзэл бодлоор) хэрхэн харьцуулах вэ?
Богино хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Эерэг

Урт хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Маш эерэг

Үр ашгийг засвар үйлчилгээ/ урсгал зардалтай (газар ашиглагчдын үзэл бодлоор) хэрхэн харьцуулах вэ?
Богино хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Маш эерэг

Урт хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Маш эерэг

6.5 Технологи нутагшуулах

Технологийг өөрийн талбайд нэвтрүүлсэн бусад иргэдээс хэд нь үүнийг өөрийн хүчээр, өөрөөр хэлбэл ямар нэг материал, техникийн дэмжлэг, төлбөр авалгүй хийсэн бэ?
 • 91-100%
Тайлбар:

100% of land user families have adopted the Technology without any external material support
1 land user families have adopted the Technology without any external material support
Comments on spontaneous adoption: Voluntary adoption of the technology was observed since the land owner, Mr. Ambrosio Acosta , was a member and a previous officer of a small group of organic farmers, the La Trinidad Organic Producers (LATOP) and was also an accredited resource speaker/ trainer for Organic Agriculture-related events/forum.
There is a moderate trend towards spontaneous adoption of the Technology
Comments on adoption trend: It was observed that there is an increased awareness on the harmful effects of chemical inputs on the soil and its negative impact on human health. There is also an increase in demand for organically grown vegetables in the local market.

6.7 Технологийн давуу тал/боломжууд

Газар ашиглагчдын тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
Compost increases the organic matter of the soil thus improving soil tilth. Also, it contributes to prevent incidence of plant pathogens,and insect diseases, infestation.
Compost as fertilizer provides nutrients to the crops
Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
Application of compost increases soil organic matter that promotes soil aggregation and improves soil condition.
Decomposition of the compost slowy releases nutrients like N, P and K that were readily available to plants.
It reduces farm production cost.

6.8 Технологийн дутагдалтай/сул тал/аюул болон тэдгээрийн хэрхэн даван туулах арга замууд

Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон сул тал/ дутагдал/ эрсдэл Тэдгээрийг хэрхэн даван туулах вэ?
High initial investment cost in the purchase of equipment, tools and other supplies to start the technology. Equipment and materials purchased are used for long term.

7. Ном зүй ба холбоосууд

7.1 Мэдээллийн аргууд / эх сурвалжууд

Модулууд