Технологиуд

Soil Conservation Through Bench Terrace Technology in Highly Degradable Hilly Slopy Areas of Bangladesh [Бангладеш ]

 • Бүтээн байгуулалт:
 • Шинэчлэх:
 • Цуглуулсан этгээд:
 • Редактор:
 • Хянагч:

"Dhap Poddoti" for soil erosion control in the highly degradable Chattagram Hill tract area of Bangladesh

technologies_4284 - Бангладеш

Бүрэн гүйцэд байдал: 92%

1. Ерөнхий мэдээлэл

1.2 Технологийг үнэлэх, баримтжуулах ажилд хамаарах мэдээлэл өгсөн хүмүүс, байгууллагуудын холбоо барих мэдээлэл

Мэдээлэл өгсөн хүн (с)

Compiler:
ГТМ мэргэжилтэн :

Islam Mahabubul

Soil Resource Development Institute

Бангладеш

Газар ашиглагч :

Chakma Ushalaya

Soil Resource Development Institute

Бангладеш

Хамтран эмхэтгэсэн:

Md Zahid Ameer

Soil Resource Development Institute

Бангладеш

Технологи баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн байгууллага(ууд)-ын нэр (шаардлагатай бол)
Soil Resource Development Institute (SRDI) (Soil Resource Development Institute (SRDI)) - Бангладеш

1.3 WOCAT-аар баримтжуулсан өгөгдлийг ашиглахтай холбоотой нөхцөл

Эмхэтгэгч болон гол мэдээлэгч хүн(хүмүүс) WOCAT аргачлалаар баримтжуулсан мэдээллийг ашиглахтай холбоотой нөхцлийг хүлээн зөвшөөрсөн.

Тийм

1.4 Технологи тогтвортой гэдгийг баталгаажуулах

Энэ технологи азрын доройтлыг бууруулахад нөлөө үзүүлэхгүй тул газрын тогтвортой менежментийн технологи болж чадахгүй юу?

Үгүй

Тайлбар:

It is a very effective technology for soil conservation in hilly areas.

2. ГТМ Технологийн тодорхойлолт

2.1 Технологийн товч тодорхойлолт

Технологийн тодорхойлолт:

Bench terraces are a soil and water conservation measure used on sloping land with relatively deep soils to retain water and control erosion. They are normally constructed by cutting and filling to produce a series of level steps or benches. This allows water to infiltrate slowly into the soil. Bench terraces are reinforced by banks of soil or stone that block waterflow above the forward edges. This practice is typical for rice-based cropping systems.It is also helpful to increase the beauty of the land along with increasing the soil stability on these lands.

2.2 Технологийн дэлгэрэнгүй тайлбар

Тодорхойлолт:

The Chittagong Hill Tracts (CHT) are undergoing deforestation and land degradation arising from environmentally unsuitable activities such as tobacco cultivation in sloping land, shifting cultivation and logging. Shifting cultivation, also known as slash-and-burn agriculture. The present shifting cultivation system with short fallow in the Chittagong Hill Tracts has accelerated erosion, land degradation, deforestation, and impoverishment of tribal people in CHT. If the present state of degradation continues, most of the areas under shifting cultivation will be severely degraded and future generations will face more difficulties to eke out their livelihoods on further degraded land. That land shows massive erosion impact as influenced by shifting cultivation (Jhum) at steep and continuously sloping lands.

To address the aforesaid constraints in hilly areas of CHT, the Soil Conservation and Watershed Management Centre (SCWMC) of the Soil Resource Development Institute (SRDI) has developed the "Bench Terrace" technology. In this technology, some bench like terraces are made on the slopy land of hills where the slope angle is more than 30 degree. The width of the terraces ranges from 2.5 to 3.0 metre. The height of the terraces is 0.6 metre to 1 metre. An embankment constructed at the outer rim of the terraces prevents run off and soil loss over the outer edge of the terrace during heavy rain in the monsoon. The length of such terraces depends on the topographical contexts within which the terraces are constructed. The technology has various benefits:

- To reduce the quantum of overland flow/sheet flow or runoff, and their velocity.
- To minimize the soil erosion.
- To conserve soil moisture.
- To conserve soil fertility and to facilitate farming operations such as ploughing, irrigation etc. on sloping land.
- To promote intensive land use, permanent agriculture and checking shifting cultivation on steep lands.
- Bench terraces support proper water management and fertilizers/manure application. They will also help in increasing cropping intensity within a stable farming system.

The hill dwellers, who are the owners of the land, are practicing the technology because it has established a permanent solution for crop production instead shifting cultivation. The technology contributes to a reduction in land slides, soil erosion and to increased farm income. Bench Terraces are widely being used in the hilly areas of India, Nepal, Srilanka, Tamilnadu etc.


.

2.3 Технологийн гэрэл зураг

2.5 Энэ үнэлгээнд хамрагдсан технологийг хэрэгжүүлсэн улс орон / бүс нутаг / байршил

Улс :

Бангладеш

Улс/аймаг/сум:

Bandarban

Байршлын дэлгэрэнгүй тодорхойлолт:

Its a region

Технологи өргөн дэлгэрсэн эсхийг тодорхойл:
 • газар дээр жигд тархсан
Хэрэв талбайн хэмжээ тодорхойгүй бол талбайн хэмжээг ойролцоогоор тодорхойлно уу.
 • 10-100 км2
Технологи(иуд) нэвтрүүлсэн талбай байнгын хамгаалалттай газар нутагт байрладаг уу?

Үгүй

Тайлбар:

This area is not under reserve forest area of Bangladesh forest department, instead it includes shifting cultivation areas of hill dwellers.

2.6 Хэрэгжих огноо

Байгуулсан тодорхой оныг мэдэхгүй бол баримжаа хугацааг тодорхойл:
 • <10 жилийн өмнө (саяхны)

2.7 Технологийн танилцуулга

Технологийг хэрхэн нэвтрүүлснийг тодорхойл:
 • Туршилт/судалгааны үр дүн
Тайлбар (төслийн төрөл г.м.):

Soil conservation and watershed management centre of soil resource development institute(SRDI) has developed the technology through long term research trial in farmers field as well as in research station.

3. ГТМ технологийн ангилал

3.1 Технологийн үндсэн зорилго (д)

 • Үйлдвэрлэлийг сайжруулах
 • Газрын доройтлыг бууруулах, сэргийлэх, нөхөн сэргээх
 • Экосистемийг хамгаалах
 • Сав газар / доод урсгалыг хамгаалах - бусад технологитой хослуулах
 • гамшгийн эрсдлийг бууруулах
 • Үр ашигтай эдийн засгийн нөлөөг бий болгох

3.2 Технологи хэвтрүүлсэн газрын одоогийн газар ашиглалтын хэлбэр(д)

Нэг газр нутгийн хэмжээнд хэрэгжих холимог газар ашиглалт:

Үгүй


Байгалийн ой / модтой газар

Байгалийн ой / модтой газар

 • (Сайжруулсан) байгалийн ой/мод бүхий газар
(Хагас)байгалийн ой/тармаг ойд: Менежментийн төрлийг тодорхойлно уу:
 • Сэлгэн тариалах
 • Ойн дагалт баялаг ашиглах
Дээр дурьдсан модны төрөл навч, шилмүүсээ гөвдөг үү эсвэл мөнх ногоон уу?
 • холимог нөвч, шилмүүсээ гөвдөг/мөнх ногоон
Бүтээгдэхүүн ба үйлчилгээ:
 • Түлшний мод

3.3 Технологи хэрэгжүүлснээс газар ашиглалтад өөрчлөлт гарсан уу?

Технологи хэрэгжүүлснээс газар ашиглалтад өөрчлөлт гарсан уу?
 • Тийм (Технологи хэрэгжүүлэхээс өмнөх үеийн газар ашиглалтын талаархи асуулгыг бөглөнө үү)
Нэг газр нутгийн хэмжээнд хэрэгжих холимог газар ашиглалт:

Тийм

Газар ашиглалтын холимог тогтолцоог (тарилан/бэлчээр/ой мод) тодорхойл:
 • ХАА-н ойжуулалт
Тариалангийн газар

Тариалангийн газар

 • Нэг наст үр тариа
 • Мод, бут тариалах
Тариалан - Таримлыг тодорхойлно уу:
 • хүнсний ногоо - навсит ургамал (салат, байцаа, бууцай, бусад)
Тариалалтын тогтолцоо:

Хүнсний ногоо тасралтгүй тариалсан

Мод, бут тариалах - Таримлыг тодорхойлно уу:
 • цитрус
Сөөлжлөн тариалалт хийгддэг үү?

Үгүй

Таримлыг ээлжлэн тариалдаг уу?

Үгүй

Тайлбар:

The land management and production system contains 3 cropping seasons per annum. The seasons are Rabi- Kharif1-Kharif-2.

3.4 Усан хангамж

Технологи хэрэгжүүлсэн газрын усан хангамж:
 • Байгалийн/усалгаа хосолсон

3.5 Технологи ГТМ-ийн аль бүлэгт хамаарах

 • ХАА-н ойжуулалт
 • Хамгийн бага хөрсний эвдрэл
 • Налуугийн хөндөлн огтлолын дагуух арга хэмжээ

3.6 Технологийг бүрдүүлэх ГТМ арга хэмжээ

Барилга байгууламжийн арга хэмжээ

Барилга байгууламжийн арга хэмжээ

 • S1: Террас

3.7 Технологийн шийдвэрлэсэн газрын доройтлын үндсэн төрлүүд

Хөрс усаар эвдрэх

Хөрс усаар эвдрэх

 • Wt: Хөрсний гадаргын угаагдал
 • Wg: Гуу жалгын элэгдэл

3.8 Газрын доройтлоос урьдчилан сэргийлэх, сааруулах ба нөхөн сэргээх

Газрын доройтолтой холбоотойгоор Технологи ямар зорилго тавьсан болохыг тодорхойл:
 • Газрын доройтлыг багасгах сааруулах

4. Техникийн нөхцөл, хэрэгжилтийн үйл ажиллагаа, материал ба зардал

4.1 Технологийн техникийн зураг

Техник тодорхойлолт (техник зурагтай уялдана):

According to the hill slope, the height, width (depth) and length of terrace can vary. Generally the width (depth) of a terrace is 2.5- 3 metre, the height is 1 metre and slope angle 10 to 15 degree. The contour is established by uplifting soil in a straight line and the wall is constructed by mud. The floor area is leveled and cultivated with spade or plough. Generally the floor area of a bench terrace is 40 square metres. An access path is kept open from one corner of the terrace.
The horizontal orientation of the terraces follow the contour line of the slope. That contour line is an imaginary line perpendicular to the sloping direction (uphill to downhill) of an area. The contour line runs horizontally along the slope of a farm.

Viewed from an opposite the face of the slope, all contour lines will appear horizontally. However, viewed from uphill, the lines may either be straight, curved like the outside of a sphere, or curved irregularly downward or upward depending on the presence of low- and high-lying surfaces on the face of the slope.

4.2 Материал болон зардалд хамаарах ерөнхий мэдээлэл

Үнэ өртөг, оруулсан хувь нэмрийг хэрхэн тооцсоныг тодорхойл:
 • Технологийн нэгж тус бүр
Хэмжээ ба нэгж талбайг тодорхойл:

1 acre

бусад/үндэсний мөнгөн нэгж (тодорхойл):

Taka( Bangladeshi currency)

Хэрэв боломжтой бол үндэсний валютын Америк доллартай харьцах харьцааг бичнэ үү (тухайлбал, 1 ам.дол. = 79,9 Бразил реал): 1 ам.дол. =:

80.0

Хөлсний ажилчны нэг өрдийн ажлын хөлсийг тодорхойл:

500 taka

4.3 Байгуулах үйл ажиллагаа

Үйл ажиллагаа Хугацаа (улирал)
1. Cleaning forest Before making the terraces
2. Earth cutting Before raining season
3. Making terraces
4. Land preparation every season
5. fertiliser application every season
6. seed sowing every season
7. Irrigation 5 times per cropping season
8. Intercultural operation occassionally
9. Reconstruction of terraces Before rainy season

4.4 Байгуулалтад шаардагдах зардал ба материал

Хөрөнгө оруулалтыг дурьдана уу Хэмжих нэгж Тоо хэмжээ Нэгжийн өртөг Материал бүрийн нийт өртөг % газар ашиглачаас гарсан зардал
Хөдөлмөр эрхлэлт Cleaning forest persons-per day 5.0 500.0 2500.0 100.0
Хөдөлмөр эрхлэлт Earth cutting persons-per day 4.0 500.0 2000.0 100.0
Хөдөлмөр эрхлэлт Making terraces persons-per day 5.0 500.0 2500.0 100.0
Хөдөлмөр эрхлэлт Land preparation persons-per day 3.0 500.0 1500.0 100.0
Тоног төхөөрөмж fertiliser application persons-per day 1.0 500.0 500.0 50.0
Тоног төхөөрөмж seed sowing persons-per day 2.0 500.0 1000.0 30.0
Тоног төхөөрөмж Irrigation persons-per day 3.0 500.0 1500.0 70.0
Тоног төхөөрөмж Intercultural operation persons-per day 4.0 500.0 2000.0 100.0
Тоног төхөөрөмж Machine operated cleaning tools Number 1.0 4000.0 4000.0 50.0
Тоног төхөөрөмж spade Number 5.0 300.0 1500.0 100.0
Тоног төхөөрөмж mower Number 1.0 2000.0 2000.0 100.0
Тоног төхөөрөмж sickle Number 5.0 200.0 1000.0 100.0
Таримал материал Tape Piece 2.0 100.0 200.0 100.0
Таримал материал rope piece 2.0 50.0 100.0 100.0
Таримал материал seed Kg 0.5 300.0 150.0
Таримал материал seedlings Number 50.0 50.0 2500.0
Бордоо ба биоцид Nitrogen Kg 20.0 16.0 320.0 70.0
Бордоо ба биоцид Phosphorus Kg 10.0 22.0 220.0 70.0
Бордоо ба биоцид potassium Kg 15.0 30.0 450.0 70.0
Бордоо ба биоцид Compost Ton 1.0 1000.0 1000.0 100.0
Барилгын материал pesticide Kg 0.5 200.0 100.0 50.0
Барилгын материал pipes Number 5.0 400.0 2000.0 50.0
Технологи бий болгох нийт үнэ өртөг 29040.0
Технологи бий болгох нийт үнэ өртөг, ам.доллар 363.0
Хэрэв газар ашиглагчаас нийт өртөгийн 100%хүрэхгүй зардал гарсан бол хэн үлдсэн хөрөнгө оруулалтыг хийснийг тодорхойл.

Department of Agriculture Extension and other Government and non Government organisation

Тайлбар:

The Government organisations always encourage the land owners to practice the technology by giving a portion of inputs.

4.5 Засвар үйлчилгээ / давтагдах үйл ажиллагаа

Үйл ажиллагаа Хугацаа/ давтамж
1. Reconstruction of terraces Before rainy season

4.6 Засвар үйлчилгээ / урсгал үйл ажиллагаанд шаардагдах зардал ба материал (жилээр)

Хөрөнгө оруулалтыг дурьдана уу Хэмжих нэгж Тоо хэмжээ Нэгжийн өртөг Материал бүрийн нийт өртөг % газар ашиглачаас гарсан зардал
Хөдөлмөр эрхлэлт Reconstruction of terraces Persons-per day 2.0 500.0 1000.0 80.0
Технологийг арчилах тордоход шаардагдах нийт үнэ өртөг 1000.0
Технологи сайжруулах нийт үнэ өртөг, ам.доллар 12.5

4.7 Зардалд нөлөөлж байгаа хамгийн чухал хүчин зүйл

Өртөг зардлыг тодорхойлох гол хүчин зүйлсийг дурьдана уу:

Labour cost is the most important factor that affects the total cost.

5. Хүн, байгалийн хүрээлэн буй орчин

5.1 Уур амьсгал

Жилийн нийлбэр хур тундас
 • <250 мм
 • 251-500 мм
 • 501-750 мм
 • 751-1,000 мм
 • 1,001-1,500 мм
 • 1,501-2,000 мм
 • 2,001-3,000 мм
 • 3,001-4,000 мм
 • > 4,000 мм
Агро-уур амьсгалын бүс
 • Хагас чийглэг

Mean annual temperature 27 degree celcius

5.2 Байрзүйн зураг

Дундаж налуу:
 • Тэгш (0-2 %)
 • Бага зэрэг хэвгий (3-5 %)
 • Дунд зэрэг хэвгий (6-10 % )
 • Долгиорхог (11-15 %)
 • Толгодорхог (16-30 %)
 • Эгц налуу (31-60 % )
 • Огцом эгц налуу (>60 %)
Гадаргын хэлбэр:
 • Тэгш өндөрлөг/тэгш тал
 • Зоо, хяр
 • Уулын энгэр, хажуу
 • Ухаа, гүвээ, дов толгод
 • Уулын бэл
 • Хөндий, хоолой, нам хотос
Өндөршлийн бүс:
 • 0-100 м д.т.д
 • 101-500 м д.т.д
 • 501-1,000 м д.т.д
 • 1,001-1,500 м д.т.д
 • 1,501-2,000 м д.т.д
 • 2,001-2,500 м д.т.д
 • 2,501-3,000 м д.т.д
 • 3,001-4,000 м д.т.д
 • > 4,000 м д.т.д
Технологи дараах асуудалд хандсан эсэхийг тодорхойл:
 • шаардлагагүй

5.3 Хөрс

Хөрсний дундаж зузаан:
 • Маш нимгэн (0-20 см)
 • Нимгэн (21-50 см)
 • Дунд зэрэг зузаан (51-80 см)
 • Зузаан (81-120 cм)
 • Маш зузаан (>120 cм)
Хөрсний бүтэц (өнгөн хөрс):
 • Дунд зэрэг (шавранцар)
Хөрсний бүтэц (>20 см-ээс доош):
 • Дунд зэрэг (шавранцар)
Өнгөн хөрсний органик нэгдэл:
 • Бага (<1 % )
Боломжтой бол хөрсний бүрэн тодорхойлолт, боломжит мэдээллийг өгнө үү, жишээ нь хөрсний төрөл, хөрсний урвалын орчин/хүчиллэг байдал, катион солилцох чадавхи, азотын хэмжээ, давсжилт г.м.

soils are clay loam to clay, soils are acidic in nature, nitrogen content in most cases low and presence of no salinity. Land type -very high

5.4 Усны хүртээм ба чанар

Хөрсний усны гүн:

> 50 м

Гадаргын усны хүртээмж:

Муу/огт байхгүй

Усны чанар (цэвэрлээгүй):

Муу чанарын ундны ус (цэвэршүүлэх шаардлагатай)

Усны чанар гэж:

ул хөрсний ус

Усны давсжилт асуудал болдог уу?

Үгүй

Энэ газар үер усанд автдаг уу?

Үгүй

5.5 Биологийн төрөл зүйл

Зүйлийн олон янз байдал:
 • Дунд зэрэг
Амьдрах орчны олон янз байдал:
 • Дунд зэрэг

5.6 Технологи нэвтрүүлсэн газар ашиглагчидын онцлог шинж

Суурьшмал эсвэл нүүдлийн:
 • Суурьшмал
Үйлдвэрлэлийн системийн зах зээлийн чиг баримжаа:
 • Амь зуух арга хэлбэрийн (өөрийгөө хангах)
Фермээс гадуурх орлого:
 • Нийт орлогын % 10-50 хувь
Чинээлэг байдлыг харьцангуй түвшин:
 • Дундаж
Хувь хүн эсвэл бүлэг:
 • Хувь хүн / өрх
Механикжилтын түвшин:
 • Хүнд хүчир ажил
Хүйс:
 • Эмэгтэй
Газар ашиглагчийн нас:
 • Дунд нас

5.7 Технологи нэвтрүүлэхэд газар ашиглагчийн ашигласан газрын дундаж талбай

 • < 0.5 га
 • 0.5-1 га
 • 1-2 га
 • 2-5 га
 • 5-15 га
 • 15-50 га
 • 50-100 га
 • 100-500 га
 • 500-1,000 га
 • 1,000-10,000 га
 • > 10,000 га
Энэ нь жижиг, дунд, том оворт тооцогдох уу (орон нутгийн чиг баримжаагаар)?
 • Бага-хэмжээний

5.8 Газар эзэмшил, газар ашиглах эрх, ус ашиглах эрх

Газар өмчлөл:
 • Хувь хүн, тодорхой цол эргэмгүй
 • Хувь хүн, цол эргэм бүхий
Газар ашиглах эрх:
 • Хувь хүн
Ус ашиглах эрх:
 • Нээлттэй хүртэх (зохион байгуулалтгүй)
Газар ашиглалтын эрх уламжлалт эрхзүйн тогтолцоонд суурилдаг уу?

Тийм

5.9 Дэд бүтэц, үйлчилгээний хүртээмж

эрүүл мэнд:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
боловсрол:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
техник дэмжлэг:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
хөдөлмөр эрхлэлт (жишээ нь, ХАА-аас өөр):
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
зах зээл:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
эрчим хүч:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
зам ба тээвэр:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
ундны ус ба ариутгал:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
санхүүгийн үйлчилгээ:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн

6. Үр нөлөө ба дүгнэлт

6.1 Технологийн талбай дахь үр нөлөө

Нийгэм-эдийн засгийн үр нөлөө

Үйлдвэрлэл

Газар тариалангийн үйлдвэрлэл

буурсан
нэмэгдсэн

үйлдвэрлэл зогсох эрсдэл

Нэмэгдсэн
Буурсан

Үйлдвэрлэлийн газар

буурсан
нэмэгдсэн

газрын менежмент

саад учирсан
хялбаршсан
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

In hilly area , due to slopy land , it is difficult to manage because soil erosion is higher in rainy season, there are no structures to reduce soil erosion. But, due to the establishment of bench terraces, soil erosion in rainy season is significantly checked and long slopy stretches are interupted by a soil stabilising structure. In this way , land management is simplified.

Орлого, зарлага

ХАА-н хөрөнгө оруулалтын зардал

Нэмэгдсэн
Буурсан

тариалангийн газрын орлого

буурсан
нэмэгдсэн

орлогын олон янз эх үүсвэр

буурсан
нэмэгдсэн

эдийн засгийн ялгаа

Нэмэгдсэн
Буурсан

хөдөлмөр хүчний хэмжээ

Нэмэгдсэн
Буурсан

Нийгэм-соёлын үр нөлөө

хүнсний аюулгүй байдал/ өөрийгөө хангах

буурсан
сайжирсан

эрүүл мэндийн байдал

муудсан
сайжирсан

газар ашиглалт / усны эрх

муудсан
сайжирсан

Соёлын боломжууд

буурсан
сайжирсан

амралт, нөхөн сэргээлтийн боломжууд

буурсан
сайжирсан
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

As the economic situation is improved through increased crop production due to this method, the land owners will beneift from new opportunities for recreational programmes.

олон нийтийн институц

суларсан
хүчирхэгжсэн

үндэсний институц

суларсан
хүчирхэгжсэн

ГТМ/ газрын доройтлын талаархи мэдлэг

буурсан
сайжирсан

маргааныг шийдвэрлэх

муудсан
сайжирсан

Нийгэм, эдийн засгийн хувьд эмзэг бүлгийнхний нөхцөл байдал

муудсан
сайжирсан

Экологийн үр нөлөө

Хөрс

хөрсний чийг

буурсан
нэмэгдсэн

хөрсөн бүрхэвч

буурсан
сайжирсан

хөрс алдагдах

Нэмэгдсэн
Буурсан

хөрс хуримтлагдах

буурсан
нэмэгдсэн

шимт бодисын эргэлт/ сэргэлт

буурсан
нэмэгдсэн

хөрсний органик нэгдэл/ хөрсөнд агуулагдах С

буурсан
нэмэгдсэн

хүчиллэг байдал

Нэмэгдсэн
багассан
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

As the land owners use balanced fertiliser , with proper irrigation and other intercultural operations, so, soil acidity will reduce a little bit.

Биологийн: ургамал, амьтан

Ургамал бүрхэвч

буурсан
нэмэгдсэн

газрын дээрхи / доорхи С

буурсан
нэмэгдсэн

ургамлын төрөл, зүйл

буурсан
нэмэгдсэн

амьтны төрөл, зүйл

буурсан
нэмэгдсэн
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

As planned cropping system is going to be established in bench terrace land management system, so soil flora and fauna will get a suitable environment to grow.

Ашигт төрөл зүйл

буурсан
нэмэгдсэн

амьдрах орчны олон янз байдал

буурсан
нэмэгдсэн

хортон шавж/өвчний хяналт

буурсан
нэмэгдсэн
Уур амьсгал болон гамшгийн эрсдлийг бууруулах

хөрсний гулсалт/ чулуун нуранги

Нэмэгдсэн
Буурсан

гангийн нөлөө

Нэмэгдсэн
Буурсан

нүүрстөрөгч ба хүлэмжийн хийн ялгаруулалт

Нэмэгдсэн
Буурсан
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

In this production system, cropping intensity is increased 2-3 times and the crops are absorbing more CO2 for photosynthesis. So, carbon emission will reduce.

түймрийн эрсдэл

Нэмэгдсэн
Буурсан

бичил уур амьсгал

муудсан
сайжирсан

6.2 Технологийн талбайн гадна үзүүлсэн үр нөлөө

урсацын адагт лаг шавар хуримтлагдана

Нэмэгдсэн
Буурсан

хөрш зэргэлдээ газарт учирах хохирол

Нэмэгдсэн
багассан

нийтийн/хувийн хэвшлийн дэд бүтцэд учируулах хохирол

Нэмэгдсэн
багассан

хүлэмжийн хийн нөлөө

Нэмэгдсэн
багассан
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

In this production system, cropping intensity is increased 2-3 times and the crops are absorbing more co2 for photosynthesis. So, carbon emission will reduce.

6.3 Технологийн уур амьсгалын өөрчлөлт ба Уур амьсгалаас хамаарах аюул/гамшигт үзэгдэлд өртөх байдал ба эмзэг байдал (газар ашиглагч нарын дүгнэлтээр)

Уур амьсгалын аажим өөрчлөлт

Уур амьсгалын аажим өөрчлөлт
Улирал Өсөх эсвэл буурах Технологи түүний нөлөөг хэрхэн бууруулж байна?
Жилийн дундаж температур Өсөлт Дунд зэрэг
Улирлын температур Зун Өсөлт Сайн
Жилийн дундаж хур тундас Өсөлт Дунд зэрэг
Улирлын хур тундас Чийглэг/борооны улирал Бууралт Дунд зэрэг

Уур амьсгалаас хамаарах аюулууд (гамшигууд)

Цаг уурын гамшигууд
Технологи түүний нөлөөг хэрхэн бууруулж байна?
Тропикийн шуурга Дунд зэрэг
Орон нутгийн аадар бороо Сайн
Орон нутгийн аянга цахилгаантай бороо Дунд зэрэг
Орон нутгийн мөндөртэй бороо Маш сайн
Орон нутгийн салхин шуурга Дунд зэрэг
Уур амьсгалын гамшигууд
Технологи түүний нөлөөг хэрхэн бууруулж байна?
Ган гачиг Дунд зэрэг
Ойн түймэр Дунд зэрэг
Хээрийн түймэр Сайн
Гидрологийн гамшиг
Технологи түүний нөлөөг хэрхэн бууруулж байна?
Хөрсний гулсалт Маш сайн
Биолоигийн гамшигууд
Технологи түүний нөлөөг хэрхэн бууруулж байна?
шавьж / хорхой Сайн

6.4 Зардал ба үр ашгийн шинжилгээ

Үр ашгийг барилга байгууламжийн зардалтай (газар ашиглагчдын үзэл бодлоор) хэрхэн харьцуулах вэ?
Богино хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Эерэг

Урт хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Маш эерэг

Үр ашгийг засвар үйлчилгээ/ урсгал зардалтай (газар ашиглагчдын үзэл бодлоор) хэрхэн харьцуулах вэ?
Богино хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Маш эерэг

Урт хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Маш эерэг

6.5 Технологи нутагшуулах

 • > 50%
Технологийг өөрийн талбайд нэвтрүүлсэн бусад иргэдээс хэд нь үүнийг өөрийн хүчээр, өөрөөр хэлбэл ямар нэг материал, техникийн дэмжлэг, төлбөр авалгүй хийсэн бэ?
 • 11-50%

6.6 Дасан зохицох

Хувьсан өөрчлөгдөж буй нөхцөл байдалд Технологид сүүлд ямар нэг шинэчлэл хийгдсэн үү?

Үгүй

6.7 Технологийн давуу тал/боломжууд

Газар ашиглагчдын тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
Risk of land slide reduced
Farm income increased
Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
Soil erosion decreased
Crop production increased
Soil nutrient mining reduced
Soil nutrient availability enhanced
Soil moisture increased
Irrigation water use efficiency increased

6.8 Технологийн дутагдалтай/сул тал/аюул болон тэдгээрийн хэрхэн даван туулах арга замууд

Газар ашиглагч нарын тодорхойлсон сул тал/ дутагдал/ эрсдэл Тэдгээрийг хэрхэн даван туулах вэ?
Labour cost very high Borrow money from financial institution
Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон сул тал/ дутагдал/ эрсдэл Тэдгээрийг хэрхэн даван туулах вэ?
Lack of knowledge regarding land management in slopy hilly areas Take part in related training
Labour unavailability and labour cost is higher Engaged family members

7. Ном зүй ба холбоосууд

7.1 Мэдээллийн аргууд / эх сурвалжууд

 • Хээрийн уулзалт, судалгаа

10

 • ГТМ-ийн мэргэжилтэн/шинжээчтэй хийсэн ярилцлага

10

 • тайлан болон бусад эх сурвалжийн бүрдэл

5

Мэдээллийг хэзээ (газар дээр нь) цуглуулсан бэ?

16/04/2018

7.2 Хүртээмжтэй ном, бүтээлийн ишлэл

Гарчиг, зохиогч, он, ISBN:

Soil erosion in hilly areas affecting biodiversity and climate change and its biological conservation strategy,Md. Mijanur Rahman Wildlife Conservation Officer Coastal & Wetland Biodiversity Management Project Department of Environment, Teknaf, Cox’s Bazar

Хаанаас авч болох вэ? Зардал?

FAO, 1978. Soil erosion by water. FAO, United Nations. PP. 63-111 Khan, L.R. Watershed management. Field document no.44. UNDP/FAO/BGD/85/011. PP.151-193 Negi, S.S. 1983. Soil conservation. Fundamental of forestry volume.3. Rahman, M.M. 1994. A review paper on erosion control measures in hilly areas. FWT discipline, Khulna University, Khulna, Bangladesh Young, Anthony. 1989. Agro forestry for soil conservation. ICRAF.

Гарчиг, зохиогч, он, ISBN:

Soil erosion in the Chittagong hill tract and its impact on nutrient status of soils [in Bangladesh] [1992],Farid, A.T.M. Iqbal, A. Karim, Z.

Хаанаас авч болох вэ? Зардал?

AGRIS, FAO

7.3 Холбогдох мэдээллийн интернет холбоос

Гарчиг/ тодорхойлолт :

A review of the effect of terracing on erosion,

URL:

https://www.researchgate.net/profile/Luuk_Dorren

7.4 Ерөнхий мэдээлэл

The questionnaire should be more generalised so that all the land degradation specialists can fill up the document smoothly.

Модулууд