Технологии

ເຕັກນິກ ການເຮັດຝຸ່ນເຟືອງ ເພື່ອປັບປຸງດິນ ໃນພື້ນທີ່ປຸກຜັກສວນຄົນ [Лаосская Наро́дно-Демократи́ческая Респу́блика]

technologies_2061 - Лаосская Наро́дно-Демократи́ческая Респу́блика

Просмотреть разделы

Развернуть все Свернуть все
Завершённость: 86%

1. Общая информация

1.2 Контактные данные специалистов и организаций, участвующих в описании и оценке Технологии

Ответственный (-ые) специалист (-ы)

землепользователь:

ລິນນະສຸກ ສຸດາພອນ

030 9543425 / 020 98587726

ບ້ານ ດາກຕະອອກນ້ອຍ ເມືອງ ດາກຈືງ ແຂວງ ເຊກອງ

Лаосская Наро́дно-Демократи́ческая Респу́блика

Название проекта, содействовавшего документированию/оценке Технологии (если применимо)
Scaling-up SLM practices by smallholder farmers (IFAD)
Название организации (-ий), содействовавших документированию/оценке Технологии (если применимо)
National Agriculture and Forestry Research Institute (NAFRI) - Лаосская Наро́дно-Демократи́ческая Респу́блика

1.3 Условия, регламентирующие использование данных, собранных ВОКАТ

Когда были собраны данные (на местах)?

05/04/2017

Составитель и ответственный(-ые) специалист(-ы) согласны с условиями, регламентирующими использование собранных ВОКАТ данных:

Да

1.4 Декларация по устойчивости описываемой Технологии

Вызывает ли описанная здесь Технология проблемы деградации земель настолько, что ее нельзя назвать природосберегающей?

Нет

2. Описание Технологии УЗП

2.1 Краткое описание Технологии

Определение Технологии:

ເຕັກນິກ ການເຮັດຝຸ່ນເຟືອງ ໂດຍໃຊ້ເສດເຟືອງທີ່ເນົ່າເປື່ອຍ ແມ່ນແນວຄວາມຄິດລິເລີ່ມ ໂດຍຊາວກະສິກອນເອງ ຊຶ່ງເປັນເຕັກນິກປັບປຸງດິນ ໃນພື້ນທີ່ ປູກຜັກສວນຄົວ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ດິນມີຄວາມອຸດົມສົມບູນ ເປັນການເພີ່ມຜົນຜະລິດຜັກ ໃຫ້ສູງຂຶ້ນ ແລະ ເພີ່ມຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ຂອງຊະນິດຜັກທີ່ປູກ ໃນພື້ນທີ່ປູກຜັກສວນຄົວ ເພື່ອຄຳ້ປະກັນສະບຽງອາຫານ.

2.2 Подробное описание Технологии

Описание:

ເຕັກນິກການເຮັດຝຸ່ນເຟືອງ ແມ່ນເປັນເຕັກນິກ ທີ່ໄດ້ລິເລີ່ມ ໂດຍຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ຢຸ່ບ້ານດາກຕະອອກນ້ອຍ ເມືອງດາກຈືງ ແຂວງເຊກອງ ສປປລາວ ຊື່ງຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ແມ່ນໄດ້ລິເລີ່ມ ທົດລອງ ຄົ້ນຄິດເຮັດຝຸ່ນເຟືອງ ໃນປີ 2014 ເນື່ອງຈາກວ່າ ໃນເມື່ອກ່ອນ ຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ເຄີຍໃຊ້ພຽງແຕ່ ຝຸ່ນຄອກ (ຂີ້ງົວ ແລະ ຂີ້ຄວາຍ) ເພື່ອປັບປຸງດິນ ໃນພື້ນທີ່ປູກຜັກສວນຄົວ ແຕ່ຜູ້ນໍາໃຊ້ດິນ ກໍ່ຍັງໄດ້ພົບບັນຫາ ບົ້ງຫຼາຍ ແລະ ເກີດມີເພ້ຍ ຢູ່ໃນສວນຜັກ ສົ່ງຜົນກະທົບ ເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດຜັກບໍ່ງາມ ແລະ ບໍ່ສາມາດ ຂາຍເປັນສິນຄ້າໄດ້. ດັ່ງນັນ, ຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ຈື່ງມີແນວຄວາມຄິດ ລິເລີ່ມ ທົດລອງ ເກັບເອົາເຟືອງ ທີ່ໄດ້ຈາກນາຕົນເອງ ພາຍຫຼັງ ການເກັບກ່ຽວເຂົ້າ ໃນເດືອນຕຸລາ ທີ່ປະໄວ້ປະມານ 4 ຫຼື 5 ເດືອນ ຈື່ງໄປເກັບເອົາເຟືອງທີ່ເປື່ອຍຈາກນາ ມາໃສ່ພື້ນທີ່ປູກຜັກ ແລະ ໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່າ ພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວນັ້ນ ດິນມີຄວາມອຸດົມສົມບູນຂຶ້ນ ທີ່ສົ່ງດີເຮັດໃຫ້ ດິນມີຄວາມຊຸ່ມຊຶ່ນ ແລະ ເພີ່ມສານອາຫານໃນດິນ. ດັ່ງນັ້ນ, ຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ຈຶ່ງໄດ້ທ້ອນເຟືອງໄວ້ເປັນກອງ ຢູ່ທົ່ງນາ ພາຍຫຼັງ ສຳເລັດການເກັບກ່ຽວເຂົ້ານາ ເພື່ອເປັນການບົ່ມເຟືອງໃຫ້ເສດເຟືອງເນົ່າເປື່ອຍ ກ່ອນນຳມາໃຊ້. ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ, ຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ນຳເອົາເສດເຟືອງ ມາເຮັດຝຸ່ນເຟືອງ ຈຳນວນ 2 ຄັ້ງ ຕໍ່ ປີ. ໃນຄັ້ງທີ່ 1 ແມ່ນເຮັດໃນເດືອນຕຸລາ ພາຍຫຼັງເກັບກ່ຽວເຂົ້ານາ ໃນຊ່ວງທີ່ຝົນບໍ່ໍຕົກຫຼາຍ ແລະ ໃນຄັ້ງທີ່ 2 ແມ່ນເຮັດໃນເດືອນມັງກອນ ເຖິງ ເດືອນກຸມພາ. ວັດຖຸດິບ ທີ່ສຳຄັນ ໃນການເຮັດຝຸ່ນເຟືອງ ແມ່ນເສດເຟືອງ ແລະ ດິນ ເພື່ອປະສົມເຂົ້າກັນ. ສຳລັບອຸປະກອນ ກໍ່ມີພຽງແຕ່ກ່ຽວເຂົ້າ ໄວ້ຕັດເຟືອງ, ກະສອບ ໃສ່ເສດເຟືອງ ແລະ ສຽມ ເພື່ອໃຊ້ເຂົ້າໃນການກະກຽມ ພື້ນທີ່ປູກຜັກ. ວິທີການເຮັດຝຸ່ນເຟືອງ ແມ່ນນຳເອົາເສດເຟືອງ ຈຳນວນ 2 ກະສອບ (ປະມານ 20 ກິໂລກຣາມ) ແລະ ປະສົມເຂົ້າກັບດິນ 1 ກະສອບ (10 ກິໂລກຣາມ) ແລ້ວກໍ່ສາມາດນຳໄປໃຊ້ຄຸມໜານປູກຜັກ ທີ່ໄດ້ກະກຽມດິນໄວ້ເລີຍ (ກ່ອນເອົາເບ້ຍຜັກມາບົງ). ຫຼັງຈາກ, ການນໍາໃຊ້ຝຸ່ນເຟືອງ ຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ເຫັນວ່າ ຜັກສາມາດ ຂະຫຍາຍຕົວໄດ້ດີ ໂດຍບໍ່ມີສັດຕູພືດ ຫຼື ແມງໄມ້ລົບກວນ. ດິນໄດ້ຄ່ອຍໆປ່ຽນເປັນສີດຳເຂັ້ມ ຂື້ນກວ່າເກົ່າ ເຊິ່ງເປັນຕົວຊີ້ບອກ ຂອງຄວາມອຸດົມສົມບູນ ຂອງດິນ. ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ ຜະລິດຜັກເພີ່ມຂື້ນ ແລະ ຊາວກະສິກອນ ຍັງສາມາດ ປູກພືດຜັກ ໄດ້ຫຼາຍຊະນິດ ລວມທັງ ຜັກບົ່ວ ແລະ ຜັກຫອມປ້ອມ ຊື່ງກ່ອນຫນ້ານີ້ ບໍ່ສາມາດປູກໄດ້. ໃນປະຈຸບັນ, ຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ສາມາດສ້າງແຫຼ່ງລາຍຮັບ ໃນຄອບຄົວ ໂດຍການຂາຍຜັກ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການນໍາໃຊ້ຝຸ່ນເຟືອງ ຍັງສາມາດປັບຕົວ ເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງ ດິນຟ້າອາກາດ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນໃນຊ່ວງເວລາ ທີ່ມີຝົນຕົກຫນັກ, ເນື່ອງຈາກວ່າ ດິນໄດ້ຖືກປົກຫຸ່ມ ໂດຍເຟືອງ, ມັນສາມາດ ປ້ອງກັນການເຊາະລ້າງ ຂອງໜ້າດິນ ຈາກນ້ຳຝົນ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ ມີຄວາມພໍໃຈ ກັບເຕັກນິກນີ້ ເພາະວ່າມັນໄດ້ ໃຊ້ພຽງແຕ່ແຮງງານ ໃນການເກັບເຟືອງ ຊື່ງຊາວກະສິກອນ ສາມາດເຮັດໄດ້ ໂດຍທີ່ບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມ. ວິທີການນຳໃຊ້ຝຸ່ນເຟືອງ ກ່ອນອື່ນແມ່ນ ຂຸດໜານຜັກ ເລິກປະມານ 15 ຊັງຕີແມັດ, ຫຼັງຈາກນັ້ນ ໃຊ້ຝຸ່ນເຟືອງທີ່ກຳລັງເປື່ອຍ ມາປະສົມກັບດິນ ທີ່ກຽມໄວ້ ຢູ່ໜານຜັກ ແລ້ວເອົາມາຄຸມດິນ ໜາປະມານ 10 ຊັງຕີແມັດ, ໃນໜານຜັກ ທີ່ມີຂະໜາດຄວາມກວ້າງ 1 ແມັດ, ຍາວ 3 ແມັດ, ແລ້ວຈື່ງເອົາເບ້ຍຜັກລົງປູກ ໄລຍະຫ່າງ ລະຫວ່າງເບ້ຍ ປະມານ 15 ຊັງຕີແມັດ ຫຼື ຫວ່ານແກ່ນພັນຜັກໃສ່ເລີຍ. ຈາກນັ້ນ, ກໍ່ນຳເອົາເຟືອງສົດ ທີ່ກຳລັງເປື່ອຍ ມາປົກປະມານ 5 ຊັງຕີແມັດ ອີກເທື່ອໜື່ງ ເພື່ອປ້ອງກັນນ້ຳຝົນ ຫຼື ເພື່ອຮັກສາຄວາມຊຸ່ມຂອງດິນ. ຊ່ອງຫວ່າງ ລະຫວ່າງ ໜານຜັກຄວນຫ່າງ ປະມານ 20 ຊັງຕີແມັດ ເພື່ອສະດວກໃນການຍ່າງໄປມາ ພາຍໃນເນື້ອທີ່ສວນປູກຜັກ ທັງໝົດ 25 ຕາແມ້ດ.

2.3 Фотографии, иллюстрирующие Технологию

2.5 Страна/ регион/ места, где применяется Технология, информация о которых собрана в данной Анкете

Страна:

Лаосская Наро́дно-Демократи́ческая Респу́блика

Административная единица (Район/Область):

ແຂວງເຊກອງ

Более точная привязка места:

ບ້ານດາກຕະອອກນ້ອຍ ເມືອງດາກຈືງ

2.6 Сколько лет применяется данная Технология

Год начала реализации:

2014

Если год начала применения Технологии достоверно неизвестен, дайте примерную оценку:
 • менее 10 лет назад (недавняя)

2.7 Внедрение Технологии

Укажите, как именно Технология УЗП была внедрена:
 • как инновация (инициатива) землепользователей

3. Классификация Технологии УЗП

3.1 Основные цели и задачи реализации Технологии

 • повышение производства
 • снижение или предотвращение деградации земель, восстановление нарушенных земель
 • создание благоприятных экономических условий

3.2 Текущий(-ие) тип(-ы) землепользования на территории, где применяется Технология

Пахотные угодья и плантации

Пахотные угодья и плантации

 • Однолетние культуры
Основные сельскохозяйственные культуры (товарные и продовольственные):

ຜັກກາດ, ຜັກບົ່ວ, ຫອມປ້ອມ

3.3 Дополнительная информация о землепользовании

другое (например, паводковое):
 • ນໍາໃຊ້ນໍ້າລີນ
Число урожаев за год:
 • 2

3.4 Категория УЗП, к которой относится Технология

 • Улучшение почвенного/ растительного покрова
 • Комплексная борьба с сельскохозяйственными вредителями и болезнями (включая органическое сельское хозяйство)
 • приусадебные участки

3.5 Распределение Технологии по площади

Охарактеризуйте пространственное распространение Технологии :
 • равномерно-однородное применение на определенной площади
Если Технология равномерно применяется на той или иной территории, укажите ее приблизительную общую площадь:
 • < 0,1 км2 (10 га)

3.6 Мероприятия УЗП, выполняемые в рамках Технологии

Агрономические мероприятия

Агрономические мероприятия

 • A2: Органическое вещество/ почвенное плодородие

3.7 Основные проблемы деградации земель, на решение которых направлена Технология

ухудшение химических свойств почв

ухудшение химических свойств почв

 • Хп: Снижение плодородия и уменьшение содержания органического вещества (вызванное не эрозией, а другими причинами)
ухудшение физических свойств почв

ухудшение физических свойств почв

 • Фд: утрата био-продуктивных функций по другим причинам
биологическая деградация

биологическая деградация

 • Бр: сокращение растительного покрова
 • Бк: сокращение количества биомассы
 • Бб: рост числа вредителей/болезней
деградация водных ресурсов

деградация водных ресурсов

 • Ва: почвенная засуха

3.8 Предотвращение и снижение деградации земель, или восстановление нарушенных земель

Укажите цель Технологии по отношению к деградации земель :
 • предотвращение деградации земель
 • снижение деградации земель

4. Технические характеристики, мероприятия по практической реализации, вложения и стоимость

4.1 Технический рисунок, иллюстрирующий Технологию

Автор:

ອຸໄລທອງ ພົມມີໄຊ

Дата:

06/04/2017

4.2 Спецификация / пояснения к техническому рисунку

ການກະກຽມ ໝານປູກຜັກ ໂດຍໃຊ້ຈົກຂຸດໜານຜັກ ຄວາມເລິກ ປະມານ 15 ຊັງຕີແມັດ, ຄວາມກວ້າງ 1 ແມັດ ແລະ ຄວາມຍາວ 3 ແມັດ. ເກັບເອົາເສດເຟືອງ ທີ່ກອງໄວ້ຢູ່ທົ່ງນາ ມາປະສົມປົນກັນ ກັບດິນ ໃນອັດຕາສ່ວນ ເຟືອງ 2 ກະສອບ ຕໍ່ກັບ ດິນ 1 ກະສອບ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ເອົາຝຸ່ນເຟືອງ ມາຄຸມໜ້າດິນ ຂອງໜານຜັກ ໃຫ້ໄດ້ຄວາມສູງ 10 ຊັງຕີແມັດ. ແລ້ວກໍ່ ເອົາເຟືອງເປື່ອຍ ມາຄຸມປົກໄວ້ ໜາປະມານ 5 ຊັງຕີແມັດ. ການເຮັດສວນຜັກ ຢູ່ພື້ນທີ່ ທີ່ມີຄວາມຄ້ອຍຊັນ ປະມານ 1 ຫາ 2%. ຄວາມຫ່າງ ຂອງພືດຜັກ ປະມານ 15 x 15 ຊັງຕີແມັດ, ໄລຍະຫ່າງ ລະຫວ່າງ ໜານຜັກ ແມ່ນ 20 ຊັງຕີແມັດ, ພື້ນທີ່ທັງຫມົດ ຂອງສວນຜັກ ແມ່ນ 25 m2, ຊະນິດ ຜັກທີ່ປູກ ແມ່ນຜັກກາດ, ຜັກຫົມ, ຜັກບົ່ວ ແລະ ຜັກຫອມປ້ອມ ແລະ ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພືດ ປະມານ 145 ຕົ້ນ/ໜານ.

4.3 Общая информация по необходимым вложениям и стоимости

Уточните, как рассчитывались затраты и вложения:
 • на площадь, где применяется Технология
Укажите размер и единицу площади:

25 m2

другая/ национальная валюта (название):

ກີບ

Укажите обменный курс между долларом США и местной валютой (если уместно): 1 доллар США =:

8000,0

4.4 Мероприятия, необходимые для начала реализации

Деятельность Тип мероприятия Сроки
1. ການກະກຽມໜານຜັກ Инженерные ຫຼັງເກັບກ່ຽວ (ເດືອນສິງຫາ)
2. ເກັບເສດເຟືອງ ຈາກທົ່ງນາ Управленческие ເດືອນຕຸລາ
3. ນຳເສດເຟືອງ ມາປົນກັບດິນ Управленческие ເດືອນມັງກອນ ເຖິງເດືອນກຸມພາ

4.5 Вложения и затраты, необходимые для начала реализации

Опишите затраты Единица Количество Затраты на единицу Общая стоимость на единицу % затрат, оплаченных землепользователями
Оплата труда ແຮງງານ ເກັບເສດເຟືອງ ວັນງານ 4,0 50000,0 200000,0 100,0
Оборудование ຈົກ ດວງ 1,0 50000,0 50000,0 100,0
Оборудование ກະສອບ ກະສອບ 30,0 2000,0 60000,0 100,0
Оборудование ສຽມ ດວງ 1,0 35000,0 35000,0 100,0
Общая стоимость запуска Технологии 345000,0

4.6 Поддержание/ текущее обслуживание

Деятельность Тип мероприятия Сроки/ повторяемость проведения
1. ການກະກຽມໜານຜັກ Инженерные ເດືອນສິງຫາ
2. ເກັບເສດເຟືອງ ຢູ່ທົ່ງນາ Управленческие ເດືອນຕຸລາ
3. ນຳເສດເຟືອງ ມາປົນກັບດິນ Управленческие ເດືອນມັງກອນ ເຖິງເດືອນກູມພາ

4.7 Стоимость поддержания/ текущего обслуживания ( в год)

Опишите затраты Единица Количество Затраты на единицу Общая стоимость на единицу % затрат, оплаченных землепользователями
Оплата труда ແຮງງານ ເກັບເສດເຟືອງ ວັນງານ 2,0 50000,0 100000,0 100,0
Оборудование ຈົກ ດວງ 1,0 50000,0 50000,0 100,0
Оборудование ກະສອບ ກະສອບ 30,0 2000,0 60000,0 100,0
Оборудование ສຽມ ດວງ 1,0 35000,0 35000,0 100,0
Общая стоимость поддержания Технологии 245000,0

4.8 Наиболее значимые факторы, влияющие на стоимость затрат

Опишите наиболее значимые факторы, влияющие на стоимость затрат:

ແຮງງານ ເປັນປັດໃຈສຳຄັນ ໃນການເຮັດເຕັກນີກນີ້ ເນື່ອງຈາກວ່າ ເນ່ືອງຈາກແຮງງານ ໃນຄອບຄົວຈຳກັດ ແລະ ເປັນເວລາດຽວກັນກັບ ການກະກຽມດິນ ເພື່ອສືບຕໍ່ເຮັດນາປີ ໃນລະດູການຕໍ່ໄປ.

5. Природные и социально-экономические условия

5.1 Климат

Среднегодовое количество осадков
 • < 250 мм
 • 251-500 мм
 • 501-750 мм
 • 751-1000 мм
 • 1001-1500 мм
 • 1501-2000 мм
 • 2001-3000 мм
 • 3001-4000 мм
 • > 4000 мм
Укажите среднегодовое количество осадков (если известно), мм:

870,00

Укажите название соответствующей метеостанции:

ສະຖານີ ອຸຕູນິຍົມ ເມືອງດາກຈືງ

Агроклиматическая зона
 • влажная

5.2 Рельеф

Склоны (преобладающие):
 • пологие (0-2%)
 • покатые (3-5%)
 • покато-крутые (6-10%)
 • крутые (11-15%)
 • очень крутые (16-30%)
 • чрезвычайно крутые (31-60%)
 • обрывистые (>60%)
Формы рельефа:
 • плато/ равнины
 • гребни хребтов/холмов
 • склоны гор
 • склоны холмов
 • подножья
 • днища долин
Зона высотной поясности:
 • 0-100 м над уровнем моря
 • 101-500 м н.у.м.
 • 501-1000 м н.у.м.
 • 1001-1500 м н.у.м.
 • 1501-2000 м н.у.м.
 • 2001-2500 м н.у.м.
 • 2501-3000 м н.у.м.
 • 3001-4000 м н.у.м.
 • > 4 тыс. м н.у.м.
Укажите, приурочено ли применение Технологии к специфическим условиям:
 • не имеет значения

5.3 Почвы

Средняя мощность почв:
 • поверхностные (0-20 см)
 • неглубокие (21-50 см)
 • умеренно глубокие (51-80 см)
 • глубокие (81-120 см)
 • очень глубокие (> 120 см)
Гранулометрический состав (верхнего горизонта):
 • грубый крупнозернистый/ лёгкий (песчаный)
 • средние фракции (суглинистый, супесчаный)
Гранулометрический состав (на глубине более 20 см):
 • средние фракции (суглинистый, супесчаный)
Содержание органического вещества в верхнем горизонте:
 • среднее (1-3%)

5.4 Доступность и качество воды

Уровень грунтовых вод:

на поверхности

Доступность поверхностных вод:

хорошая

Качество воды (без обработки):

питьевая вода хорошего качества

Является ли солёность воды проблемой?

Нет

Происходят ли периодические затопления территории?

Нет

5.5 Биоразнообразие

Видовое разнообразие:
 • средняя
Разнообразие местообитаний:
 • средняя

5.6 Характеристика землепользователей, применяющих Технологию

Осёдлый или кочевой:
 • Осёдлый
Рыночная ориентация производства:
 • смешанное (самообеспечение/ товарное хозяйство
Доходы из других источников:
 • 10-50% всех доходов
Относительный уровень достатка:
 • средний
Индивидуальное или коллективное хозяйство:
 • частное/ домовладение
Уровень механизации:
 • ручной труд
Пол:
 • женщины
Возраст землепользователей:
 • молодёжь
 • средний возраст

5.7 Средний размер земельных участков, арендуемых или находящихся в собственности землепользователей, применяющих Технологию

 • < 0,5 га
 • 0,5-1 га
 • 1-2 га
 • 2-5 га
 • 5-15 га
 • 15-50 га
 • 50-100 га
 • 100-500 га
 • 500-1000 га
 • 1000-10000 га
 • > 10000 га
Считается ли это мелким, средним или крупным хозяйством (по местным масштабам)?
 • мелкое

5.8 Собственность на землю, права на земле- и водопользование

Землевладелец:
 • индивидуальная, не оформленная в собственность
Право землепользования:
 • индивидуальное
Право водопользования:
 • неограниченное (неконтролируемое)
 • индивидуальное

5.9 Доступ к базовым услугам и инфраструктуре

медицинское обслуживание:
 • плохой
 • средний
 • хорошая
образование:
 • плохой
 • средний
 • хорошая
технические консультации:
 • плохой
 • средний
 • хорошая
занятость (вне хозяйства):
 • плохой
 • средний
 • хорошая
рынки:
 • плохой
 • средний
 • хорошая
электроснабжение:
 • плохой
 • средний
 • хорошая
транспорт и дорожная сеть:
 • плохой
 • средний
 • хорошая
водоснабжение и канализация:
 • плохой
 • средний
 • хорошая
финансовые услуги:
 • плохой
 • средний
 • хорошая

6. Воздействия и заключительные положения

6.1 Влияние Технологии УЗП в пределах территории ее применения

Социально-экономическое воздействие

Продуктивность

производство сельскозяйственных культур

снизил.
увеличил.
Количество до применения УЗП :

25 ມັດ

Количество после применения УЗП:

30 ມັດ

Комментарий/ пояснения:

ສານອິນຊີ ໃນດິນ ເພີ່ມຂື້ນ ເຮັດໃຫ້ດິນ ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນ ສົ່ງຜົນໃຫ້ ຜົນຜະລິດຜັກ ກໍ່ເພີ່ມຂື້ນ.

качество урожая

снизил.
увеличил.
Комментарий/ пояснения:

ກ່ອນຫນ້ານ້ີ ດິນບໍ່ງາມ ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ ຄຸນນະພາບ ຂອງຜັກກ່ໍບໍ່ງາມ. ພາຍຫັຼງ ນໍາໃຊ້ຝຸ່ນເຟືອງແລ້ວ ເຫັນວ່າ ດິນມີຄວາມອຸດົມສົມບູນຂື້ນ.

Доходы и затраты

доходы хозяйства

снизил.
увеличил.
Комментарий/ пояснения:

ຜົນຜະລິດຜັກກຸ້ມກິນ ພາຍໃນຄອບຄົວ ພ້ອມມທັງສາມາດ ຂາຍເປັນສິນຄາ້ ສາມາດສ້າງລາຍຮັບໄດ້

объем работ

увеличил.
снизил.
Комментарий/ пояснения:

ເປັນການເພີ່ມວຽກ ເນ່ືອງຈາກຕ້ອງ ໄປເກັບເສດເຟືອງ ພາຍຫັຼງ ສໍາເລັດການເກັບກ່ຽວເຂົ້ານາ ແລ້ວມາກອງໄວ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເຟືອງເປ່ືອຍດີ ກ່ອນນໍາມາປະສົມກັບດິນ.

Социальное и культурное воздействие

продовольственная безопасность/ самообеспечение

снизил.
улучшил.
Комментарий/ пояснения:

ມີຜກັ ໄວ້ກິນ ພາຍໃນຄອບຄົວ ແລະ ຍັງສາມາດຂາຍ ເພື່ອສ້າງລາຍຮັບ ໃຫ້ຄອບຄົວ

Экологическое воздействие

Почвы

влажность почв

снизил.
увеличил.
Комментарий/ пояснения:

ເສດເຟືອງ ສາມາດເກັບກັກນໍາ້ໄດ້ ເປັນຢ່າງດີ ພາຍຫັຼງ ຈາກປະສົມເສດເຟືອງເຂົ້າກັບດິນແລວ້ ກ່ໍເຮັດໃຫ້ດິນມີຄວາມຊຸ່ມຊ່ືນ

уплотнение почв

увеличил.
сократил.
Комментарий/ пояснения:

ໃນເວລາທີ່ຜູ້ໃຊ້ທີ່ດິນ ປະສົມດິນ ດ້ວຍເຟືອງທີ່ເປື່ອຍ ດິນຈະປ່ຽນເປັນສີເຂັ້ມ ແລະ ມີຄວາມຜຸ່ຍຫຼາຍຂື້ນ.

круговорот/ восполнение питательных веществ

снизил.
увеличил.
Комментарий/ пояснения:

ເຟືອງ ຈະຖືກຍ່ອຍ ໂດຍໂຕຍ່ອຍສະຫຼາຍເຊັ່ນ: ຂື້ກະເດືອນ ແລະ ຈຸລິນຊີອື່ນໆ ໃນດິນ ໂດຍຜ່ານລໍາໄສ້ ຂອງພວກມັນ ແລະ ຂະບວນການຍ່ອຍສະຫຼາຍນີ້ ສາມາດ ສະໜອງທາດອາຫານສໍາລັບຜັກ.

6.3 Подверженность и чувствительность Технологии УЗП к постепенным изменениям климата и экстремальным погодным явлениям/ стихийным бедствиям, связанным с изменением климата (в понимании землепользователей)

Постепенное изменение климата

Постепенное изменение климата
Сезон Тип изменения климата/ экстремального явления Насколько успешно Технология справляется с этим?
среднегодовые температуры увеличилось умеренно
сезонные температуры сухой сезон снизилось хорошо
среднегодовое количество осадков увеличилось умеренно
сезонное количество осадков сезон дождей/ влажный сезон увеличилось умеренно

Экстремальные явления, связанные с изменением климата (стихийные бедствия)

Погодные стихийные бедствия
Насколько успешно Технология справляется с этим?
местный град умеренно
Стихийные бедствия климатического характера
Насколько успешно Технология справляется с этим?
экстремальные зимние условия плохо
Биологические стихийные бедствия
Насколько успешно Технология справляется с этим?
нашествия насекомых/ поражения червями очень хорошо

Другие воздействия, связанные с изменением климата

Другие воздействия, связанные с изменением климата
Насколько успешно Технология справляется с этим?
сокращение вегетационного периода очень хорошо

6.4 Анализ эффективности затрат

Насколько получаемый результат сопоставим с первоначальными вложениями (с точки зрения землепользователей)?
Эффективность затрат в краткосрочной перспективе:

влияние незаметно

Эффективность затрат в долгосрочной перспективе:

позитивное

Насколько получаемый результат сопоставим с текущими расходами по поддержанию технологии (с точки зрения землепользователей)?
Эффективность затрат в краткосрочной перспективе:

слабо позитивное

Эффективность затрат в долгосрочной перспективе:

позитивное

6.5 Внедрение Технологии

 • отдельные случаи/ эксперимент
Среди применяющих Технологию землепользователей, какова доля лиц, применяющих её по собственной инициативе, т.е. без какого-либо материального стимулирования со стороны?
 • 90-100%

6.6 Адаптация

Была ли Технология УЗП изменена в недавнее время с целью адаптации к меняющимся условиям среды?

Нет

6.7 Сильные стороны/ преимущества/ возможности Технологии

Сильные стороны/ преимущества/ возможности по мнению землепользователей
ສາມາດ ປັບປຸງດິນ ເຮັດໃຫ້ດິນມີອຸດົມສົມບູນ
ຜົນຜະລິດເພີ່ມຂ້ຶນ ແລະ ຄຸນນະພາບ ຂອງພືດຜັກກໍ່ງາມ
ການເພີ່ມຂື້ນ ຂອງຈຸລິນຊີ ທີ່ເປັນປະໂຫຍດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ຂີ້ກະເດືອນ
Сильные стороны/ преимущества/ возможности по мнению составителя или других ключевых специалистов
ເຟືອງເຮັດໃຫ້ດິນມີ ຄວາມຜຸຜຸ່ຍຫຼາຍຂື້ນ ເຮັດໃຫ້ຮາກພືດເຂົ້າໄປໃນດິນງ່າຍຂື້ນ
ນ້ໍາຊືມຜ່ານດິນ ໄດ້ດີຂື້ນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ ດິນມີຄວາມຊຸ່ມຫຼາຍຂື້ນ

6.8 Слабые стороны/ недостатки/ риски Технологии и пути их преодоления

Слабые стороны/ недостатки/ риски по мнению землепользователей Возможные пути их преодоления/снижения?
ເສດເຟືອງ ທີ່ໄດ້ຈາກທົ່ງນາ ແມ່ນມີຈຳກັດ ແລະ ມີເປັນຍາມ (ສາມາດ ເກັບເຟືອງໄດ້ພຽງແຕ່ພາຍຫຼັງເກັບກ່ຽວເຂົ້ານາ)

7. Справочные материалы и ссылки

7.1 Методы сбора/ источники информации

 • выезды на места, полевые обследования

2

 • опросы землепользователей

2

Модули