Технологиуд

ເຕັກນິກ ການເຮັດຝຸ່ນເຟືອງ ເພື່ອປັບປຸງດິນ ໃນພື້ນທີ່ປຸກຜັກສວນຄົນ [Лаос Ардчилсан Бүгд Найрамдах Улс]

technologies_2061 - Лаос Ардчилсан Бүгд Найрамдах Улс

Бүрэн гүйцэд байдал: 86%

1. Ерөнхий мэдээлэл

1.2 Технологийг үнэлэх, баримтжуулах ажилд хамаарах мэдээлэл өгсөн хүмүүс, байгууллагуудын холбоо барих мэдээлэл

Мэдээлэл өгсөн хүн (с)

Газар ашиглагч :

ລິນນະສຸກ ສຸດາພອນ

030 9543425 / 020 98587726

ບ້ານ ດາກຕະອອກນ້ອຍ ເມືອງ ດາກຈືງ ແຂວງ ເຊກອງ

Лаос Ардчилсан Бүгд Найрамдах Улс

Технологи баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн төслийн нэр (шаардлагатай бол)
Scaling-up SLM practices by smallholder farmers (IFAD)
Технологи баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн байгууллага(ууд)-ын нэр (шаардлагатай бол)
National Agriculture and Forestry Research Institute (NAFRI) - Лаос Ардчилсан Бүгд Найрамдах Улс

1.3 WOCAT-аар баримтжуулсан өгөгдлийг ашиглахтай холбоотой нөхцөл

Мэдээллийг хэзээ (газар дээр нь) цуглуулсан бэ?

05/04/2017

Эмхэтгэгч болон гол мэдээлэгч хүн(хүмүүс) WOCAT аргачлалаар баримтжуулсан мэдээллийг ашиглахтай холбоотой нөхцлийг хүлээн зөвшөөрсөн.

Тийм

1.4 Технологи тогтвортой гэдгийг баталгаажуулах

Энэ технологи азрын доройтлыг бууруулахад нөлөө үзүүлэхгүй тул газрын тогтвортой менежментийн технологи болж чадахгүй юу?

Үгүй

2. ГТМ Технологийн тодорхойлолт

2.1 Технологийн товч тодорхойлолт

Технологийн тодорхойлолт:

ເຕັກນິກ ການເຮັດຝຸ່ນເຟືອງ ໂດຍໃຊ້ເສດເຟືອງທີ່ເນົ່າເປື່ອຍ ແມ່ນແນວຄວາມຄິດລິເລີ່ມ ໂດຍຊາວກະສິກອນເອງ ຊຶ່ງເປັນເຕັກນິກປັບປຸງດິນ ໃນພື້ນທີ່ ປູກຜັກສວນຄົວ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ດິນມີຄວາມອຸດົມສົມບູນ ເປັນການເພີ່ມຜົນຜະລິດຜັກ ໃຫ້ສູງຂຶ້ນ ແລະ ເພີ່ມຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ຂອງຊະນິດຜັກທີ່ປູກ ໃນພື້ນທີ່ປູກຜັກສວນຄົວ ເພື່ອຄຳ້ປະກັນສະບຽງອາຫານ.

2.2 Технологийн дэлгэрэнгүй тайлбар

Тодорхойлолт:

ເຕັກນິກການເຮັດຝຸ່ນເຟືອງ ແມ່ນເປັນເຕັກນິກ ທີ່ໄດ້ລິເລີ່ມ ໂດຍຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ຢຸ່ບ້ານດາກຕະອອກນ້ອຍ ເມືອງດາກຈືງ ແຂວງເຊກອງ ສປປລາວ ຊື່ງຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ແມ່ນໄດ້ລິເລີ່ມ ທົດລອງ ຄົ້ນຄິດເຮັດຝຸ່ນເຟືອງ ໃນປີ 2014 ເນື່ອງຈາກວ່າ ໃນເມື່ອກ່ອນ ຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ເຄີຍໃຊ້ພຽງແຕ່ ຝຸ່ນຄອກ (ຂີ້ງົວ ແລະ ຂີ້ຄວາຍ) ເພື່ອປັບປຸງດິນ ໃນພື້ນທີ່ປູກຜັກສວນຄົວ ແຕ່ຜູ້ນໍາໃຊ້ດິນ ກໍ່ຍັງໄດ້ພົບບັນຫາ ບົ້ງຫຼາຍ ແລະ ເກີດມີເພ້ຍ ຢູ່ໃນສວນຜັກ ສົ່ງຜົນກະທົບ ເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດຜັກບໍ່ງາມ ແລະ ບໍ່ສາມາດ ຂາຍເປັນສິນຄ້າໄດ້. ດັ່ງນັນ, ຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ຈື່ງມີແນວຄວາມຄິດ ລິເລີ່ມ ທົດລອງ ເກັບເອົາເຟືອງ ທີ່ໄດ້ຈາກນາຕົນເອງ ພາຍຫຼັງ ການເກັບກ່ຽວເຂົ້າ ໃນເດືອນຕຸລາ ທີ່ປະໄວ້ປະມານ 4 ຫຼື 5 ເດືອນ ຈື່ງໄປເກັບເອົາເຟືອງທີ່ເປື່ອຍຈາກນາ ມາໃສ່ພື້ນທີ່ປູກຜັກ ແລະ ໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່າ ພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວນັ້ນ ດິນມີຄວາມອຸດົມສົມບູນຂຶ້ນ ທີ່ສົ່ງດີເຮັດໃຫ້ ດິນມີຄວາມຊຸ່ມຊຶ່ນ ແລະ ເພີ່ມສານອາຫານໃນດິນ. ດັ່ງນັ້ນ, ຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ຈຶ່ງໄດ້ທ້ອນເຟືອງໄວ້ເປັນກອງ ຢູ່ທົ່ງນາ ພາຍຫຼັງ ສຳເລັດການເກັບກ່ຽວເຂົ້ານາ ເພື່ອເປັນການບົ່ມເຟືອງໃຫ້ເສດເຟືອງເນົ່າເປື່ອຍ ກ່ອນນຳມາໃຊ້. ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ, ຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ນຳເອົາເສດເຟືອງ ມາເຮັດຝຸ່ນເຟືອງ ຈຳນວນ 2 ຄັ້ງ ຕໍ່ ປີ. ໃນຄັ້ງທີ່ 1 ແມ່ນເຮັດໃນເດືອນຕຸລາ ພາຍຫຼັງເກັບກ່ຽວເຂົ້ານາ ໃນຊ່ວງທີ່ຝົນບໍ່ໍຕົກຫຼາຍ ແລະ ໃນຄັ້ງທີ່ 2 ແມ່ນເຮັດໃນເດືອນມັງກອນ ເຖິງ ເດືອນກຸມພາ. ວັດຖຸດິບ ທີ່ສຳຄັນ ໃນການເຮັດຝຸ່ນເຟືອງ ແມ່ນເສດເຟືອງ ແລະ ດິນ ເພື່ອປະສົມເຂົ້າກັນ. ສຳລັບອຸປະກອນ ກໍ່ມີພຽງແຕ່ກ່ຽວເຂົ້າ ໄວ້ຕັດເຟືອງ, ກະສອບ ໃສ່ເສດເຟືອງ ແລະ ສຽມ ເພື່ອໃຊ້ເຂົ້າໃນການກະກຽມ ພື້ນທີ່ປູກຜັກ. ວິທີການເຮັດຝຸ່ນເຟືອງ ແມ່ນນຳເອົາເສດເຟືອງ ຈຳນວນ 2 ກະສອບ (ປະມານ 20 ກິໂລກຣາມ) ແລະ ປະສົມເຂົ້າກັບດິນ 1 ກະສອບ (10 ກິໂລກຣາມ) ແລ້ວກໍ່ສາມາດນຳໄປໃຊ້ຄຸມໜານປູກຜັກ ທີ່ໄດ້ກະກຽມດິນໄວ້ເລີຍ (ກ່ອນເອົາເບ້ຍຜັກມາບົງ). ຫຼັງຈາກ, ການນໍາໃຊ້ຝຸ່ນເຟືອງ ຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ເຫັນວ່າ ຜັກສາມາດ ຂະຫຍາຍຕົວໄດ້ດີ ໂດຍບໍ່ມີສັດຕູພືດ ຫຼື ແມງໄມ້ລົບກວນ. ດິນໄດ້ຄ່ອຍໆປ່ຽນເປັນສີດຳເຂັ້ມ ຂື້ນກວ່າເກົ່າ ເຊິ່ງເປັນຕົວຊີ້ບອກ ຂອງຄວາມອຸດົມສົມບູນ ຂອງດິນ. ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ ຜະລິດຜັກເພີ່ມຂື້ນ ແລະ ຊາວກະສິກອນ ຍັງສາມາດ ປູກພືດຜັກ ໄດ້ຫຼາຍຊະນິດ ລວມທັງ ຜັກບົ່ວ ແລະ ຜັກຫອມປ້ອມ ຊື່ງກ່ອນຫນ້ານີ້ ບໍ່ສາມາດປູກໄດ້. ໃນປະຈຸບັນ, ຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ສາມາດສ້າງແຫຼ່ງລາຍຮັບ ໃນຄອບຄົວ ໂດຍການຂາຍຜັກ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການນໍາໃຊ້ຝຸ່ນເຟືອງ ຍັງສາມາດປັບຕົວ ເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງ ດິນຟ້າອາກາດ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນໃນຊ່ວງເວລາ ທີ່ມີຝົນຕົກຫນັກ, ເນື່ອງຈາກວ່າ ດິນໄດ້ຖືກປົກຫຸ່ມ ໂດຍເຟືອງ, ມັນສາມາດ ປ້ອງກັນການເຊາະລ້າງ ຂອງໜ້າດິນ ຈາກນ້ຳຝົນ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ ມີຄວາມພໍໃຈ ກັບເຕັກນິກນີ້ ເພາະວ່າມັນໄດ້ ໃຊ້ພຽງແຕ່ແຮງງານ ໃນການເກັບເຟືອງ ຊື່ງຊາວກະສິກອນ ສາມາດເຮັດໄດ້ ໂດຍທີ່ບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມ. ວິທີການນຳໃຊ້ຝຸ່ນເຟືອງ ກ່ອນອື່ນແມ່ນ ຂຸດໜານຜັກ ເລິກປະມານ 15 ຊັງຕີແມັດ, ຫຼັງຈາກນັ້ນ ໃຊ້ຝຸ່ນເຟືອງທີ່ກຳລັງເປື່ອຍ ມາປະສົມກັບດິນ ທີ່ກຽມໄວ້ ຢູ່ໜານຜັກ ແລ້ວເອົາມາຄຸມດິນ ໜາປະມານ 10 ຊັງຕີແມັດ, ໃນໜານຜັກ ທີ່ມີຂະໜາດຄວາມກວ້າງ 1 ແມັດ, ຍາວ 3 ແມັດ, ແລ້ວຈື່ງເອົາເບ້ຍຜັກລົງປູກ ໄລຍະຫ່າງ ລະຫວ່າງເບ້ຍ ປະມານ 15 ຊັງຕີແມັດ ຫຼື ຫວ່ານແກ່ນພັນຜັກໃສ່ເລີຍ. ຈາກນັ້ນ, ກໍ່ນຳເອົາເຟືອງສົດ ທີ່ກຳລັງເປື່ອຍ ມາປົກປະມານ 5 ຊັງຕີແມັດ ອີກເທື່ອໜື່ງ ເພື່ອປ້ອງກັນນ້ຳຝົນ ຫຼື ເພື່ອຮັກສາຄວາມຊຸ່ມຂອງດິນ. ຊ່ອງຫວ່າງ ລະຫວ່າງ ໜານຜັກຄວນຫ່າງ ປະມານ 20 ຊັງຕີແມັດ ເພື່ອສະດວກໃນການຍ່າງໄປມາ ພາຍໃນເນື້ອທີ່ສວນປູກຜັກ ທັງໝົດ 25 ຕາແມ້ດ.

2.3 Технологийн гэрэл зураг

2.5 Энэ үнэлгээнд хамрагдсан технологийг хэрэгжүүлсэн улс орон / бүс нутаг / байршил

Улс :

Лаос Ардчилсан Бүгд Найрамдах Улс

Улс/аймаг/сум:

ແຂວງເຊກອງ

Байршлын дэлгэрэнгүй тодорхойлолт:

ບ້ານດາກຕະອອກນ້ອຍ ເມືອງດາກຈືງ

2.6 Хэрэгжих огноо

Хэрэгжүүлсэн он:

2014

Байгуулсан тодорхой оныг мэдэхгүй бол баримжаа хугацааг тодорхойл:
 • <10 жилийн өмнө (саяхны)

2.7 Технологийн танилцуулга

Технологийг хэрхэн нэвтрүүлснийг тодорхойл:
 • Газар ашиглагчдын санаачилгаар

3. ГТМ технологийн ангилал

3.1 Технологийн үндсэн зорилго (д)

 • Үйлдвэрлэлийг сайжруулах
 • Газрын доройтлыг бууруулах, сэргийлэх, нөхөн сэргээх
 • Үр ашигтай эдийн засгийн нөлөөг бий болгох

3.2 Технологи хэвтрүүлсэн газрын одоогийн газар ашиглалтын хэлбэр(д)

Тариалангийн газар

Тариалангийн газар

 • Нэг наст үр тариа
Гол нэрийн үр тариа (арилжааны болон хүнсний таримал):

ຜັກກາດ, ຜັກບົ່ວ, ຫອມປ້ອມ

3.3 Газар ашиглалтын нэмэлт мэдээлэл

бусад (жишээ нь үерийн дараах):
 • ນໍາໃຊ້ນໍ້າລີນ
Нэг жил дэх ургамал ургах улирлын тоо:
 • 2

3.4 Технологи ГТМ-ийн аль бүлэгт хамаарах

 • гадаргын/ ургамал бүрхэвч сайжрах
 • Хортон шавьж, өвчлөлийн нэгдсэн менежмент (органик хөдөө аж ахуй)
 • Гэрийн цэцэрлэг

3.5 Технологийн тархалт

Технологи өргөн дэлгэрсэн эсхийг тодорхойл:
 • газар дээр жигд тархсан
Технологи газар нутгийн хэмжээнд жигд тархсан бол түүний эзлэх талбайг дундажаар тооцож тэмдэглэ:
 • < 0.1 км2 (10 га)

3.6 Технологийг бүрдүүлэх ГТМ арга хэмжээ

Агрономийн арга хэмжээ

Агрономийн арга хэмжээ

 • А2: Органик нэгдэл/ хөрсний үржил шим

3.7 Технологийн шийдвэрлэсэн газрын доройтлын үндсэн төрлүүд

Хөрсний химийн доройтол

Хөрсний химийн доройтол

 • Cn: Үржил шим болон органик агууламж буурах (элэгдлийн шалтгаангүй)
Хөрсний физик доройтол

Хөрсний физик доройтол

 • Pu: Бусад үйл ажиллагааны улмаас био-бүтээмжийн функц алдагдах
Биологийн доройтол

Биологийн доройтол

 • Bc: Ургамлан нөмрөг багасах
 • Bq: Хэмжээ/ Биомасс буурах
 • Bp: Хортон шавьж/өвчлөл ихсэх, махчид цөөрөх
Усны доройтол

Усны доройтол

 • Ha: Хуурайшилт

3.8 Газрын доройтлоос урьдчилан сэргийлэх, сааруулах ба нөхөн сэргээх

Газрын доройтолтой холбоотойгоор Технологи ямар зорилго тавьсан болохыг тодорхойл:
 • Газрын доройтлоос урьдчилан сэргийлэх
 • Газрын доройтлыг багасгах сааруулах

4. Техникийн нөхцөл, хэрэгжилтийн үйл ажиллагаа, материал ба зардал

4.1 Технологийн техникийн зураг

Зохиогч:

ອຸໄລທອງ ພົມມີໄຊ

Он, сар, өдөр:

06/04/2017

4.2 Техникийн үзүүлэлтүүд/ техникийн зургийн тайлбар

ການກະກຽມ ໝານປູກຜັກ ໂດຍໃຊ້ຈົກຂຸດໜານຜັກ ຄວາມເລິກ ປະມານ 15 ຊັງຕີແມັດ, ຄວາມກວ້າງ 1 ແມັດ ແລະ ຄວາມຍາວ 3 ແມັດ. ເກັບເອົາເສດເຟືອງ ທີ່ກອງໄວ້ຢູ່ທົ່ງນາ ມາປະສົມປົນກັນ ກັບດິນ ໃນອັດຕາສ່ວນ ເຟືອງ 2 ກະສອບ ຕໍ່ກັບ ດິນ 1 ກະສອບ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ເອົາຝຸ່ນເຟືອງ ມາຄຸມໜ້າດິນ ຂອງໜານຜັກ ໃຫ້ໄດ້ຄວາມສູງ 10 ຊັງຕີແມັດ. ແລ້ວກໍ່ ເອົາເຟືອງເປື່ອຍ ມາຄຸມປົກໄວ້ ໜາປະມານ 5 ຊັງຕີແມັດ. ການເຮັດສວນຜັກ ຢູ່ພື້ນທີ່ ທີ່ມີຄວາມຄ້ອຍຊັນ ປະມານ 1 ຫາ 2%. ຄວາມຫ່າງ ຂອງພືດຜັກ ປະມານ 15 x 15 ຊັງຕີແມັດ, ໄລຍະຫ່າງ ລະຫວ່າງ ໜານຜັກ ແມ່ນ 20 ຊັງຕີແມັດ, ພື້ນທີ່ທັງຫມົດ ຂອງສວນຜັກ ແມ່ນ 25 m2, ຊະນິດ ຜັກທີ່ປູກ ແມ່ນຜັກກາດ, ຜັກຫົມ, ຜັກບົ່ວ ແລະ ຜັກຫອມປ້ອມ ແລະ ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພືດ ປະມານ 145 ຕົ້ນ/ໜານ.

4.3 Материал болон зардалд хамаарах ерөнхий мэдээлэл

Үнэ өртөг, оруулсан хувь нэмрийг хэрхэн тооцсоныг тодорхойл:
 • Технологийн нэгж тус бүр
Хэмжээ ба нэгж талбайг тодорхойл:

25 m2

бусад/үндэсний мөнгөн нэгж (тодорхойл):

ກີບ

Ам.доллар ба үндэсний мөнгөн нэгж хоорондын хөрвөх үнийг тодорхойл (шаардлагатай бол): 1 USD = :

8000.0

4.4 Байгуулах үйл ажиллагаа

Үйл ажиллагаа Арга хэмжээний төрөл Хугацаа
1. ການກະກຽມໜານຜັກ Бүтцийн ຫຼັງເກັບກ່ຽວ (ເດືອນສິງຫາ)
2. ເກັບເສດເຟືອງ ຈາກທົ່ງນາ Менежментийн ເດືອນຕຸລາ
3. ນຳເສດເຟືອງ ມາປົນກັບດິນ Менежментийн ເດືອນມັງກອນ ເຖິງເດືອນກຸມພາ

4.5 Байгуулалтад шаардагдах зардал ба материал

Хөрөнгө оруулалтыг дурьдана уу Хэмжих нэгж Тоо хэмжээ Нэгжийн өртөг Материал бүрийн нийт өртөг % газар ашиглачаас гарсан зардал
Хөдөлмөр эрхлэлт ແຮງງານ ເກັບເສດເຟືອງ ວັນງານ 4.0 50000.0 200000.0 100.0
Тоног төхөөрөмж ຈົກ ດວງ 1.0 50000.0 50000.0 100.0
Тоног төхөөрөмж ກະສອບ ກະສອບ 30.0 2000.0 60000.0 100.0
Тоног төхөөрөмж ສຽມ ດວງ 1.0 35000.0 35000.0 100.0
Технологи бий болгох нийт үнэ өртөг 345000.0

4.6 Засвар үйлчилгээ / давтагдах үйл ажиллагаа

Үйл ажиллагаа Арга хэмжээний төрөл Хугацаа/ давтамж
1. ການກະກຽມໜານຜັກ Бүтцийн ເດືອນສິງຫາ
2. ເກັບເສດເຟືອງ ຢູ່ທົ່ງນາ Менежментийн ເດືອນຕຸລາ
3. ນຳເສດເຟືອງ ມາປົນກັບດິນ Менежментийн ເດືອນມັງກອນ ເຖິງເດືອນກູມພາ

4.7 Засвар үйлчилгээ / урсгал үйл ажиллагаанд шаардагдах зардал ба материал (жилээр)

Хөрөнгө оруулалтыг дурьдана уу Хэмжих нэгж Тоо хэмжээ Нэгжийн өртөг Материал бүрийн нийт өртөг % газар ашиглачаас гарсан зардал
Хөдөлмөр эрхлэлт ແຮງງານ ເກັບເສດເຟືອງ ວັນງານ 2.0 50000.0 100000.0 100.0
Тоног төхөөрөмж ຈົກ ດວງ 1.0 50000.0 50000.0 100.0
Тоног төхөөрөмж ກະສອບ ກະສອບ 30.0 2000.0 60000.0 100.0
Тоног төхөөрөмж ສຽມ ດວງ 1.0 35000.0 35000.0 100.0
Технологийг арчилах тордоход шаардагдах нийт үнэ өртөг 245000.0

4.8 Зардалд нөлөөлж байгаа хамгийн чухал хүчин зүйл

Өртөг зардлыг тодорхойлох гол хүчин зүйлсийг дурьдана уу:

ແຮງງານ ເປັນປັດໃຈສຳຄັນ ໃນການເຮັດເຕັກນີກນີ້ ເນື່ອງຈາກວ່າ ເນ່ືອງຈາກແຮງງານ ໃນຄອບຄົວຈຳກັດ ແລະ ເປັນເວລາດຽວກັນກັບ ການກະກຽມດິນ ເພື່ອສືບຕໍ່ເຮັດນາປີ ໃນລະດູການຕໍ່ໄປ.

5. Хүн, байгалийн хүрээлэн буй орчин

5.1 Уур амьсгал

Жилийн нийлбэр хур тундас
 • <250 мм
 • 251-500 мм
 • 501-750 мм
 • 751-1,000 мм
 • 1,001-1,500 мм
 • 1,501-2,000 мм
 • 2,001-3,000 мм
 • 3,001-4,000 мм
 • > 4,000 мм
Жилийн дундаж хур тунадас (хэрэв мэдэгдэж байвал), мм:

870.00

Суурь болгон авсан цаг уурын станцын нэр:

ສະຖານີ ອຸຕູນິຍົມ ເມືອງດາກຈືງ

Агро-уур амьсгалын бүс
 • Чийглэг

5.2 Байрзүйн зураг

Дундаж налуу:
 • Тэгш (0-2 %)
 • Бага зэрэг хэвгий (3-5 %)
 • Дунд зэрэг хэвгий (6-10 % )
 • Долгиорхог (11-15 %)
 • Толгодорхог (16-30 %)
 • Эгц налуу (31-60 % )
 • Огцом эгц налуу (>60 %)
Гадаргын хэлбэр:
 • Тэгш өндөрлөг/тэгш тал
 • Зоо, хяр
 • Уулын энгэр, хажуу
 • Ухаа, гүвээ, дов толгод
 • Уулын бэл
 • Хөндий, хоолой, нам хотос
Өндөршлийн бүс:
 • 0-100 м д.т.д
 • 101-500 м д.т.д
 • 501-1,000 м д.т.д
 • 1,001-1,500 м д.т.д
 • 1,501-2,000 м д.т.д
 • 2,001-2,500 м д.т.д
 • 2,501-3,000 м д.т.д
 • 3,001-4,000 м д.т.д
 • > 4,000 м д.т.д
Технологи дараах асуудалд хандсан эсэхийг тодорхойл:
 • шаардлагагүй

5.3 Хөрс

Хөрсний дундаж зузаан:
 • Маш нимгэн (0-20 см)
 • Нимгэн (21-50 см)
 • Дунд зэрэг зузаан (51-80 см)
 • Зузаан (81-120 cм)
 • Маш зузаан (>120 cм)
Хөрсний бүтэц (өнгөн хөрс):
 • Сийрэг/хөнгөн (элсэрхэг)
 • Дунд зэрэг (шавранцар)
Хөрсний бүтэц (>20 см-ээс доош):
 • Дунд зэрэг (шавранцар)
Өнгөн хөрсний органик нэгдэл:
 • Дунд (1-3 % )

5.4 Усны хүртээм ба чанар

Хөрсний усны гүн:

Гадаргад ойрхон

Гадаргын усны хүртээмж:

Сайн

Усны чанар (цэвэрлээгүй):

Сайн чанарын ундны ус

Усны давсжилт асуудал болдог уу?

Үгүй

Энэ газар үер усанд автдаг уу?

Үгүй

5.5 Биологийн төрөл зүйл

Зүйлийн олон янз байдал:
 • Дунд зэрэг
Амьдрах орчны олон янз байдал:
 • Дунд зэрэг

5.6 Технологи нэвтрүүлсэн газар ашиглагчидын онцлог шинж

Суурьшмал эсвэл нүүдлийн:
 • Суурьшмал
Үйлдвэрлэлийн системийн зах зээлийн чиг баримжаа:
 • Холимог (амь зуух/ худалдаа наймаа
Фермээс гадуурх орлого:
 • Нийт орлогын % 10-50 хувь
Чинээлэг байдлыг харьцангуй түвшин:
 • Дундаж
Хувь хүн эсвэл бүлэг:
 • Хувь хүн / өрх
Механикжилтын түвшин:
 • Хүнд хүчир ажил
Хүйс:
 • Эмэгтэй
Газар ашиглагчийн нас:
 • Залуус
 • Дунд нас

5.7 Технологи нэвтрүүлсэн газар ашиглагчдын эзэмшдэг эсвэл түрээслэдэг газрын дундаж талбай

 • < 0.5 га
 • 0.5-1 га
 • 1-2 га
 • 2-5 га
 • 5-15 га
 • 15-50 га
 • 50-100 га
 • 100-500 га
 • 500-1,000 га
 • 1,000-10,000 га
 • > 10,000 га
Энэ нь жижиг, дунд, том оворт тооцогдох уу (орон нутгийн чиг баримжаагаар)?
 • Бага-хэмжээний

5.8 Газар эзэмшил, газар ашиглах эрх, ус ашиглах эрх

Газар өмчлөл:
 • Хувь хүн, тодорхой цол эргэмгүй
Газар ашиглах эрх:
 • Хувь хүн
Ус ашиглах эрх:
 • Нээлттэй хүртэх (зохион байгуулалтгүй)
 • Хувь хүн

5.9 Дэд бүтэц, үйлчилгээний хүртээмж

эрүүл мэнд:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
боловсрол:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
техник дэмжлэг:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
хөдөлмөр эрхлэлт (жишээ нь, ХАА-аас өөр):
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
зах зээл:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
эрчим хүч:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
зам ба тээвэр:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
ундны ус ба ариутгал:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
санхүүгийн үйлчилгээ:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн

6. Үр нөлөө ба дүгнэлт

6.1 Технологийн талбай дахь үр нөлөө

Нийгэм-эдийн засгийн үр нөлөө

Үйлдвэрлэл

Газар тариалангийн үйлдвэрлэл

буурсан
нэмэгдсэн
ГТМ хэрэгжхээс өмнөх тоо хэмжээ:

25 ມັດ

ГТМ хэрэгжсэнээс хойшхи тоо хэмжээ:

30 ມັດ

Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

ສານອິນຊີ ໃນດິນ ເພີ່ມຂື້ນ ເຮັດໃຫ້ດິນ ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນ ສົ່ງຜົນໃຫ້ ຜົນຜະລິດຜັກ ກໍ່ເພີ່ມຂື້ນ.

үр тарианы чанар

буурсан
нэмэгдсэн
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

ກ່ອນຫນ້ານ້ີ ດິນບໍ່ງາມ ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ ຄຸນນະພາບ ຂອງຜັກກ່ໍບໍ່ງາມ. ພາຍຫັຼງ ນໍາໃຊ້ຝຸ່ນເຟືອງແລ້ວ ເຫັນວ່າ ດິນມີຄວາມອຸດົມສົມບູນຂື້ນ.

Орлого, зарлага

тариалангийн газрын орлого

буурсан
нэмэгдсэн
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

ຜົນຜະລິດຜັກກຸ້ມກິນ ພາຍໃນຄອບຄົວ ພ້ອມມທັງສາມາດ ຂາຍເປັນສິນຄາ້ ສາມາດສ້າງລາຍຮັບໄດ້

хөдөлмөр хүчний хэмжээ

Нэмэгдсэн
Буурсан
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

ເປັນການເພີ່ມວຽກ ເນ່ືອງຈາກຕ້ອງ ໄປເກັບເສດເຟືອງ ພາຍຫັຼງ ສໍາເລັດການເກັບກ່ຽວເຂົ້ານາ ແລ້ວມາກອງໄວ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເຟືອງເປ່ືອຍດີ ກ່ອນນໍາມາປະສົມກັບດິນ.

Нийгэм-соёлын үр нөлөө

хүнсний аюулгүй байдал/ өөрийгөө хангах

буурсан
сайжирсан
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

ມີຜກັ ໄວ້ກິນ ພາຍໃນຄອບຄົວ ແລະ ຍັງສາມາດຂາຍ ເພື່ອສ້າງລາຍຮັບ ໃຫ້ຄອບຄົວ

Экологийн үр нөлөө

Хөрс

хөрсний чийг

буурсан
нэмэгдсэн
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

ເສດເຟືອງ ສາມາດເກັບກັກນໍາ້ໄດ້ ເປັນຢ່າງດີ ພາຍຫັຼງ ຈາກປະສົມເສດເຟືອງເຂົ້າກັບດິນແລວ້ ກ່ໍເຮັດໃຫ້ດິນມີຄວາມຊຸ່ມຊ່ືນ

хөрс нягтрах

Нэмэгдсэн
багассан
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

ໃນເວລາທີ່ຜູ້ໃຊ້ທີ່ດິນ ປະສົມດິນ ດ້ວຍເຟືອງທີ່ເປື່ອຍ ດິນຈະປ່ຽນເປັນສີເຂັ້ມ ແລະ ມີຄວາມຜຸ່ຍຫຼາຍຂື້ນ.

шимт бодисын эргэлт/ сэргэлт

буурсан
нэмэгдсэн
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

ເຟືອງ ຈະຖືກຍ່ອຍ ໂດຍໂຕຍ່ອຍສະຫຼາຍເຊັ່ນ: ຂື້ກະເດືອນ ແລະ ຈຸລິນຊີອື່ນໆ ໃນດິນ ໂດຍຜ່ານລໍາໄສ້ ຂອງພວກມັນ ແລະ ຂະບວນການຍ່ອຍສະຫຼາຍນີ້ ສາມາດ ສະໜອງທາດອາຫານສໍາລັບຜັກ.

6.3 Технологийн уур амьсгалын өөрчлөлт ба Уур амьсгалаас хамаарах аюул/гамшигт үзэгдэлд өртөх байдал ба эмзэг байдал (газар ашиглагч нарын дүгнэлтээр)

Уур амьсгалын аажим өөрчлөлт

Уур амьсгалын аажим өөрчлөлт
Улирал Уур амьсгалын өөрчлөлт/экстрим үзэгдлийн төрөл Технологи түүний нөлөөг хэрхэн бууруулж байна?
Жилийн дундаж температур Өсөлт Дунд зэрэг
Улирлын температур Хуурай улирал Бууралт Сайн
Жилийн дундаж хур тундас Өсөлт Дунд зэрэг
Улирлын хур тундас Чийглэг/борооны улирал Өсөлт Дунд зэрэг

Уур амьсгалаас хамаарах аюулууд (гамшигууд)

Цаг уурын гамшигууд
Технологи түүний нөлөөг хэрхэн бууруулж байна?
Орон нутгийн мөндөртэй бороо Дунд зэрэг
Уур амьсгалын гамшигууд
Технологи түүний нөлөөг хэрхэн бууруулж байна?
Өвлийн эрс тэс нөхцөл Сайн биш
Биолоигийн гамшигууд
Технологи түүний нөлөөг хэрхэн бууруулж байна?
шавьж / хорхой Маш сайн

Бусад уур амьсгалд хамаарах үр дагаварууд

Бусад уур амьсгалд хамаарах үр дагаварууд
Технологи түүний нөлөөг хэрхэн бууруулж байна?
Ургалтын хугацаа багасах Маш сайн

6.4 Зардал ба үр ашгийн шинжилгээ

Үр ашгийг барилга байгууламжийн зардалтай (газар ашиглагчдын үзэл бодлоор) хэрхэн харьцуулах вэ?
Богино хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Дунд зэрэг

Урт хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Эерэг

Үр ашгийг засвар үйлчилгээ/ урсгал зардалтай (газар ашиглагчдын үзэл бодлоор) хэрхэн харьцуулах вэ?
Богино хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Бага зэрэг эерэг

Урт хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Эерэг

6.5 Технологи нутагшуулах

 • жишээ/ туршилт
Технологийн нэвтрүүлсэн иргэдээс хэд нь өөрийн санаачлагаар буюу өөр эх үүсвэрээс материалын болон мөнгөн дэмжлэг авалгүй нэвтрүүлсэн бэ?
 • 90-100 %

6.6 Дасан зохицох

Хувьсан өөрчлөгдөж буй нөхцөл байдалд Технологид сүүлд ямар нэг шинэчлэл хийгдсэн үү?

Үгүй

6.7 Технологийн давуу тал/боломжууд

Газар ашиглагчдын тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
ສາມາດ ປັບປຸງດິນ ເຮັດໃຫ້ດິນມີອຸດົມສົມບູນ
ຜົນຜະລິດເພີ່ມຂ້ຶນ ແລະ ຄຸນນະພາບ ຂອງພືດຜັກກໍ່ງາມ
ການເພີ່ມຂື້ນ ຂອງຈຸລິນຊີ ທີ່ເປັນປະໂຫຍດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ຂີ້ກະເດືອນ
Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
ເຟືອງເຮັດໃຫ້ດິນມີ ຄວາມຜຸຜຸ່ຍຫຼາຍຂື້ນ ເຮັດໃຫ້ຮາກພືດເຂົ້າໄປໃນດິນງ່າຍຂື້ນ
ນ້ໍາຊືມຜ່ານດິນ ໄດ້ດີຂື້ນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ ດິນມີຄວາມຊຸ່ມຫຼາຍຂື້ນ

6.8 Технологийн дутагдалтай/сул тал/аюул болон тэдгээрийн хэрхэн даван туулах арга замууд

Газар ашиглагч нарын тодорхойлсон сул тал/ дутагдал/ эрсдэл Тэдгээрийг хэрхэн даван туулах вэ?
ເສດເຟືອງ ທີ່ໄດ້ຈາກທົ່ງນາ ແມ່ນມີຈຳກັດ ແລະ ມີເປັນຍາມ (ສາມາດ ເກັບເຟືອງໄດ້ພຽງແຕ່ພາຍຫຼັງເກັບກ່ຽວເຂົ້ານາ)

7. Ном зүй ба холбоосууд

7.1 Мэдээллийн аргууд / эх сурвалжууд

 • Хээрийн уулзалт, судалгаа

2

 • Газар ашиглагчтай хийсэн ярилцлага

2

Модулууд