แนวทาง

leveled mountain terraces [เยเมน]

 • ผู้สร้างสรรค์:
 • การอัพเดท:
 • ผู้รวบรวม:
 • ผู้เรียบเรียง:
 • ผู้ตรวจสอบ:

المدرجات الجبلية المستوية

approaches_2621 - เยเมน

สมบูรณ์: 75%

1. ข้อมูลทั่วไป

1.2 รายละเอียดที่ติดต่อได้ของผู้รวบรวมและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการประเมินและการจัดเตรียมทำเอกสารของแนวทาง

วิทยากรหลัก

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:
ผู้เชี่ยวชาญ SLM:

Almashreki Mohammed

mashreki2000@yahoo.com

Agricultural Research and Extension Authority, AREA

เยเมน

ชื่อของโครงการซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินแนวทาง (ถ้าเกี่ยวข้อง)
Agricultural Research and Extension Authority (AREA) - เยเมน

1.3 เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลที่ได้บันทึกไว้ผ่านทาง WOCAT

วันที่เก็บรวบรวมข้อมูล (ภาคสนาม):

09/02/2013

ผู้รวบรวมและวิทยากรหลักยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่ถูกบันทึกผ่านทาง WOCAT:

ใช่

1.4 การอ้างอิงถึงแบบสอบถามเรื่องเทคโนโลยี SLM

Flat Contour Terraces
technologies

Flat Contour Terraces [เยเมน]

Old flat terraces were built in accordance with the contour lines and surrounded by stones to create a suitable environment for the growth of crops, slope stabilization and reduce the risk of runoff and increasing water harvesting.

 • ผู้รวบรวม: ahmed algalal

2. คำอธิบายของแนวทาง SLM

2.1 การอธิบายแบบสั้น ๆ ของแนวทาง

organized collective action at a high pace for building agricultural terraces to improve livelihoods in resource-scarce regions in the ground

2.2 การอธิบายอย่างละเอียดของแนวทาง

การอธิบายอย่างละเอียดของแนวทาง:

Aims / objectives: A lot of agricultural land in mountain plains are mountain terraces were established in Yemen a long time ago and which constitute a method agriculturally traditionally unique since 2000 BC where it was built in steep slope places more than 60%, which works to change the shape of the slope (angle and length of the slope), which in turn leads to reduced Speed runoff, which helps to harvest water and protect the land from erosion.
The main objective of the establishment of the stands is to create a suitable environment for the growth of crops for the purpose of self-sufficiency due to a limited of arable land where invoked farmers veterans to create these terraces on the hillsides steep in order to increase the agricultural area and benefit from the runoff water to meet the crop water requirements and thereby increase productivity , in addition to the tower the terraces is working to change the shape of the slope and mitigate the damage resulting from the runoff, on the one hand.
Other works on the terraces to give a special character of beauty and greenery on the slopes and planted joy and hope in the hearts of the people and enhance their adherence to this tradition as long as shares in the stability and meet the needs of the population.
Terraces were built by the community in which concerted action all classes for the construction of terraced disease extraction of soil and collect stones and the end of the settlement of the soil and planting

2.3 รูปภาพของแนวทาง

2.5 ประเทศ ภูมิภาค หรือสถานที่ตั้งที่ได้นำแนวทางไปใช้

ประเทศ:

เยเมน

ภูมิภาค/รัฐ/จังหวัด: :

Hajah Governorate

ข้อมูลเฉพาะเพิ่มเติมของสถานที่ตั้ง:

Kahlan Afar

2.7 ประเภทของแนวทาง

 • แบบดั้งเดิม/ แบบพื้นเมิอง

2.8 เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์หลักของแนวทาง

The Approach focused mainly on SLM with other activities (Increase the agricultural area, water harvesting, increasing the productivity of the crop)

Creating a suitable environment for the growth of crops, prevent soil loss, minimize the risk resulting from the rapid runoff, water harvesting and increase soil moisture

The SLM Approach addressed the following problems: the lack of arable land, the soil water erosion, poverty

2.9 เงื่อนไขที่เอื้ออำนวยหรือเป็นอุปสรรคต่อการนำเทคโนโลยีภายใต้แนวทางนี้ไปปฏิบัติใช้

การมีไว้ให้หรือการเข้าถึงแหล่งการเงินและบริการ
 • เป็นอุปสรรค

lack of money

Treatment through the SLM Approach: use of available resources in the region

กรอบแนวทางในการดำเนินการด้านกฎหมาย (การถือครองที่ดิน สิทธิในการใช้ที่ดินและน้ำ)
 • เอื้ออำนวย

The existing land ownership, land use rights / water rights greatly helped the approach implementation: did not occurs raised to the implementation process because the bleachers at the foundation and found out of nowhere and work on community-created en masse, however, has been the work of legislation to regulate the process and maintenance of irrigation terraces

 • เป็นอุปสรรค

Water Rights

Treatment through the SLM Approach: Documentation of an agreement between the land users on the method of water distribution and irrigation priority so that it is the first former regime from top to bottom

ปริมาณงานที่ทำได้ กำลังคนที่มีให้
 • เป็นอุปสรรค

Lack of labor

Treatment through the SLM Approach: work collectively at all stages of the implementation of the technology

3. การมีส่วนร่วมและบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง

3.1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในแนวทางนี้และบทบาท

 • ผู้ใช้ที่ดินระดับท้องถิ่นหรือชุมชนระดับท้องถิ่น

All local community. Approach includes all parts of society, because the person who created the stands is all members of society without exception

Men have more experience and ability to work. Women do works that are commensurate with their ability

3.2 การเกี่ยวข้องของผู้ใช้ที่ดินระดับท้องถิ่นหรือชุมชนระดับท้องถิ่นในช่วงต่างๆของแนวทาง
ความเกี่ยวข้องของผู้ใช้ที่ดินระดับท้องถิ่นหรือชุมชนระดับท้องถิ่น ระบุผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและอธิบายกิจกรรม
การริเริ่มหรือการจูงใจ ไม่มี
การวางแผน ไม่มี
การดำเนินการ ไม่มี
การติดตามตรวจสอบหรือการประเมินผล ไม่มี
Research ไม่มี

3.4 การตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยี SLM

ระบุผู้ที่ทำการตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีมากกว่าหนึ่งวิธีไปปฏิบัติใช้:
 • ผู้ใช้ที่ดินเพียงผู้เดียว ( ริเริ่มด้วยตัวเอง)
การอธิบาย:

It is originally an ancient technique and exist but need to be rebuilt

Decisions on the method of implementing the SLM Technology were made by by land users* alone (self-initiative / bottom-up)

4. การสนับสนุนด้านเทคนิค การสร้างขีดความสามารถ และการจัดการด้านความรู้

4.1 การสร้างขีดความสามารถ / การอบรม

ได้มีการจัดอบรมให้แก่ผู้ใช้ที่ดินหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคนอื่น ๆ หรือไม่:

ไม่ใช่

4.3 การเสริมความแข็งแกร่งให้กับสถาบัน (การพัฒนาองค์กร)

สถาบันได้รับการจัดตั้งขึ้นมาหรือเสริมความแข็งแกร่งโดยแนวทางนี้หรือไม่:
 • ไม่

4.4 การติดตามตรวจสอบและประเมินผล

การติดตามตรวจสอบและประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางหรือไม่:

ใช่

ความคิดเห็น:

bio-physical aspects were ad hoc monitored by land users through observations; indicators: wise and dignitaries with the correct mind.

technical aspects were ad hoc monitored by land users through measurements; indicators: wise and dignitaries with the correct mind.

socio-cultural aspects were regular monitored by land users through measurements

economic / production aspects were ad hoc monitored by land users through observations

no. of land users involved aspects were regular monitored by other through measurements

management of Approach aspects were regular monitored by other through measurements

There were no changes in the Approach as a result of monitoring and evaluation

There were no changes in the Technology as a result of monitoring and evaluation

4.5 การวิจัย

การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางหรือไม่:

ไม่ใช่

5. การสนับสนุนด้านการเงินและวัสดุอุปกรณ์

5.1 ระบุงบประมาณประจำปีสำหรับแนวทาง SLM นี้

ถ้าหากว่างบประมาณประจำปีไม่เป็นที่ทราบแน่นอน ให้ระบุช่วงลงไป:
 • 2,000-10,000
แสดงความคิดเห็น (แหล่งของการระดมทุน ผู้บริจาคคนสำคัญ):

Approach costs were met by the following donors: local community / land user(s) (Local community): 100.0%

5.4 เครดิต

มีการจัดหาเครดิตมาให้ภายใต้แนวทาง SLM หรือไม่:

ไม่ใช่

6. การวิเคราะห์ผลกระทบและการสรุป

6.1 ผลกระทบของแนวทาง

ช่วยให้ผู้ใช้ที่ดินนำเอาเทคโนโลยี SLMไปใช้และบำรุงรักษาสภาพไว้ได้หรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

teamwork is one of the most important elements of sustainable land and protect it from deterioration and this the approach, which followed by the old farmers even continued the stands terraces to this day.

Did other land users / projects adopt the Approach?
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก
Did the Approach lead to improved livelihoods / human well-being?
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก
Did the Approach help to alleviate poverty?
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

The increase in the agricultural area, water harvesting areof the most essential ingredients to alleviate poverty.

6.2 แรงจูงใจหลักของผู้ใช้ที่ดินเพื่อที่จะนำ SLM ไปปฏิบัติใช้

 • การผลิตที่เพิ่มขึ้น

Increase the amount of production

 • จิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม
 • The creation of new agricultural land
 • Stability and improve the people's livelihood

6.3 ความยั่งยืนของกิจกรรมของแนวทาง

ผู้ใช้ที่ดินสามารถทำให้สิ่งต่างๆ ที่ได้ปฏิบัติใช้โดยแนวทางนี้ยั่งยืนได้หรือไม่ (โดยไม่มีการสนับสนุนจากภายนอก):
 • ใช่
ถ้าตอบว่าใช่ ให้อธิบายว่าอย่างไร :

Terraces built without support and continued to the present day

6.4 จุดแข็งและข้อได้เปรียบของแนวทาง

จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบของแนวทางในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก
Improve the livelihoods and the stability of society (How to sustain/ enhance this strength: Continuing to maintenance operations)
A tributary of real teamwork in advancing progress and achieve the desired goal, namely, agricultural terraces and teamwork lead to the strengthening of the social fabric and the bonds of love and assistance among themselves (How to sustain/ enhance this strength: Community awareness and land users in particular, the importance of the continuation of collective action to ensure the sustainability and continuity of the stands that need to unite everyone to preserve them for future generations.)
Take advantage of all the resources available in the region in the process of construction of terraces traditional methods and in accordance with the natural conditions and topography of the region

7. การอ้างอิงและการเชื่อมต่อ

7.1 วิธีการหรือแหล่งข้อมูล

 • ไปเยี่ยมชมภาคสนาม การสำรวจพื้นที่ภาคสนาม
 • การสัมภาษณ์กับผู้ใช้ที่ดิน

7.2 การอ้างอิงถึงสิ่งตีพิมพ์

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Report of the environmental resources available in the Afar region Kahlan (Mashreki, 2003)A study of land degradation in the Republic of Yemen (Yemen - ACSAD, 2002

ช่องทางในการสืบค้น และราคา:

Agricultural Research and Extension Authority, AREAAgricultural Research and Extension Authority, AREA

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

A study of land degradation in the Republic of Yemen (Yemen - ACSAD, 2002)

ช่องทางในการสืบค้น และราคา:

Agricultural Research and Extension Authority, AREA

โมดูล