แนวทาง

Water user group [กัมพูชา]

 • ผู้สร้างสรรค์:
 • การอัพเดท:
 • ผู้รวบรวม:
 • ผู้เรียบเรียง:
 • ผู้ตรวจสอบ:

ក្រុមប្រើប្រាស់ទឹក (Khmer)

approaches_2595 - กัมพูชา

สมบูรณ์: 89%

1. ข้อมูลทั่วไป

1.2 รายละเอียดที่ติดต่อได้ของผู้รวบรวมและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการประเมินและการจัดเตรียมทำเอกสารของแนวทาง

วิทยากรหลัก

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:
ผู้เชี่ยวชาญ SLM:

Pith Khonhel

Local Agriculture Research and Extension Centre LAREC

กัมพูชา

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:

Bin Sreytouch

Society for Community Development in Cambodia SOFDEC

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:

Khun Lean Hak

kleanghak@yahoo.com / sofdec@camintel.com

SOFDEC/LAREC

กัมพูชา

ชื่อของโครงการซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินแนวทาง (ถ้าเกี่ยวข้อง)
Society for Community Development in Cambodia (SOFDEC) - กัมพูชา
ชื่อของโครงการซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินแนวทาง (ถ้าเกี่ยวข้อง)
Local Agricultural Research and Extension Centre (LAREC) - กัมพูชา

1.3 เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลที่ได้บันทึกไว้ผ่านทาง WOCAT

วันที่เก็บรวบรวมข้อมูล (ภาคสนาม):

09/09/2014

ผู้รวบรวมและวิทยากรหลักยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่ถูกบันทึกผ่านทาง WOCAT:

ใช่

1.4 การอ้างอิงถึงแบบสอบถามเรื่องเทคโนโลยี SLM

2. คำอธิบายของแนวทาง SLM

2.1 การอธิบายแบบสั้น ๆ ของแนวทาง

A water user group, led by a committee staff, decides about the distribution of the water during the dry season to plant dry season rice.

2.2 การอธิบายอย่างละเอียดของแนวทาง

การอธิบายอย่างละเอียดของแนวทาง:

Aims / objectives: During the Pol Pot regime, a dam was built to catch and store water from a temporary stream to irrigate rice during the dry season. The dam degraded over time, therefore it was repaired by a NGO to provide water for the cultivation of dry season rice. To manage it, a water user group was formed. The aim of this water user group is to have a fair distribution of the water hold by the dam among the farmers located downstream. The water user group is led by an elected committee staff of 5 members, who are the direct contact persons for the individual farmers and village chiefs, as well as for the provincial department of hydrology.

Methods: A former local NGO, PRASAC (now a microfinance institute), which repaired the dam and gates, organised a meeting with the three concerned villages to elect a committee responsible for the management of the water. The committee, consisting of a chief, a vice-chief, a secretary and an accounting, and two managers of the gates (each responsible for one gate) is responsible for the fair distribution of the water. The chief is the contact person for the village chiefs or the farmers themselves, who can request water. He is the contact person for the provincial department of hydrology as well.

Stages of implementation: The water user group was elected in 2002, when the dam was fixed. A short training was given to the committee which was then left on its own for the management. After tensions that occurred between farmers, the committee asked for advice in the provincial department of hydrology, which was passed off to CDRI (Cambodia Development Resource Institute), a local NGO. The CDRI conducted meetings and acted as a mediator, since then no tensions occurred anymore between water users as they introduced weekly schedules.

Role of stakeholders: The chief and vice chief are responsible for the distribution of the water. The two gate managers are controlling the gates.

2.3 รูปภาพของแนวทาง

2.5 ประเทศ ภูมิภาค หรือสถานที่ตั้งที่ได้นำแนวทางไปใช้

ประเทศ:

กัมพูชา

ภูมิภาค/รัฐ/จังหวัด: :

Kampong Chhnang

ข้อมูลเฉพาะเพิ่มเติมของสถานที่ตั้ง:

Toeuk Phos

ความคิดเห็น:

A bit more than 100 ha are irrigated under this approach.

2.6 วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของแนวทาง

ระบุปีที่เริ่ม:

2002

การสิ้นสุดลง (ถ้าแนวทางไม่ได้ใช้อีกต่อไป):

2003

2.7 ประเภทของแนวทาง

 • ใช้โครงงานหรือแผนงานเป็นฐาน

2.8 เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์หลักของแนวทาง

The Approach focused on SLM only

A fair distribution of water among the farmers, to produce rice during the dry season as well.

The SLM Approach addressed the following problems: The approach was designed to avoid conflicts on the use of water resources, and to allow rice production during the dry season.

2.9 เงื่อนไขที่เอื้ออำนวยหรือเป็นอุปสรรคต่อการนำเทคโนโลยีภายใต้แนวทางนี้ไปปฏิบัติใช้

การมีไว้ให้หรือการเข้าถึงแหล่งการเงินและบริการ
 • เป็นอุปสรรค

The staff works on a voluntary basis.

Treatment through the SLM Approach: The gate managers catch fish at the gates while releasing water which provides an income. The chief records the water levels behind the dam for the provincial department of hydrology, which provides an income to him.

กรอบแนวทางในการดำเนินการด้านกฎหมาย (การถือครองที่ดิน สิทธิในการใช้ที่ดินและน้ำ)
 • เป็นอุปสรรค

Conflicts between farmers about water use. The lower villages did not get enough water.

Treatment through the SLM Approach: A NGO, CDRI, acted as a mediator in the conflict. Since then no more tensions occurred as they introduced weekly schedules.

The existing land ownership, land use rights / water rights hindered a little the approach implementation Before there was open access to water, but no water was available since the dam was broken. Now there is water, but it is regulated.

3. การมีส่วนร่วมและบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง

3.1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในแนวทางนี้และบทบาท

 • ผู้ใช้ที่ดินระดับท้องถิ่นหรือชุมชนระดับท้องถิ่น

Villagers and village chiefs

The operation of the water gates needs a strong physical condition. The literacy of women is lower than the one of men. Only male staff.

Poor people were also involved, and use the water.

 • ผู้เชี่ยวชาญ SLM หรือที่ปรึกษาการเกษตร
 • องค์กรพัฒนาเอกชน

PRASAC implemented the water user group.

 • รัฐบาลแห่งชาติ (ผู้วางแผน ผู้ทำการตัดสินใจ)

Provincial department of hydrology

3.2 การเกี่ยวข้องของผู้ใช้ที่ดินระดับท้องถิ่นหรือชุมชนระดับท้องถิ่นในช่วงต่างๆของแนวทาง
ความเกี่ยวข้องของผู้ใช้ที่ดินระดับท้องถิ่นหรือชุมชนระดับท้องถิ่น ระบุผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและอธิบายกิจกรรม
การริเริ่มหรือการจูงใจ ไม่มี
การวางแผน ไม่มี
การดำเนินการ ไม่ลงมือ The committee was elected, and acts until today.
การติดตามตรวจสอบหรือการประเมินผล ไม่มี
Research ไม่มี

3.3 แผนผังแสดงขั้นตอนการทำงาน (ถ้ามี)

คำอธิบาย:

Organogram of the different stakeholders in the water user group in Toeuk Phos.

ผู้เขียน:

Stefan Graf (Centre for Development and Environment)

3.4 การตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยี SLM

ระบุผู้ที่ทำการตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีมากกว่าหนึ่งวิธีไปปฏิบัติใช้:
 • ผู้เชี่ยวชาญ SLM เพียงผู้เดียว
การอธิบาย:

The former NGO, PRASAC, fixed the dam that was constructed during the Pol Pot regime. The farmers had to be persuaded to plant dry season rice.

Decisions on the method of implementing the SLM Technology were made by by SLM specialists alone (top-down). The NGO decided that the water user group should be managed that way, organised an election and the same staff works since then.

4. การสนับสนุนด้านเทคนิค การสร้างขีดความสามารถ และการจัดการด้านความรู้

4.1 การสร้างขีดความสามารถ / การอบรม

ได้มีการจัดอบรมให้แก่ผู้ใช้ที่ดินหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคนอื่น ๆ หรือไม่:

ใช่

ให้ระบุว่าใครเป็นผู้ได้รับการอบรม:
 • ผู้ใช้ที่ดิน
 • เจ้าหน้าที่ภาคสนาม / ที่ปรึกษา
รูปแบบการอบรม:
 • กำลังดำเนินการ
 • ใช้พื้นที่ทำการสาธิต
หัวข้อที่พูด:

Growing of dry season rice. The Provincial Dept. of Agriculture rented 100 ha and planted dry season rice. Since then the farmers plant it by themselves.

The staff was trained to work alone managing the water gates.

4.2 การบริการให้คำแนะนำ

ผู้ใช้ที่ดินมีการเข้าถึงการรับบริการให้คำปรึกษาหรือไม่:

ใช่

ระบุว่ามีบริการให้คำปรึกษาหรือไม่:
 • ที่ศูนย์ถาวร
การอธิบาย/แสดงความคิดเห็น:

In case the chief is confronted with a problem, he approaches the Provincial Department of Agriculture. The chief is then either redirected to a NGO or gets help by the Provincial Department of Agriculture.

Advisory service is inadequate to ensure the continuation of land conservation activities; The committee staff provides the water for free, the maintenance costs have to be financed by the provincial dept. of hydrology. PRASAC provided a financial reserve for the maintenance somewhere in the government, but neither the water user group chief nor the secretary/accountant know where this account is.

4.3 การเสริมความแข็งแกร่งให้กับสถาบัน (การพัฒนาองค์กร)

สถาบันได้รับการจัดตั้งขึ้นมาหรือเสริมความแข็งแกร่งโดยแนวทางนี้หรือไม่:
 • ไม่

4.4 การติดตามตรวจสอบและประเมินผล

การติดตามตรวจสอบและประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางหรือไม่:

ใช่

ความคิดเห็น:

Bio-physical aspects were regular monitored by project staff through measurements; indicators: Water level is monitored daily by committee chief, data reported to provincial dept. of hydrology.
There were few changes in the Approach as a result of monitoring and evaluation: Weekly schedules were established to avoid conflicts between villages. CDRI was working as a mediator.
There were no changes in the Technology as a result of monitoring and evaluation

4.5 การวิจัย

การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางหรือไม่:

ไม่ใช่

5. การสนับสนุนด้านการเงินและวัสดุอุปกรณ์

5.1 ระบุงบประมาณประจำปีสำหรับแนวทาง SLM นี้

แสดงความคิดเห็น (แหล่งของการระดมทุน ผู้บริจาคคนสำคัญ):

Approach costs were met by the following donors: national non-government (PRASAC): 100.0%; local community / land user(s) (Staff consists of volunteers )

5.2 การสนับสนุนด้านการเงิน / วัสดุอุปกรณ์ให้แก่ผู้ใช้ที่ดิน

ผู้ใช้ที่ดินได้รับการสนับสนุนด้านการเงิน / วัสดุอุปกรณ์ไปปฏิบัติใช้เทคโนโลยีหรือไม่:

ไม่ใช่

5.3 เงินสนับสนุนสำหรับปัจจัยนำเข้า (รวมถึงแรงงาน)

 • โครงสร้างพื้นฐาน
ระบุปัจจัยนำเข้าที่ได้รับการสนับสนุน เห็นด้วยระดับไหน ระบุเงินสนับสนุน
Dam and gates ได้รับการช่วยเหลือทางการเงินแบบเต็ม
ถ้าแรงงานโดยผู้ใช้ที่ดินเป็นปัจจัยนำเข้าที่มีอยู่มากมาย ระบุด้วยว่าเนื่องจาก:
 • สมัครใจ
ความคิดเห็น:

the water user group staff works for free.

5.4 เครดิต

มีการจัดหาเครดิตมาให้ภายใต้แนวทาง SLM หรือไม่:

ไม่ใช่

6. การวิเคราะห์ผลกระทบและการสรุป

6.1 ผลกระทบของแนวทาง

ช่วยให้ผู้ใช้ที่ดินนำเอาเทคโนโลยี SLMไปใช้และบำรุงรักษาสภาพไว้ได้หรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

They are able to produce food during the whole year, with up to 3 rice harvests a year on the same fields.

ทำให้กลุ่มด้อยโอกาสมีอำนาจทางสังคมและเศรษฐกิจหรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

Landless farmers have more work, as 3 rice harvests are produced per year.

 ปรับปรุงประเด็นของการถือครองที่ดินหรือสิทธิในการใช้ ซึ่งขัดขวางการนำเทคโนโลยีไปใช้ให้ดีขึ้น:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

According to the committee chief, no more tensions occur now.

Did other land users / projects adopt the Approach?
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

A fourth village joined the water user group.

Did the Approach lead to improved livelihoods / human well-being?
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

The technology (the dam with gates) helped. But it would not work without the approach. It improved the food production, thus food security, and the livelihoods of the farmers.

Did the Approach help to alleviate poverty?
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

It helped to alleviate poverty among the farmers owning land in the irrigated areas as they can produce more.

6.2 แรงจูงใจหลักของผู้ใช้ที่ดินเพื่อที่จะนำ SLM ไปปฏิบัติใช้

 • การผลิตที่เพิ่มขึ้น

Three harvests instead of only one.

 • well-being and livelihoods improvement

Three harvests instead of only one.

6.3 ความยั่งยืนของกิจกรรมของแนวทาง

ผู้ใช้ที่ดินสามารถทำให้สิ่งต่างๆ ที่ได้ปฏิบัติใช้โดยแนวทางนี้ยั่งยืนได้หรือไม่ (โดยไม่มีการสนับสนุนจากภายนอก):
 • ไม่แน่ใจ
ถ้าตอบว่าไม่หรือไม่แน่ใจ ให้ระบุและแสดงความคิดเห็น :

It is unclear what would happen if the dam needs maintenance but the provincial dept. of hydrology would not be willing to pay the maintenance costs.

6.4 จุดแข็งและข้อได้เปรียบของแนวทาง

จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบของแนวทางในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน
Improved livelihoods, three times more rice production
and water vegetables as well as fish during the whole year.
No pumps are needed.
Farmers help each other with the water. (How to sustain/ enhance this strength: Regular meetings. )

6.5 จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบของแนวทางและวิธีในการแก้ไข

จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างไร
There is no money for maintenance activities.
Nobody wants to work as committee staff as they don’t get any salary for this work.
จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างไร
No regular elections, nor bottom up improvements.
Everything comes from outside.

7. การอ้างอิงและการเชื่อมต่อ

7.1 วิธีการหรือแหล่งข้อมูล

 • ไปเยี่ยมชมภาคสนาม การสำรวจพื้นที่ภาคสนาม
 • การสัมภาษณ์กับผู้ใช้ที่ดิน

โมดูล