แนวทาง

Promoting farmers and pastoralists consultations in managing rangelands. [แคเมอรูน]

 • ผู้สร้างสรรค์:
 • การอัพเดท:
 • ผู้รวบรวม:
 • ผู้เรียบเรียง:
 • ผู้ตรวจสอบ: ,

Dialogue platforms

approaches_3319 - แคเมอรูน

สมบูรณ์: 100%

1. ข้อมูลทั่วไป

1.2 รายละเอียดที่ติดต่อได้ของผู้รวบรวมและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการประเมินและการจัดเตรียมทำเอกสารของแนวทาง

วิทยากรหลัก

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:
ชื่อของโครงการซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินแนวทาง (ถ้าเกี่ยวข้อง)
In Search of Common Ground
ชื่อของโครงการซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินแนวทาง (ถ้าเกี่ยวข้อง)
Book project: Guidelines to Rangeland Management in Sub-Saharan Africa (Rangeland Management)
ชื่อของโครงการซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินแนวทาง (ถ้าเกี่ยวข้อง)
Mbororo Social and Cultural Development Association (MBOSCUDA) - แคเมอรูน

1.3 เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลที่ได้บันทึกไว้ผ่านทาง WOCAT

วันที่เก็บรวบรวมข้อมูล (ภาคสนาม):

16/11/2017

ผู้รวบรวมและวิทยากรหลักยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่ถูกบันทึกผ่านทาง WOCAT:

ใช่

1.4 การอ้างอิงถึงแบบสอบถามเรื่องเทคโนโลยี SLM

Alliance Farming
technologies

Alliance Farming [แคเมอรูน]

Alliance farming refers to collaboration between crop farmers and pastoralists, who agree to use the same land and related resources (crop residues as fodder for pastoralists; dung as fertilizer for crop farmers) for their mutual benefit.

 • ผู้รวบรวม: Blasius Azuhnwi

2. คำอธิบายของแนวทาง SLM

2.1 การอธิบายแบบสั้น ๆ ของแนวทาง

Dialogue platforms bring together rangeland users including farmers, pastoralists/agro pastoralists to learn, discuss and implement low stake conflict mitigation strategies and mutually beneficial alliances.

2.2 การอธิบายอย่างละเอียดของแนวทาง

การอธิบายอย่างละเอียดของแนวทาง:

Dialogue Platforms (DP) are usually made up of between 12 to 14 community members with a balance from pastoralist and farming communities. Members are selected from within the community on the basis of their track records on peace building, objectivity and interest in the development of their community. The objectives of these platforms include: promoting: inter-community dialogue in natural resources sharing and access; sensible resource management; and both mutual beneficial relationships and constructive conflict resolution and mitigation. The Alternative Conflict Management (ACM) approach is generally used and this seeks to address the question of how people can make better decisions together, particularly on difficult, contentious issues. This is implemented as an alternative to more adversarial or non-consensual strategies, such as judicial or legal recourse, unilaterally initiated public information campaigns or partisan political action.
The stages of this multi-stakeholder dialogue process mainly facilitated by 'Paralegals' and 'Community Resource Volunteers' of the Mbororo Social and Cultural Development Association (MBOSCUDA) are as follows:
1. Identification of stakeholders who are mainly farmers, pastoralists and agro pastoralists but may also include representatives of traditional authorities, the local administration and technical services
2. Awareness-raising about the approach
3. Setting-up of the DP and capacity building of members in conflict mediation techniques of the Alternative Crisis Management (ACM) approach, which stresses negotiation and mediation in resolving resource access/use conflicts
4. Monitoring of the functioning of the DP
5. Promoting the emergence of beneficial production relations between farmers and pastoralists

2.3 รูปภาพของแนวทาง

2.4 วีดีโอของแนวทาง

ความคิดเห็น อธิบายสั้นๆ:

'Reaching the Unreached': https://www.youtube.com/watch?v=gBUXSDnVLUM
A documentary showing some of MBOSCUDA's community development initiatives in North-West Cameroon.

วันที่:

12.12.2012

สถานที่:

North-West Cameroon

ชื่อของผู้ถ่ายวีดีโอ:

ISCG project of MBOSCUDA

2.5 ประเทศ ภูมิภาค หรือสถานที่ตั้งที่ได้นำแนวทางไปใช้

ประเทศ:

แคเมอรูน

ภูมิภาค/รัฐ/จังหวัด: :

North West Region

ข้อมูลเฉพาะเพิ่มเติมของสถานที่ตั้ง:

This approach has been piloted in 23 communities in the North West Region.

2.6 วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของแนวทาง

ระบุปีที่เริ่ม:

2011

การสิ้นสุดลง (ถ้าแนวทางไม่ได้ใช้อีกต่อไป):

2018

ความคิดเห็น:

Project funding will end in 2018. Some aspects of this approach have been existing informally within the communities but through the facilitation efforts of development NGOs, it has gained in popularity and has even made its way in to the draft Pastoral Code of the country awaiting enactment by parliament.

2.7 ประเภทของแนวทาง

 • ใช้โครงงานหรือแผนงานเป็นฐาน

2.8 เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์หลักของแนวทาง

- Articulation and mediation of different interests in resource use and sharing.
- Promotion of beneficial relationships.
- Sustainable resource (land and water) management.
- Constructive conflict resolution.

2.9 เงื่อนไขที่เอื้ออำนวยหรือเป็นอุปสรรคต่อการนำเทคโนโลยีภายใต้แนวทางนี้ไปปฏิบัติใช้

บรรทัดฐานและค่านิยมทางสังคม วัฒนธรรม ศาสนา
 • เป็นอุปสรรค

Cultural differences between two main land user (pastoralists and crop farmers) may hinder smooth functioning of approach. Pastoralists are predominantly Moslems while farmers are Christians. So possibilities of clashes over religious values e.g. Moslems don't drink alcohol or eat pork which may be served during gatherings.

การมีไว้ให้หรือการเข้าถึงแหล่งการเงินและบริการ
 • เป็นอุปสรรค

This approach does not depend on availability/access to financial resources and services.

การจัดตั้งระดับองค์กร
 • เป็นอุปสรรค

Presently the institution set up by law at the level of every sub division to adjudicate farmer-pastoralists' a conflict is the Agro-Pastoral Commissions (APC) which have been dubbed as corrupt and inefficient in handling these conflicts. Some are even known to help perpetuate these conflicts for their selfish ends. The members of these APCs may see in this new approach the end of their prerogatives, since conflicts will no longer be brought to them as farmers and pastoralists try to settle their conflicts amongst themselves without recourse to a third party.

การร่วมมือหรือการทำงานประสานกันของผู้ลงมือปฏิบัติ
 • เอื้ออำนวย

The success of this approach is critically hinged on collaboration between the main local actors - usually farmers and pastoralists - and also the facilitation skills of the 'Paralegals' and 'Community Resource Volunteers' of MBOSCUDA, the community-based organization facilitating the emergence of this approach.

 • เป็นอุปสรรค

Absence of collaboration between the main local actors (farmers and pastoralists) will greatly hinder the smooth functioning of dialogue platforms.

กรอบแนวทางในการดำเนินการด้านกฎหมาย (การถือครองที่ดิน สิทธิในการใช้ที่ดินและน้ำ)
 • เอื้ออำนวย

This approach has yet to get formal backing from the state. This formal backing can only come when it is recognised in the state laws.

นโยบาย
 • เป็นอุปสรรค

Too much reliance on animal health care to the detriment of rangelands science and governance in government policy. This pre-dates independence and even continues up to recent times where efforts have been oriented towards the reinforcement of veterinary infrastructure, with little concern about facilitating the emergence of structures at the local level for negotiating multiple and complementary uses of resources.

การกำกับดูแลที่ดิน (การตัดสินใจ การนำเอาไปปฏิบัติใช้ และการบังคับใช้)
 • เอื้ออำนวย

This decentralization of decision- making, implementation and enforcement creates an enabling atmosphere for the emergence of community dialogue platforms. Also, the land tenure system of the country is under review and it is hoped that the draft provisions creating and recognizing dialogue platforms will be maintained.

ความรู้เกี่ยวกับ SLM การเข้าถึงการสนับสนุนด้านเทคนิค
 • เอื้ออำนวย

The presence of paralegals and 'community resource volunteers' from MBOSCUDA, a local community-based organization, facilitates the emergence of dialogue platforms. They provide support in terms of training and backstopping, and also carry out monitoring and evaluation.

ตลาด (จัดซื้อปัจจัยนำเข้า ขายผลิตภัณฑ์) และราคา
 • เอื้ออำนวย

n.a. since this is an institutional measure.

 • เป็นอุปสรรค

n.a. since this is an institutional measure.

ปริมาณงานที่ทำได้ กำลังคนที่มีให้
 • เป็นอุปสรรค

The DP members render their services pro bono (free of charge). This calls for extra effort and sacrifice on their part. They can be hindered in offering these services if they also have their own private and personal matters to attend to, such as working in their fields to tend crops or animals.

3. การมีส่วนร่วมและบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง

3.1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในแนวทางนี้และบทบาท

 • ผู้ใช้ที่ดินระดับท้องถิ่นหรือชุมชนระดับท้องถิ่น

Rangeland users: pastoralists and farmers.

Pastoralists and farmers drawn from the communities, because of their integrity, constitute members of dialogue platforms. They look into conflicts presented to them by local people to mediate and find low stake solutions for them.

 • องค์กรที่ขึ้นอยู่กับชุมชน

Mbororo Social, Cultural and Development Association (MBOSCUDA).

Facilitated the emergence of this approach by organising and sponsoring capacity building workshops for DP members through their consultants and also paralegals and community resource volunteers, who closely follow-up the functioning of DPs.

 • ผู้เชี่ยวชาญ SLM หรือที่ปรึกษาการเกษตร

Consultants .

Consultants were brought in to train DP members in conflict management, leadership skills and group dynamics.

 • นักวิจัย

Researchers.

Compiling and documentation of practice.

 • รัฐบาลแห่งชาติ (ผู้วางแผน ผู้ทำการตัดสินใจ)

Cameroon government.

Called upon to recognize/formalize this low stake conflict mediation/resolution approach.

 • องค์การระหว่างประเทศ

SNV Netherlands Development Organisation. Village Aid - a UK based charity. Comic Relief - UK based charity.
Department of International Development (DFID) UK.

Provision of funding for programme activities.

3.2 การเกี่ยวข้องของผู้ใช้ที่ดินระดับท้องถิ่นหรือชุมชนระดับท้องถิ่นในช่วงต่างๆของแนวทาง
ความเกี่ยวข้องของผู้ใช้ที่ดินระดับท้องถิ่นหรือชุมชนระดับท้องถิ่น ระบุผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและอธิบายกิจกรรม
การริเริ่มหรือการจูงใจ ปฏิสัมพันธ์ Because of the endemic conflicts over resource use and access in the community, the local people saw the setting- up of DP as a felt need. So local people, together with MBOSCUDA operatives, jointly analysed the situation and came up with the need to create DPs as a low stake solution to resolving farmer-pastoralists conflicts without the involvement of administrative, judiciary and law enforcement officials who were seen instead to be inefficient and corrupt.
การวางแผน ปฏิสัมพันธ์ Joint planning sessions between local people and MBOSCUDA operatives were held to map out activities. Locals then designated members from their communities to serve as DPs, and these members were supposed to be of high standing in the communities.
การดำเนินการ ปฏิสัมพันธ์ Activities are implemented by DP members with support from MBOSCUDA operatives (paralegals and Community Resource Volunteers).
การติดตามตรวจสอบหรือการประเมินผล จ่ายเงินหรือสนับสนุนจากภายนอก For now the monitoring/evaluation of DPs is done by Community Resource Volunteers supported by MBOSCUDA with a fuel allowance to go round and backstop the functioning of DPs.

3.3 แผนผังแสดงขั้นตอนการทำงาน (ถ้ามี)

คำอธิบาย:

During a village or quarter assembly convened by traditional authorities and facilitated by MBOSCUDA operatives, the conflicting relationship between farmers and pastoralists is discussed and participants undertake a firm commitment to work towards improving it. The idea of a dialogue platform as a low stake measure in mitigating and resolving resource access/use is presented and community support and recognition is solicited. Community members are then called upon to designate members (between 12- 14 in number, and with at least 2 to 3 women and youths) to make up a DP for the village/quarter. The DP members are then capacitated to carry out their duties through short courses in conflict management and leadership skills, group dynamics and the existing legal framework on land tenure. They go ahead with carrying out their duties which are then monitored by MBOSCUDA operatives. The improved dialogue in the community - especially between farmers and pastoralists - then fosters the forming of farming alliances between the two groups.

ผู้เขียน:

Blasius Azuhnwi

3.4 การตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยี SLM

ระบุผู้ที่ทำการตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีมากกว่าหนึ่งวิธีไปปฏิบัติใช้:
 • ผู้ใช้ที่ดินเพียงผู้เดียว ( ริเริ่มด้วยตัวเอง)
การอธิบาย:

The land users (farmers and pastoralists) spontaneously decide to form alliances among themselves based on their affinities, location etc

4. การสนับสนุนด้านเทคนิค การสร้างขีดความสามารถ และการจัดการด้านความรู้

4.1 การสร้างขีดความสามารถ / การอบรม

ได้มีการจัดอบรมให้แก่ผู้ใช้ที่ดินหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคนอื่น ๆ หรือไม่:

ใช่

ให้ระบุว่าใครเป็นผู้ได้รับการอบรม:
 • ผู้ใช้ที่ดิน
 • เจ้าหน้าที่ภาคสนาม / ที่ปรึกษา
ถ้าเกี่ยวข้อง ให้ระบุ เพศ อายุ สถานภาพ ชาติพันธุ์ เป็นต้น:

Dialogue Platform members of both sexes who are generally adults of high and proven standing drawn from the community.

รูปแบบการอบรม:
 • กำลังดำเนินการ
 • จัดคอร์ส
หัวข้อที่พูด:

- Conflict Management.
- Mediation Skills.
- Leadership Skills
- Group Dynamics.
- Existing legal framework.

ความคิดเห็น:

The capacity of field staff and advisers who basically are the paralegals and community resource volunteers were beefed up with these trainings as well.

4.2 การบริการให้คำแนะนำ

ผู้ใช้ที่ดินมีการเข้าถึงการรับบริการให้คำปรึกษาหรือไม่:

ใช่

ระบุว่ามีบริการให้คำปรึกษาหรือไม่:
 • ไปเยี่ยมชมสถานที่
 • ที่ศูนย์ถาวร
การอธิบาย/แสดงความคิดเห็น:

Follow-up by MBOSCUDA operatives in the farmers' fields to see the effectiveness of conflict resolution outcomes arrived at by DPs.

4.3 การเสริมความแข็งแกร่งให้กับสถาบัน (การพัฒนาองค์กร)

สถาบันได้รับการจัดตั้งขึ้นมาหรือเสริมความแข็งแกร่งโดยแนวทางนี้หรือไม่:
 • ใช่ อย่างมาก
ระบุระดับของสถาบันที่ได้รับการเสริมความแข็งแกร่งหรือจัดตั้งขึ้นมา:
 • ท้องถิ่น
อธิบายถึงสถาบัน บทบาทและความรับผิดชอบ สมาชิก เป็นต้น:

The Dialogue Platform members’ capacities have been built on resolving conflicts.
MBOSCUDA's (Mbororo Social and Cultural Development Association) capacity has been built to function as a better community grassroots support organisation.

ระบุประเภทของการให้ความช่วยเหลือสนับสนุน:
 • การสร้างขีดความสามารถ / การอบรม
ให้รายละเอียดเพิ่มเติม :

These refresher courses gave participants the opportunity to share best practices and identify key weaknesses in mediating farmer-herder conflicts.

4.4 การติดตามตรวจสอบและประเมินผล

การติดตามตรวจสอบและประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางหรือไม่:

ใช่

ความคิดเห็น:

A conflict database to ensure effective monitoring of the outcomes of the project and capture trends of conflicts in the Region has been put in place and hosted by MBOSCUDA.

ถ้าตอบว่าใช่ แสดงว่าการจัดเตรียมเอกสารนี้มุ่งหวังที่จะเอาไปใช้สำหรับการติดตามตรวจสอบและประเมินผลใช่หรือไม่:

ใช่

ความคิดเห็น:

This database is updated on a trimester basis with information which DP members give paralegals and community resource volunteers. They intend collate and pass it on to Regional Agro-pastoral Officer at the MBOSCUDA's (Mbororo Social and Cultural Development Association) regional office in Bamenda where the data base is hosted.

4.5 การวิจัย

การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางหรือไม่:

ไม่ใช่

5. การสนับสนุนด้านการเงินและวัสดุอุปกรณ์

5.1 ระบุงบประมาณประจำปีสำหรับแนวทาง SLM นี้

ถ้าหากว่างบประมาณประจำปีไม่เป็นที่ทราบแน่นอน ให้ระบุช่วงลงไป:
 • 10,000-100,000
แสดงความคิดเห็น (แหล่งของการระดมทุน ผู้บริจาคคนสำคัญ):

This has been mainly from international charities and donors such as: mainly Big Lottery Fund through Village Aid but also other UK charities e.g. United Purpose; Front line Defenders; Comic Relief; Guernsey Overseas Aid Commission; Charles Heywood Foundation and Evan Cornish Foundation but also individuals e.g. Veronica Wigley and Oliver Maxwell Sawyer of the UK.

5.2 การสนับสนุนด้านการเงิน / วัสดุอุปกรณ์ให้แก่ผู้ใช้ที่ดิน

ผู้ใช้ที่ดินได้รับการสนับสนุนด้านการเงิน / วัสดุอุปกรณ์ไปปฏิบัติใช้เทคโนโลยีหรือไม่:

ใช่

ถ้าใช่ ให้ระบุประเภทของการสนับสนุน เงื่อนไขและผู้จัดหามาให้:

This was mostly in terms of stationery (files, paper, pen and papers) for the functioning of DPs provided by MBOSCUDA. This stationery is mostly used in documenting the proceedings and outcome of DPs mediation efforts.

5.3 เงินสนับสนุนสำหรับปัจจัยนำเข้า (รวมถึงแรงงาน)

 • อุปกรณ์
ระบุปัจจัยนำเข้าที่ได้รับการสนับสนุน เห็นด้วยระดับไหน ระบุเงินสนับสนุน
เครื่องมือ ได้รับการช่วยเหลือทางการเงินแบบเต็ม Didactic material (files, rim of papers, pen and papers)
ถ้าแรงงานโดยผู้ใช้ที่ดินเป็นปัจจัยนำเข้าที่มีอยู่มากมาย ระบุด้วยว่าเนื่องจาก:
 • สมัครใจ
ความคิดเห็น:

The services of DP members is on pro bono basis. .

5.4 เครดิต

มีการจัดหาเครดิตมาให้ภายใต้แนวทาง SLM หรือไม่:

ไม่ใช่

5.5 แรงจูงใจหรือเครื่องมืออื่น ๆ

แรงจูงใจหรือเครื่องมืออื่น ๆ ได้ถูกนำไปใช้ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี SLM หรือไม่:

ไม่ใช่

6. การวิเคราะห์ผลกระทบและการสรุป

6.1 ผลกระทบของแนวทาง

ทำให้ผู้ใช้ที่ดินระดับท้องถิ่นมีอำนาจขึ้น ปรับปรุงการเข้าร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ดีขึ้นหรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

This approach has greatly empowered local land users who increasingly do not have to turn to third parties (traditional authorities, administrative and judicial authorities or law and enforcement officers) to adjudicate in land use conflicts but seek recourse in Dialogue Platforms.

ช่วยในการตัดสินใจโดยดูจากหลักฐาน ได้หรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

Decisions are being made at the local level by Dialogue Platform members who are in tune with the local realities

ช่วยให้ผู้ใช้ที่ดินนำเอาเทคโนโลยี SLMไปใช้และบำรุงรักษาสภาพไว้ได้หรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

An interesting and beneficial outcome of DPs has been the emergence of stronger integrated farming systems, strengthening synergies between crop farmers and pastoralists known locally as “Alliance Farming” which is win-win for both crop farmers and pastoralists.

n.a

ปรับปรุงความรู้และความสามารถของผู้ใช้ที่ดินในการดำเนินการ SLM หรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

From the farming alliances that have developed as an outcome of the implementation of this approach, community members are engaging in more sustainable ways of growing crops, as farmers make use of dung and urine from cattle and don't have to rely only on chemical fertilizers.

ปรับปรุงความรู้และความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคนอื่น ๆ ให้ดีขึ้นหรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

Capacities were considerably improved through the courses that the various stakeholders received; the conflicts that the DPs resolved in practice, considerably improved their capacities

ทำให้ผู้ใช้ที่ดินระดับท้องถิ่นมีอำนาจขึ้น ปรับปรุงการเข้าร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ดีขึ้นหรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

Conflicts between land users have decreased in numbers, frequency and intensity as community members have come to see the need for mutual co-existence of two farming or land use systems (crop farming and livestock production).

ช่วยบรรเทาความขัดแย้งหรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

Conflicts have considerably decreased in project communities.

ทำให้กลุ่มด้อยโอกาสมีอำนาจทางสังคมและเศรษฐกิจหรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

The Mbororos who are the cattle- rearers have come to gain in confidence and overcome the low self-esteem they had in themselves, and also the poor perception other communities had of them.

ปรับปรุงความทัดเทียมกันด้านเพศและให้อำนาจแก่ผู้หญิงและเด็กผู้หญิงหรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

For inclusiveness, it is statutory that at least 3 members of the Dialogue Platform are women. This is particular important in Mbororo communities where women face double marginalization - for being women and for living in predominantly patriarchal societies, and also for being pastoralists who still live on the fringes of society.

ส่งเสริมให้เยาวชนหรือบุตรหลานของผู้ใช้ที่ดินให้เข้าร่วมใน SLM:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

For inclusiveness, youths are statutory members of dialogue platforms.

 ปรับปรุงประเด็นของการถือครองที่ดินหรือสิทธิในการใช้ ซึ่งขัดขวางการนำเทคโนโลยีไปใช้ให้ดีขึ้น:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

Pastoralists’ rights have been strengthened by this approach. The rights they have over the rangelands they inhabit and use for their livelihood were mostly usufruct rights, but farmers increasingly through this approach and its related technology - the Alliance Farming - acknowledge the other rights (such as right of management) that pastoralists have over the rangelands they inhabit. They are no longer looked upon as 'strangers' by farming neighbours because of their late settlement in the North West Region of the country.

นำไปสู่ความมั่นคงด้านอาหารหรือปรับปรุงโภชนาการให้ดีขึ้น:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

With the improved social climate between pastoralists and farmers, more time can be devoted to agriculture.

n.a.

นำไปสู่การเข้าถึงเรื่องน้ำและสุขาภิบาลได้ดีขึ้นหรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

The improved social climate has led to community members jointly engaging in projects such as catchment area protection for water supplies.

นำไปสู่การใช้ที่ดินอย่างยั่งยืนหรือแหล่งพลังงานหรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

Biogas use by community members has increased as some of dung is used as input for the biogas plants which generate energy for domestic use.

นำไปสู่โอกาสในการจ้างงาน รายได้หรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

Community members, because of reduced conflicts, have time to gainfully engage themselves in their farm enterprises, diversify their livelihood options as well such as engage in other business activities.

6.2 แรงจูงใจหลักของผู้ใช้ที่ดินเพื่อที่จะนำ SLM ไปปฏิบัติใช้

 • การผลิตที่เพิ่มขึ้น

Stronger integrated farming systems strengthening synergies between crop farming and pastoralism.

 • การบรรเทาด้านความขัดแย้ง

Resolving conflicts which were preventing harmonious co-existence between the two land use forms, the farmers and pastoralists.

6.3 ความยั่งยืนของกิจกรรมของแนวทาง

ผู้ใช้ที่ดินสามารถทำให้สิ่งต่างๆ ที่ได้ปฏิบัติใช้โดยแนวทางนี้ยั่งยืนได้หรือไม่ (โดยไม่มีการสนับสนุนจากภายนอก):
 • ใช่
ถ้าตอบว่าใช่ ให้อธิบายว่าอย่างไร :

A present trend observed is where farmers and pastoralists go ahead to resolve conflicts among themselves even without the intervention of DPs - indicating that the approach is sustainable.

6.4 จุดแข็งและข้อได้เปรียบของแนวทาง

จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบของแนวทางในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน
It has opened up dialogue between farming and pastoral communities, who for the most part were “at daggers drawn”. This has improved social cohesion between the two, as seen in the emergence of mutual beneficial farming alliances between farmers and pastoralists.
In cases of compensation for crop damage or injury/death of animals, this is handed to the victim and not to administrative or judiciary authorities as is the case with the Agro-Pastoral Commissions, the statutory institution that arbitrates conflicts between farmers and pastoralists.
It has allowed them the possibility of avoiding uncertainty, time, cost and stress in going through the Agro-Pastoral Commissions or the courts.
จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบของแนวทางในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก
Low stake conflict prevention/ resolution mechanism compared to the present one involving the intervention of administrative, judiciary or law enforcement officials which has proved to be ineffective and fraught with corruption. It is workable, affordable and adaptable to local realities.
It has created an enabling environment for the emergence of mutually beneficial farming relationships and considerably reduced the hostility between the two major land users - pastoralists and farmers.
Quite informal, voluntary and flexible.

6.5 จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบของแนวทางและวิธีในการแก้ไข

จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างไร
DP members will want some form of compensation for their time and effort. Putting in place a local mechanism to help compensate DP members for their time and effort.
จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างไร
Not yet recognized by law and so decisions taken by DPs are not legally binding. Recognition and or formalization will go a long way to make them legally binding.

7. การอ้างอิงและการเชื่อมต่อ

7.1 วิธีการหรือแหล่งข้อมูล

 • ไปเยี่ยมชมภาคสนาม การสำรวจพื้นที่ภาคสนาม

Observations during field visits.

 • การสัมภาษณ์กับผู้ใช้ที่ดิน

Collected the views of about 30 different farmers and pastoralists during field visits to DP sites in focus group interviews.

 • การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้าน SLM หรือผู้ชำนาญ

Conducted interviews with 4 SRM specialists at MBOSCUDA on 5 different occasions.

 • การเก็บรวบรวมมาจากรายงานและเอกสารที่มีอยู่

7.2 การอ้างอิงถึงสิ่งตีพิมพ์

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Breakthrough (A publication of MBOSCUDA vols 1,2,3 and 4

ช่องทางในการสืบค้น และราคา:

Free from MBOSCUDA office

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Making Rangelands More Secure in Cameroon, ILC Rangelands Series, Issue Paper 8, by Blasius Azuhnwi

ช่องทางในการสืบค้น และราคา:

Free from ILC Rome

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Mid Term Evaluation Report of 'In Search of Common Ground' for Farmer-Grazer Conflicts in the North West Region of Cameroon. August 2016 by Nchinda Valentine, Che Marcellus, Tata Precillia Ijang, Shidiki Abubakar & Chi Napoleon

ช่องทางในการสืบค้น และราคา:

Free from MBOSCUDA

7.3 เชื่อมโยงกับข้อมูลที่มีอยู่บนออนไลน์

ชื่อเรื่องหรือคำอธิบาย:

Website of Mbororo Social and Cultural Development Association (MBOSCUDA)

URL:

http://www.mboscuda.org/

โมดูล