This is an outdated, inactive version of this case. Go to the current version.
เทคโนโลยี
ไม่มีการใช้งาน

Bassin de captage des eaux de ruissellement [บูร์กินาฟาโซ]

 • ผู้สร้างสรรค์:
 • การอัพเดท:
 • ผู้รวบรวม:
 • ผู้เรียบเรียง:
 • ผู้ตรวจสอบ:

Banka

technologies_1144 - บูร์กินาฟาโซ

สมบูรณ์: 80%

1. ข้อมูลทั่วไป

1.2 รายละเอียดที่ติดต่อได้ของผู้รวบรวมและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการประเมินและการจัดเตรียมทำเอกสารของเทคโนโลยี

วิทยากรหลัก

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:
ผู้เชี่ยวชาญ SLM:
ผู้เชี่ยวชาญ SLM:

Kini Janvier

flavki@yahoo.fr

Université de Ouagadougou

BP: 7164 Ouagadougou

บูร์กินาฟาโซ

ชื่อขององค์กรซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินเทคโนโลยี (ถ้าเกี่ยวข้อง)
INERA Institut de l'environnement et de recherches agricoles (INERA Institut de l'environnement et de recherches agricoles) - บูร์กินาฟาโซ
ชื่อขององค์กรซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินเทคโนโลยี (ถ้าเกี่ยวข้อง)
Université de Ouagadougou (UO) - บูร์กินาฟาโซ

1.3 เงื่อนไขการใช้ข้อมูลที่ได้บันทึกผ่านทาง WOCAT

วันที่เก็บรวบรวมข้อมูล(ภาคสนาม) :

14/12/2012

ผู้รวบรวมและวิทยากรหลักยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่ถูกบันทึกผ่านทาง WOCAT:

ใช่

2. การอธิบายลักษณะของเทคโนโลยี SLM

2.1 การอธิบายแบบสั้น ๆ ของเทคโนโลยี

คำจำกัดความของเทคโนโลยี:

Le Banka, ou Bassin de captage des eaux de ruissellement, est un ouvrage de stockage creusé dans le sol, de 12 m de long, 8 m de large et 2 m de profondeur. Il permet de collecter les eaux de ruissellement pour faire des irrigations de complément en cas de poches de sécheresse.

2.2 การอธิบายแบบละเอียดของเทคโนโลยี

คำอธิบาย:

Le Banka est un ouvrage de forme rectangulaire de 12 m de long, 8 m de large et 2 m de profondeur, creusé dans le sol et destinés à collecter les eaux de ruissellement pour des irrigations de complément durant les poches de sécheresse. Le fond du trou creusé est recouvert par un plastique afin de réduire les infiltrations. Le coût de réalisation d'un Banka est compris entre 300 000 FCFA et 500 000 FCFA.

But de la technologie:L’objectif est la collecte des eaux de ruissellement pour des irrigations de complément. L'irrigation peut se faire avec des arrosoirs à la main, ou en utilisant une petite motopompe en système gravitaire. On peut également utiliser le système goutte à goutte. Un Banka permet d’exploiter raisonnablement 0,25 ha de culture comme le maïs, le riz ou le sorgho et même la tomate en hivernage.

Activités d'établissement et de maintenance et entrées: Construction : On creuse un trou dans le sol à l’aide de la main d’œuvre humaine de 12 m de long sur 8 m de large et 2 m de profondeur. On utilise du plastic pour recouvrir le fond de l’ouvrage pour limiter l’infiltration. La terre de déblai constitue une digue en forme de rectangle autour du banka avec une ouverture du côté de captage des eaux. Il est généralement construit sur sol argileux ; ou limoneux ou latéritique. Pour limiter l’envasement du banka, on peut construire une diguette en pierre en amont de la digue pour éviter les sédiments (sable, feuilles d'arbres et autres déchets). Il faut également stabiliser la partie centrale ainsi que les extrémités du banka par des pierres pour éviter l’érosion.
Entretien : il faut surveiller la digue et reboucher les brèches de la digue en les contournant.
Main-d'oeuvre : Le creusage du Banka est un travail assez pénible. Alors il nécessite la contribution d’hommes valides et de matériels adéquats (un homme adulte, en un mois de travail achève le creusage de cet ouvrage).

Environnement naturel / humain:Il est nécessaire que le terrain réponde au critère de pente faible (2 à 3 %). Le Banka doit être localisé dans un endroit ombragé afin de réduire l’évaporation de l’eau. Il faut protéger le fond avec un plactic pour minimiser l’infiltration.

Du point de vue humain, il est nécessaire de faire le travail en groupement (action collective) afin de mobiliser la main d’œuvre nécessaire. Etant un ouvrage à l’échelle du champ, sa construction peut mobiliser une main d’œuvre familiale durant la saison sèche

2.3 รูปภาพของเทคโนโลยี

2.5 ประเทศภูมิภาค หรือสถานที่ตั้งที่เทคโนโลยีได้นำไปใช้และได้รับการครอบคลุมโดยการประเมินนี้

ประเทศ:

บูร์กินาฟาโซ

ภูมิภาค/รัฐ/จังหวัด:

Burkina/Yatenga

ข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมของสถานที่ตั้ง :

Region du nord/Oula

2.6 วันที่การดำเนินการ

ถ้าไม่รู้ปีที่แน่นอน ให้ระบุวันที่โดยประมาณ:
 • 10-50 ปี

2.7 คำแนะนำของเทคโนโลยี

ให้ระบุว่าเทคโนโลยีถูกแนะนำเข้ามาอย่างไร:
 • ในช่วงการทดลองหรือการทำวิจัย
ความคิดเห็น (ประเภทของโครงการ เป็นต้น) :

l’expérimentation a commencé en 2011

3. การจัดประเภทของเทคโนโลยี SLM

3.1 วัตถุประสงค์หลักของเทคโนโลยี

 • ปรับปรุงการผลิตให้ดีขึ้น
 • ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก สภาพภูมิอากาศที่รุนแรงและผลกระทบ
 • สร้างผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจที่เป็นประโยชน์

3.2 ประเภทของการใช้ที่ดินในปัจจุบันที่ได้นำเทคโนโลยีไปใช้

พื้นที่ปลูกพืช

พื้นที่ปลูกพืช

การใช้ที่ดินแบบผสมผสาน (รวมถึงวนเกษตร)

การใช้ที่ดินแบบผสมผสาน (รวมถึงวนเกษตร)

 • การปลูกพืชร่วมกับปศุสัตว์และการทำป่าไม้ (Agro-silvopastoralism)
ผลิตภัณฑ์หลักหรือบริการ:

Cultures principales vivrières: Maïs
Cultures principales commerciales: Sésame
Produits et services forestiers: bois de feu, fruits et graines, pâturage / broutement
Semi-nomadism / pastoralism: Avec comme espèce dominantes les, caprins, ovins bovins, volailles

แสดงความคิดเห็น:

Principaux problèmes d'utilisation des terres (avis du compilateur): Erosion des sols (apparition des rigoles et des ravines), une baisse notable de la fertilité des terres (Zippela) et une disparition de la végétation. Ruissellements intenses lors de fortes pluies. Absence d’herbes (fourrages) pour les animaux. Baisse des rendements des cultures.

Principaux problèmes d'utilisation des terres (perception des utilisateurs fonciers): Baisse des rendements des cultures, insuffisance de fourrages, érosion des sols (apparition des rigoles et des ravines), manque de terres de bonnes qualité.

Abattage clair de forêts naturelles (semi-): Oui

Culture de changement: Oui

Foresterie de plantation: Oui

Usage final (final) (après la mise en œuvre de la technologie SLM): Terres cultivées: Ca: Culture annuelle

Type de système de culture et principales cultures commentaires: la majorité est la production de céréales alors que les cultures de rente sont essentiellement saisonnières

L'élevage pèche sur les résidus de récoltes

Contraintes de règlement / urbain: Tout en banco

ถ้าการใช้ที่ดินมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องมาจากการนำเทคโนโลยีไปปฏิบัติใช้ ให้ระบุการใช้ที่ดินก่อนนำเทคโนโลยีไปปฏิบัติใช้:

Terres cultivées: Ca: Cultures annuelles

3.3 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ที่ดิน

การใช้น้ำของที่ดินที่มีการใช้เทคโนโลยีอยู่:
 • จากน้ำฝน
แสดงความคิดเห็น:

Approvisionnement en eau: Aussi mixtes (pluviales-irriguées) et post-inondation (culture de décrue)

จำนวนของฤดูเพาะปลูกต่อปี:
 • 1
ระบุ:

La période de croissance la plus longue en jours: 150 La période de croissance la plus longue de mois en mois: juin à octobre Deuxième période de croissance la plus longue en jours: 120

ความหนาแน่นของปศุสัตว์ (ถ้าเกี่ยวข้อง):

10-25 LU /km2

3.4 กลุ่ม SLM ที่ตรงกับเทคโนโลยีนี้

 • การเก็บเกี่ยวน้ำ
 • การจัดการด้านชลประทาน (รวมถึงการลำเลียงส่งน้ำ การระบายน้ำ)

3.5 กระจายตัวของเทคโนโลยี

ระบุการกระจายตัวของเทคโนโลยี:
 • กระจายไปอย่างสม่ำเสมอในพื้นที่
ถ้าหากว่าเทคโนโลยีได้มีการกระจายออกไปอย่างสม่ำเสมอในพื้นที่ ให้ระบุปริมาณพื้นที่ที่ได้รับการครอบคลุมถึง:
 • 1,000-10,000 ตร.กม.
แสดงความคิดเห็น:

La superficie totale couverte par la technologie SLM est de 10000 km2.

C’est un ouvrage traditionnel de collecte des eaux de ruissellement

3.6 มาตรการ SLM ที่ประกอบกันเป็นเทคโนโลยี

มาตรการจัดการพืช

มาตรการจัดการพืช

 • A6: อื่นๆ
มาตรการอนุรักษ์ด้วยวิธีพืช

มาตรการอนุรักษ์ด้วยวิธีพืช

 • V5: อื่นๆ
มาตรการอนุรักษ์ด้วยโครงสร้าง

มาตรการอนุรักษ์ด้วยโครงสร้าง

 • S5: เขื่อน ชั้นดินที่แน่นแข็งบ่อน้ำ
มาตรการอนุรักษ์ด้วยการจัดการ

มาตรการอนุรักษ์ด้วยการจัดการ

 • M4:  การเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาให้เหมาะแก่การทำกิจกรรม
แสดงความคิดเห็น:

Mesures principales: Structures physiques, modes de gestion

Type de pratiques végétales: alignées: - le long des limites du terrain

3.7 รูปแบบหลักของการเสื่อมโทรมของที่ดินที่ได้รับการแก้ไขโดยเทคโนโลยี

การกัดกร่อนของดินโดยน้ำ

การกัดกร่อนของดินโดยน้ำ

 • Wt (Loss of topsoil): การสูญเสียดินชั้นบนหรือการกัดกร่อนที่ผิวดิน
แสดงความคิดเห็น:

Types secondaires de dégradation abordés:Wt: perte du sol de surface par l’eau

Principales causes de dégradation: déforestation / disparition de la végétation naturelle (inclus les feux de forêts), surexploitation de la végétation pour l’usage domestique, surpâturage, changement de température, pression de la population

Causes secondaires de dégradation: gestion des sols, gestion des cultures (annuelles, pérennes, arbre/buissons), activités industrielles et minières, développement de l’urbanisation et des infrastructures, changement des précipitations saisonnières, fort / extrême niveau de précipitation (intensité et quantité), inondations, sécheresses, régime foncier, pauvreté / santé, éducation, accès à la connaissance et aux conseils, gouvernance / institutionnel

3.8 การป้องกัน การลดลง หรือการฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของที่ดิน

ระบุเป้าหมายของเทคโนโลยีกับความเสื่อมโทรมของที่ดิน:
 • ลดความเสื่อมโทรมของดิน
 • ฟื้นฟูบำบัดที่ดินที่เสื่อมโทรมลงอย่างมาก
แสดงความคิดเห็น:

Objectifs secondaires: prévenir la dégradation des terres

4. ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค กิจกรรมการนำไปปฏิบัติใช้ ปัจจัยนำเข้า และค่าใช้จ่าย

4.1 แบบแปลนทางเทคนิคของเทคโนโลยี

ผู้เขียน:

Hamado SAWADOGO, INERA 04 BP: 8645 Ouagadougou 04, BF

4.2 ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิคและการอธิบายแบบแปลนทางเทคนิค

Lieu: Ziga. Nord/Yatenga/Oula

Date: 04/08/2014

Connaissances techniques requises pour le personnel de terrain / conseillers: fort (il faut des techniciens)

Connaissances techniques requises pour les utilisateurs fonciers: fort (Producteur innovateur)

Principales fonctions techniques: contrôle du ruissellement en nappe: rétention / capture, contrôle du ruissellement en ravines: rétention / capture, amélioration de la couverture du sol, augmentation de la disponibilité des nutriments (réserve, recyclage, ...), augmentation / maintien de la Rétention d'eau dans le sol, augmentation du niveau / recharge de la nappe phréatique, récupération de l'eau / augmentation des réserves d'eau, développement des espèces végétales et de la variété (qualité, ex: fourrage appétent)

Fonctions techniques secondaires: contrôle du ruissellement en nappe: ralentissement / retardement, contrôle du ruissellement en ravins: ralentissement / retardement, augmentation de la rugosité de surface, amélioration de la structure du sol en surface (encroûtement, battance du sol), amélioration de la Structure de la couche arable du sol, amélioration de la structure du sous-sol, augmentation de la matière organique, augmentation de l'infiltration, épandage des eaux, amélioration de la qualité de l'eau , Eau filtrée / solution tampon, rétention / capture des sédiments, recueil des sédiments, augmentation de la biomasse (quantité), diversification et arrangement spatiaux pour l'utilisation des terres

Aligné: -une frontière
Matériel végétatif: G: herbacées
Nombre de plantes par (ha): 1500
Espacement entre les rangées / bandes / blocs (m): 0,30
Largeur dans les rangées / bandes / blocs (m): 0,5

Aligné: -linear
Matériel végétatif: O: autres
Nombre de plantes par (ha): 31250
Espacement entre les rangées / bandes / blocs (m): 0,80
Largeur dans les rangées / bandes / blocs (m): 0,40

Espèces d'herbe: andropogon gayanus

Pente (qui détermine l'espacement indiqué ci-dessus): 2-3%

Barrage / poêle / étang
Intervalle vertical entre les structures (m): 33
Profondeur des fossés / puits / barrages (m): 0,20
Largeur des fossés / puits / barrages (m): 0,30
Longueur des fossés / puits / barrages (m): 100
Hauteur des bunds / banques / autres (m): 0,30
Largeur des bunds / banques / autres (m): 0,30
Longueur des bunds / banques / autres (m): 100

Mesure structurelle: Terre

Mesure structurelle: Pierre

Matériaux de construction (Terre): Terre

Matériaux de construction (pierre): Pierres

Matériaux de construction (autre): Pic-à-as, pioches, pelles, brouette

La végétation est utilisée pour la stabilisation des structures.

Autre type de gestion: Gestion familiale et ouvrage individuel

4.3 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการคำนวณปัจจัยนำเข้าและค่าใช้จ่าย

อื่นๆ หรือสกุลเงินประจำชาติ (ระบุ):

F CFA

ระบุอัตราแลกเปลี่ยนจากดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินท้องถิ่น (ถ้าเกี่ยวข้อง) คือ 1 เหรียญสหรัฐ =:

500.0

ระบุค่าเฉลี่ยของค่าจ้างในการจ้างแรงงานต่อวัน:

8.00

4.4 กิจกรรมเพื่อการจัดตั้ง

กิจกรรม ประเภทของมาตรการ ช่วงเวลาดำเนินการ
1. Construction du banka ด้วยโครงสร้าง Saison
2. Main-d'oeuvre ด้วยโครงสร้าง saison

4.5 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าที่จำเป็นสำหรับการจัดตั้ง

ปัจจัยนำเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อปัจจัยนำเข้า %ของค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ที่ดิน
แรงงาน Travail Banka 1.0 300.0 300.0 100.0
อุปกรณ์ Outils Banka 1.0 6.0 6.0 100.0
วัสดุสำหรับก่อสร้าง Pierres Banka 1.0 30.0 30.0 100.0
วัสดุสำหรับก่อสร้าง Ciment Banka 1.0 140.0 140.0 100.0
วัสดุสำหรับก่อสร้าง Plastique pour l'étanchéïté Banka 1.0 50.0 50.0 100.0
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการจัดตั้งเทคโนโลยี 526.0
แสดงความคิดเห็น:

Duration of establishment phase: 1 month(s)

4.6 การบำรุงรักษาสภาพหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำ

กิจกรรม ประเภทของมาตรการ ช่วงระยะเวลา/ความถี่
1. Surveillance ด้วยโครงสร้าง annuel

4.7 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าและกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำที่ต้องการการบำรุงรักษา (ต่อปี)

ปัจจัยนำเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อปัจจัยนำเข้า %ของค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ที่ดิน
แรงงาน Travail Banka 1.0 20.0 20.0 100.0
อุปกรณ์ Outils Banka 1.0 2.0 2.0 100.0
วัสดุสำหรับก่อสร้าง Pierres Banka 1.0 10.0 10.0 100.0
วัสดุสำหรับก่อสร้าง Plastique pour l'étanchéïté Banka 1.0 50.0 50.0 100.0
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการบำรุงรักษาสภาพเทคโนโลยี 82.0
แสดงความคิดเห็น:

Machinery/ tools: Charrue, pèles, arrosoirs

5. สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและของมนุษย์

5.1 ภูมิอากาศ

ฝนประจำปี
 • < 250 ม.ม.
 • 251-500 ม.ม.
 • 501-750 ม.ม.
 • 751-1,000 ม.ม.
 • 1,001-1,500 ม.ม.
 • 1,501-2,000 ม.ม.
 • 2,001-3,000 ม.ม.
 • 3,001-4,000 ม.ม.
 • > 4,000 ม.ม.
ข้อมูลจำเพาะ/ความคิดเห็นเรื่องปริมาณน้ำฝน:

pluies d'été souvent très variables et irrégulières

เขตภูมิอากาศเกษตร
 • กึ่งแห้งแล้ง

5.2 สภาพภูมิประเทศ

ค่าเฉลี่ยความลาดชัน:
 • ราบเรียบ (0-2%)
 • ลาดที่ไม่ชัน (3-5%)
 • ปานกลาง (6-10%)
 • เป็นลูกคลื่น (11-15%)
 • เป็นเนิน (16-30%)
 • ชัน (31-60%)
 • ชันมาก (>60%)
ธรณีสัณฐาน:
 • ที่ราบสูง/ที่ราบ
 • สันเขา
 • ไหล่เขา
 • ไหล่เนินเขา
 • ตีนเนิน
 • หุบเขา
ระดับความสูง:
 • 0-100 เมตร
 • 101-500 เมตร
 • 501-1,000 เมตร
 • 1,001-1,500 เมตร
 • 1,501-2,000 เมตร
 • 2,001-2,500 เมตร
 • 2,501-3,000 เมตร
 • 3,001-4,000 เมตร
 • > 4,000 เมตร
ความคิดเห็นและข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมเรื่องสภาพภูมิประเทศ:

Zones altitudinales; 101-500m (l'altitude moyenne varie entre 250 et 270 m)

5.3 ดิน

ค่าเฉลี่ยความลึกของดิน:
 • ตื้นมาก (0-20 ซ.ม.)
 • ตื้น (21-50 ซ.ม.)
 • ลึกปานกลาง (51-80 ซ.ม.)
 • ลึก (81-120 ซ.ม.)
 • ลึกมาก (>120 ซ.ม.)
อินทรียวัตถุในดิน:
 • ปานกลาง (1-3%)
(ถ้ามี) ให้แนบคำอธิบายเรื่องดินแบบเต็มหรือระบุข้อมูลที่มีอยู่ เช่น ชนิดของดิน ค่า pH ของดินหรือความเป็นกรดของดิน ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวก ไนโตรเจน ความเค็ม เป็นต้น:

Profondeur moyenne du sol: Profond (si maraîchage) et superficiel (le maïs par exemple)
Fertilité du sol: Moyen (il faut un minimum de fertilité du sol)
Matière organique de la couche arable: Moyen (le plus souvent rencontréi)
Drainage des sols / infiltration: Mauvais (situation beaucoup rencontrée)
Capacité de stockage d'eau du sol: Haute

5.4 ความเป็นประโยชน์และคุณภาพของน้ำ

ระดับน้ำใต้ดิน:

ที่ผิวดิน

น้ำไหลบ่าที่ผิวดิน:

เกินพอ

คุณภาพน้ำ (ที่ยังไม่ได้บำบัด):

เป็นน้ำใช้เพื่อการเกษตรเท่านั้น (การชลประทาน)

ความคิดเห็นและข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมเรื่องคุณภาพและปริมาณน้ำ:

Disponibilité de l’eau de surface: Excès (car il est nécessaire d’avoir l’eau à la surface pour alimenter le Banka)
Qualité de l’eau (non traitée): Uniquement pour usage agricole (irrigation, pour l’agriculture et l’élevage)

5.5 ความหลากหลายทางชีวภาพ

ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์:
 • สูง
ความคิดเห็นและข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมของความหลากหลายทางชีวภาพ:

Car permet les pépinières et donc plus d’arbres et donc faune

5.6 ลักษณะของผู้ใช้ที่ดินที่นำเทคโนโลยีไปปฏิบัติใช้

แนวทางการตลาดของระบบการผลิต:
 • เพื่อการยังชีพ (หาเลี้ยงตนเอง)
รายได้ที่มาจากนอกฟาร์ม:
 • < 10% ของรายได้ทั้งหมด
ระดับของความมั่งคั่งโดยเปรียบเทียบ:
 • จน
 • พอมีพอกิน
เป็นรายบุคคล/ครัวเรือน:
 • เป็นรายบุคคล/ครัวเรือน
เพศ:
 • ชาย
ระบุลักษณะอื่นๆที่เกี่ยวข้องของผู้ใช้ที่ดิน:

Différence dans la participation des femmes et des hommes: Manque de main d'oeuvre et de temps pour les femmes

Densité de la population: 50-100 personnes / km2

Croissance annuelle de la population: 2% - 3%

1% des utilisateurs du territoire sont très riches.
1% des utilisateurs du terrain sont riches.
50% des usagers de la terre sont riches en moyenne.
45% des usagers de la terre sont pauvres.
3% des utilisateurs du territoire sont pauvres.

Spécification du revenu hors ferme: transferts reçus, l'artisanat, le commerce

Orientation du système de production: Subsistance et mixte (mais la subsistance est dominante)

5.7 พื้นที่เฉลี่ยของที่ดินที่เป็นเจ้าของหรือเช่าโดยผู้ใช้ที่ดินที่นำเทคโนโลยีไปปฏิบัติใช้

 • < 0.5 เฮกตาร์
 • 0.5-1 เฮกตาร์
 • 1-2 เฮกตาร์
 • 2-5 เฮกตาร์
 • 5-15 เฮกตาร์
 • 15-50 เฮกตาร์
 • 50-100 เฮกตาร์
 • 100-500 เฮกตาร์
 • 500-1,000 เฮกตาร์
 • 1,000-10,000 เฮกตาร์
 • >10,000 เฮกตาร์
พิจารณาว่าเป็นขนาดเล็ก กลาง หรือขนาดใหญ่ (ซึ่งอ้างอิงถึงบริบทระดับท้องถิ่น):
 • ขนาดเล็ก

5.8 กรรมสิทธิ์ในที่ดิน สิทธิในการใช้ที่ดินและสิทธิในการใช้น้ำ

กรรมสิทธิ์ในที่ดิน:
 • รัฐ
 • เป็นแบบชุมชนหรือหมู่บ้าน
สิทธิในการใช้ที่ดิน:
 • รายบุคคล

5.9 การเข้าถึงบริการและโครงสร้างพื้นฐาน

สุขภาพ:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
การศึกษา:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
การจ้างงาน (เช่น ภายนอกฟาร์ม):
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ตลาด:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
พลังงาน:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ถนนและการขนส่ง:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
น้ำดื่มและการสุขาภิบาล:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
บริการด้านการเงิน:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี

6. ผลกระทบและสรุปคำบอกกล่าว

6.1 ผลกระทบในพื้นที่ดำเนินการ (On-site) จากการใช้เทคโนโลยี

ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

การผลิต

การผลิตพืชที่ใช้เลี้ยงปศุสัตว์

ลดลง
เพิ่มขึ้น

คุณภาพพืชที่ใช้เลี้ยงปศุสัตว์

ลดลง
เพิ่มขึ้น

การผลิตสัตว์

ลดลง
เพิ่มขึ้น

การผลิตไม้

ลดลง
เพิ่มขึ้น

การเสี่ยงต่อความล้มเหลวในการผลิต

เพิ่มขึ้น
ลดลง

ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์

ลดลง
เพิ่มขึ้น

พื้นที่สำหรับการผลิต

ลดลง
เพิ่มขึ้น
รายได้และค่าใช้จ่าย

ภาระงาน

เพิ่มขึ้น
ลดลง

ผลกระทบด้านสังคมวัฒนธรรมอื่น ๆ

ความมั่นคงด้านอาหาร / พึ่งตนเองได้

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น

สถานการณ์ด้านสุขภาพ

แย่ลง
ปรับปรุงดีขึ้น

สถาบันของชุมชน

อ่อนแอลง
เสริมให้แข็งแรง

สถาบันแห่งชาติ

อ่อนแอลง
เสริมให้แข็งแรง

SLM หรือความรู้เรื่องความเสื่อมโทรมของที่ดิน

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น

การบรรเทาความขัดแย้ง

แย่ลง
ปรับปรุงดีขึ้น

สถานการณ์ของกลุ่มด้อยโอกาส ทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ

แย่ลง
ปรับปรุงดีขึ้น

Amélioration des moyens de subsistance et du bien-être humain

en baisse
augmenté
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Car l’accroissement de la production (maraîchère) engendre un accroissement de revenu permettant d’accéder à ces services sociaux de base. Cela contribue combler les déficits.

ผลกระทบด้านนิเวศวิทยา

วัฐจักรน้ำหรือน้ำบ่า

ปริมาณน้ำ

ลดลง
เพิ่มขึ้น

การเก็บเกี่ยวหรือการกักเก็บน้ำ

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น

น้ำไหลบ่าที่ผิวดิน

เพิ่มขึ้น
ลดลง

การระบายน้ำส่วนเกิน

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น

น้ำบาดาลหรือระดับน้ำในแอ่งน้ำบาดาล

ต่ำลง
ซึมลงเติม

การระเหย

เพิ่มขึ้น
ลดลง
ดิน

ความชื้นในดิน

ลดลง
เพิ่มขึ้น

สิ่งปกคลุมดิน

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น

การสูญเสียดิน

เพิ่มขึ้น
ลดลง

การหมุนเวียนและการเติมของธาตุอาหาร

ลดลง
เพิ่มขึ้น
ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์

มวลชีวภาพ/เหนือดินชั้น C

ลดลง
เพิ่มขึ้น

6.2 ผลกระทบนอกพื้นที่ดำเนินการ (Off-site) จากการใช้เทคโนโลยี

น้ำที่ใช้ประโยชน์ได้

ลดลง
เพิ่มขึ้น
จำนวนก่อน SLM:

NA

หลังจาก SLM:

NA

ความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานของรัฐหรือของเอกชน

เพิ่มขึ้น
ลดลง

6.3 การเผชิญและความตอบสนองของเทคโนโลยีต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป และสภาพรุนแรงของภูมิอากาศ / ภัยพิบัติ (ที่รับรู้ได้โดยผู้ใช้ที่ดิน)

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป
ฤดู ประเภทของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป และสภาพรุนแรงของภูมิอากาศ เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
อุณหภูมิประจำปี เพิ่มขึ้น ไม่ค่อยดี

สภาพรุนแรงของภูมิอากาศ (ภัยพิบัติ)

ภัยพิบัติทางอุตุนิยมวิทยา
เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
พายุฝนประจำท้องถิ่น ไม่ค่อยดี
ภัยพิบัติจากสภาพภูมิอากาศ
เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
ภัยจากฝนแล้ง ไม่ค่อยดี
ภัยพิบัติจากน้ำ
เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
น้ำท่วมตามปกติ (แม่น้ำ) ไม่ค่อยดี

6.4 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ที่ได้รับ

ผลประโยชน์ที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งเป็นอย่างไร (จากมุมมองของผู้ใช้ที่ดิน)
ผลตอบแทนระยะสั้น:

ด้านบวก

ผลตอบแทนระยะยาว:

ด้านบวกอย่างมาก

ผลประโยชน์ที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือต้นทุนที่เกิดขึ้นซ้ำอีก เป็นอย่างไร (จากมุมมองของผู้ใช้ที่ดิน)
ผลตอบแทนระยะสั้น:

ด้านบวก

ผลตอบแทนระยะยาว:

ด้านบวกอย่างมาก

แสดงความคิดเห็น:

Car les exploitants investissent toujours lorsque le résultat est positif

6.5 การปรับตัวของเทคโนโลยี

แสดงความคิดเห็น:

20% of land user families have adopted the Technology with external material support

10 land user families have adopted the Technology with external material support

80% of land user families have adopted the Technology without any external material support

40 land user families have adopted the Technology without any external material support

Comments on spontaneous adoption: Les frais du banka sont exclusivement supportés par l'exploitant agricole.

There is no trend towards spontaneous adoption of the Technology

Comments on adoption trend: A cause de son coût élevé, beaucoup de producteurs ne peuvent pas le réaliser; seuls les producteurs aisés peuvent le réaliser.

6.7 จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสของเทคโนโลยี

จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน
augmentation des rendements

How can they be sustained / enhanced? subvention et crédits en transport et intrants agricoles
Couverture de besoins alimentaires

How can they be sustained / enhanced? subventionet crédits en transport et intrants agricoles
augmentation des résultats

How can they be sustained / enhanced? subvention et crédits en transport et intrants agricoles
couverture des besoins sociaux de base

How can they be sustained / enhanced? subvention et crédits en transport et intrants agricoles
diversité de produit

How can they be sustained / enhanced? subvention et crédits en transport et intrants agricoles
จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก
Augmentation de la disponibilité de l’eau

How can they be sustained / enhanced? bonne organisation et bon entretien période
Augmentation des rendement

How can they be sustained / enhanced? bonne organisation et bon entretien période
augmentation des revenus

How can they be sustained / enhanced? bonne organisation et bon entretien période
sécurisation de la production en hivernage

How can they be sustained / enhanced? bonne organisation et bon entretien période
Diversification des produits alimentaires

How can they be sustained / enhanced? bonne organisation et bon entretien période

6.8 จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงของเทคโนโลยีและวิธีการแก้ไข

จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน มีวิธีการแก้ไขได้อย่างไร
Accroissement de la main d’œuvre subvention et crédits
Insuffisance de moyens financiers
Coût très élevés
จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก มีวิธีการแก้ไขได้อย่างไร
Utilisation plus importante de la main d’œuvre par la mécanisation
Insuffisance de moyens financiers Subvention crédits et meilleure organisation
Coût de construction non accessible individuellement Subvention et crédits

7. การอ้างอิงและการเชื่อมต่อ

7.2 การอ้างอิงถึงสิ่งตีพิมพ์

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Docteur, SAWADOGO Hamado, 2012

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

CNRST/INERA OUAGADOUGOU

โมดูล