This is an outdated, inactive version of this case. Go to the current version.
เทคโนโลยี
ไม่มีการใช้งาน

Diques de madera (tipo Krainer) [โบลิเวีย]

 • ผู้สร้างสรรค์:
 • การอัพเดท:
 • ผู้รวบรวม:
 • ผู้เรียบเรียง:
 • ผู้ตรวจสอบ:

Diques de madera

technologies_1352 - โบลิเวีย

สมบูรณ์: 63%

1. ข้อมูลทั่วไป

1.3 เงื่อนไขการใช้ข้อมูลที่ได้บันทึกผ่านทาง WOCAT

วันที่เก็บรวบรวมข้อมูล(ภาคสนาม) :

26/09/2003

ผู้รวบรวมและวิทยากรหลักยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่ถูกบันทึกผ่านทาง WOCAT:

ใช่

1.4 การเปิดเผยเรื่องความยั่งยืนของเทคโนโลยีที่ได้อธิบายไว้

เทคโนโลยีที่ได้อธิบายไว้นี้เป็นปัญหาของความเสื่อมโทรมโทรมของที่ดินหรือไม่ จึงไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นเทคโนโลยีเพื่อการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน:

ไม่ใช่

1.5 อ้างอิงไปที่แบบสอบถามเรื่องแนวทาง SLM

2. การอธิบายลักษณะของเทคโนโลยี SLM

2.1 การอธิบายแบบสั้น ๆ ของเทคโนโลยี

คำจำกัดความของเทคโนโลยี:

Se trata de diques de madera que se ubican en el lecho de los arroyos, acompañados por plantaciones alrededor de las construcciones.

2.2 การอธิบายแบบละเอียดของเทคโนโลยี

คำอธิบาย:

En las cabeceras de las cárcavas se ubican los arroyos que causan la ampliación de las cárcavas. En el lecho de ellos se construye los diques mencionados para captar sedimentos y para reducir el grado y el largo de la pendiente. De esa manera se reduce la energía cinética erosiva del agua. Además los diques de madera ayudan a estabilizar el pie de los taludes laterales y los consolidan de esa manera junto con las medidas mencionadas en BOL06, BOL07, BOL08, BOL09.

Parar o minimizar la ampliación de cabeceras de las cárcavas y reducir el transporte de sedimentos.

El establecimiento no requiere inversiones altas y las obras se las puede realizar con material de lugar (postes de madera, plantas), aunque la preparación del material se realiza fuera del campo en la ciudad (jardinero, carpintería). Ampliando la infraestructura en el campo se podría preparar el material en el cerro mismo. Además no requiere muchos conocimientos técnicos. El mantenimiento pide un monitoreo regular. Las preparaciones son simples y baratas.

Esta tecnología siempre viene acompañada por otras tecnologías (vea: BOL06, BOL07, BOL08, BOL09) para que pueda evocar efectos positivos. La aplicación de la tecnología aislada no va a dar suficientes resultados positivos.

2.5 ประเทศภูมิภาค หรือสถานที่ตั้งที่เทคโนโลยีได้นำไปใช้และได้รับการครอบคลุมโดยการประเมินนี้

ประเทศ:

โบลิเวีย

ภูมิภาค/รัฐ/จังหวัด:

Cercado / Cochabamba

2.6 วันที่การดำเนินการ

ถ้าไม่รู้ปีที่แน่นอน ให้ระบุวันที่โดยประมาณ:
 • น้อยกว่า 10 ปี (ไม่นานนี้)

2.7 คำแนะนำของเทคโนโลยี

ให้ระบุว่าเทคโนโลยีถูกแนะนำเข้ามาอย่างไร:
 • ทางโครงการหรือจากภายนอก
ความคิดเห็น (ประเภทของโครงการ เป็นต้น) :

Literatura y comprobada en Suchu Mayq'o y en la cuenca de La Taquiña en la cordillera del Tunari

3. การจัดประเภทของเทคโนโลยี SLM

3.1 วัตถุประสงค์หลักของเทคโนโลยี

 • ลด ป้องกัน ฟื้นฟู การเสื่อมโทรมของที่ดิน
 • ลดความเสี่ยงของภัยพิบัติ

3.2 ประเภทของการใช้ที่ดินในปัจจุบันที่ได้นำเทคโนโลยีไปใช้

อื่น ๆ

อื่น ๆ

แสดงความคิดเห็น:

Problemas del uso de tierras: Deforestación, sobrepastoreo y agricultura inadecuada en tierras de cultivos causan junto con parámetros naturales (sedimentos glaciales insólidos, pendientes fuertes, mala distribución de lluvia con excesos de lluvia) erosión fuerte y por consiguiente derrumbes e inundaciones dentro como también fuera de la cuenca. La deforestación y el uso inadecuado de las tierras de cultivos causan erosión y pérdida de la fertilidad del suelo y la pérdida de áreas de cultivos por ampliación de las cárcavas.Destrucción de vías de acceso por deslizamientos.

Limitaciones de cárcavas activas: pendientes muy fuertes, sedimentos insólidos, falta de vegetación

3.3 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ที่ดิน

จำนวนของฤดูเพาะปลูกต่อปี:
 • 1
ระบุ:

210 días, Octubre hasta Abril

3.4 กลุ่ม SLM ที่ตรงกับเทคโนโลยีนี้

 • มาตรการปลูกพืชขวางความลาดชัน (cross-slope measure)

3.5 กระจายตัวของเทคโนโลยี

แสดงความคิดเห็น:

Area total es 5.8 m2.
La tecnología descrita se realiza en los cauces de los arroyos pero influye con otras tecnologías complementarias todo el área de la cuenca. Por consiguiente se considera toda el área de la cuenca como "área de la tecnología".

3.6 มาตรการ SLM ที่ประกอบกันเป็นเทคโนโลยี

มาตรการอนุรักษ์ด้วยวิธีพืช

มาตรการอนุรักษ์ด้วยวิธีพืช

 • V2: หญ้าและไม้ยืนต้น
มาตรการอนุรักษ์ด้วยโครงสร้าง

มาตรการอนุรักษ์ด้วยโครงสร้าง

 • S1: คันดิน
 • S5: เขื่อน ชั้นดินที่แน่นแข็งบ่อน้ำ

3.7 รูปแบบหลักของการเสื่อมโทรมของที่ดินที่ได้รับการแก้ไขโดยเทคโนโลยี

การกัดกร่อนของดินโดยน้ำ

การกัดกร่อนของดินโดยน้ำ

 • Wg (Gully erosion): การกัดกร่อนแบบร่องธารหรือการทำให้เกิดร่องน้ำเซาะ
 • Wm (Mass movement): การเคลื่อนตัวของมวลดินหรือดินถล่ม
 • Wo (Offsite degradation): ผลกระทบนอกพื้นที่
แสดงความคิดเห็น:

Causas de degradación: deforestación / remoción de la vegetación natural (incluyendo incendios forestales) (por la deforestación resulta más escurrimiento superficial / desestabilización de terreno), otras causas inducidas por el hombre (especificar) (actividades agrícolas: tratamiento inadecuado de la tierra causaba el crecimiento de cárcavas.), otras causas naturales (avalanchas, erupciones volcánicas, deslizamiento de barro, recursos naturales altamente susceptibles, topografía extrema, etc.) especificar (extremos climáticos, pendientes fuertes, geología inestable), sobrepastoreo (produce más escurrimiento superficial / desestabilización de terreno), falta de conocimientos (no se veía necesidad de proteger las cárcavas), pobreza/riqueza (falta de capital), subdivisión (inter-generacional) de la tierra (aumento de terreno con cultivos (evoca erosión))

4. ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค กิจกรรมการนำไปปฏิบัติใช้ ปัจจัยนำเข้า และค่าใช้จ่าย

4.2 ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิคและการอธิบายแบบแปลนทางเทคนิค

Conocimientos técnicos necesarios para el personal de campo: bajo
Conocimientos técnicos necesarios para los usuarios de la tierra: bajo
Principales funciones técnicas: control de la escorrentía concentrada: retener / atrapar, control de la escorrentía concentrada: impedir / retrasar, reducción del grado de la pendiente, reducción de la longitud de la pendiente
Funciones técnicas secundarias: incremento de la infiltración, cosecha de sedimentos, mejoramiento de la cobertura del suelo

Otras especies: árboles/arbustos: plantas nativas (kishuara, kewiña, retama, aliso, álamo)
Pendiente (que determina el espaciamiento indicado arriba): 30.00%
Si la pendiente original ha cambiado como resultado de la Tecnología, la pendiente es hoy (véase la figura abajo): 18.00%
Gradiente a lo largo de las filas / tiras: 0.00%
Materiales de construcción (madera): troncos de madera con 15 a 20 cm de diámetro
Materiales de construcción (otros): geotextil, - alambre para amarrar los postes o clavos para fijar los postes horizontales
La vegetación se utiliza para la estabilización de estructuras.

4.3 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการคำนวณปัจจัยนำเข้าและค่าใช้จ่าย

อื่นๆ หรือสกุลเงินประจำชาติ (ระบุ):

Bolivian

ระบุอัตราแลกเปลี่ยนจากดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินท้องถิ่น (ถ้าเกี่ยวข้อง) คือ 1 เหรียญสหรัฐ =:

5.2

ระบุค่าเฉลี่ยของค่าจ้างในการจ้างแรงงานต่อวัน:

3.80

4.4 กิจกรรมเพื่อการจัดตั้ง

กิจกรรม ประเภทของมาตรการ ช่วงเวลาดำเนินการ
1. Excavación de tierra para hoyos de 0.4 m de ancho y profundidad ด้วยวิธีพืช temporada seca, justo antes de la temporada de lluvia
2. aclimatización de las plantas durante las dos semanas antes de plantarlas en el ambiente de la reforestación ด้วยวิธีพืช temporada seca, justo antes de la temporada de lluvia
3. plantar con el pan de tierra, cubrir las raíces con tierra ด้วยวิธีพืช temporada seca, justo antes de la temporada de lluvia
4. construir cercado para proteger las plantas por los animales ด้วยวิธีพืช temporada seca, justo antes de la temporada de lluvia
5. excavación de hoyos para posicionar los puntales ด้วยโครงสร้าง temporada seca
6. armado del dique: estabilizar los puntales con piedras en el lecho. Los postes horizontales se les fija con clavos especiales a los puntales y los horizontales entre si se fija con clavos también ด้วยโครงสร้าง temporada seca
7. colocado del geotextil: se amarra el geotextil entre los postes horizontales para que caiga vertical como una alfombra. Para que no quede suelto el geotextil se cubre la parte baja de la tela con sedimentos en el lecho ด้วยโครงสร้าง temporada seca
8. plantación (4 plantas en la parte superior y 4 plantas en la parte inferior de la estructura) ด้วยโครงสร้าง temporada seca, justo antes de la temp. de lluvia

4.5 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าที่จำเป็นสำหรับการจัดตั้ง

แสดงความคิดเห็น:

Duration of establishment phase: 72 month(s)

4.6 การบำรุงรักษาสภาพหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำ

กิจกรรม ประเภทของมาตรการ ช่วงระยะเวลา/ความถี่
1. protección de la reforestación de quemas ด้วยวิธีพืช independiente /siempre
2. controlar la cerca (control de sobrepastoreo) ด้วยวิธีพืช independiente /de vez en cuando
3. podar los árboles ด้วยวิธีพืช independiente /cada tres años
4. monitoreo de las construcciones ด้วยโครงสร้าง temporada seca/anual
5. reparar partes rotas ด้วยโครงสร้าง temporada seca/cuando es necesario
6. opcionalmente se puede levantar el alto del dique cuando esté lleno de sedimentos arrastrados ด้วยโครงสร้าง temporada seca/cuando es necesario

4.7 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าและกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำที่ต้องการการบำรุงรักษา (ต่อปี)

แสดงความคิดเห็น:

Como la tecnología de los diques de madera beneficia toda el área de la cuenca, los costos de todos los diques en la cuenca están divididos por el área total de la cuenca (6 km2).
Se puede indicar los costos por m2 de muro de diques de piedra: 15.1 USD (5.4 USD mano de obra incluida)

4.8 ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่าย

ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายต่างๆ:

El acceso difícil a las cárcavas influye los costos del transporte porque hay que transportar el material de hombros a las cárcavas

5. สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและของมนุษย์

5.1 ภูมิอากาศ

ฝนประจำปี
 • < 250 ม.ม.
 • 251-500 ม.ม.
 • 501-750 ม.ม.
 • 751-1,000 ม.ม.
 • 1,001-1,500 ม.ม.
 • 1,501-2,000 ม.ม.
 • 2,001-3,000 ม.ม.
 • 3,001-4,000 ม.ม.
 • > 4,000 ม.ม.
เขตภูมิอากาศเกษตร
 • กึ่งชุ่มชื้น
 • กึ่งแห้งแล้ง

5.2 สภาพภูมิประเทศ

ค่าเฉลี่ยความลาดชัน:
 • ราบเรียบ (0-2%)
 • ลาดที่ไม่ชัน (3-5%)
 • ปานกลาง (6-10%)
 • เป็นลูกคลื่น (11-15%)
 • เป็นเนิน (16-30%)
 • ชัน (31-60%)
 • ชันมาก (>60%)
ธรณีสัณฐาน:
 • ที่ราบสูง/ที่ราบ
 • สันเขา
 • ไหล่เขา
 • ไหล่เนินเขา
 • ตีนเนิน
 • หุบเขา
ระดับความสูง:
 • 0-100 เมตร
 • 101-500 เมตร
 • 501-1,000 เมตร
 • 1,001-1,500 เมตร
 • 1,501-2,000 เมตร
 • 2,001-2,500 เมตร
 • 2,501-3,000 เมตร
 • 3,001-4,000 เมตร
 • > 4,000 เมตร

5.3 ดิน

ค่าเฉลี่ยความลึกของดิน:
 • ตื้นมาก (0-20 ซ.ม.)
 • ตื้น (21-50 ซ.ม.)
 • ลึกปานกลาง (51-80 ซ.ม.)
 • ลึก (81-120 ซ.ม.)
 • ลึกมาก (>120 ซ.ม.)
เนื้อดิน (ดินชั้นบน):
 • ปานกลาง (ดินร่วน ทรายแป้ง)
อินทรียวัตถุในดิน:
 • สูง (>3%)

5.6 ลักษณะของผู้ใช้ที่ดินที่นำเทคโนโลยีไปปฏิบัติใช้

รายได้ที่มาจากนอกฟาร์ม:
 • 10-50% ของรายได้ทั้งหมด
ระดับของความมั่งคั่งโดยเปรียบเทียบ:
 • จน
ระบุลักษณะอื่นๆที่เกี่ยวข้องของผู้ใช้ที่ดิน:

Densidad de población: 10-50 persons/km2
Crecimiento anual de la población: 3% - 4%
10% de los usuarios de la tierra son ricos medios y poseen el 35% de la tierra.
El 90% de los usuarios de la tierra son pobres y poseen el 65% de la tierra (están económicamente mejor que los que no aplican CSA).
Especificación del ingreso fuera de la finca: - no hay diferencias entre los campesinos que ya aplicaron la tecnología y los que no la aplican.
- cuanto más abajo vive el campesino tanto más importancia ganan los fuentes de trabajo extra-agrícolas.

5.8 กรรมสิทธิ์ในที่ดิน สิทธิในการใช้ที่ดินและสิทธิในการใช้น้ำ

กรรมสิทธิ์ในที่ดิน:
 • เป็นแบบชุมชนหรือหมู่บ้าน
 • รายบุคคล ได้รับสิทธิครอบครอง
สิทธิในการใช้ที่ดิน:
 • เข้าถึงได้แบบเปิด (ไม่ได้จัดระเบียบ)
 • รายบุคคล

6. ผลกระทบและสรุปคำบอกกล่าว

6.1 ผลกระทบในพื้นที่ดำเนินการ (On-site) จากการใช้เทคโนโลยี

ผลกระทบด้านนิเวศวิทยา

ดิน

การสูญเสียดิน

เพิ่มขึ้น
ลดลง
จำนวนก่อน SLM:

101

หลังจาก SLM:

53

6.4 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ที่ได้รับ

ผลประโยชน์ที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งเป็นอย่างไร (จากมุมมองของผู้ใช้ที่ดิน)
ผลตอบแทนระยะสั้น:

ด้านลบ

ผลตอบแทนระยะยาว:

ด้านบวกอย่างมาก

ผลประโยชน์ที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือต้นทุนที่เกิดขึ้นซ้ำอีก เป็นอย่างไร (จากมุมมองของผู้ใช้ที่ดิน)
ผลตอบแทนระยะสั้น:

ด้านบวกอย่างมาก

ผลตอบแทนระยะยาว:

ด้านบวกอย่างมาก

6.5 การปรับตัวของเทคโนโลยี

แสดงความคิดเห็น:

El 80% de las familias de usuarios de la tierra han adoptado la tecnología con apoyo material externo
37 familias de usuarios de la tierra han adoptado la tecnología con apoyo material externo
Hay una pequeña tendencia hacia la adopción espontánea de la Tecnología. Los campesinos tendrían conocimientos suficientes para mantener las obras y para seguir construyendolas. La falta de dinero pero causa la poca aplicación de otros diques.

7. การอ้างอิงและการเชื่อมต่อ

7.1 วิธีการและแหล่งข้อมูล

 • ไปเยี่ยมชมภาคสนาม การสำรวจพื้นที่ภาคสนาม
 • การสัมภาษณ์กับผู้ใช้ที่ดิน

7.2 การอ้างอิงถึงสิ่งตีพิมพ์

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Evaluación de Impacto de las Cuencas Pajcha y Pintu Mayu de la Cordillera del Tunari, Promic. 2003.

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Promic

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Diagnóstico y Zonificación para Intervención de la Cuenca Pajcha, COSUDE-Prefectura, Promic. 1996.

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Promic

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Informe Anual, Gestión 2000, Cuencas Pajcha y Pintu Mayu, Promic. 2000.

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Promic

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Diagnóstico Rural Participativo en la comunidad de Tirani, Prefectura-COSUDE y Promic. 1996.

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Promic

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Plan de Manejo Integral, Cuenca Pajcha, Promic. 1999.

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Promic

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Lista de items SPOP, Promic

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Promic

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Plan de Manejo Integral Subcuenca Parani, Promic. 2002.

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Promic

โมดูล