This is an outdated, inactive version of this case. Go to the current version.
เทคโนโลยี
ไม่มีการใช้งาน

Diques de piedras [โบลิเวีย]

 • ผู้สร้างสรรค์:
 • การอัพเดท:
 • ผู้รวบรวม:
 • ผู้เรียบเรียง:
 • ผู้ตรวจสอบ:

Diques de piedras

technologies_1354 - โบลิเวีย

สมบูรณ์: 65%

1. ข้อมูลทั่วไป

1.3 เงื่อนไขการใช้ข้อมูลที่ได้บันทึกผ่านทาง WOCAT

วันที่เก็บรวบรวมข้อมูล(ภาคสนาม) :

26/09/2003

ผู้รวบรวมและวิทยากรหลักยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่ถูกบันทึกผ่านทาง WOCAT:

ใช่

1.4 การเปิดเผยเรื่องความยั่งยืนของเทคโนโลยีที่ได้อธิบายไว้

เทคโนโลยีที่ได้อธิบายไว้นี้เป็นปัญหาของความเสื่อมโทรมโทรมของที่ดินหรือไม่ จึงไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นเทคโนโลยีเพื่อการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน:

ไม่ใช่

1.5 อ้างอิงไปที่แบบสอบถามเรื่องแนวทาง SLM

2. การอธิบายลักษณะของเทคโนโลยี SLM

2.1 การอธิบายแบบสั้น ๆ ของเทคโนโลยี

คำจำกัดความของเทคโนโลยี:

Se trata de diques de piedras que se ubican en el lecho de los arroyos, acompañados por plantaciones alrededor de las construcciones.

2.2 การอธิบายแบบละเอียดของเทคโนโลยี

คำอธิบาย:

En las cabeceras de las cárcavas se ubican los arroyos que causan la ampliación de las cárcavas. En el lecho de ellos se construye los diques mencionados para captar sedimentos y para reducir el grado y el largo de la pendiente. De esa manera se reduce la energía cinética erosiva del agua. Además los diques de piedra ayudan a estabilizar el pie de los taludes laterales y los consolidan de esa manera junto con las medidas mencionadas en BOL05, BOL07, BOL08, BOL09.

Parar o minimizar la ampliación de las cabeceras de las cárcavas y reducir el transporte de sedimentos.

El establecimiento no requiere inversiones altas y las obras se las puede realizar con material de lugar (piedras). Para no ariesgar la disminución de la escasa vegetación hay que comprar los arbustos/árboles que se quiere plantar alrededor de la estructura en la ciudad. La tecnología no requiere altos conocimientos técnicos. El mantenimiento pide un monitoreo regular. Las preparaciones son simples y baratas.

Esta tecnología siempre viene acompañada por otras tecnologías (vea: BOL05, BOL07, BOL08, BOL09) para que pueda evocar efectos positivos. La aplicación de la tecnología aislada no va a dar suficientes resultados positivos.

2.5 ประเทศภูมิภาค หรือสถานที่ตั้งที่เทคโนโลยีได้นำไปใช้และได้รับการครอบคลุมโดยการประเมินนี้

ประเทศ:

โบลิเวีย

ภูมิภาค/รัฐ/จังหวัด:

Cercado / Cochabamba

2.6 วันที่การดำเนินการ

ถ้าไม่รู้ปีที่แน่นอน ให้ระบุวันที่โดยประมาณ:
 • มากกว่า 50 ปี (แบบดั้งเดิม)

2.7 คำแนะนำของเทคโนโลยี

ให้ระบุว่าเทคโนโลยีถูกแนะนำเข้ามาอย่างไร:
 • เป็นส่วนหนึ่งของระบบแบบดั้งเดิมที่ทำก้นอยู่ (> 50 ปี)
ความคิดเห็น (ประเภทของโครงการ เป็นต้น) :

Literatura y comprobada en la cuenca de La Taquiña en la cordillera del Tunari

3. การจัดประเภทของเทคโนโลยี SLM

3.1 วัตถุประสงค์หลักของเทคโนโลยี

 • ลด ป้องกัน ฟื้นฟู การเสื่อมโทรมของที่ดิน

3.2 ประเภทของการใช้ที่ดินในปัจจุบันที่ได้นำเทคโนโลยีไปใช้

อื่น ๆ

อื่น ๆ

แสดงความคิดเห็น:

Problemas principales del uso de tierras: Deforestación, sobrepastoreo y agricultura inadecuada en tierras de cultivos causan junto con parámetros naturales (sedimentos glaciales insólidos, pendientes fuertes, mala distribución de lluvia) erosión fuerte y por consiguiente derrumbes e inundaciones dentro como también fuera de la cuenca. La deforestación y el uso inadecuado en las tierras de cultivos causan erosión y pérdida de la fertilidad del suelo. Pérdida de áreas de cultivos por ampliación de las cárcavas. Destrucción de vías de acceso por deslizamientos.

Constraints of cárcavas activas (cárcavas activas): pendientes muy fuertes, sedimentos insólidos, falta de vegetación

3.3 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ที่ดิน

จำนวนของฤดูเพาะปลูกต่อปี:
 • 1
ระบุ:

210 dias, de Octubre hasta Abril

3.4 กลุ่ม SLM ที่ตรงกับเทคโนโลยีนี้

 • มาตรการปลูกพืชขวางความลาดชัน (cross-slope measure)

3.5 กระจายตัวของเทคโนโลยี

แสดงความคิดเห็น:

Area totalmente cubierta para la tecnologia es 6 m2.
La tecnología descrita se realiza en los cauces de los arroyos pero influye con otras tecnologías complementarias todo el área de la cuenca. Por consiguiente se considera toda la cuenca como "área de la tecnología".

3.6 มาตรการ SLM ที่ประกอบกันเป็นเทคโนโลยี

มาตรการอนุรักษ์ด้วยวิธีพืช

มาตรการอนุรักษ์ด้วยวิธีพืช

 • V1: ต้นไม้และพุ่มไม้คลุมดิน
มาตรการอนุรักษ์ด้วยโครงสร้าง

มาตรการอนุรักษ์ด้วยโครงสร้าง

 • S5: เขื่อน ชั้นดินที่แน่นแข็งบ่อน้ำ
 • S6: กำแพง สิ่งกีดขวาง รั้วไม้ รั้วต่างๆ

3.7 รูปแบบหลักของการเสื่อมโทรมของที่ดินที่ได้รับการแก้ไขโดยเทคโนโลยี

การกัดกร่อนของดินโดยน้ำ

การกัดกร่อนของดินโดยน้ำ

 • Wg (Gully erosion): การกัดกร่อนแบบร่องธารหรือการทำให้เกิดร่องน้ำเซาะ
 • Wm (Mass movement): การเคลื่อนตัวของมวลดินหรือดินถล่ม
 • Wo (Offsite degradation): ผลกระทบนอกพื้นที่
แสดงความคิดเห็น:

Causas principales de degradacion: deforestación / remoción de la vegetación natural (incluyendo incendios forestales) (por la deforestación resulta más escurrimiento superficial / desestabilización de terreno), otras causas inducidas por el hombre (especificar) (actividades agrícolas: tratamiento inadecuado de la tierra causaba el crecimiento de cárcavas.), otras causas naturales (avalanchas, erupciones volcánicas, deslizamiento de barro, recursos naturales altamente susceptibles, topografía extrema, etc.) especificar (extremos climáticos, pendientes fuertes, geología inestable), educación, acceso al conocimiento y servicios de apoyo (falta de conocimientos: no se veía necesidad de proteger las cárcavas), sobrepastoreo (produce más escurrimiento superficial / desestabilización de terreno)
Causas secundarias de degradacion: pobreza/riqueza (falta de capital), subdivisión (inter-generacional) de la tierra (aumento de terreno con cultivos (evoca erosión))

3.8 การป้องกัน การลดลง หรือการฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของที่ดิน

ระบุเป้าหมายของเทคโนโลยีกับความเสื่อมโทรมของที่ดิน:
 • ไม่สามารถใช้ได้

4. ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค กิจกรรมการนำไปปฏิบัติใช้ ปัจจัยนำเข้า และค่าใช้จ่าย

4.2 ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิคและการอธิบายแบบแปลนทางเทคนิค

Conocimientos técnicos necesarios del personal de campo: bajo
Conocimientos técnicos necesarios de los usuarios de tierras: bajo
Funciones técnicas principales: control de la escorrentía concentrada: retener / atrapar, control de la escorrentía concentrada: impedir / retrasar, reducción del grado de la pendiente, reducción de la longitud de la pendiente
Funciones técnicas secundarias: mejoramiento de la cobertura del suelo, incremento de la infiltración, cosecha de sedimentos

Especies de árboles / arbustos: plantas nativas (kishuara, kewiña, retama, aliso, álamo)
Pendiente (que determina el espaciamiento indicado arriba): 30.00%
Si la pendiente original ha cambiado como resultado de la Tecnología, la pendiente es hoy (véase la figura abajo): 18.00%
Gradiente a lo largo de las filas / tiras: 0.00%
Material de construcción (piedra): piedras grandes puestas de carga
La vegetación se utiliza para la estabilización de estructuras.

4.3 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการคำนวณปัจจัยนำเข้าและค่าใช้จ่าย

อื่นๆ หรือสกุลเงินประจำชาติ (ระบุ):

Boliviano

ระบุอัตราแลกเปลี่ยนจากดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินท้องถิ่น (ถ้าเกี่ยวข้อง) คือ 1 เหรียญสหรัฐ =:

5.02

ระบุค่าเฉลี่ยของค่าจ้างในการจ้างแรงงานต่อวัน:

3.80

4.4 กิจกรรมเพื่อการจัดตั้ง

กิจกรรม ประเภทของมาตรการ ช่วงเวลาดำเนินการ
1. Excavación de tierra para hoyos de 0.4 m de ancho y profundidad ด้วยวิธีพืช emporada seca, justo antes de la temporada de lluvia
2. aclimatización de las plantas durante las dos semanas antes de plantarlas en el ambiente de la reforestación ด้วยวิธีพืช emporada seca, justo antes de la temporada de lluvia
3. plantar con el pan de tierra, cubrir las raíces con tierra ด้วยวิธีพืช emporada seca, justo antes de la temporada de lluvia
4. construir cercado para proteger las plantas por los animales ด้วยวิธีพืช emporada seca, justo antes de la temporada de lluvia
5. excavación del lecho (0.8 - 1 m de ancho). La excavación tiene que ser más profunda y más ancha que el lecho para evitar que el dique venga destruido por socavación ด้วยโครงสร้าง temporada seca
6. armado del dique: poner piedras grandes "acostadas" = de carga) ด้วยโครงสร้าง temporada seca
7. plantación en la parte lateral del dique. La parte medial (vista frontal) queda libre de vegetación para que el agua que pasa el dique y que podría arrastrar las plantaciones, no este impedido de pasar ด้วยโครงสร้าง inicio de la temporada de lluvia

4.5 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าที่จำเป็นสำหรับการจัดตั้ง

แสดงความคิดเห็น:

Duration of establishment phase: 72 month(s)

4.6 การบำรุงรักษาสภาพหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำ

กิจกรรม ประเภทของมาตรการ ช่วงระยะเวลา/ความถี่
1. protección de quemas ด้วยวิธีพืช ndependiente /siempre
2. controlar la cerca (control de sobrepastoreo) ด้วยวิธีพืช independiente /de vez en cuando
3. podar los árboles ด้วยวิธีพืช independiente /cada tres años
4. monitoreo de las construcciones ด้วยโครงสร้าง temporada seca/anual
5. reparar partes rotas, garantizar que el cercado este puesto hasta que la vegetación resista la perjudición por el ganado ด้วยโครงสร้าง temporada seca/cuando es necesario

4.7 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าและกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำที่ต้องการการบำรุงรักษา (ต่อปี)

แสดงความคิดเห็น:

- Como la tecnología de los diques de piedra beneficia toda el área de la cuenca, los costos de todos los diques en la cuenca están divididos por el área total (ha) de la cuenca.
- La fase de construcción de diques de piedras duraba solamente 5 años. Pero el complejo de tecnologías, del cual los diques de Piedras eran parte, duraba 7 años.
- Los costos por un m3 de dique de piedra costaba en promedio 6.4 USD. Los costos para las plántulas existen solamente en la teoría. Promic no tenía costos para plántulas. Posiblemente se desplazó plantas cerca de las obras para plantarlas alrededor de los diques de piedras.

4.8 ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่าย

ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายต่างๆ:

- El acceso difícil a las cárcavas influye los costos del transporte. La mano de obra para los diques de pidra es cara pues a veces no hay piedras disponibles en el lugar mismo tal que hay que traerlas desde lugares alejados.

5. สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและของมนุษย์

5.1 ภูมิอากาศ

ฝนประจำปี
 • < 250 ม.ม.
 • 251-500 ม.ม.
 • 501-750 ม.ม.
 • 751-1,000 ม.ม.
 • 1,001-1,500 ม.ม.
 • 1,501-2,000 ม.ม.
 • 2,001-3,000 ม.ม.
 • 3,001-4,000 ม.ม.
 • > 4,000 ม.ม.
เขตภูมิอากาศเกษตร
 • กึ่งชุ่มชื้น
 • กึ่งแห้งแล้ง

5.2 สภาพภูมิประเทศ

ค่าเฉลี่ยความลาดชัน:
 • ราบเรียบ (0-2%)
 • ลาดที่ไม่ชัน (3-5%)
 • ปานกลาง (6-10%)
 • เป็นลูกคลื่น (11-15%)
 • เป็นเนิน (16-30%)
 • ชัน (31-60%)
 • ชันมาก (>60%)
ธรณีสัณฐาน:
 • ที่ราบสูง/ที่ราบ
 • สันเขา
 • ไหล่เขา
 • ไหล่เนินเขา
 • ตีนเนิน
 • หุบเขา
ระดับความสูง:
 • 0-100 เมตร
 • 101-500 เมตร
 • 501-1,000 เมตร
 • 1,001-1,500 เมตร
 • 1,501-2,000 เมตร
 • 2,001-2,500 เมตร
 • 2,501-3,000 เมตร
 • 3,001-4,000 เมตร
 • > 4,000 เมตร

5.3 ดิน

ค่าเฉลี่ยความลึกของดิน:
 • ตื้นมาก (0-20 ซ.ม.)
 • ตื้น (21-50 ซ.ม.)
 • ลึกปานกลาง (51-80 ซ.ม.)
 • ลึก (81-120 ซ.ม.)
 • ลึกมาก (>120 ซ.ม.)
เนื้อดิน (ดินชั้นบน):
 • ปานกลาง (ดินร่วน ทรายแป้ง)
อินทรียวัตถุในดิน:
 • สูง (>3%)

5.6 ลักษณะของผู้ใช้ที่ดินที่นำเทคโนโลยีไปปฏิบัติใช้

รายได้ที่มาจากนอกฟาร์ม:
 • 10-50% ของรายได้ทั้งหมด
ระดับของความมั่งคั่งโดยเปรียบเทียบ:
 • จน
ระบุลักษณะอื่นๆที่เกี่ยวข้องของผู้ใช้ที่ดิน:

Densidad de poblacion: 10-50 persons/km2
Crecimiento anual de la población: 3% - 4%
10% de los usuarios de la tierra son ricos medios y poseen el 35% de la tierra.
El 90% de los usuarios de la tierra son pobres y poseen el 65% de la tierra (están económicamente mejor qu).
Especificación del ingreso fuera de la finca: - no hay diferencias entre los campesinos que ya aplicaron la tecnología y los que no la aplican.
- cuanto más abajo vive el campesino tanto más importancia ganan los fuentes de trabajo extra-agrícolas.

5.8 กรรมสิทธิ์ในที่ดิน สิทธิในการใช้ที่ดินและสิทธิในการใช้น้ำ

กรรมสิทธิ์ในที่ดิน:
 • เป็นแบบชุมชนหรือหมู่บ้าน
 • รายบุคคล ได้รับสิทธิครอบครอง
สิทธิในการใช้ที่ดิน:
 • เข้าถึงได้แบบเปิด (ไม่ได้จัดระเบียบ)
 • รายบุคคล

6. ผลกระทบและสรุปคำบอกกล่าว

6.1 ผลกระทบในพื้นที่ดำเนินการ (On-site) จากการใช้เทคโนโลยี

ผลกระทบด้านนิเวศวิทยา

ดิน

การสูญเสียดิน

เพิ่มขึ้น
ลดลง
จำนวนก่อน SLM:

101

หลังจาก SLM:

53

6.4 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ที่ได้รับ

ผลประโยชน์ที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งเป็นอย่างไร (จากมุมมองของผู้ใช้ที่ดิน)
ผลตอบแทนระยะสั้น:

ด้านลบ

ผลตอบแทนระยะยาว:

ด้านบวกอย่างมาก

ผลประโยชน์ที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือต้นทุนที่เกิดขึ้นซ้ำอีก เป็นอย่างไร (จากมุมมองของผู้ใช้ที่ดิน)
ผลตอบแทนระยะสั้น:

ด้านบวกอย่างมาก

ผลตอบแทนระยะยาว:

ด้านบวกอย่างมาก

6.5 การปรับตัวของเทคโนโลยี

แสดงความคิดเห็น:

El 80% de las familias de usuarios de la tierra han adoptado la tecnología con apoyo material externo
37 familias de usuarios de la tierra han adoptado la tecnología con apoyo material externo
Hay una pequeña tendencia hacia la adopción espontánea de la Tecnología. Los campesinos tendrían conocimientos suficientes para mantener las obras y para seguir construyendolas. Posiblemente no hay concientización suficiente para garantizar el mantenimiento adecuado de las construcciones.

7. การอ้างอิงและการเชื่อมต่อ

7.1 วิธีการและแหล่งข้อมูล

 • ไปเยี่ยมชมภาคสนาม การสำรวจพื้นที่ภาคสนาม
 • การสัมภาษณ์กับผู้ใช้ที่ดิน

7.2 การอ้างอิงถึงสิ่งตีพิมพ์

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Evaluación de Impacto de las Cuencas Pajcha y Pintu Mayu de la Cordillera del Tunari, Promic. 2003.

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Promic

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Diagnóstico y Zonificación para Intervención de la Cuenca Pajcha, COSUDE-Prefectura, Pajcha. 1996.

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Promic

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Informe Anual, Gestión 2000, Cuencas Pajcha y Pintu Mayu, Promic. 2000.

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Promic

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Diagnóstico Rural Participativo en la comunidad de Tirani, Prefectura-COSUDE y Promic. 1996.

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Promic

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Plan de Manejo Integral, Cuenca Pajcha, Promic. 1999.

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Promic

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Lista de items SPOP, Promic

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Promic

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Plan de Manejo Integral Subcuenca Parani, Promic. 2002.

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Promic

โมดูล