This is an outdated, inactive version of this case. Go to the current version.
เทคโนโลยี
ไม่มีการใช้งาน

Vallerani System [บูร์กินาฟาโซ]

technologies_1528 - บูร์กินาฟาโซ

สมบูรณ์: 94%

1. ข้อมูลทั่วไป

1.2 รายละเอียดที่ติดต่อได้ของผู้รวบรวมและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการประเมินและการจัดเตรียมทำเอกสารของเทคโนโลยี

วิทยากรหลัก

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:
ผู้ใช้ที่ดิน:

Long Allain

Reach Afrique, NGO

บูร์กินาฟาโซ

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:

Lindo Grandi

Deserto Verde Burkinabé, NGO

สวิตเซอร์แลนด์

ผู้ใช้ที่ดิน:

Boureima Amadou

Reach Afrique

บูร์กินาฟาโซ

ชื่อของโครงการซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินเทคโนโลยี (ถ้าเกี่ยวข้อง)
Book project: Water Harvesting – Guidelines to Good Practice (Water Harvesting)
ชื่อขององค์กรซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินเทคโนโลยี (ถ้าเกี่ยวข้อง)
Reach Africa (Reach Africa)
ชื่อขององค์กรซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินเทคโนโลยี (ถ้าเกี่ยวข้อง)
Reach Italia (Reach Italia) - อิตาลี

1.3 เงื่อนไขการใช้ข้อมูลที่ได้บันทึกผ่านทาง WOCAT

วันที่เก็บรวบรวมข้อมูล(ภาคสนาม) :

2012/2018

ผู้รวบรวมและวิทยากรหลักยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่ถูกบันทึกผ่านทาง WOCAT:

ใช่

1.4 การเปิดเผยเรื่องความยั่งยืนของเทคโนโลยีที่ได้อธิบายไว้

เทคโนโลยีที่ได้อธิบายไว้นี้เป็นปัญหาของความเสื่อมโทรมโทรมของที่ดินหรือไม่ จึงไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นเทคโนโลยีเพื่อการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน:

ไม่ใช่

2. การอธิบายลักษณะของเทคโนโลยี SLM

2.1 การอธิบายแบบสั้น ๆ ของเทคโนโลยี

คำจำกัดความของเทคโนโลยี:

A special tractor-pulled plow that constructs micro-catchments. It combines the traditional techniques of rainwater harvesting with mechanization for large scale land rehabilitation.

2.2 การอธิบายแบบละเอียดของเทคโนโลยี

คำอธิบาย:

The Technology mechanizes the traditional technique of zai and semi circular bunds for water harvesting using a modified plow named Delfino3s pulled by a 180hp tractor. A normal plow on flat land excavates a symmetrical, continuous furrow, and earth piles up equally on both sides of the furrow. The Delfino3s plow has a single reversible plowshare that creates an angled furrow and piles up the excavated soil in half moon shaped ridges only on the downhill side. The plowing must be done along the contour to collect and slows down runoff water as it flows downhill. The plow’s blade moves in and out of the soil creating micro basins about 5 meters long, 50 cm deep, 50 cm wide and spaced 2-3 m. The ripper placed before the plow cracks up the soil to a depth of 70 cm facilitating the infiltration of water into the soil profile and the growth of deep roots. After plowing, the local population sows seeds of plants of indigenous species. They are sown along the ridges of the basins and in the furrow of the ripper. While for most species seeds are collected by the local population, for species rarely present in the region, seeds are purchased from tree nurseries. Sowing the manure of goat containing seeds has also been very successful with about 95% of all micro basin having at least one tree growing. The intervention on a big scale, the effects of water infiltration in depth, erosion reduction and vegetation growth, boost a long lasting rehabilitation process. Each day the Delfino plow can plow up to 20 ha, digging 6.000-7.000 micro basins. The speed, the capability to plow hard, abbandoned land, the effectiveness of the Delfino3s plow are its major advantages for the ecosystem rehabilitation process but require a big commitment. To make the best out of it, a great motivation and organizational work is necessary to: find great availability of land; train accuratelly the technicians; have well-rooted Subjects in the region. The technological aspect is just part of the recovery process, an important work with the Communities is required upstream and downstream. Communities are involved in the management process – in identifying the areas to be restored, clarifying the land uses of the affected areas, planning and implementing e.g. gathering and keeping seeds of local ecotypes, sowing, in the management of plantations and in the monitoring and evaluation of the results. Rules for SLM are adopted and respected by all. The Technology is applied in a degraded agro-sylvo-pastoral area of the Sahel Region, in the north east of Burkina Faso with 200-500 mm of annual rainfall. The soil is sandy-loam, strongly degraded with surface crust. The population is mainly composed of semi-nomadic herders. At the beginning of the project, the NGO Reach Italia was promoting schooling; they soon realized that during the dry season most kids left school and that to avoid it they should face food security and pasture improvement. So they started applying the Vallerani System and developped the participatory approach. The vegetation growth reduces the need for fodder search and long-range transhumance which also allows children to go to school regularly.The ecosystem rehabilitation effect of the technology help the communities to become more concious and resilient to the effects of climate change and prepared to cope with the socio-economic-environmental changes they are faced with.

2.3 รูปภาพของเทคโนโลยี

2.4 วีดีโอของเทคโนโลยี

ความคิดเห็น/อธิบายสั้นๆ:

A short video that introduces the Vallerani System.The video has been shot in the project area.

วันที่:

14/05/2014

สถานที่:

Oudalan, Burkina Faso

ชื่อผู้ถ่ายวีดีโอ:

Jonathan van Laamsverde

ความคิดเห็น/อธิบายสั้นๆ:

ICARDA Vallerani –Technology transfer from Morocco to Jordan.
The presentation of the ICARDA Minared project applying the Vallerani System for rangeland rehabilitation in the Jordan Badia.

วันที่:

16/06/2016

สถานที่:

Badia, Jordan

ความคิดเห็น/อธิบายสั้นๆ:

REACH – DESERTO VERDE BURKINABe' Vallerani - Recupero Terre in Burkina Faso Sicurezza Alimentare.
Reach Italia and Deserto Verde Burkinabé present the project of soil rehabilitation and food security in Burkina Faso. Italian text.

วันที่:

01/09/2009

สถานที่:

Oudalan, Burkina Faso

2.5 ประเทศภูมิภาค หรือสถานที่ตั้งที่เทคโนโลยีได้นำไปใช้และได้รับการครอบคลุมโดยการประเมินนี้

ประเทศ:

บูร์กินาฟาโซ

ภูมิภาค/รัฐ/จังหวัด:

Sahel Region

แสดงความคิดเห็น:

Since the project is going on since 2002, it is possible to see implemented sites in different stadium of rehabilitation. The plowing lines are clearly visible.

2.6 วันที่การดำเนินการ

ถ้าไม่รู้ปีที่แน่นอน ให้ระบุวันที่โดยประมาณ:
 • 10-50 ปี

2.7 คำแนะนำของเทคโนโลยี

ให้ระบุว่าเทคโนโลยีถูกแนะนำเข้ามาอย่างไร:
 • ในช่วงการทดลองหรือการทำวิจัย
 • ทางโครงการหรือจากภายนอก
ความคิดเห็น (ประเภทของโครงการ เป็นต้น) :

The Technology was introduced in the Region in an agro-sylvo-pastoral pilot project to fight against desertification by FAO in 1996-97.

3. การจัดประเภทของเทคโนโลยี SLM

3.1 วัตถุประสงค์หลักของเทคโนโลยี

 • ปรับปรุงการผลิตให้ดีขึ้น
 • ลด ป้องกัน ฟื้นฟู การเสื่อมโทรมของที่ดิน
 • รักษาสภาพหรือปรับปรุงความหลากหลายทางชีวภาพ
 • ลดความเสี่ยงของภัยพิบัติ
 • ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก สภาพภูมิอากาศที่รุนแรงและผลกระทบ
 • ชะลอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกและผลกระทบ
 • สร้างผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจที่เป็นประโยชน์
 • สร้างผลกระทบทางด้านสังคมที่เป็นประโยชน์

3.2 ประเภทของการใช้ที่ดินในปัจจุบันที่ได้นำเทคโนโลยีไปใช้

ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ที่ใช้พื้นที่กว้าง:
 • กึ่งเร่ร่อน / อาจมีการทำทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ร่วมด้วย (Semi-nomadism/ pastoralism)
ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ที่มีการจัดการแบบเข้มข้นหรือการผลิตอาหารสัตว์:
 • ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ที่ได้มีการปรับปรุง (Improved pastures)
ชนิดพันธุ์สัตว์และผลิตภัณฑ์หลัก:

Goats, cattle.

ที่ดินที่ไม่ให้ผลผลิต

ที่ดินที่ไม่ให้ผลผลิต

ระบุ:

Hard abbandoned land

ข้อสังเกต:

Especially at the beginning of the project, some communities agreed to try the system on their most unproductive land. After seeing the results, they started to request the intervention on less degraded soil and on fields that are closer to their villages.

แสดงความคิดเห็น:

Major land use problems (compiler’s opinion): Land degradation-desertification with reduction of vegetation cover in terms of plant density and species diversity is the main problem: disappearance of grasses and trees, reduction of the size of the plants that are resistant and of the biological activity of the soil. Runoff, water and wind erosion increase. Drought and irregular precipitation have heavy consequences on soil fertility, availability of water for humans and livestock, and recharging groundwater.

3.3 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ที่ดิน

การใช้น้ำของที่ดินที่มีการใช้เทคโนโลยีอยู่:
 • จากน้ำฝน
จำนวนของฤดูเพาะปลูกต่อปี:
 • 1

3.4 กลุ่ม SLM ที่ตรงกับเทคโนโลยีนี้

 • การปลูกป่าร่วมกับพืช
 • การจัดการปศุสัตว์และทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์
 • การเก็บเกี่ยวน้ำ

3.5 กระจายตัวของเทคโนโลยี

ระบุการกระจายตัวของเทคโนโลยี:
 • กระจายไปอย่างสม่ำเสมอในพื้นที่
ถ้าหากว่าเทคโนโลยีได้มีการกระจายออกไปอย่างสม่ำเสมอในพื้นที่ ให้ระบุปริมาณพื้นที่ที่ได้รับการครอบคลุมถึง:
 • 100-1,000 ตร.กม.
แสดงความคิดเห็น:

Total area covered by the SLM Technology in the Region is about 25.600 hectares up to 2017.

3.6 มาตรการ SLM ที่ประกอบกันเป็นเทคโนโลยี

มาตรการจัดการพืช

มาตรการจัดการพืช

 • A1: พืช/สิ่งปกคลุมดิน
 • A3: การรักษาหน้าดิน
 • A4: การรักษาดินชั้นล่าง
มาตรการอนุรักษ์ด้วยวิธีพืช

มาตรการอนุรักษ์ด้วยวิธีพืช

 • V1: ต้นไม้และพุ่มไม้คลุมดิน
 • V2: หญ้าและไม้ยืนต้น
มาตรการอนุรักษ์ด้วยโครงสร้าง

มาตรการอนุรักษ์ด้วยโครงสร้าง

 • S2: ทำนบ เขื่อนดิน
 • S4: คูน้ำแนวระดับ หลุม
มาตรการอนุรักษ์ด้วยการจัดการ

มาตรการอนุรักษ์ด้วยการจัดการ

 • M1: การเปลี่ยนรูปแบบของการใช้ประโยชน์ที่ดิน
 • M2: การเปลี่ยนแปลงของการจัดการหรือระดับความเข้มข้น
 • M3: การวางผังตามสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของมนุษย์

3.7 รูปแบบหลักของการเสื่อมโทรมของที่ดินที่ได้รับการแก้ไขโดยเทคโนโลยี

การกัดกร่อนของดินโดยน้ำ

การกัดกร่อนของดินโดยน้ำ

 • Wt (Loss of topsoil): การสูญเสียดินชั้นบนหรือการกัดกร่อนที่ผิวดิน
 • Wg (Gully erosion): การกัดกร่อนแบบร่องธารหรือการทำให้เกิดร่องน้ำเซาะ
 • Wo (Offsite degradation): ผลกระทบนอกพื้นที่
การกัดกร่อนของดินโดยลม

การกัดกร่อนของดินโดยลม

 • Et (Loss of topsoil): การสูญเสียดินชั้นบน
 • Eo (Offsite degradation effect): ผลกระทบนอกพื้นที่
การเสื่อมโทรมของดินทางด้านเคมี

การเสื่อมโทรมของดินทางด้านเคมี

 • Cn (Fertility decline): ความอุดมสมบูรณ์และปริมาณอินทรียวัตถุในดินถูกทำให้ลดลงไป (ไม่ได้เกิดจากสาเหตุการกัดกร่อน)
การเสื่อมโทรมของดินทางด้านกายภาพ

การเสื่อมโทรมของดินทางด้านกายภาพ

 • Pc (Compaction): การอัดแน่น
 • Pk (Slaking and crusting): การอุดตันของช่องว่างในดินหรือรูพรุน
 • Pu (Loss of bio-productive function): การสูญเสียหน้าที่การผลิตทางชีวภาพอันเนื่องมาจากกิจกรรม อื่นๆ
การเสื่อมโทรมของดินทางด้านชีวภาพ

การเสื่อมโทรมของดินทางด้านชีวภาพ

 • Bc (Reduction of vegetation cover): การลดลงของจำนวนพืชที่ปกคลุมดิน
 • Bh (Loss of habitat): การสูญเสียแหล่งที่อยู่
 • Bq (Quantity/biomass decline): การลดลงของปริมาณหรือมวลชีวภาพ
 • Bs (Quality and species composition): องค์ประกอบหรือความหลากหลายทางคุณภาพและชนิดพันธุ์ลดลง
 • Bl (Loss of soil life): การสูญเสียสิ่งมีชีวิตในดิน
การเสื่อมโทรมของน้ำ

การเสื่อมโทรมของน้ำ

 • Ha (Aridification): การเกิดความแห้งแล้ง
 • Hg (Change in groundwater): การเปลี่ยนแปลงของน้ำบาดาลหรือระดับน้ำในแอ่งน้ำบาดาล
แสดงความคิดเห็น:

Main causes of degradation: over-exploitation of vegetation for domestic use , such as wood cut for cooking, to feed livestock or as building material, overgrazing, low contribution of animal dejections that are used as cooking fuel, change of seasonal rainfall, droughts. Secondary causes of degradation: deforestation / removal of natural vegetation (incl. forest fires), low environmental awareness and support services such as forestal or veterinary assistance.

3.8 การป้องกัน การลดลง หรือการฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของที่ดิน

ระบุเป้าหมายของเทคโนโลยีกับความเสื่อมโทรมของที่ดิน:
 • ลดความเสื่อมโทรมของดิน
 • ฟื้นฟูบำบัดที่ดินที่เสื่อมโทรมลงอย่างมาก

4. ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค กิจกรรมการนำไปปฏิบัติใช้ ปัจจัยนำเข้า และค่าใช้จ่าย

4.1 แบบแปลนทางเทคนิคของเทคโนโลยี

ผู้เขียน:

Patrizia Kolb

วันที่:

10/10/2013

ผู้เขียน:

Sabina Vallerani

วันที่:

04/04/2017

ผู้เขียน:

Sabina Vallerani

วันที่:

25/04/2018

4.2 ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิคและการอธิบายแบบแปลนทางเทคนิค

Drawing 1) A. The land chosen together with the local population is plowed with the special Delfino3s plow. The spacing between the plowed lines depend on: slope, soil and rain characteristics, purpose of the project. In average the inter-line is 4-6m wide. B. Local people sow seeds (collected from local trees or bought if species are rare) or goat dung containing seeds (collected in the night enclosures after feeding the goats shaking trees with ripe seeds). C. The micro basins collect the rain that falls into the crescents and up to 90% of the runoff water. The water easily penetrates into the soil profile, remains available to plant roots without risk of evaporation and eventually infiltrates to the groundwater. Drawing 2) All plowing measures are adjustable. Total length of work: 4/8 m. Tractor required: 180hp. Working speed: 4/7 Km/h which correspond to 1,5/2.5ha per hour. Weight of the plough: 1800 Kg. Drawing 3) To optimize run off harvesting and reduce water erosion, the ploughing must always be done along the contour. The bare soil between the tilled lines works as catchment area for the collection of runoff. To facilitate the execution of the plowing along the contour, nowadays there are new technologies such as laser guidance systems or GPS assistence.

4.3 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการคำนวณปัจจัยนำเข้าและค่าใช้จ่าย

ให้ระบุว่าค่าใช้จ่ายและปัจจัยนำเข้าได้รับการคำนวณอย่างไร:
 • ต่อพื้นที่ที่ใช้เทคโนโลยี
ระบุขนาดและหน่วยพื้นที่:

100 hectares

ระบุสกุลเงินที่ใช้คำนวณค่าใช้จ่าย:
 • ดอลลาร์สหรัฐ
ระบุค่าเฉลี่ยของค่าจ้างในการจ้างแรงงานต่อวัน:

2.5

4.4 กิจกรรมเพื่อการจัดตั้ง

กิจกรรม ประเภทของมาตรการ ช่วงเวลาดำเนินการ
1. Project planning, consulting and training มาตรการอื่น ๆ Before starting
2. Plowing with the Delfino plow ด้วยโครงสร้าง Dry season
3. Seed harvesting and storage จัดการพืช When seeds are ripe
4. Missing seeds purchase in local markets or nurseries จัดการพืช When seeds are ripe
5. Direct sowing จัดการพืช Dry season

4.5 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าที่จำเป็นสำหรับการจัดตั้ง

ถ้าผู้ใช้ที่ดินรับภาระน้อยกว่า 100% ของค่าใช้จ่าย ให้ระบุว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที่เหลือ:

The NGO REACH AFRICA which implements the project is also supported by REACH ITALIA which mainly works for foundraising. They have many different founders. After the first years, thanks to the collaboration and founding by the Swiss Association Deserto Verde Burkinabé and the good results achieved, founders are more likelly to be found. The main are: different NGO's, some Italian Municipalities, a Swiss school, the Gouvernement of Burkina Faso, FAO, international cooperation agencies of Luxembourg and Belgium, a mining company and others.

แสดงความคิดเห็น:

The actual (2018) total cost of each implemented hectare is $ 170. This cost can be considerably reduced by around 22% in the case of an optimal use of the Technical Mechanization Unit, ie 800-1000 hours of work per year. This means that an operator who works with the plow Delfino has a gross investment cost which can vary according to its technical and organizational experience and by the amount of the plowed surface each year.

4.6 การบำรุงรักษาสภาพหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำ

กิจกรรม ประเภทของมาตรการ ช่วงระยะเวลา/ความถี่
1. Pasture management to avoid overgrazing ด้วยวิธีพืช After the rain and in the dry season
2. Vegetation growth management ด้วยวิธีพืช During the first 3-5 years
3. Woodcut management ด้วยวิธีพืช After 4-7 years
4. Equipment maintenance (plow, tactor) ด้วยการจัดการ Daily, weekly, seasonal

4.7 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าและกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำที่ต้องการการบำรุงรักษา (ต่อปี)

ถ้าผู้ใช้ที่ดินรับภาระน้อยกว่า 100% ของค่าใช้จ่าย ให้ระบุว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที่เหลือ:

The NGO REACH AFRICA which implements the project is also supported by REACH ITALIA which mainly works for foundraising. They have many different founders. After the first years, thanks to the collaboration and founding by the Swiss Association Deserto Verde Burkinabé and the good results achieved, founders are more likelly to be found. The main are: different NGO's, some Italian Municipalities, a Swiss school, the Gouvernement of Burkina Faso, FAO, international cooperation agencies of Luxembourg and Belgium, a mining company and others.

แสดงความคิดเห็น:

Maintenance costs of plow and tractor greatly depend from the attention and technical skills of tractor drivers and mechanics and from the diligence and frequency of the maintenance activities of the implements. No other maintenance costs are forseen for the Technology.

4.8 ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่าย

ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายต่างๆ:

Upfront costs for the aquisition of the required implements are around 40,000 EUR for the plow and 75,000 EUR for the tractor. Depending on the maintenance activities, the spares and fuel costs can be reduced. Fuel, oil and spares also greatly depend from the characteristics of the soil and the purpose of the project.

5. สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและของมนุษย์

5.1 ภูมิอากาศ

ฝนประจำปี
 • < 250 ม.ม.
 • 251-500 ม.ม.
 • 501-750 ม.ม.
 • 751-1,000 ม.ม.
 • 1,001-1,500 ม.ม.
 • 1,501-2,000 ม.ม.
 • 2,001-3,000 ม.ม.
 • 3,001-4,000 ม.ม.
 • > 4,000 ม.ม.
ข้อมูลจำเพาะ/ความคิดเห็นเรื่องปริมาณน้ำฝน:

Dry season from oktober to may, rainy season from june to september. There's a great climate variability with unexpeced dry periods or areas in the rainy season. In the last years climate change effects are experienced in the region with raise in temperature, droughts and rain variability increase. Some Community claim that since the rehabilitation of big degraded areas it rains more regularly and abbundant.

ระบุชื่อของสถานีตรวดวัดอากาศที่ใช้อ้างอิงคือ:

Dori, Burkina Faso

เขตภูมิอากาศเกษตร
 • กึ่งแห้งแล้ง
 • แห้งแล้ง

Thermal climate class: subtropics. Average temperature 30°C

5.2 สภาพภูมิประเทศ

ค่าเฉลี่ยความลาดชัน:
 • ราบเรียบ (0-2%)
 • ลาดที่ไม่ชัน (3-5%)
 • ปานกลาง (6-10%)
 • เป็นลูกคลื่น (11-15%)
 • เป็นเนิน (16-30%)
 • ชัน (31-60%)
 • ชันมาก (>60%)
ธรณีสัณฐาน:
 • ที่ราบสูง/ที่ราบ
 • สันเขา
 • ไหล่เขา
 • ไหล่เนินเขา
 • ตีนเนิน
 • หุบเขา
ระดับความสูง:
 • 0-100 เมตร
 • 101-500 เมตร
 • 501-1,000 เมตร
 • 1,001-1,500 เมตร
 • 1,501-2,000 เมตร
 • 2,001-2,500 เมตร
 • 2,501-3,000 เมตร
 • 3,001-4,000 เมตร
 • > 4,000 เมตร
ให้ระบุถ้าเทคโนโลยีได้ถูกนำไปใช้:
 • ไม่เกี่ยวข้อง

5.3 ดิน

ค่าเฉลี่ยความลึกของดิน:
 • ตื้นมาก (0-20 ซ.ม.)
 • ตื้น (21-50 ซ.ม.)
 • ลึกปานกลาง (51-80 ซ.ม.)
 • ลึก (81-120 ซ.ม.)
 • ลึกมาก (>120 ซ.ม.)
เนื้อดิน (ดินชั้นบน):
 • หยาบ/เบา (ดินทราย)
 • ปานกลาง (ดินร่วน ทรายแป้ง)
เนื้อดินล่าง (> 20 ซ.ม.ต่ำจากผิวดิน):
 • หยาบ/เบา (ดินทราย)
 • ปานกลาง (ดินร่วน ทรายแป้ง)
อินทรียวัตถุในดิน:
 • ต่ำ (<1%)

5.4 ความเป็นประโยชน์และคุณภาพของน้ำ

ระดับน้ำใต้ดิน:

> 50 เมตร

น้ำไหลบ่าที่ผิวดิน:

ปานกลาง

คุณภาพน้ำ (ที่ยังไม่ได้บำบัด):

เป็นน้ำเพื่อการดื่มที่ไม่ดี (จำเป็นต้องได้รับการบำบัด)

ความเค็มของน้ำเป็นปัญหาหรือไม่:

ไม่ใช่

กำลังเกิดน้ำท่วมในพื้นที่หรือไม่:

ไม่ใช่

ความคิดเห็นและข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมเรื่องคุณภาพและปริมาณน้ำ:

Generally the watertable is lowering. Surface water is collected in boulies (ponds) for livestock and household activities. Its quality deteriorates during the dry season and its quantity decreases fast.

5.5 ความหลากหลายทางชีวภาพ

ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์:
 • ต่ำ
ความหลากหลายของแหล่งที่อยู่:
 • ต่ำ
ความคิดเห็นและข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมของความหลากหลายทางชีวภาพ:

Up to 30-50 years ago biodiversity was rich and soil coverage higher.

5.6 ลักษณะของผู้ใช้ที่ดินที่นำเทคโนโลยีไปปฏิบัติใช้

อยู่กับที่หรือเร่ร่อน:
 • กึ่งเร่ร่อน
แนวทางการตลาดของระบบการผลิต:
 • เพื่อการยังชีพ (หาเลี้ยงตนเอง)
รายได้ที่มาจากนอกฟาร์ม:
 • < 10% ของรายได้ทั้งหมด
ระดับของความมั่งคั่งโดยเปรียบเทียบ:
 • ยากจนมาก
 • จน
เป็นรายบุคคล/ครัวเรือน:
 • กลุ่ม/ชุมชน
ระดับของการใช้เครื่องจักรกล:
 • งานที่ใช้แรงกาย
เพศ:
 • หญิง
 • ชาย
อายุของผู้ใช้ที่ดิน:
 • ผู้เยาว์
 • วัยกลางคน
ระบุลักษณะอื่นๆที่เกี่ยวข้องของผู้ใช้ที่ดิน:

During the dry season men often migrate(d) to the nearby mines or cities for off-site income. After the implementation of the Technology the need for seasonal migration reduced. Difference in gender involvement: the project involves reforestation and pasture improvement for the grazing of livestock which is a men dominated activity. Since 2010 women have sown and protected from grazing some special plants for medical and domestic use and as raw material for handcrafts. Population density: 10-50 persons/km2. Annual population growth: 3% - 4%. Off-farm income specification: The only activity people of the region are engaged in is goat and cattle breading. Crop production is practiced only for subsistence use.

5.7 พื้นที่เฉลี่ยของที่ดินที่เป็นเจ้าของหรือเช่าโดยผู้ใช้ที่ดินที่นำเทคโนโลยีไปปฏิบัติใช้

 • < 0.5 เฮกตาร์
 • 0.5-1 เฮกตาร์
 • 1-2 เฮกตาร์
 • 2-5 เฮกตาร์
 • 5-15 เฮกตาร์
 • 15-50 เฮกตาร์
 • 50-100 เฮกตาร์
 • 100-500 เฮกตาร์
 • 500-1,000 เฮกตาร์
 • 1,000-10,000 เฮกตาร์
 • >10,000 เฮกตาร์
พิจารณาว่าเป็นขนาดเล็ก กลาง หรือขนาดใหญ่ (ซึ่งอ้างอิงถึงบริบทระดับท้องถิ่น):
 • ขนาดเล็ก
 • ขนาดใหญ่
แสดงความคิดเห็น:

The Technology is applied on land that remains in use to the local population (it's mainly land owned by the State, the Region or the Municipality and given in use to the local Communities). the amenaged sites vary from 40 ha to 150ha in each Village. Up to december 2017 a total of more than 25.600ha have been amenaged.

5.8 กรรมสิทธิ์ในที่ดิน สิทธิในการใช้ที่ดินและสิทธิในการใช้น้ำ

กรรมสิทธิ์ในที่ดิน:
 • รัฐ
 • เป็นแบบชุมชนหรือหมู่บ้าน
สิทธิในการใช้ที่ดิน:
 • เข้าถึงได้แบบเปิด (ไม่ได้จัดระเบียบ)
 • เกี่ยวกับชุมชน (ถูกจัดระเบียบ)
สิทธิในการใช้น้ำ:
 • เข้าถึงได้แบบเปิด (ไม่ได้จัดระเบียบ)
 • เกี่ยวกับชุมชน (ถูกจัดระเบียบ)

5.9 การเข้าถึงบริการและโครงสร้างพื้นฐาน

สุขภาพ:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
การศึกษา:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
การจ้างงาน (เช่น ภายนอกฟาร์ม):
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ตลาด:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
พลังงาน:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ถนนและการขนส่ง:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
น้ำดื่มและการสุขาภิบาล:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
บริการด้านการเงิน:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี

6. ผลกระทบและสรุปคำบอกกล่าว

6.1 ผลกระทบในพื้นที่ดำเนินการ (On-site) จากการใช้เทคโนโลยี

ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

การผลิต

การผลิตพืชผล

ลดลง
เพิ่มขึ้น
หลังจาก SLM:

2-4 times

แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Crop production and biomass augmented 2-4 times compared with traditional cultural techniques.

การผลิตพืชที่ใช้เลี้ยงปศุสัตว์

ลดลง
เพิ่มขึ้น
จำนวนก่อน SLM:

90kg/MS/ha

หลังจาก SLM:

1250kg/MS/ha

แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Grass fodder production increased by a factor of 5–30 compared with unmanaged land. The production of herbaceous biomass varied from 420 kg to 2.090 kg (dry matter) per ha; thus, on average, 1.250 kg of herbaceous biomass (dry matter) per ha developed on sites where the Vallerani system was deployed, compared with an average of 90 kg (dry matter) per ha in control plots. Vegetation is mainly distributed inside and around the micro basins.

คุณภาพพืชที่ใช้เลี้ยงปศุสัตว์

ลดลง
เพิ่มขึ้น
จำนวนก่อน SLM:

12 floral species

หลังจาก SLM:

44 floral species

แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

The application of the Technology boosts a regenaration process increasing year by year. Compared to the surrounding control rangelands, fodder quality and biodiversity increased with a high proportion of grassland species of good forage value, such as Panicum laetum and Schonefeldia gracilis, and the return of legume species such as Alysicarpus ovalifolius and Zornia glochidiata also testify the improvement of the quality of the reconstituted pastures.

การผลิตสัตว์

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

The increase of fodder quantity and quality represents a surplus of 22–106 grazing days per tropical cattle unit per hectare. This extra fodder supply reduces the need to make long-range transhumance or cut shrubs to meet livestock needs for fodder, even in years where pasture is low. Livestock is fed with more and better quality fodder so its productivity and market price increase.

การผลิตไม้

ลดลง
เพิ่มขึ้น

คุณภาพป่า /พื้นที่ทำไม้

ลดลง
เพิ่มขึ้น
จำนวนก่อน SLM:

20 trees/ha of 6 species

หลังจาก SLM:

700 trees/ha of 14 species

แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Significant improvement in forest cover (700 live trees and shrubbs per ha, on average) and biodiversity: trees are capable of spontaneous growth even with open access to grazing and in years of high water stress.

การผลิตของจากป่าทุกชนิดยกเว้นไม้

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Berries, gum arabica, resins, fruits.

การเสี่ยงต่อความล้มเหลวในการผลิต

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

The increased fodder quantity, quality and biodiversity, the deep root system of the sown plants, increase resilience of the ecosystem and reduce the risk of production failure. The increased biodiversity, soil moisture and fertility increase the resilience of plants to attacks by pests, deseases and drought. Even in the case of severe drought, there are some plants that can be used as "emergency food" by humans and animals.

ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

The implementation of the Technology gives the opportunity to diversify the production. Next to animal breeding, agriculture has intensified and in some villages the production of handicrafts, food processing, hunting and tourism activities are developping. Berries, gum arabica, resins, fruits enrich the family diet or can be sold at markets. Wild animals, insects, reptiles and birds have returned after decades and greatelly increased.

พื้นที่สำหรับการผลิต

ลดลง
เพิ่มขึ้น
หลังจาก SLM:

25.600ha

แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

By the end of 2017 about 25.600 hectares of severelly degraded, abbandoned land has been rehabilitated.

ความเป็นประโยชน์และคุณภาพของน้ำ

การมีน้ำดื่มไว้ให้ใช้

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Local people attest that the rehabilitation of large areas of bare soil augmented the local rain amount and the water level in the wells.

การมีน้ำไว้ให้ปศุสัตว์

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

The rain collected in the micro basins is available for livestock during the rainy season. The augmented rainfall also increases water availability in boulies (ponds).

ความต้องการน้ำจากการชลประทาน

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

No water is needed for the Technology except for rain.

รายได้และค่าใช้จ่าย

ค่าใช่จ่ายของปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

The implementation cost of the technology is not entirelly sustainable by Communities. donors and founders sustain the project. Large-scale application reduces the cost per hectare and increases the impact of actions in reversing the degradation–desertification trend. The cost of each plowed hectare.

รายได้จากฟาร์ม

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Fodder increase in quality and quantity, improve animal health and productivity as well as their market price.

ความหลากหลายของแหล่งผลิตรายได้

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

The Technology increases income for herders and their families also thanks to diversification. More land is also used for agriculture. Selling or transformation of other products such as berries, fruits, gums, resins; hunting; new job opportunities in disadvantaged areas such as tractor drivers, social promoters, seed collectors...The community raises awareness and a potential for small business activities occurs, mainly among women.

ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Disadvantaged groups such as women start new economic activities such as mat production and sale at markets, medical plants and food production. They diversify their income and improve their status in the community.

ภาระงาน

เพิ่มขึ้น
ลดลง
จำนวนก่อน SLM:

5 micro basins/day

หลังจาก SLM:

6.000 micro basins/day

แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Each man can dig 5 micro basins per day doing a heavy work. The plow can dig 6.000-7.000 micro basins per day. As most rangelands, the area of the project has a low human density (29 inhabitants/km2) so people are responsible for seed collection and storage, sowing, the livestock management during the first growing phase, monitoring activities, a.s.o.

ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอื่น ๆ

Migration

Reduced
Increased
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Increased and improved fodder availability reduces the need for long-range tranhumance and seasonal or definitive migration to areas with more work opportunities (e.g. mines), cities or other countries.

ผลกระทบด้านสังคมวัฒนธรรมอื่น ๆ

ความมั่นคงด้านอาหาร / พึ่งตนเองได้

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Food security improves with increased and diversified productivity and income. The increased fodder and crop quantity, quality and biodiversity, the deep root system and soil fertility, increase the resilience of the whole ecosystem. Even in the case of severe drought, there are some plants that can be used as "emergency food" by humans and animals.

สถานการณ์ด้านสุขภาพ

แย่ลง
ปรับปรุงดีขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Improved health especially due to better nutrition also for disadvantaged groups such as children and old people: bigger amounts, diversification, milk, vegetables. The reduction of dust storms also improves the health situation.

การใช้ที่ดิน / สิทธิในการใช้น้ำ

แย่ลง
ปรับปรุงดีขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Awareness rising and discussion of the theme are essential. Due to the great productivity of former degraded and often abandoned land, land use rules and water rights are clearly discussed and defined at the beginning of the project. Rules for SLM are adopted and respected by all; for example, it is forbidden to install camps in or near restored areas, to cut trees, and to mow for commercial purposes.

โอกาสทางด้านสันทนาการ

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Shadow, green areas near the villages increase recreational opportunities.

สถาบันของชุมชน

อ่อนแอลง
เสริมให้แข็งแรง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

It is essential to involve and give responsibility to local people in every step of the process. Comities and groups such as the women or seniors groups gain relevance and become essential for the sustainability of the project.

สถาบันแห่งชาติ

อ่อนแอลง
เสริมให้แข็งแรง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Collaborations with national institutions such as forestry direction, ministery of environnement and agricolture, research institutes, etc

SLM หรือความรู้เรื่องความเสื่อมโทรมของที่ดิน

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

All communities are involved in the management process – identifying the areas and the use of the sites to be restored, planning, and implementing (e.g. gathering and keeping seeds of local ecotypes, manure and sowing). Local villages are involved in the care and defence of new plantations and in the monitoring and evaluation of the results of vegetation growth. Ultimatelly they become responsable for the sustainable management of the whole area.

การบรรเทาความขัดแย้ง

แย่ลง
ปรับปรุงดีขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

If land use and water rights are clearly defined, the increased availability of fodder reduces conflicts with neighbours and farmers.

สถานการณ์ของกลุ่มด้อยโอกาส ทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ

แย่ลง
ปรับปรุงดีขึ้น

Community well being

worsened
improved
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

People have more confidence in the future, dignity and hope. The Community cohesion and identity is strenghtened and the community becomes more resilient to conflicts and disasters.

ผลกระทบด้านนิเวศวิทยา

วัฐจักรน้ำหรือน้ำบ่า

ปริมาณน้ำ

ลดลง
เพิ่มขึ้น
หลังจาก SLM:

360.000l/ha

แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

With each rain, each micro basin can collect up to 1.200l of water. Each hectare collects an average of 360.000 liter of rain, runoff included. Collected in the micro basin, the water has enough time to infiltrate in the soil profile and eventually in the water table. Local people assert that after the implementation of the Technology, the water level in the wells has raised.

การเก็บเกี่ยวหรือการกักเก็บน้ำ

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

The Technology allows to harvest 100% of the rain falling in the micro basin and on the ripped furrow as well as up to 90% of the rain falling between the tilled lines. The bare soil between the tilled lines is essential as catchment area, to recieve rainfall and process runoff downstream. The micro basins collect up to 95% of rainfall.

น้ำไหลบ่าที่ผิวดิน

เพิ่มขึ้น
ลดลง
จำนวนก่อน SLM:

5-15%

หลังจาก SLM:

90%

แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Plowing is done along the contour. This is essential to collect the runoff that flows between the tilled lines (catchment area). The distance between the lines can be between 4m and 12m depending from: slope, rain characteristics (quantity, intensity), soil type, surface roughness (runoff coheficient), the purpose of the project (type of plants desired). The technology allows to collect up to 90% of the runoff.

น้ำบาดาลหรือระดับน้ำในแอ่งน้ำบาดาล

ต่ำลง
ซึมลงเติม
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Local people assert that after the implementation of the technology, the water level in the wells has raised.

การระเหย

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

The rain collected in the micro basins infiltrates in the soil profile being accessible for seeds and roots without evaporating. After the first rains, the micro basins are quickly covered with high grasses that contribute to reduce evaporation.

ดิน

ความชื้นในดิน

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Improved soil hydrodynamic properties: the relative size of capillaries by different soil levels increased and the soil water-retaining capability improved.

สิ่งปกคลุมดิน

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น

การสูญเสียดิน

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Reduced soil loss through runoff reduction and wind erosion.

การอัดแน่นของดิน

เพิ่มขึ้น
ลดลง
จำนวนก่อน SLM:

423

หลังจาก SLM:

70

แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

At different depth soil compactness reduces from 6 (0 to 20cm) to 1.3 times (40 to 60cm)

การหมุนเวียนและการเติมของธาตุอาหาร

ลดลง
เพิ่มขึ้น

อินทรียวัตถุในดิน/ต่ำกว่าดินชั้น C

ลดลง
เพิ่มขึ้น
ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์

การปกคลุมด้วยพืช

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Vegetation cover increase 5 to 30 times. Vegetation grows mainly inside and around the micro basins.

มวลชีวภาพ/เหนือดินชั้น C

ลดลง
เพิ่มขึ้น
จำนวนก่อน SLM:

70 to 110kg/MS/ha

หลังจาก SLM:

420 to 2090 kg/MS/ha

แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

The biomass production increases 5 to 30 times compared to the nearby unplowed soil. On implemented sites, biomass varies from 420 to 2090 kg / DM / ha, on average between 1000 and 1200 kg / ha against 70 to 110kg / DM / ha on control plots.

ความหลากหลายทางชีวภาพของพืช

ลดลง
เพิ่มขึ้น
จำนวนก่อน SLM:

14 herbaceous, 6 woody species/ha

หลังจาก SLM:

44 herbaceous, 14 woody species/ha

แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Floral diversity increases from 14 to 44 species. With a high proportion of graminaceous species of good forage value and the return of more leguminous species. Concerning the diversity of woody plants the results show an average per hectare of 14 species on implemented sites and an average of 6 species on control plots.

ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

A great increase of animal biodiversity: insects, birds, reptiles and mammals (such as squirrel, jackals, gazelle...) are observed in the implemented sites.

การจัดการศัตรูพืชและโรคพืช

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

The increased vegetal and animal biodiversity, deep root system, soil fertility and water availability, increase the health and resilience capacity of the whole ecosystem.

ลดความเสี่ยงของภัยพิบัติ

ผลกระทบจากน้ำท่วม

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Through water harvesting the rain is retained in the precipitation area and flood risk decreases. If flood occurs in the plowed area before the vegetation is well established, the micro basins can be washed out.

ผลกระทบจากภัยแล้ง

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Increased biodiversity, vegetation cover and soil fertility, deep root system and water storage in the soil profile, increase the resilience to drought of the whole ecosystem. During the project, in years of extreme drought, plants have reduced their growth but most of them survived, were used to feed animals and started growing again in the following rainy season.

การปล่อยคาร์บอนและก๊าซเรือนกระจก

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Minimal production of carbon dioxide compared with the potential gain.

ความเสี่ยงจากไฟ

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

The implementing area remains open to lifestock (regulated pasture) to reduce the high production of grass that could favor the spread of a fire, herders also monitor the territory. There is a high level of community involvement and a growing ecological awareness.

ความเร็วของลม

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

The great number of growing trees reduce the wind speed.

ภูมิอากาศจุลภาค

แย่ลง
ปรับปรุงดีขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Local people attest that the Technology locally increased the amount of rain and reduced dust storms in number and intensity.

6.2 ผลกระทบนอกพื้นที่ดำเนินการ (Off-site) จากการใช้เทคโนโลยี

น้ำที่ใช้ประโยชน์ได้

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Local people tell that the rehabilitation of large areas of bare soil augmented the local rain amount and the water level in the wells.

ตะกอนที่ถูกพัดพามาโดยลม

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Wind intensity and dust storms reduction thanks to soil coverage and wind brake effect by trees and shrubs.

6.3 การเผชิญและความตอบสนองของเทคโนโลยีต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป และสภาพรุนแรงของภูมิอากาศ / ภัยพิบัติ (ที่รับรู้ได้โดยผู้ใช้ที่ดิน)

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป
ฤดู ประเภทของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป และสภาพรุนแรงของภูมิอากาศ เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
อุณหภูมิประจำปี เพิ่มขึ้น ดีมาก
อุณหภูมิตามฤดูกาล ฤดูแล้ง เพิ่มขึ้น ดีมาก
ฝนประจำปี ลดลง ดี
ฝนตามฤดู ฤดูฝน ลดลง ดี

สภาพรุนแรงของภูมิอากาศ (ภัยพิบัติ)

ภัยพิบัติทางอุตุนิยมวิทยา
เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
พายุฝนประจำท้องถิ่น ปานกลาง
พายุทรายหรือพายุฝุ่นประจำท้องถิ่น ดีมาก
พายุลมประจำท้องถิ่น ดีมาก
ภัยพิบัติจากน้ำ
เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
น้ำท่วมฉับพลัน ไม่ค่อยดี
ภัยพิบัติทางชีวภาพ
เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
การบุกรุกของแมลง / หนอน ดี

6.4 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ที่ได้รับ

ผลประโยชน์ที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งเป็นอย่างไร (จากมุมมองของผู้ใช้ที่ดิน)
ผลตอบแทนระยะสั้น:

ด้านบวก

ผลตอบแทนระยะยาว:

ด้านบวกอย่างมาก

ผลประโยชน์ที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือต้นทุนที่เกิดขึ้นซ้ำอีก เป็นอย่างไร (จากมุมมองของผู้ใช้ที่ดิน)
ผลตอบแทนระยะสั้น:

ด้านบวก

ผลตอบแทนระยะยาว:

ด้านบวกอย่างมาก

แสดงความคิดเห็น:

The system includes the use of a heavy duty tractor and a special plow whose costs are high though difficult to sustain by the local population. Most financial costs are covered by founders and donors, the land user's partecipate to the project with their work so even if the benefits in the short term are fewer than in the mid and long-term, for them it is still very positive.

6.5 การปรับตัวของเทคโนโลยี

 • 10-50%
ถ้ามีข้อมูลให้บอกปริมาณด้วย (จำนวนของครัวเรือนหรือครอบคลุมพื้นที่):

330 villages and around 33.000 beneficiaries

จากทั้งหมดที่ได้รับเทคโนโลยีเข้ามามีจำนวนเท่าใดที่ทำแบบทันที โดยไม่ได้รับการจูงใจด้านวัสดุหรือการเงินใด ๆ:
 • 50-90%
แสดงความคิดเห็น:

Except for plowing, the other activities part of the Technology are practicable by the population under an initial guidance of a promoter with specific training. These are done without any material incentives/payments. The technology is well known in the Region and there is an active participation of the local people and a strong demand for new interventions.

6.6 การปรับตัว

เทคโนโลยีได้รับการปรับเปลี่ยนเมื่อเร็วๆนี้ เพื่อให้ปรับตัวเข้ากับสภาพที่กำลังเปลี่ยนแปลงหรือไม่:

ใช่

อื่น ๆ (ระบุ):

technical

ให้ระบุการปรับตัวของเทคโนโลยี (การออกแบบ วัสดุหรือชนิดพันธุ์ เป็นต้น):

The design of the plow has been adapted to increase the performance of the implement and reduce the running costs of plowing. The reversibility of the plowshare reduces the need for empty rides. The different parts of the plow are adjustable to adapt it to the needs of the project and the soil characteristics.

6.7 จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสของเทคโนโลยี

จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน
Higly degraded, abandoned land becomes fertile and rentable again. Fodder increases in quantity and improves in quality and lasts all year round. Food security also in drought years. Herds are healthier and more productive. Fodder and water availability for animals is closer to the villages. Some plants can be sown for different uses: crops, medicine or for the production of mats or other handcrafts products that can be sold.
Better life conditions, more income opportunities and diversification. Food is diversified and more nutritious. Less hunger and deseases.
Greater community cohesion and less migration, better environnemental conciousness and commitment, education and security. People gain back dignity, confidence in the future and hope.
จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก
The Technology allows the rehabilitation of rangeland and highly degraded areas in a fast and natural way on a large scale. This can boost a longlasting effect and the shift of the whole ecosystem. The Technology confers drought resilience and reduces the effects of climate change. It allows the sequestration of CO2 and can contribute to achieve the Land Degradation Neutrality Goals.
The partecipatory approach is essential for the sustainability of the project. The local Communities improve their life quality, awareness, cohesion and resilience. The need for migration is reduced and people has the chance to stay in their Lands.
The sown tree and shrub species are mainly indigenous and locally adapted species. Each specie can follow it's own growing laws and adaptation strategies. Through the tillage process the technology offers the highest degree of efficiency in the first years from processing. Its effects last for a long time so it does not need to be repeated on the same site.
The VS does not use any water (except rain) in countries where water is rare and precious.
The use of a mechanized implement allows to rehabilitate very hard, degraded and abbandoned land on large areas with reduced population. As the Delfino3s can plow strongly degraded land, the local people often ask to work their worse land which they would never be able to use.

6.8 จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงของเทคโนโลยีและวิธีการแก้ไข

จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน มีวิธีการแก้ไขได้อย่างไร
Land that was unproductive and nobody claimed becomes productive: it can lead to misunderstandigs and conflicts. Land use and production exploitation rules must be cleared and accepted by all Subjects at the beginning of the project.
Good pasture attracts animals and herders from the nearby Region (also from far away and abroad). Rules must be clear.
จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก มีวิธีการแก้ไขได้อย่างไร
The investmentand running costs for the machinery are high and cannot be covered by single land users or small Communities. The projects must be financed by donors or founders. The Community can partecipate to some extent to cover the running costs.
The speed and effectiveness of the Delfino3s plow are its major advantages in the ecosystem rehabilitation process but can also be its major limitation. To make the best out of it, it is necessary to have a great availability of land (1.000-1.800ha) every year. A big organizational capacity is needed. The spreading "like wildfire" that has characterized the case study was possible by the presence on the territory of an NGO already active and rooted in the territory for many years and by perseverance, respect and competence of all involved subjects.
Since great extentions will be processed, a big organisation is needed for all connected activities (awareness raising, seed collection and stockage, training, logistics, etc), Must be well organized and should operate already before starting with plowing.
The professional level of the tractor drivers and the mechanics as well as the lack of a well-organized mechanical workshop and spares stock can lead to long interruptions of the work and high extra costs. Professional technical trainings and monitoring are very important. The organization of a well managed mechanical workshop and spares stock are essential. This can also be a great development opportunity for the Region.
The increased amount of fodder can induce the shepherds to increase the number of animals. An important work with the Communities is essential to achieve shared and sustainable management goals.

7. การอ้างอิงและการเชื่อมต่อ

7.1 วิธีการและแหล่งข้อมูล

 • ไปเยี่ยมชมภาคสนาม การสำรวจพื้นที่ภาคสนาม

4

 • การสัมภาษณ์กับผู้ใช้ที่ดิน

30

 • การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้าน SLM หรือผู้ชำนาญ

8

 • การเก็บรวบรวมมาจากรายงานและเอกสารที่มีอยู่

5

7.2 การอ้างอิงถึงสิ่งตีพิมพ์

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Un "delfino" rinverdisce i deserti, Venanzio Vallerani, ISBN 978-88-95858-05-0

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

info@vallerani.com

7.3 เชื่อมโยงกับข้อมูลที่มีอยู่บนออนไลน์

ชื่อเรื่องหรือคำอธิบาย:

Récupération des sols fortement dégradés à des fins sylvo-pastorales, CILSS 2009

URL:

http://www.vallerani.com/wp/wp-content/uploads/2013/06/Rapport-Reach-Cills-2009.pdf

ชื่อเรื่องหรือคำอธิบาย:

GIZ, Good practices in soil and water conservation, pag. 22 seg.

URL:

https://www.giz.de/fachexpertise/downloads/giz2012-en-soil-water-conservation.pdf

ชื่อเรื่องหรือคำอธิบาย:

Using Mechanized Water Harvesting System (The Vallerani System ) for Rehabilitation of Degraded ASALs in Kenya

URL:

http://www.vallerani.com/wp/wp-content/uploads/2015/06/Meshack-Muga-Paper-25-Final.pdf

ชื่อเรื่องหรือคำอธิบาย:

Report for the Sino-Italian cooperation project, SFA, China

URL:

http://www.vallerani.com/wp/wp-content/uploads/2013/06/Report_in_English-10.pdf

ชื่อเรื่องหรือคำอธิบาย:

Global guidelines for the restoration of degraded forests and landscapes in drylands FAO, pag. 104 seg.

URL:

http://www.fao.org/3/a-i5036e.pdf

ชื่อเรื่องหรือคำอธิบาย:

Improved rainwater harvesting for fodder shrub production and livestock grazing: the Vallerani micro-catchment system in the Badia of Jordan

URL:

http://www.fao.org/family-farming/detail/en/c/1040697/

ชื่อเรื่องหรือคำอธิบาย:

Conedera, M., N. Bomio-Pacciorini, et al. 2010. Reconstitution des écosystèmes dégradés sahéliens. Bois et Forêts des Tropiques 304(2). Bois et Forêts des Tropiques 304(2). Bois et Forêts des Tropiques

URL:

http://www.vallerani.com/images/Reconstitution.pdf

โมดูล