เทคโนโลยี

Ecograze [ออสเตรเลีย]

 • ผู้สร้างสรรค์
 • การอัพเดท
 • ผู้รวบรวม
 • ผู้เรียบเรียง
 • ผู้ตรวจสอบ ,

technologies_1332 - ออสเตรเลีย

สมบูรณ์ 76%

1. ข้อมูลทั่วไป

1.2 รายละเอียดที่ติดต่อได้ของผู้รวบรวมและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการประเมินและการจัดเตรียมทำเอกสารของเทคโนโลยี

วิทยากรหลัก

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:
ชื่อของโครงการซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินเทคโนโลยี (ถ้าเกี่ยวข้อง)
Book project: where the land is greener - Case Studies and Analysis of Soil and Water Conservation Initiatives Worldwide (where the land is greener)
ชื่อขององค์กรซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินเทคโนโลยี (ถ้าเกี่ยวข้อง)
CSIRO (CSIRO) - ออสเตรเลีย

1.3 เงื่อนไขการใช้ข้อมูลที่ได้บันทึกผ่านทาง WOCAT

ผู้รวบรวมและวิทยากรหลักยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่ถูกบันทึกผ่านทาง WOCAT:

ใช่

1.4 การเปิดเผยเรื่องความยั่งยืนของเทคโนโลยีที่ได้อธิบายไว้

เทคโนโลยีที่ได้อธิบายไว้นี้เป็นปัญหาของความเสื่อมโทรมโทรมของที่ดินหรือไม่ จึงไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นเทคโนโลยีเพื่อการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน:

ไม่ใช่

1.5 Reference to Questionnaire(s) on SLM Approaches (documented using WOCAT)

2. การอธิบายลักษณะของเทคโนโลยี SLM

2.1 การอธิบายแบบสั้น ๆ ของเทคโนโลยี

คำจำกัดความของเทคโนโลยี:

An ecologically sound and practical grazing management system, based on rotation and wet season resting.

2.2 การอธิบายแบบละเอียดของเทคโนโลยี

คำอธิบาย:

Open eucalypt woodlands cover approximately 15 million hectares in the semi-arid plains of north-east Australia, and support about a million head of cattle. Keeping these grazing lands productive and healthy demands good management, and getting the right balance between stock numbers and the forage resource is a considerable challenge.
Land in good condition has a healthy coverage of so-called ‘3P grasses’: native perennial, productive and palatable grasses, important to cattle and to the health of the landscape. Less palatable plants include annual grasses, native and exotic forbs and shrubs. The heterogeneity of the pasture resource results in uneven utilisation, and thus overgrazing in parts.
In order to prevent pastures in good condition from degrading, or to restore/improve deteriorated pastures, utilisation needs to be adjusted according to climate and the state of the ‘3P grasses’. In practice, the only means of manipulating pasture composition over large areas are grazing, resting from grazing, and burning.
The flexible Ecograze system includes wet season resting, and is based on the establishment of three paddocks with two herds within a rotational system. The key is that all paddocks get some wet season rest two years out of three. Wet season rests are divided into two phases: (1) The early wet season rest starts after the first rains in November/December and continues for 6-8 weeks, it is particularly good for perennial grass recovery; (2) the late wet season rest lasts until March/April and aids both seed set and vegetative recovery.
Average paddocks of around 3,000 ha in size are sub-divided into three relatively equal sizes, though some flexibility is required to balance variation in the productive capacity of different land types within the paddock. The paddocks are fenced and extra water points through polythene piping and additional water troughs, and where required, pumps are established. The return on investment can be realised within a few years.
The main management challenges are: (1) the timing and length of the early wet season rest, which depends on how effectively the early rains promote vegetative growth of perennial grasses, and (2) the movement of animals during the wet season. The number of stock movements are fixed - but the timing is flexible and should be responsive to the situation: the challenge is to learn to assess the pasture condition, read the situation, and schedule the timing and length of the rest period accordingly. The main criterion is the recovery state of perennial grasses.

2.3 รูปภาพของเทคโนโลยี

2.5 ประเทศภูมิภาค หรือสถานที่ตั้งที่เทคโนโลยีได้นำไปใช้และได้รับการครอบคลุมโดยการประเมินนี้

ประเทศ:

ออสเตรเลีย

ภูมิภาค/รัฐ/จังหวัด:

Queensland

ข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมของสถานที่ตั้ง :

North-eastern Queensland

ระบุการกระจายตัวของเทคโนโลยี:
 • กระจายไปอย่างสม่ำเสมอในพื้นที่
If the Technology is evenly spread over an area, specify area covered (in km2):

10.0

If precise area is not known, indicate approximate area covered:
 • 10-100 ตร.กม.
แสดงความคิดเห็น:

Total area covered by the SLM Technology is 10 m2.

study terminated after 8 years (2000-2001).
The paddocks of an average size of around 30 km2 are subdivided into three paddocks of an average size of 10 km2. The technology is therefore documented on one of the subdivided paddocks. The 10 km2 is the area per subdivided paddock, each farm (localities) has 10 km2 (respectively 3*10km2) area, where the technology is applied.

2.6 วันที่การดำเนินการ

ถ้าไม่รู้ปีที่แน่นอน ให้ระบุวันที่โดยประมาณ:
 • น้อยกว่า 10 ปี (ไม่นานนี้)

2.7 คำแนะนำของเทคโนโลยี

ให้ระบุว่าเทคโนโลยีถูกแนะนำเข้ามาอย่างไร:
 • ในช่วงการทดลองหรือการทำวิจัย
ความคิดเห็น (ประเภทของโครงการ เป็นต้น) :

Meat and Livestock Australia initiated the project to improve the understanding of the effects of grazing, spelling, fire and climate on the condition and productivity of open eucalyptus woodlands in north-eastern Queensland.

3. การจัดประเภทของเทคโนโลยี SLM

3.1 วัตถุประสงค์หลักของเทคโนโลยี

 • ลด ป้องกัน ฟื้นฟู การเสื่อมโทรมของที่ดิน

3.2 ประเภทของการใช้ที่ดินในปัจจุบันที่ได้นำเทคโนโลยีไปใช้

ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

Extensive grazing:
 • การทำฟาร์มปศุสัตว์ (Ranching)
 • Cattle
แสดงความคิดเห็น:

Major land use problems (compiler’s opinion): Over the last 20 years there has been a decline in the condition of grazing lands in north-east Australia. The evidence is a decline of palatable, perennial, productive grasses (‘3P grasses’), reduced ground cover and an increase in sediment and nutrient movement into streams. As a consequence of economic pressures and over-optimistic expectations of good rains, stocking rates have often been too high.

Major land use problems (land users’ perception): same as above (combined)

Ranching: Yes

3.4 Water supply

การใช้น้ำของที่ดินที่มีการใช้เทคโนโลยีอยู่:
 • จากน้ำฝน

3.5 กลุ่ม SLM ที่ตรงกับเทคโนโลยีนี้

 • ระบบหมุนเวียน (การปลูกพืชหมุนเวียน การพักดิน การเกษตรแบบไร่เลื่อนลอย)
 • การจัดการปศุสัตว์และทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

3.6 มาตรการ SLM ที่ประกอบกันเป็นเทคโนโลยี

มาตรการอนุรักษ์ด้วยการจัดการ

มาตรการอนุรักษ์ด้วยการจัดการ

 • M2: การเปลี่ยนแปลงของการจัดการหรือระดับความเข้มข้น
แสดงความคิดเห็น:

Main measures: vegetative measures, management measures

Type of vegetative measures: scattered / dispersed

3.7 รูปแบบหลักของการเสื่อมโทรมของที่ดินที่ได้รับการแก้ไขโดยเทคโนโลยี

การกัดกร่อนของดินโดยน้ำ

การกัดกร่อนของดินโดยน้ำ

 • Wt (Loss of topsoil): การสูญเสียดินชั้นบนหรือการกัดกร่อนที่ผิวดิน
 • Wg (Gully erosion): การกัดกร่อนแบบร่องธารหรือการทำให้เกิดร่องน้ำเซาะ
 • Wo (Offsite degradation): ผลกระทบนอกพื้นที่
การเสื่อมโทรมของดินทางด้านกายภาพ

การเสื่อมโทรมของดินทางด้านกายภาพ

 • Pc (Compaction): การอัดแน่น
 • Pk (Slaking and crusting): การอุดตันของช่องว่างในดินหรือรูพรุน
การเสื่อมโทรมของดินทางด้านชีวภาพ

การเสื่อมโทรมของดินทางด้านชีวภาพ

 • Bc (Reduction of vegetation cover): การลดลงของจำนวนพืชที่ปกคลุมดิน
 • Bs (Quality and species composition): องค์ประกอบหรือความหลากหลายทางคุณภาพและชนิดพันธุ์ลดลง
แสดงความคิดเห็น:

Main type of degradation addressed: Wt: loss of topsoil / surface erosion, Wg: gully erosion / gullying, Wo: offsite degradation effects, Pc: compaction, Pk: sealing and crusting, Bc: reduction of vegetation cover, Bs: quality and species composition /diversity decline

3.8 การป้องกัน การลดลง หรือการฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของที่ดิน

ระบุเป้าหมายของเทคโนโลยีกับความเสื่อมโทรมของที่ดิน:
 • ลดความเสื่อมโทรมของดิน

4. ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค กิจกรรมการนำไปปฏิบัติใช้ ปัจจัยนำเข้า และค่าใช้จ่าย

4.1 แบบแปลนทางเทคนิคของเทคโนโลยี

ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค (แบบแปลนทางเทคนิคของเทคโนโลยี):

The drawing refers to the ‘two herd/three paddock Ecograze system’. Paddock A is rested in the early wet season, while Paddocks B and C are grazed. Paddock B is then rested for the late wet season while Paddocks A and C are razed. Paddock C is then rested for the dry season and the next early wet season while Paddocks A and B are grazed. Paddock A is then rested for the late wet season and the rotational cycle continues in this fashion for the three years of the full rotation. Early wet season spelling should commence after the first significant rains in November/December and should continue for 6-8 weeks, depending on how effectively the early rains promote vegetative growth of perennial grasses. Late wet season rest typically last until March/April, depending on length of growing season.

Technical knowledge required for field staff / advisors: moderate; Technical knowledge required for land users: moderate

Main technical functions: improvement of ground cover, increase in organic matter, increase / maintain water stored in soil, improvement of soil structure

Secondary technical functions: control of concentrated runoff: retain / trap, increase in soil fertility

Scattered / dispersed
Vegetative material: G : grass

Grass species: 3P grasses (native perennial, productive and palatable grasses)

Change of land use practices / intensity level: rotational system, timing and length of resting period, timing of animal movement

Control / change of species composition: grazing, (wet season) resting from grazing and burning

ผู้เขียน:

Mats Gurtner

4.2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการคำนวณปัจจัยนำเข้าและค่าใช้จ่าย

ให้ระบุว่าค่าใช้จ่ายและปัจจัยนำเข้าได้รับการคำนวณอย่างไร:
 • ต่อพื้นที่ที่ใช้เทคโนโลยี
ระบุขนาดและหน่วยพื้นที่:

1 ha

ระบุสกุลเงินที่ใช้คำนวณค่าใช้จ่าย:
 • USD

4.3 กิจกรรมเพื่อการจัดตั้ง

กิจกรรม Timing (season)
1. Paddocks first need to be surveyed to understand the various plant communities and soils
2. Paddocks first need to be surveyed to understand the various plant communities and soils.
3. Based on the survey and location of water points, and the most practical location for fences, a paddock design is developed: paddocks are subdivided into relatively equal sizes.
4. Fencing the paddocks Material: metal barbed wire or plain wire for electric fences, steel fence posts, wooden or steel end assemblies (poles) to strain the fence, energisers (for electric fences).
5. Provision of extra water points through polythene piping and additional water troughs - and where required, pumps.

4.4 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าที่จำเป็นสำหรับการจัดตั้ง

ปัจจัยนำเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อปัจจัยนำเข้า %ของค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ที่ดิน
แรงงาน Labour ha 1.0 4.0 4.0 100.0
อุปกรณ์ Tools ha 1.0
วัสดุสำหรับก่อสร้าง others (specify): metal, wire, wood ha 1.0 6.0 6.0 80.0
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการจัดตั้งเทคโนโลยี 10.0
Total costs for establishment of the Technology in USD 10.0
แสดงความคิดเห็น:

Duration of establishment phase: 48 month(s)

4.5 การบำรุงรักษาสภาพหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำ

กิจกรรม ช่วงระยะเวลา/ความถี่
1. Monitoring pastures and soils
2. Mustering (gathering) and shifting (moving) livestock
3. Monitoring pastures and soils.
4. Repair fences (wire, poles, etc)

4.6 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าและกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำที่ต้องการการบำรุงรักษา (ต่อปี)

ปัจจัยนำเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อปัจจัยนำเข้า %ของค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ที่ดิน
แรงงาน Labour ha 1.0 1.0 1.0 100.0
อุปกรณ์ Tools ha 1.0
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการบำรุงรักษาสภาพเทคโนโลยี 1.0
Total costs for maintenance of the Technology in USD 1.0
แสดงความคิดเห็น:

Current average paddock size is 3,000 ha - commonly 6 km x 5 km. To sub-divide the paddock into three requires two internal fences, each of 5.0 km. Costs of fencing and associated gates are about US$1,200 per km. Labour for fencing is also approximately US$1,200 per km (Note: while this looks expensive, because of the large paddock size, on a per hectare basis this is equivalent to US$ 4.0 per hectare).

5. สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและของมนุษย์

5.1 ภูมิอากาศ

ฝนประจำปี
 • < 250 ม.ม.
 • 251-500 ม.ม.
 • 501-750 ม.ม.
 • 751-1,000 ม.ม.
 • 1,001-1,500 ม.ม.
 • 1,501-2,000 ม.ม.
 • 2,001-3,000 ม.ม.
 • 3,001-4,000 ม.ม.
 • > 4,000 ม.ม.
เขตภูมิอากาศเกษตร
 • กึ่งแห้งแล้ง

5.2 สภาพภูมิประเทศ

ค่าเฉลี่ยความลาดชัน:
 • ราบเรียบ (0-2%)
 • ลาดที่ไม่ชัน (3-5%)
 • ปานกลาง (6-10%)
 • เป็นลูกคลื่น (11-15%)
 • เป็นเนิน (16-30%)
 • ชัน (31-60%)
 • ชันมาก (>60%)
ธรณีสัณฐาน:
 • ที่ราบสูง/ที่ราบ
 • สันเขา
 • ไหล่เขา
 • ไหล่เนินเขา
 • ตีนเนิน
 • หุบเขา
ระดับความสูง:
 • 0-100 เมตร
 • 101-500 เมตร
 • 501-1,000 เมตร
 • 1,001-1,500 เมตร
 • 1,501-2,000 เมตร
 • 2,001-2,500 เมตร
 • 2,501-3,000 เมตร
 • 3,001-4,000 เมตร
 • > 4,000 เมตร
ความคิดเห็นและข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมเรื่องสภาพภูมิประเทศ:

Landforms: Also hill slopes (ranked 2) and ridges (ranked 3)
Slopes on average: Aslo moderate (ranked 2) and flat (ranked 3)

5.3 ดิน

ค่าเฉลี่ยความลึกของดิน:
 • ตื้นมาก (0-20 ซ.ม.)
 • ตื้น (21-50 ซ.ม.)
 • ลึกปานกลาง (51-80 ซ.ม.)
 • ลึก (81-120 ซ.ม.)
 • ลึกมาก (>120 ซ.ม.)
เนื้อดิน (ดินชั้นบน):
 • ปานกลาง (ดินร่วน ทรายแป้ง)
 • ละเอียด/หนัก (ดินเหนียว)
อินทรียวัตถุในดิน:
 • ปานกลาง (1-3%)
 • ต่ำ (<1%)
(ถ้ามี) ให้แนบคำอธิบายเรื่องดินแบบเต็มหรือระบุข้อมูลที่มีอยู่ เช่น ชนิดของดิน ค่า pH ของดินหรือความเป็นกรดของดิน ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวก ไนโตรเจน ความเค็ม เป็นต้น:

Soil depth on average: Also Shallow (ranked 2) and deep (ranked 3)
Soil fertility: Low
Soil drainage/infiltration: Good (ranked 1) and poor (ranked 2)

5.6 ลักษณะของผู้ใช้ที่ดินที่นำเทคโนโลยีไปปฏิบัติใช้

แนวทางการตลาดของระบบการผลิต:
 • ทำการค้า/การตลาด
รายได้ที่มาจากนอกฟาร์ม:
 • 10-50% ของรายได้ทั้งหมด
ระบุลักษณะอื่นๆที่เกี่ยวข้องของผู้ใช้ที่ดิน:

Off-farm income specification: usually constitutes off-farm financial investments (eg shares in companies, investment properties, etc)

5.7 Average area of land used by land users applying the Technology

 • < 0.5 เฮกตาร์
 • 0.5-1 เฮกตาร์
 • 1-2 เฮกตาร์
 • 2-5 เฮกตาร์
 • 5-15 เฮกตาร์
 • 15-50 เฮกตาร์
 • 50-100 เฮกตาร์
 • 100-500 เฮกตาร์
 • 500-1,000 เฮกตาร์
 • 1,000-10,000 เฮกตาร์
 • >10,000 เฮกตาร์

5.8 กรรมสิทธิ์ในที่ดิน สิทธิในการใช้ที่ดินและสิทธิในการใช้น้ำ

 • individual
สิทธิในการใช้ที่ดิน:
 • เช่า
 • รายบุคคล

6. ผลกระทบและสรุปคำบอกกล่าว

6.1 ผลกระทบในพื้นที่ดำเนินการ (On-site) จากการใช้เทคโนโลยี

ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

การผลิต

การผลิตพืชที่ใช้เลี้ยงปศุสัตว์

ลดลง
เพิ่มขึ้น

คุณภาพพืชที่ใช้เลี้ยงปศุสัตว์

ลดลง
เพิ่มขึ้น
รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้จากฟาร์ม

ลดลง
เพิ่มขึ้น

ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ

เพิ่มขึ้น
ลดลง

ภาระงาน

เพิ่มขึ้น
ลดลง

ผลกระทบด้านสังคมวัฒนธรรมอื่น ๆ

SLM หรือความรู้เรื่องความเสื่อมโทรมของที่ดิน

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น

ผลกระทบด้านนิเวศวิทยา

ดิน

ความชื้นในดิน

ลดลง
เพิ่มขึ้น

สิ่งปกคลุมดิน

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น

การสูญเสียดิน

เพิ่มขึ้น
ลดลง

6.2 ผลกระทบนอกพื้นที่ดำเนินการ (Off-site) จากการใช้เทคโนโลยี

น้ำท่วมพื้นที่ท้ายน้ำ

เพิ่มขึ้น
ลดลง

การทับถมของดินตะกอนพื้นที่ท้ายน้ำ

เพิ่มขึ้น
ลดลง

ตะกอนที่ถูกพัดพามาโดยลม

เพิ่มขึ้น
ลดลง

6.4 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ที่ได้รับ

ผลประโยชน์ที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งเป็นอย่างไร (จากมุมมองของผู้ใช้ที่ดิน)
ผลตอบแทนระยะสั้น:

ด้านลบ

ผลตอบแทนระยะยาว:

ด้านบวก

ผลประโยชน์ที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือต้นทุนที่เกิดขึ้นซ้ำอีก เป็นอย่างไร (จากมุมมองของผู้ใช้ที่ดิน)
ผลตอบแทนระยะสั้น:

ด้านลบเล็กน้อย

ผลตอบแทนระยะยาว:

ด้านบวกอย่างมาก

6.5 การปรับตัวของเทคโนโลยี

ถ้ามีข้อมูลให้บอกปริมาณด้วย (จำนวนของครัวเรือนหรือครอบคลุมพื้นที่):

15005

Of all those who have adopted the Technology, how many did so spontaneously, i.e. without receiving any material incentives/ payments?
 • 0-10%
แสดงความคิดเห็น:

60% of land user families have adopted the Technology with external material support

5 land user families have adopted the Technology with external material support

5% of land user families have adopted the Technology without any external material support

15000 land user families have adopted the Technology without any external material support

There is a little trend towards spontaneous adoption of the Technology

Comments on adoption trend: There are indications that around 700 (of a total of 15,000) farmers across northern Australia have already adopted some aspects. Surveys indicate spontaneous adoption beyond the region as well. In time a large number of farmers are expected to adopt it.

6.7 จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสของเทคโนโลยี

จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก
Increased perennial grass cover, improved pasture productivity, increased animal carrying capacity and associated increased profit

How can they be sustained / enhanced? Wide and long-term adoption of Ecograze system.
Improved soil cover reduces erosion and sediment flow into streams and dams

How can they be sustained / enhanced? Manage pasture condition through Ecograze to maintain ‘3P grasses’.
Greater stability of forage supply leading to less problems and less stress in farm management

How can they be sustained / enhanced? Wide and long-term adoption of Ecograze system.
Soil carbon reserves maintained/improved

How can they be sustained / enhanced? Wide and long-term adoption of Ecograze system.
Plant biodiversity protected

How can they be sustained / enhanced? Wide and long-term adoption of Ecograze system.

6.8 จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงของเทคโนโลยีและวิธีการแก้ไข

จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก มีวิธีการแก้ไขได้อย่างไร
Adoption of technology needs long-term approach to accommodate for slow rate of change by ranchers Continue to demonstrate the advantages of the technology.
Implementing rotational grazing incurs (moderate) investment costs in the form of fencing and new water points Investigate government subsidies and educate about long-term economic benefits.

7. การอ้างอิงและการเชื่อมต่อ

7.1 วิธีการและแหล่งข้อมูล

7.2 การอ้างอิงถึงสิ่งตีพิมพ์

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Ash A, Corfield J and Taoufik T (undated) The ECOGRAZE Project: developing guidelines to better manage grazing country. CSIRO, Meat and Livestock Commission and Queensland Government

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Tothill JC and Gillies C (1992) The pasture lands of northern Australia: their condition, productivity and sustainability Occasional Publication No.5, Tropical Grassland Society of Australia, Brisbane

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Tothill J and Partridge I (1998) Monitoring grazing lands in northern Australia - edited by Occasional Publication No.9, Tropical Grassland Society of Australia, Brisbane

โมดูล