เทคโนโลยี

Mulching with water hyacinth (Eichhornia crassipes) after the monsoon floods. [กัมพูชา]

 • ผู้สร้างสรรค์:
 • การอัพเดท:
 • ผู้รวบรวม:
 • ผู้เรียบเรียง:
 • ผู้ตรวจสอบ: ,

ការប្រើប្រាស់កំប្លោកជាគម្របដីដំាដំណំាក្រោយពេលទឹកសម្រក (Khmer)

technologies_1223 - กัมพูชา

สมบูรณ์: 82%

1. ข้อมูลทั่วไป

1.2 รายละเอียดที่ติดต่อได้ของผู้รวบรวมและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการประเมินและการจัดเตรียมทำเอกสารของเทคโนโลยี

วิทยากรหลัก

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:
ผู้เชี่ยวชาญ SLM:

Khun Lean Hak

กัมพูชา

1.3 เงื่อนไขการใช้ข้อมูลที่ได้บันทึกผ่านทาง WOCAT

ผู้รวบรวมและวิทยากรหลักยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่ถูกบันทึกผ่านทาง WOCAT:

ใช่

1.4 การเปิดเผยเรื่องความยั่งยืนของเทคโนโลยีที่ได้อธิบายไว้

เทคโนโลยีที่ได้อธิบายไว้นี้เป็นปัญหาของความเสื่อมโทรมโทรมของที่ดินหรือไม่ จึงไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นเทคโนโลยีเพื่อการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน:

ไม่ใช่

1.5 Reference to Questionnaire(s) on SLM Approaches (documented using WOCAT)

Model farmer
approaches

Model farmer [กัมพูชา]

Model farms were introduced by a NGO in order to spread knowledge about SLM (compost, System of Rice Intensification SRI, and other technologies) in the project area.

 • ผู้รวบรวม: Christoph Kaufmann

2. การอธิบายลักษณะของเทคโนโลยี SLM

2.1 การอธิบายแบบสั้น ๆ ของเทคโนโลยี

คำจำกัดความของเทคโนโลยี:

Water hyacinth (Eichhornia crassipes) is collected during the monsoon floods, attached to poles on the flooded fields, chopped when the water recedes and used as mulch to plant different crops.

2.2 การอธิบายแบบละเอียดของเทคโนโลยี

คำอธิบาย:

This mulching technique is used at the riverside of the Tonle Sap River. The area is flooded during the late rainy season (September to November), and alluvial mud is deposed on the fields, which enhances the soil fertility. The deposition of sediments depends on the extent of the yearly flood, and is threatened by the construction of hydropower dams on the upper Mekong River (Thomas et al. 2012:49), as well as climate change (floods tend to be smaller or more extreme). During the dry season (approximately from January to June, depending on precipitation patterns) the land dries and due to high temperatures and very low precipitations, crops can be harmed.

At first, the farmer gathers the water hyacinth with his boat during the wet season. He surrounds them with a net and pulls them to his fields, where he prepares fences with bamboo poles and iron wires. He fills the fenced area with the water hyacinth. Once the water recedes, he sprays glyphosate on the water hyacinths and chops them by using a hand tractor. He plants his first crop, watermelon, as soon as the soil is dry enough (start of dry season). The crop residues of the watermelon are left on the fields, and he can plant a crop of corn and a crop of cucumber before the next flood enters.

The analyzed area is flat (slope < 2%), tropic (dry and wet season), and the soils are mostly loamy. The groundwater table is rather high with 1-2 m during the dry season (November to May). The area is flooded during and after the wet season (August-September to November). The floods bring sludge and thus nutrients to the fields.
Due to climate change, the rainfalls are more erratic, temperatures rise and droughts are more recurrent. Chili is the cash crop predominantly grown in the flooded area, with floating rice as second crop.

Agricultural activity in this region is confronted with high migration rates (garment industry, cities, or other countries). This is detrimental for the farmers, since there is less labour force available. Also, the presented technology requires a rather high initial investment (especially when a tractor is bought) and an increase of physically strenuous labour. Therefore, the interviewed land user stated that most farmers are reluctant to do high investments on their farm. This is aggravated due to the fact that taking up credits might increase the dependency of the farmer.

2.3 รูปภาพของเทคโนโลยี

2.5 ประเทศภูมิภาค หรือสถานที่ตั้งที่เทคโนโลยีได้นำไปใช้และได้รับการครอบคลุมโดยการประเมินนี้

ประเทศ:

กัมพูชา

ภูมิภาค/รัฐ/จังหวัด:

Kampong Chhnang

ข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมของสถานที่ตั้ง :

Kampong Os

ระบุการกระจายตัวของเทคโนโลยี:
 • กระจายไปอย่างสม่ำเสมอในพื้นที่
If the Technology is evenly spread over an area, specify area covered (in km2):

0.02

If precise area is not known, indicate approximate area covered:
 • < 0.1 ตร.กม.(10 เฮกตาร์)
แสดงความคิดเห็น:

Total area covered by the SLM Technology is 0.02 km2.

2.6 วันที่การดำเนินการ

ถ้าไม่รู้ปีที่แน่นอน ให้ระบุวันที่โดยประมาณ:
 • น้อยกว่า 10 ปี (ไม่นานนี้)

2.7 คำแนะนำของเทคโนโลยี

ให้ระบุว่าเทคโนโลยีถูกแนะนำเข้ามาอย่างไร:
 • ทางโครงการหรือจากภายนอก
ความคิดเห็น (ประเภทของโครงการ เป็นต้น) :

2010 through SOFDEC

3. การจัดประเภทของเทคโนโลยี SLM

3.1 วัตถุประสงค์หลักของเทคโนโลยี

 • ปรับปรุงการผลิตให้ดีขึ้น
 • ลด ป้องกัน ฟื้นฟู การเสื่อมโทรมของที่ดิน

3.2 ประเภทของการใช้ที่ดินในปัจจุบันที่ได้นำเทคโนโลยีไปใช้

พื้นที่ปลูกพืช

พื้นที่ปลูกพืช

 • การปลูกพืชล้มลุกอายุปีเดียว
Annual cropping - Specify crops:
 • cereals - maize
 • vegetables - melon, pumpkin, squash or gourd
 • cucumber
จำนวนของฤดูเพาะปลูกต่อปี:
 • 1
ระบุ:

Longest growing period in days: 225, Longest growing period from month to month: Mid-December to end of July

Is crop rotation practiced?

ใช่

ถ้าใช่ ระบุ:

He plants his first crop, watermelon, as soon as the soil is dry enough (start of dry season). The crop residues of the watermelon are left on the fields, and he can plant a crop of corn and a crop of cucumber before the next flood enters.

แสดงความคิดเห็น:

Major land use problems (compiler’s opinion): Regular flooding, use of pesticides, low soil organic matter, monocultures.
Major land use problems (land users’ perception): Pumping machines and tubes to irrigate are not easily available. High irrigation need as the soil organic matter content is low.

3.4 การใช้น้ำ

การใช้น้ำของที่ดินที่มีการใช้เทคโนโลยีอยู่:
 • น้ำฝนร่วมกับการชลประทาน

3.5 กลุ่ม SLM ที่ตรงกับเทคโนโลยีนี้

 • การปรับปรุงดิน / พืชคลุมดิน

3.6 มาตรการ SLM ที่ประกอบกันเป็นเทคโนโลยี

มาตรการจัดการพืช

มาตรการจัดการพืช

 • A1: พืช/สิ่งปกคลุมดิน
 • A2: อินทรียวัตถุในดิน/ความอุดมสมบูรณ์ในดิน
 • A3: การรักษาหน้าดิน
แสดงความคิดเห็น:

Type of agronomic measures: mulching, minimum tillage

3.7 รูปแบบหลักของการเสื่อมโทรมของที่ดินที่ได้รับการแก้ไขโดยเทคโนโลยี

การเสื่อมโทรมของดินทางด้านเคมี

การเสื่อมโทรมของดินทางด้านเคมี

 • Cn (Fertility decline): ความอุดมสมบูรณ์และปริมาณอินทรียวัตถุในดินถูกทำให้ลดลงไป (ไม่ได้เกิดจากสาเหตุการกัดกร่อน)
การเสื่อมโทรมของดินทางด้านชีวภาพ

การเสื่อมโทรมของดินทางด้านชีวภาพ

 • Bq (Quantity/biomass decline): การลดลงของปริมาณหรือมวลชีวภาพ
 • Bl (Loss of soil life): การสูญเสียสิ่งมีชีวิตในดิน
การเสื่อมโทรมของน้ำ

การเสื่อมโทรมของน้ำ

 • Ha (Aridification): การเกิดความแห้งแล้ง
แสดงความคิดเห็น:

Main causes of degradation: soil management (Soil is left bare (not covered) in other cultivations), education, access to knowledge and support services (People don’t know about cover crops, or are afraid of the initial costs of machinery)
Secondary causes of degradation: crop management (annual, perennial, tree/shrub) (Only annuals are planted, soil is otherwise left bare. But many perennials cannot grow because of the yearly floods), change in temperature (Climate change causes higher evaporation because of higher temperatures.), labour availability (Innovations are becoming more risky as labour availability is decreasing)

3.8 การป้องกัน การลดลง หรือการฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของที่ดิน

ระบุเป้าหมายของเทคโนโลยีกับความเสื่อมโทรมของที่ดิน:
 • ป้องกันความเสื่อมโทรมของที่ดิน

4. ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค กิจกรรมการนำไปปฏิบัติใช้ ปัจจัยนำเข้า และค่าใช้จ่าย

4.1 แบบแปลนทางเทคนิคของเทคโนโลยี

ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค (แบบแปลนทางเทคนิคของเทคโนโลยี):

Top Right: during the flooded season, water hyacinths are gathered and attached over the fields.
Bottom right: after the floods, the water hyacinths are killed with herbicides (1) and chopped with a hand tractor (2).
Bottom and top left: Different crops follow each other, in this case water melon (3), corn (4) and cucumber (5). The crop residues are always left on the fields.
Kampong Chhnang
Date: 2014

Technical knowledge required for field staff / advisors: moderate
Technical knowledge required for land users: moderate
Main technical functions: improvement of ground cover, increase in organic matter, increase / maintain water stored in soil
Secondary technical functions: control of raindrop splash, improvement of surface structure (crusting, sealing), increase in nutrient availability (supply, recycling,…)

Mulching
Material/ species: Water hyacinths
Quantity/ density: n/a
Remarks: As much as the land user can keep with the bamboo poles and wires.

Minimum tillage
Quantity/ density: n/a
Remarks: Sometimes, the land user tills before the yearly floods due to time issues.

ผู้เขียน:

Stefan Graf, Switzerland

4.2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการคำนวณปัจจัยนำเข้าและค่าใช้จ่าย

ระบุค่าเฉลี่ยของค่าจ้างในการจ้างแรงงานต่อวัน:

5.00

4.4 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าที่จำเป็นสำหรับการจัดตั้ง

ปัจจัยนำเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อปัจจัยนำเข้า %ของค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ที่ดิน
อุปกรณ์ tools ha 1.0 130.0 130.0 100.0
อุปกรณ์ boat ha 1.0 1000.0 1000.0 100.0
อุปกรณ์ hand tractor ha 1.0 1500.0 1500.0 100.0
ปุ๋ยและสารฆ่า/ยับยั้งการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต (ไบโอไซด์) biocides ha 1.0 4.5 4.5 100.0
วัสดุสำหรับก่อสร้าง wires and bamboo poles ha 1.0 30.0 30.0 100.0
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการจัดตั้งเทคโนโลยี 2664.5
Total costs for establishment of the Technology in USD 2664.5

4.5 การบำรุงรักษาสภาพหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำ

กิจกรรม ช่วงระยะเวลา/ความถี่
1. Collecting water hyacinth and put poles During the floods each year (Oct-Nov)
2. Spraying herbicide on the water hyacinth After floods
3. Chopping the sprayed water hyacinth with the hand tractor After spraying herbicide

4.6 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าและกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำที่ต้องการการบำรุงรักษา (ต่อปี)

ปัจจัยนำเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อปัจจัยนำเข้า %ของค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ที่ดิน
แรงงาน labour ha 1.0 35.0 35.0 100.0
อุปกรณ์ machine use ha 1.0 10.0 10.0 100.0
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการบำรุงรักษาสภาพเทคโนโลยี 45.0
Total costs for maintenance of the Technology in USD 45.0
แสดงความคิดเห็น:

Machinery/ tools: Hand tractor with a chopper
The costs were calculated per ha, in 2014. There is only one farmer (2 ha) next to the Tonle Sap applying this technology.

4.7 ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่าย

ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายต่างๆ:

The factor affecting the costs the most is the availability of cheap equipment. For the recurrent activities the labour costs were calculated as if he hired someone, but he does all by himself. The work is strenuous, as he has to walk in water and trough the water hyacinths.

5. สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและของมนุษย์

5.1 ภูมิอากาศ

ฝนประจำปี
 • < 250 ม.ม.
 • 251-500 ม.ม.
 • 501-750 ม.ม.
 • 751-1,000 ม.ม.
 • 1,001-1,500 ม.ม.
 • 1,501-2,000 ม.ม.
 • 2,001-3,000 ม.ม.
 • 3,001-4,000 ม.ม.
 • > 4,000 ม.ม.
เขตภูมิอากาศเกษตร
 • กึ่งชุ่มชื้น

Thermal climate class: tropics. 27-35°C

5.2 สภาพภูมิประเทศ

ค่าเฉลี่ยความลาดชัน:
 • ราบเรียบ (0-2%)
 • ลาดที่ไม่ชัน (3-5%)
 • ปานกลาง (6-10%)
 • เป็นลูกคลื่น (11-15%)
 • เป็นเนิน (16-30%)
 • ชัน (31-60%)
 • ชันมาก (>60%)
ธรณีสัณฐาน:
 • ที่ราบสูง/ที่ราบ
 • สันเขา
 • ไหล่เขา
 • ไหล่เนินเขา
 • ตีนเนิน
 • หุบเขา
ระดับความสูง:
 • 0-100 เมตร
 • 101-500 เมตร
 • 501-1,000 เมตร
 • 1,001-1,500 เมตร
 • 1,501-2,000 เมตร
 • 2,001-2,500 เมตร
 • 2,501-3,000 เมตร
 • 3,001-4,000 เมตร
 • > 4,000 เมตร

5.3 ดิน

ค่าเฉลี่ยความลึกของดิน:
 • ตื้นมาก (0-20 ซ.ม.)
 • ตื้น (21-50 ซ.ม.)
 • ลึกปานกลาง (51-80 ซ.ม.)
 • ลึก (81-120 ซ.ม.)
 • ลึกมาก (>120 ซ.ม.)
เนื้อดิน (ดินชั้นบน):
 • ละเอียด/หนัก (ดินเหนียว)
อินทรียวัตถุในดิน:
 • สูง (>3%)

5.4 ความเป็นประโยชน์และคุณภาพของน้ำ

ระดับน้ำใต้ดิน:

ที่ผิวดิน

น้ำไหลบ่าที่ผิวดิน:

เกินพอ

คุณภาพน้ำ (ที่ยังไม่ได้บำบัด):

เป็นน้ำเพื่อการดื่มที่ไม่ดี (จำเป็นต้องได้รับการบำบัด)

ความคิดเห็นและข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมเรื่องคุณภาพและปริมาณน้ำ:

Ground water table: during wet season
Availability of surface water: during wet season

5.5 ความหลากหลายทางชีวภาพ

ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์:
 • ต่ำ

5.6 ลักษณะของผู้ใช้ที่ดินที่นำเทคโนโลยีไปปฏิบัติใช้

แนวทางการตลาดของระบบการผลิต:
 • ทำการค้า/การตลาด
รายได้ที่มาจากนอกฟาร์ม:
 • 10-50% ของรายได้ทั้งหมด
ระดับของความมั่งคั่งโดยเปรียบเทียบ:
 • พอมีพอกิน
เป็นรายบุคคล/ครัวเรือน:
 • เป็นรายบุคคล/ครัวเรือน
ระดับของการใช้เครื่องจักรกล:
 • งานที่ใช้แรงกาย
 • การใช้เครื่องจักรหรือเครื่องยนต์
เพศ:
 • ชาย
ระบุลักษณะอื่นๆที่เกี่ยวข้องของผู้ใช้ที่ดิน:

Land users applying the Technology are mainly common / average land users
Difference in the involvement of women and men: The labor is strenuous and is therefore mainly done by males. However, the interviewed land user is so far the only one applying this technology in the area.
Population density: 10-50 persons/km2
Annual population growth: 0.5% - 1%
Off-farm income specification: Wife owns a little coffee shop.

5.7 Average area of land used by land users applying the Technology

 • < 0.5 เฮกตาร์
 • 0.5-1 เฮกตาร์
 • 1-2 เฮกตาร์
 • 2-5 เฮกตาร์
 • 5-15 เฮกตาร์
 • 15-50 เฮกตาร์
 • 50-100 เฮกตาร์
 • 100-500 เฮกตาร์
 • 500-1,000 เฮกตาร์
 • 1,000-10,000 เฮกตาร์
 • >10,000 เฮกตาร์
พิจารณาว่าเป็นขนาดเล็ก กลาง หรือขนาดใหญ่ (ซึ่งอ้างอิงถึงบริบทระดับท้องถิ่น):
 • ขนาดกลาง

5.8 กรรมสิทธิ์ในที่ดิน สิทธิในการใช้ที่ดินและสิทธิในการใช้น้ำ

กรรมสิทธิ์ในที่ดิน:
 • เป็นแบบชุมชนหรือหมู่บ้าน
 • รายบุคคล ไม่ได้รับสิทธิครอบครอง
สิทธิในการใช้ที่ดิน:
 • เช่า
 • รายบุคคล
สิทธิในการใช้น้ำ:
 • เข้าถึงได้แบบเปิด (ไม่ได้จัดระเบียบ)
แสดงความคิดเห็น:

Many land users have a land title that is not recognized by the state.

5.9 การเข้าถึงบริการและโครงสร้างพื้นฐาน

สุขภาพ:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
การศึกษา:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
การจ้างงาน (เช่น ภายนอกฟาร์ม):
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ตลาด:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
พลังงาน:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ถนนและการขนส่ง:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
น้ำดื่มและการสุขาภิบาล:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
บริการด้านการเงิน:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี

6. ผลกระทบและสรุปคำบอกกล่าว

6.1 ผลกระทบในพื้นที่ดำเนินการ (On-site) จากการใช้เทคโนโลยี

ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

การผลิต

การผลิตพืชผล

ลดลง
เพิ่มขึ้น
จำนวนก่อน SLM:

50

หลังจาก SLM:

100

แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

According to the farmer the yield doubled.

ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Grows other cash crops than the other farmers in the area.

ความเป็นประโยชน์และคุณภาพของน้ำ

ความต้องการน้ำจากการชลประทาน

เพิ่มขึ้น
ลดลง
รายได้และค่าใช้จ่าย

ค่าใช่จ่ายของปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

เพิ่มขึ้น
ลดลง

ภาระงาน

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

However, there is less irrigation work needed.

ผลกระทบด้านสังคมวัฒนธรรมอื่น ๆ

การบรรเทาความขัดแย้ง

แย่ลง
ปรับปรุงดีขึ้น

ผลกระทบด้านนิเวศวิทยา

วัฐจักรน้ำหรือน้ำบ่า

คุณภาพน้ำ

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Herbicide is used in the river.

การระเหย

เพิ่มขึ้น
ลดลง
ดิน

ความชื้นในดิน

ลดลง
เพิ่มขึ้น

สิ่งปกคลุมดิน

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น

การหมุนเวียนและการเติมของธาตุอาหาร

ลดลง
เพิ่มขึ้น

อินทรียวัตถุในดิน/ต่ำกว่าดินชั้น C

ลดลง
เพิ่มขึ้น
ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์

การจัดการศัตรูพืชและโรคพืช

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Problems with insects

6.2 ผลกระทบนอกพื้นที่ดำเนินการ (Off-site) จากการใช้เทคโนโลยี

การเกิดมลพิษในน้ำบาดาลหรือแม่น้ำ

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Herbicide goes into the river

6.3 การเผชิญและความตอบสนองของเทคโนโลยีต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป และสภาพรุนแรงของภูมิอากาศ / ภัยพิบัติ (ที่รับรู้ได้โดยผู้ใช้ที่ดิน)

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป
ฤดู increase or decrease เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
อุณหภูมิประจำปี เพิ่มขึ้น ดี

สภาพรุนแรงของภูมิอากาศ (ภัยพิบัติ)

ภัยพิบัติทางอุตุนิยมวิทยา
เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
พายุฝนประจำท้องถิ่น ดี
พายุลมประจำท้องถิ่น ดี
ภัยพิบัติจากสภาพภูมิอากาศ
เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
ภัยจากฝนแล้ง ดี
ภัยพิบัติจากน้ำ
เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
น้ำท่วมตามปกติ (แม่น้ำ) ไม่ค่อยดี

ผลลัพธ์ตามมาที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศอื่น ๆ

ผลลัพธ์ตามมาที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศอื่น ๆ
เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
ช่วงการปลูกพืชที่ลดลงมา ดี
แสดงความคิดเห็น:

The mulch would be carried away in case of extreme floods, but the technology is dependent on the yearly flood

6.4 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ที่ได้รับ

ผลประโยชน์ที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งเป็นอย่างไร (จากมุมมองของผู้ใช้ที่ดิน)
ผลตอบแทนระยะสั้น:

ด้านลบอย่างมาก

ผลตอบแทนระยะยาว:

ด้านบวกอย่างมาก

ผลประโยชน์ที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือต้นทุนที่เกิดขึ้นซ้ำอีก เป็นอย่างไร (จากมุมมองของผู้ใช้ที่ดิน)
ผลตอบแทนระยะสั้น:

ด้านบวกอย่างมาก

ผลตอบแทนระยะยาว:

ด้านบวกอย่างมาก

แสดงความคิดเห็น:

A hand tractor could be rented instead of bought

6.5 การปรับตัวของเทคโนโลยี

แสดงความคิดเห็น:

100% of land user families have adopted the Technology with external material support
1 land user families have adopted the Technology with external material support
The land user received the money from banks, micro-finance institutes and NGOs. Farmers are afraid of the investment costs. Farmers are afraid of the investment costs and the increased workload.

6.7 จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสของเทคโนโลยี

จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน
It is easy to keep the water hyacinth on the fields after the floods
The soil keeps the water, less loss due to evaporation. He uses less water for irrigation
The plants grow better and have higher yields
จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก
The soil is covered, so it needs less irrigation.
The land user needs less fertilizer as the soil fertility, biological activity and carbon content is higher.

6.8 จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงของเทคโนโลยีและวิธีการแก้ไข

จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน มีวิธีการแก้ไขได้อย่างไร
The profit is not in relation to the work. Plant more profitable cash crops; share the machines with other farmers.
The soil is too wet after the floods because the mulch stops the evaporation. Grow a water loving plant as first cash crop.
Only physically strong people can do the work. Build simplified water hyacinth harvesting structures.
จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก มีวิธีการแก้ไขได้อย่างไร
Herbicides are used in an aquatic environment. Find a chopping device that is sufficient to kill the water hyacinth on its own.
The initial investments are high. Tractor bank could be implemented (share the cost of the machines amongst members.)

7. การอ้างอิงและการเชื่อมต่อ

7.1 วิธีการและแหล่งข้อมูล

 • ไปเยี่ยมชมภาคสนาม การสำรวจพื้นที่ภาคสนาม
 • การสัมภาษณ์กับผู้ใช้ที่ดิน
วันที่เก็บรวบรวมข้อมูล(ภาคสนาม) :

30/06/2014

7.2 การอ้างอิงถึงสิ่งตีพิมพ์

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Thomas, T.S., Ponlok, T., Bansok, R., et al. 2012. Cambodian Agriculture: Adaptation to Climate Change Impacts. A Report for USAID.

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

cgiar.org; free

โมดูล