This is an outdated, inactive version of this case. Go to the current version.
เทคโนโลยี
ไม่มีการใช้งาน

Пастбищезащитные лесополосы в пустынной зоне [อุซเบกิสถาน]

Пастбищезащитные лесополосы в пустынной зоне

technologies_4037 - อุซเบกิสถาน

สมบูรณ์: 88%

1. ข้อมูลทั่วไป

1.2 รายละเอียดที่ติดต่อได้ของผู้รวบรวมและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการประเมินและการจัดเตรียมทำเอกสารของเทคโนโลยี

วิทยากรหลัก

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:

Бобокулов Насилло, Асадович

Научно-исследовательский институт каракулеводства и экологии пустынь

อุซเบกิสถาน

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:

Мукимов Толиб, Худайкулович

Научно-исследовательский институт каракулеводства и экологии пустынь

อุซเบกิสถาน

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:

Раббимов Абдулло, Раббимович

Научно-исследовательский институт каракулеводства и экологии пустынь

อุซเบกิสถาน

ชื่อของโครงการซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินเทคโนโลยี (ถ้าเกี่ยวข้อง)
Decision Support for Mainstreaming and Scaling out Sustainable Land Management (GEF-FAO / DS-SLM)

1.3 เงื่อนไขการใช้ข้อมูลที่ได้บันทึกผ่านทาง WOCAT

ผู้รวบรวมและวิทยากรหลักยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่ถูกบันทึกผ่านทาง WOCAT:

ใช่

1.4 การเปิดเผยเรื่องความยั่งยืนของเทคโนโลยีที่ได้อธิบายไว้

เทคโนโลยีที่ได้อธิบายไว้นี้เป็นปัญหาของความเสื่อมโทรมโทรมของที่ดินหรือไม่ จึงไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นเทคโนโลยีเพื่อการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน:

ไม่ใช่

2. การอธิบายลักษณะของเทคโนโลยี SLM

2.1 การอธิบายแบบสั้น ๆ ของเทคโนโลยี

คำจำกัดความของเทคโนโลยี:

Создание пастбищезащитных лесополос способствует экологической и фитоценотической совместимости природных и сеяных кормовых растений, формированию улучшенной структуры пастбищных фитоценозов и повышению кормоемкости пустынных пастбищ.

2.2 การอธิบายแบบละเอียดของเทคโนโลยี

คำอธิบาย:

Пастбищное животноводство Узбекистана по структуре многопрофильное и дислоцируется в регионах с низким природно-ресурсным потенциалом на площади 21,2 млн. га, из которых 81,4% занимает пустынный пояс (чуль). Климат пустынь очень жаркий, засушливый, с количеством осадков порядка100-250 мм/год. Температура воздуха летом поднимается до +45, +500С, а поверхность нагревается до 800С. Растительный покров в этих условиях изреженный, состоит из эфемеровой и полукустарниковой растительности, приспособленной к жаркому и сухому климату. Эфемеровые растения за короткий влажный период успевают закончить вегетационный цикл и с наступлением знойного лета желтеют и засыхают. Нарушенный растительный покров сложно и медленно восстанавливается. В настоящее время пастбищные угодья испытывают превышение допустимой нагрузки из-за высокой плотности скота, узкосезонности использования, отсутствия пастбищеоборота. Для развития животноводства необходимо обеспечить воспроизводство продуктивности пастбищ для создания кормовой базы. Эффективным методом улучшения природных пастбищ в зоне чуль являются пастбищезащитные полосы, которые создают более благоприятные условия для роста и развития аборигенной растительности(смягчают микроклимат, способствуют накоплению почвенной влаги за вегетационный период, снижают скорость ветров, защищают почву от дефляции). Пастбищезащитные полосы закладывают шириной 25 м из крупных кустарников (саксаул, черкез и кандым), плотностью 600-1200 шт/га. На ровных массивах полосы располагают перпендикулярно направлению господствующих ветров, на адырах- поперек склонов и увалов. Между полосами оставляют естественные пастбища, шириной 200-250 м. При таком размещении на каждые 100 га пастбищ приходится 10,0 - 12,5 га защитных полос. Кустарники лесополос формируют 10-12 ц/га фитомассы и являются гарантированным осенне-зимним кормом для овец и верблюдов. Технология разработана и применяется научно-исследовательским институтом каракулеводства и экологии пустынь для восстановления и улучшения естественного эфемерово-эфемероидного растительного покрова на деградированных пастбищах. Создание лесополос включает следующие мероприятия:
1.Осенне-зимняя вспашка проводится одновременно с боронованием, прикатыванием кольчатыми катками или малованием. Глубина вспашки - 20-22 см на слабо- и среднезасоленных супесчаных и суглинистых почвах, на маломощных гипсированых почвах –15 см с почвоуглубителем до 30 см
2.Посев. Черный саксаул, черкез, кандым целесообразно сеять с середины декабря до середины февраля.
Время посева зависит от метеорологических условий года, поэтому оптимальные сроки устанавливаются на основании долгосрочного прогноза погоды с учетом конкретно складывающихся погодных условий. Хорошие результаты получаются от посевов в дождливую погоду, под снег или по снегу. Сев выполняется обычными зерновыми и зернотравяными сеялками, или разбрасыванием семян вручную. Для улучшения сыпучести семена смешивают с навозом и сухим песком в соотношении 1:5. Заделка семян в почву производится путем прикатывания кольчатыми катками одновременно с севом. Норма высева саксаула – 10-12 кг/га, черкеза 10-12кг/га, чогона 8-10кг/г, кандыма 6-7 кг/га. Технология дает выгоды после 3-4 лет, и фермеры без дополнительных затрат могут распространять семена и расширять площади посевов.

2.3 รูปภาพของเทคโนโลยี

คำอธิบายภาพ:

Фотографии иллюстрируют пастбище до и после создания полезащитной полосы

2.5 ประเทศภูมิภาค หรือสถานที่ตั้งที่เทคโนโลยีได้นำไปใช้และได้รับการครอบคลุมโดยการประเมินนี้

ประเทศ:

อุซเบกิสถาน

ภูมิภาค/รัฐ/จังหวัด:

Нурабадский район/Самаркандская область, Нуратинский район/Навоийская область

ข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมของสถานที่ตั้ง :

Нурабадский район/Карнаб, Нуратинский район/Нурота

ระบุการกระจายตัวของเทคโนโลยี:
 • กระจายไปอย่างสม่ำเสมอในพื้นที่
If precise area is not known, indicate approximate area covered:
 • 0.1-1 ตร.กม.

2.6 วันที่การดำเนินการ

ระบุปีที่ใช้:

2003

ถ้าไม่รู้ปีที่แน่นอน ให้ระบุวันที่โดยประมาณ:
 • 10-50 ปี

2.7 คำแนะนำของเทคโนโลยี

ให้ระบุว่าเทคโนโลยีถูกแนะนำเข้ามาอย่างไร:
 • ในช่วงการทดลองหรือการทำวิจัย
 • ทางโครงการหรือจากภายนอก
ความคิดเห็น (ประเภทของโครงการ เป็นต้น) :

Технология внедряется в рамках деятельности института каракулеводства и экологии пустынь и через проекты, нацеленные на улучшение использования и управления пастбищами

3. การจัดประเภทของเทคโนโลยี SLM

3.1 วัตถุประสงค์หลักของเทคโนโลยี

 • ปรับปรุงการผลิตให้ดีขึ้น
 • ลด ป้องกัน ฟื้นฟู การเสื่อมโทรมของที่ดิน
 • รักษาสภาพหรือปรับปรุงความหลากหลายทางชีวภาพ

3.2 ประเภทของการใช้ที่ดินในปัจจุบันที่ได้นำเทคโนโลยีไปใช้

ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

Extensive grazing:
 • กึ่งโนแมนดิซึ่มหรือแพสโตแรลลิซึ่ม (Semi-nomadism/pastoralism)

3.4 การใช้น้ำ

การใช้น้ำของที่ดินที่มีการใช้เทคโนโลยีอยู่:
 • จากน้ำฝน

3.5 กลุ่ม SLM ที่ตรงกับเทคโนโลยีนี้

 • แนวกันลมหรือแนวต้านลม
 • การปรับปรุงดิน / พืชคลุมดิน

3.6 มาตรการ SLM ที่ประกอบกันเป็นเทคโนโลยี

มาตรการอนุรักษ์ด้วยวิธีพืช

มาตรการอนุรักษ์ด้วยวิธีพืช

 • V1: ต้นไม้และพุ่มไม้คลุมดิน

3.7 รูปแบบหลักของการเสื่อมโทรมของที่ดินที่ได้รับการแก้ไขโดยเทคโนโลยี

การกัดกร่อนของดินโดยน้ำ

การกัดกร่อนของดินโดยน้ำ

 • Wt (Loss of topsoil): การสูญเสียดินชั้นบนหรือการกัดกร่อนที่ผิวดิน
การกัดกร่อนของดินโดยลม

การกัดกร่อนของดินโดยลม

 • Et (Loss of topsoil): การสูญเสียดินชั้นบน
 • Ed (Deflation and deposition): การกัดกร่อนโดยลมและการทับถม
แสดงความคิดเห็น:

Водная, ветровая эрозия и биологическая деградация обусловлена природными причинами (низкое количество осадков, высокие температуры и испарение с почвы) и нерациональным управлением и использованием пастбищ (превышение допустимой нагрузки и перевыпас, отсутствие ротации и др.), которые ведут к нарушению растительного покрытия, увеличение доли оголенной/незащищенной поверхности, ослабляя устойчивость почвы к эрозии.

3.8 การป้องกัน การลดลง หรือการฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของที่ดิน

ระบุเป้าหมายของเทคโนโลยีกับความเสื่อมโทรมของที่ดิน:
 • ลดความเสื่อมโทรมของดิน
แสดงความคิดเห็น:

Пастбищезащитные лесополосы предотвращают деградацию и создают благоприятные условия для развития естественной пастбищной растительности, увеличения плотности растительного покрытия путем создания микроклимата, снижения скорости ветров и предотвращения дефляции, увеличения накопления почвенной влаги за вегетацию, распространения семян и др.

4. ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค กิจกรรมการนำไปปฏิบัติใช้ ปัจจัยนำเข้า และค่าใช้จ่าย

4.1 แบบแปลนทางเทคนิคของเทคโนโลยี

ผู้เขียน:

Р.Ибрагимов

วันที่:

05/09/2018

4.2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการคำนวณปัจจัยนำเข้าและค่าใช้จ่าย

ให้ระบุว่าค่าใช้จ่ายและปัจจัยนำเข้าได้รับการคำนวณอย่างไร:
 • ต่อพื้นที่ที่ใช้เทคโนโลยี
ระบุขนาดและหน่วยพื้นที่:

1 га

If relevant, indicate exchange rate from USD to local currency (e.g. 1 USD = 79.9 Brazilian Real): 1 USD =:

4500.0

ระบุค่าเฉลี่ยของค่าจ้างในการจ้างแรงงานต่อวัน:

около 10 долл. США

4.3 กิจกรรมเพื่อการจัดตั้ง

กิจกรรม Timing (season)
1. Подготовка почвы: вспашка, боронование, малование Декабрь – февраль
2. Сев Середина декабря – середина февраля
3. Уход за посевами: борьба с вредителями и сорняками Март-сентябрь
แสดงความคิดเห็น:

Мероприятия по созданию пастбищезащитных лесополос осуществляют в зимний период. Сев желательно проводить в дождливую погоду, под снег или по снегу

4.4 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าที่จำเป็นสำหรับการจัดตั้ง

ปัจจัยนำเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อปัจจัยนำเข้า %ของค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ที่ดิน
แรงงาน Труд рабочих по уходу посевами, сбор урожая долл/га 1.0 35.0 35.0
อุปกรณ์ Использование машин (подготовка земли, сев) долл/га 1.0 135.0 135.0
วัสดุด้านพืช Семена долл/га 1.0 55.0 55.0
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการจัดตั้งเทคโนโลยี 225.0
ถ้าผู้ใช้ที่ดินรับภาระน้อยกว่า 100% ของค่าใช้จ่าย ให้ระบุว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที่เหลือ:

Из бюджета института/проекта

4.5 การบำรุงรักษาสภาพหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำ

กิจกรรม ช่วงระยะเวลา/ความถี่
1. Контролировать выпас, нагрузку, не допускать перевыпаса скотом постоянно
แสดงความคิดเห็น:

Для поддержания технологии требуются только управленческие мероприятия– не допускать перевыпаса. При правильном управлении продуктивное долголетие полезащитных лесополос - 40-60 лет

4.6 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าและกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำที่ต้องการการบำรุงรักษา (ต่อปี)

แสดงความคิดเห็น:

Для поддержания технологии не требуется дополнительных вложений. Управленческие мероприятия по поддержанию растительного покрытия обеспечивают долголетие полезащитных лесополос

4.7 ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่าย

ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายต่างๆ:

Наибольшие затраты относятся к обработке почвы и расходу на сев, включая горюче-смазочные материалы. Все затраты производятся в первый год, в последующие годы практически затрат нет.

5. สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและของมนุษย์

5.1 ภูมิอากาศ

ฝนประจำปี
 • < 250 ม.ม.
 • 251-500 ม.ม.
 • 501-750 ม.ม.
 • 751-1,000 ม.ม.
 • 1,001-1,500 ม.ม.
 • 1,501-2,000 ม.ม.
 • 2,001-3,000 ม.ม.
 • 3,001-4,000 ม.ม.
 • > 4,000 ม.ม.
ระบุชื่อของสถานีตรวดวัดอากาศที่ใช้อ้างอิงคือ:

Каракуль

เขตภูมิอากาศเกษตร
 • แห้งแล้ง

Продолжительность вегетационного периода составляет 70дней

5.2 สภาพภูมิประเทศ

ค่าเฉลี่ยความลาดชัน:
 • ราบเรียบ (0-2%)
 • ลาดที่ไม่ชัน (3-5%)
 • ปานกลาง (6-10%)
 • เป็นลูกคลื่น (11-15%)
 • เป็นเนิน (16-30%)
 • ชัน (31-60%)
 • ชันมาก (>60%)
ธรณีสัณฐาน:
 • ที่ราบสูง/ที่ราบ
 • สันเขา
 • ไหล่เขา
 • ไหล่เนินเขา
 • ตีนเนิน
 • หุบเขา
ระดับความสูง:
 • 0-100 เมตร
 • 101-500 เมตร
 • 501-1,000 เมตร
 • 1,001-1,500 เมตร
 • 1,501-2,000 เมตร
 • 2,001-2,500 เมตร
 • 2,501-3,000 เมตร
 • 3,001-4,000 เมตร
 • > 4,000 เมตร
ให้ระบุถ้าเทคโนโลยีได้ถูกนำไปใช้:
 • ไม่เกี่ยวข้อง

5.3 ดิน

ค่าเฉลี่ยความลึกของดิน:
 • ตื้นมาก (0-20 ซ.ม.)
 • ตื้น (21-50 ซ.ม.)
 • ลึกปานกลาง (51-80 ซ.ม.)
 • ลึก (81-120 ซ.ม.)
 • ลึกมาก (>120 ซ.ม.)
เนื้อดิน (ดินชั้นบน):
 • หยาบ/เบา (ดินทราย)
 • ปานกลาง (ดินร่วน ทรายแป้ง)
เนื้อดินล่าง (> 20 ซ.ม.ต่ำจากผิวดิน):
 • หยาบ/เบา (ดินทราย)
อินทรียวัตถุในดิน:
 • ต่ำ (<1%)

5.4 ความเป็นประโยชน์และคุณภาพของน้ำ

ระดับน้ำใต้ดิน:

5-50 เมตร

น้ำไหลบ่าที่ผิวดิน:

ไม่ดีหรือไม่มีเลย

คุณภาพน้ำ (ที่ยังไม่ได้บำบัด):

เป็นน้ำเพื่อการดื่มที่ไม่ดี (จำเป็นต้องได้รับการบำบัด)

ความเค็มของน้ำเป็นปัญหาหรือไม่:

ใช่

ระบุ:

Источники поверхностных вод отсутствуют. Для водопоя скота используют минерализованную воду из артезианских скважин и колодцев

กำลังเกิดน้ำท่วมในพื้นที่หรือไม่:

ไม่ใช่

ความคิดเห็นและข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมเรื่องคุณภาพและปริมาณน้ำ:

Вода в поверхностных источниках загрязняется от сбросов дренажного стока с полей орошения

5.5 ความหลากหลายทางชีวภาพ

ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์:
 • ปานกลาง
ความหลากหลายของแหล่งที่อยู่:
 • ปานกลาง
ความคิดเห็นและข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมของความหลากหลายทางชีวภาพ:

В каменистых и глинистых пустынях растут полыни, солянки, местами - травы-эфемеры. На засоленных массивах господствуют солевыносливые растения (галофиты)- различные солянки, биюргун тургайский, белая полынь и др. В пустынях с лёссовыми грунтами преобладают эфемеровые травостои (осока, мятлик, маки, ферула и др.), выгорающие с началом летней жары. Разреженный растительный покров песчаных пустынь формируют травы-псаммофиты (злак селин (аристида), кустарниковый жузгун (каллигонум), древесные и кустарниковые саксаулы, полукустарниковые полыни).

5.6 ลักษณะของผู้ใช้ที่ดินที่นำเทคโนโลยีไปปฏิบัติใช้

อยู่กับที่หรือเร่ร่อน:
 • อยู่กับที่
แนวทางการตลาดของระบบการผลิต:
 • mixed (subsistence/ commercial)
รายได้ที่มาจากนอกฟาร์ม:
 • > 50% ของรายได้ทั้งหมด
ระดับของความมั่งคั่งโดยเปรียบเทียบ:
 • พอมีพอกิน
เป็นรายบุคคล/ครัวเรือน:
 • เป็นรายบุคคล/ครัวเรือน
ระดับของการใช้เครื่องจักรกล:
 • การใช้เครื่องจักรหรือเครื่องยนต์
เพศ:
 • ชาย
อายุของผู้ใช้ที่ดิน:
 • วัยกลางคน

5.7 Average area of land used by land users applying the Technology

 • < 0.5 เฮกตาร์
 • 0.5-1 เฮกตาร์
 • 1-2 เฮกตาร์
 • 2-5 เฮกตาร์
 • 5-15 เฮกตาร์
 • 15-50 เฮกตาร์
 • 50-100 เฮกตาร์
 • 100-500 เฮกตาร์
 • 500-1,000 เฮกตาร์
 • 1,000-10,000 เฮกตาร์
 • >10,000 เฮกตาร์
พิจารณาว่าเป็นขนาดเล็ก กลาง หรือขนาดใหญ่ (ซึ่งอ้างอิงถึงบริบทระดับท้องถิ่น):
 • ขนาดกลาง
แสดงความคิดเห็น:

Средний размер фермерских хозяйств составляет 35-75 га в орошаемой зоне и более 100 -200 га в пастбищной неорошаемой зоне.

5.8 กรรมสิทธิ์ในที่ดิน สิทธิในการใช้ที่ดินและสิทธิในการใช้น้ำ

กรรมสิทธิ์ในที่ดิน:
 • รัฐ
สิทธิในการใช้ที่ดิน:
 • เช่า
 • через ассоциации водопользователей и управления ирригационных систем

5.9 การเข้าถึงบริการและโครงสร้างพื้นฐาน

สุขภาพ:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
การศึกษา:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
การจ้างงาน (เช่น ภายนอกฟาร์ม):
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ตลาด:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
พลังงาน:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ถนนและการขนส่ง:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
น้ำดื่มและการสุขาภิบาล:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
บริการด้านการเงิน:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี

6. ผลกระทบและสรุปคำบอกกล่าว

6.1 ผลกระทบในพื้นที่ดำเนินการ (On-site) จากการใช้เทคโนโลยี

ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

การผลิต

การผลิตพืชผล

ลดลง
เพิ่มขึ้น

การผลิตพืชที่ใช้เลี้ยงปศุสัตว์

ลดลง
เพิ่มขึ้น

คุณภาพพืชที่ใช้เลี้ยงปศุสัตว์

ลดลง
เพิ่มขึ้น
รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้จากฟาร์ม

ลดลง
เพิ่มขึ้น

ผลกระทบด้านสังคมวัฒนธรรมอื่น ๆ

ความมั่นคงด้านอาหาร / พึ่งตนเองได้

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น

ผลกระทบด้านนิเวศวิทยา

วัฐจักรน้ำหรือน้ำบ่า

การเก็บเกี่ยวหรือการกักเก็บน้ำ

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น
ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์

การปกคลุมด้วยพืช

ลดลง
เพิ่มขึ้น

มวลชีวภาพ/เหนือดินชั้น C

ลดลง
เพิ่มขึ้น

ความหลากหลายทางชีวภาพของพืช

ลดลง
เพิ่มขึ้น

ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์

ลดลง
เพิ่มขึ้น
ลดความเสี่ยงของภัยพิบัติ

ผลกระทบจากภัยแล้ง

เพิ่มขึ้น
ลดลง

ความเร็วของลม

เพิ่มขึ้น
ลดลง

6.2 ผลกระทบนอกพื้นที่ดำเนินการ (Off-site) จากการใช้เทคโนโลยี

Specify assessment of off-site impacts (measurements):

Технология оказывает исключительно положительное влияние на окружающую территорию

6.3 การเผชิญและความตอบสนองของเทคโนโลยีต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป และสภาพรุนแรงของภูมิอากาศ / ภัยพิบัติ (ที่รับรู้ได้โดยผู้ใช้ที่ดิน)

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป
ฤดู increase or decrease เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
อุณหภูมิประจำปี เพิ่มขึ้น ดีมาก
อุณหภูมิตามฤดูกาล ฤดูร้อน เพิ่มขึ้น ดี
ฝนประจำปี ลดลง ดี
ฝนตามฤดู ฤดูใบไม้ผลิ ลดลง ดี
ฝนตามฤดู ฤดูร้อน ลดลง ดี

สภาพรุนแรงของภูมิอากาศ (ภัยพิบัติ)

ภัยพิบัติจากสภาพภูมิอากาศ
เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
คลื่นความร้อน ดี
ภัยจากฝนแล้ง ดี

ผลลัพธ์ตามมาที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศอื่น ๆ

ผลลัพธ์ตามมาที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศอื่น ๆ
เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
ช่วงการปลูกพืชที่ขยายออกไป ดีมาก

6.4 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ที่ได้รับ

ผลประโยชน์ที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งเป็นอย่างไร (จากมุมมองของผู้ใช้ที่ดิน)
ผลตอบแทนระยะสั้น:

ด้านบวกเล็กน้อย

ผลตอบแทนระยะยาว:

ด้านบวกอย่างมาก

ผลประโยชน์ที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือต้นทุนที่เกิดขึ้นซ้ำอีก เป็นอย่างไร (จากมุมมองของผู้ใช้ที่ดิน)
ผลตอบแทนระยะสั้น:

ด้านบวกเล็กน้อย

ผลตอบแทนระยะยาว:

ด้านบวกอย่างมาก

แสดงความคิดเห็น:

Технология малозатратная, поэтому получаемый результат в сопоставлении с вложениями положительный уже в краткосрочной перспективе

6.5 การปรับตัวของเทคโนโลยี

 • 1-10%
Of all those who have adopted the Technology, how many did so spontaneously, i.e. without receiving any material incentives/ payments?
 • 0-10%

6.6 การปรับตัว

เทคโนโลยีได้รับการปรับเปลี่ยนเมื่อเร็วๆนี้ เพื่อให้ปรับตัวเข้ากับสภาพที่กำลังเปลี่ยนแปลงหรือไม่:

ไม่ใช่

6.7 จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสของเทคโนโลยี

จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน
Технология несложная, все мероприятия по подготовке земли, севу и уходу за посевами известны
Используются местные виды кормовых растений
จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก
Технология несложная, все мероприятия по подготовке земли, севу и уходу за посевами известны
Используются местные виды кормовых растений

6.8 จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงของเทคโนโลยีและวิธีการแก้ไข

จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน มีวิธีการแก้ไขได้อย่างไร
Недостаточная информированность фермеров и общественности Обучение ключевых заинтересованных сторон и распространение информации
Нежелание фермеров отчуждать часть пахотных земель под пастбища и лесозащитные полосы.
(т.е. выгоды заставляют себе долго ждать)
Подготовить и распространить инструкции и рекомендации по фитомелиорации пастбищ и создания пастбищезащитных полос
Не определены меры создания пастбищезащитных полос на государственном уровне из-за недостаточной оценки эффективности фитомелиорации. Вовлекать местных жителей на создание пастбищезащитных полос и фитомелиорации пастбищ cовместно с местными жителями, организацией Хашара
Не определены ответственности заинтересованных сторон На государственном уровне принимать меры по развитию фитомелиорации и создания пастбищезащитных полос (приказы министерств, Постановления и т.п.) и определение ответственности сторон, также меры по стимулированию создавшим на своих полях пастбищезащитные полосы и внедряющие на пастбища кормовые культуры.
Отсутствие государственных или общественных структур, содействующей развитию фитомелиорации пастбищ. Создание демонстрационных участков по фитомелиорации и создания пастбищезащитных полос
จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก มีวิธีการแก้ไขได้อย่างไร
Отсутствие информации и знаний о фитомелиорации пастбищ В Канимехском районе Навоийской области вдоль автомобильных дорог созданы пастбищезащитные полосы
Часть фермеров имеет представление о том что пастбищезащитные полосы повышают продуктивность пастбищ В Фаришском районе Джизакской области на площади 10 га созданы пастбищезащитные полосы

7. การอ้างอิงและการเชื่อมต่อ

7.1 วิธีการและแหล่งข้อมูล

 • การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้าน SLM หรือผู้ชำนาญ

опрошено 3 чел

 • การเก็บรวบรวมมาจากรายงานและเอกสารที่มีอยู่

7.2 การอ้างอิงถึงสิ่งตีพิมพ์

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Юсупов С.Ю., Мукимов Т. Пастбища Узбекистана и их рациональное использование. Ташкент, 2009, 128 с.

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Раббимов А., Мукимов Т. Рекомендации по рациональному использованию и повышению продуктивности пустынных пастбищ. Рекомендации, Ташкент, 2012, с. 48

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Раббимов А., Мукимов Т. Интенсификация кормопроизводства в пустыне -главный путь модернизации пустынно-пастбищного животноводства. Чўл- яйлов чорвачилигини модернизациялаш муаммолари. Республика илмий – амалий конференциясининг материаллари Самарканд, 2012, 308-315 с.

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Раббимов А., Мукимов Т., Бекчанов Б., Бобоева А. Фитомелиорация пастбищ в Узбекистане и необходимость ее в борьбе с опустыниванием и деградацией Актуальные вопросы развития продуктивного верблюдоводства в Казахстане. Шимкент, 2014, с.265-269

7.3 Links to relevant online information

ชื่อเรื่องหรือคำอธิบาย:

Раббимов А., Мукимов Т., Раббимов Ф. Пути рационального природопользования на пастбищных экосистемах Узбекистана. Международная научно-практическая интернет-конференция «Современное экологическое состояние природной среды и научно-практические аспекты рационального природопользования» 29 февраля 2016 года, – с. Соленое Займище

URL:

www.pniiaz.ru

ชื่อเรื่องหรือคำอธิบาย:

Tolib Mukimov Uzbekistan -- Rangelands and Pasturelands: Problems and Prospects Chapter 12 Rangelands along the Silk Road: Transformative Adaptation under Climate and Global Change. Editors: Victor Roy Squires, Shang Zhan-Huan and Ali Ariapour (International Dryland Management Consultant, Adelaide, Australia, and others) NOVA, 2017, 217-231 р.

URL:

https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=60416

โมดูล