This is an outdated, inactive version of this case. Go to the current version.
เทคโนโลยี
ไม่มีการใช้งาน

Agdal [โมร็อกโก]

technologies_5166 - โมร็อกโก

สมบูรณ์: 88%

1. ข้อมูลทั่วไป

1.2 รายละเอียดที่ติดต่อได้ของผู้รวบรวมและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการประเมินและการจัดเตรียมทำเอกสารของเทคโนโลยี

วิทยากรหลัก

ผู้ใช้ที่ดิน:

Ouzayde Mimoun

Association de douar de Taouraoute

โมร็อกโก

ผู้ใช้ที่ดิน:

Tahiri Mustapha

Association de douar de Taouraoute

โมร็อกโก

ชื่อของโครงการซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินเทคโนโลยี (ถ้าเกี่ยวข้อง)
Projet de Gestion Participative et Intégrée des Bassins Versants pour la Lutte contre l’Erosion (FAO/GPC/MOR/050/SWI)
ชื่อขององค์กรซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินเทคโนโลยี (ถ้าเกี่ยวข้อง)
Bern University of Applied Sciences, School of Agricultural, Forest and Food Sciences (HAFL) - สวิตเซอร์แลนด์

1.3 เงื่อนไขการใช้ข้อมูลที่ได้บันทึกผ่านทาง WOCAT

ผู้รวบรวมและวิทยากรหลักยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่ถูกบันทึกผ่านทาง WOCAT:

ใช่

1.4 การเปิดเผยเรื่องความยั่งยืนของเทคโนโลยีที่ได้อธิบายไว้

เทคโนโลยีที่ได้อธิบายไว้นี้เป็นปัญหาของความเสื่อมโทรมโทรมของที่ดินหรือไม่ จึงไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นเทคโนโลยีเพื่อการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน:

ไม่ใช่

แสดงความคิดเห็น:

Cela réduit la dégradation des terres, et les a dans certaines régions décrites dans la littérature conservée pendent des générations.

1.5 Reference to Questionnaire(s) on SLM Approaches (documented using WOCAT)

2. การอธิบายลักษณะของเทคโนโลยี SLM

2.1 การอธิบายแบบสั้น ๆ ของเทคโนโลยี

คำจำกัดความของเทคโนโลยี:

Afin de réduire la dégradation des ressources naturelles comme les pâturages et les forêts, des périodes de fermeture ou de limitations d'usage sont appliquées dans les terres communautaires de tribues Tamazight dans l'Atlas marocain.

2.2 การอธิบายแบบละเอียดของเทคโนโลยี

คำอธิบาย:

Au Maroc, les montagnes sont habitées par différentes tribus Tamazight, qui étaient (et le sont encore dans certains endroits) organisés de façon décentralisée avec des conseils tribaux nommées Jmaâ (voir le questionnaire sur les approches WOCAT 3158 pour plus de détails, lien dans les références). Dans le pays, les terres sont partagées en terres communautaires, en terres étatiques, ainsi qu’en terres privées, principalement les terres irriguées. Anciennement, la majorité de la population était nomade ou semi-nomade, avec la sédentarisation il y a de moins en moins de nomades. Malgré la sédentarisation de la population, l’élevage reste très important pour des raisons culturelles pour la population, qui élève des petits ruminants même en ville.

Les agdals sont une forme de gestion qui limite l’utilisation de certaines ressources naturelles, comme les pâturages ou la forêt, afin d’en permettre la régénération, ou d’éviter sa destruction. Cette limite peut être dans le temps, avec des périodes de fermeture et d’ouverture décidées d’avance, en fonction des conditions, ou en fonction de la quantité. L’objectif de ces agdals est (ou était) l’augmentation de la production ainsi que la limite des risques en gardant du fourrage sur pied pour des cas de conditions météorologiques défavorables comme la neige.

Certains pâturages, comme ceux d’Agoudim, étaient fermés pendant le printemps afin de permettre une accumulation d’herbe qui comblait le manque de fourrage la fin de l’été, habituel dans cette zone semi-aride. Dans certains agdals forestiers, comme celui de Taouraoute, le pâturage est permis toute l’année, mais l’ébranchage n’est permis qu’en cas de forte couverture neigeuse ne permettant pas au bétail de pâturer, et uniquement un seul jour. De plus, cet ébranchage à Taouraoute se fait par tous les éleveurs ensemble, pour qu’il y ait un contrôle social et que seulement une branche par arbre soit coupée.

Ces fermetures et ouvertures sont ou étaient décidées sur place, par la population locale, avec l’implication de tous les lignages concernés, ou par la Jmaâ. Voir le questionnaire 3158 dans les références sur plus d’informations sur l’approche.

2.3 รูปภาพของเทคโนโลยี

2.5 ประเทศภูมิภาค หรือสถานที่ตั้งที่เทคโนโลยีได้นำไปใช้และได้รับการครอบคลุมโดยการประเมินนี้

ประเทศ:

โมร็อกโก

ภูมิภาค/รัฐ/จังหวัด:

Midelt

ระบุการกระจายตัวของเทคโนโลยี:
 • ใช้ ณ จุดที่เฉพาะเจาะจงหรือเน้นไปยังบริเวณพื้นที่ขนาดเล็ก
Is/are the technology site(s) located in a permanently protected area?

ไม่ใช่

แสดงความคิดเห็น:

Il s'agit de zones dans lesquelles les agdals sont, ou étaient, appliquées dans le passé.

2.6 วันที่การดำเนินการ

ถ้าไม่รู้ปีที่แน่นอน ให้ระบุวันที่โดยประมาณ:
 • มากกว่า 50 ปี (แบบดั้งเดิม)

2.7 คำแนะนำของเทคโนโลยี

ให้ระบุว่าเทคโนโลยีถูกแนะนำเข้ามาอย่างไร:
 • เป็นส่วนหนึ่งของระบบแบบดั้งเดิมที่ทำก้นอยู่ (> 50 ปี)

3. การจัดประเภทของเทคโนโลยี SLM

3.1 วัตถุประสงค์หลักของเทคโนโลยี

 • ปรับปรุงการผลิตให้ดีขึ้น
 • อนุรักษ์ระบบนิเวศน์

3.2 ประเภทของการใช้ที่ดินในปัจจุบันที่ได้นำเทคโนโลยีไปใช้

Land use mixed within the same land unit:

ใช่

Specify mixed land use (crops/ grazing/ trees):
 • ปศุสัตว์ร่วมกับการทำป่าไม้ (Silvo-pastoralism)

ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

Extensive grazing:
 • การเลี้ยงสัตว์แบบเร่ร่อนไปตามที่ต่าง ๆ (Nomadism)
 • กึ่งโนแมนดิซึ่มหรือแพสโตแรลลิซึ่ม (Semi-nomadism/pastoralism)
 • การทำฟาร์มปศุสัตว์ (Ranching)
 • Transhumant pastoralism
Animal type:
 • cattle - dairy
 • goats
 • sheep
Is integrated crop-livestock management practiced?

ใช่

ถ้าใช่ ระบุ:

Le bétail pâture après la récolte des céréales.

ป่า/พื้นที่ทำไม้

ป่า/พื้นที่ทำไม้

 • ป่ากึ่งธรรมชาติ / พื้นที่ทำไม้
(Semi-)natural forests/ woodlands: Specify management type:
 • การตัดไม้ที่มีคัดเลือก (Selective felling)
 • การเอาไม้ที่ตายแล้วออกไปหรือการตัดแต่งกิ่ง
 • การใช้ประโยชน์จากป่า ยกเว้นไม้
Are the trees specified above deciduous or evergreen?
 • mixed deciduous/ evergreen

3.4 การใช้น้ำ

การใช้น้ำของที่ดินที่มีการใช้เทคโนโลยีอยู่:
 • จากน้ำฝน

3.5 กลุ่ม SLM ที่ตรงกับเทคโนโลยีนี้

 • การจัดการป่าธรรมชาติและกึ่งธรรมชาติ
 • การปิดล้อมพื้นที่ (หยุดการใช้ประโยชน์ สนับสนุนการฟื้นฟู)
 • การจัดการปศุสัตว์และทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

3.6 มาตรการ SLM ที่ประกอบกันเป็นเทคโนโลยี

มาตรการอนุรักษ์ด้วยการจัดการ

มาตรการอนุรักษ์ด้วยการจัดการ

 • M3: การวางผังตามสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของมนุษย์
 • M4:  การเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาให้เหมาะแก่การทำกิจกรรม

3.7 รูปแบบหลักของการเสื่อมโทรมของที่ดินที่ได้รับการแก้ไขโดยเทคโนโลยี

การเสื่อมโทรมของดินทางด้านชีวภาพ

การเสื่อมโทรมของดินทางด้านชีวภาพ

 • Bc (Reduction of vegetation cover): การลดลงของจำนวนพืชที่ปกคลุมดิน
 • Bq (Quantity/biomass decline): การลดลงของปริมาณหรือมวลชีวภาพ
 • Bs (Quality and species composition): องค์ประกอบหรือความหลากหลายทางคุณภาพและชนิดพันธุ์ลดลง

3.8 การป้องกัน การลดลง หรือการฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของที่ดิน

ระบุเป้าหมายของเทคโนโลยีกับความเสื่อมโทรมของที่ดิน:
 • ป้องกันความเสื่อมโทรมของที่ดิน
 • ลดความเสื่อมโทรมของดิน

4. ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค กิจกรรมการนำไปปฏิบัติใช้ ปัจจัยนำเข้า และค่าใช้จ่าย

4.1 แบบแปลนทางเทคนิคของเทคโนโลยี

ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค (แบบแปลนทางเทคนิคของเทคโนโลยี):

Douar hypothétique (au centre), entouré de champs cultivés. Le bétail n'est pas autorisé à entrer dans les champs pendant la période de culture.
En haut à droite, il y a un agdal pastoral interdisant au bétail d'entrer pendant une certaine période afin de régénérer l'herbe, comme il en existait à Ardouz. En bas à droite, un pâturage est pâturé.
En haut à gauche, il y a un agdal forestier avec interdiction d'ébrancher, et en bas à gauche, le bétail pâture des branches taillées durant un seul jour spécifique, en commun par les bergers, pendant un hiver de fortes neiges.

ผู้เขียน:

Stefan Graf

วันที่:

28/06/2019

4.2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการคำนวณปัจจัยนำเข้าและค่าใช้จ่าย

อื่นๆ หรือสกุลเงินประจำชาติ (ระบุ):

DH marocains

If relevant, indicate exchange rate from USD to local currency (e.g. 1 USD = 79.9 Brazilian Real): 1 USD =:

10.0

4.3 กิจกรรมเพื่อการจัดตั้ง

แสดงความคิดเห็น:

Il s'agit d'un questionnaire rassemblant plusieurs modes de gestion ancestraux dans divers douars, avec des coûts qui ne peuvent pas être calculés et qui dépendent fortement de la situation locale.

4.4 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าที่จำเป็นสำหรับการจัดตั้ง

แสดงความคิดเห็น:

Il s'agit d'un questionnaire rassemblant plusieurs modes de gestion ancestraux dans divers douars, avec des coûts qui ne peuvent pas être calculés et qui dépendent fortement de la situation locale.

4.5 การบำรุงรักษาสภาพหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำ

แสดงความคิดเห็น:

Il s'agit d'un questionnaire rassemblant plusieurs modes de gestion ancestraux dans divers douars, avec des coûts qui ne peuvent pas être calculés et qui dépendent fortement de la situation locale.

4.6 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าและกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำที่ต้องการการบำรุงรักษา (ต่อปี)

แสดงความคิดเห็น:

Il s'agit d'un questionnaire rassemblant plusieurs modes de gestion ancestraux dans divers douars, avec des coûts qui ne peuvent pas être calculés et qui dépendent fortement de la situation locale.

4.7 ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่าย

ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายต่างๆ:

Des coûts existeraient pour implémenter de nouveaux agdals car il faudrait organiser des ateliers de négociations impliquant toute la population. Une fois qu'un agdal est en place, les coûts dépendent des discussions et des situations avec les utilisateurs des terres, allant d'aucune discussion à des discussions sans fin.

5. สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและของมนุษย์

5.1 ภูมิอากาศ

ฝนประจำปี
 • < 250 ม.ม.
 • 251-500 ม.ม.
 • 501-750 ม.ม.
 • 751-1,000 ม.ม.
 • 1,001-1,500 ม.ม.
 • 1,501-2,000 ม.ม.
 • 2,001-3,000 ม.ม.
 • 3,001-4,000 ม.ม.
 • > 4,000 ม.ม.
ข้อมูลจำเพาะ/ความคิดเห็นเรื่องปริมาณน้ำฝน:

Pluviométrie très variabe d'année en année

เขตภูมิอากาศเกษตร
 • กึ่งแห้งแล้ง

5.2 สภาพภูมิประเทศ

ค่าเฉลี่ยความลาดชัน:
 • ราบเรียบ (0-2%)
 • ลาดที่ไม่ชัน (3-5%)
 • ปานกลาง (6-10%)
 • เป็นลูกคลื่น (11-15%)
 • เป็นเนิน (16-30%)
 • ชัน (31-60%)
 • ชันมาก (>60%)
ธรณีสัณฐาน:
 • ที่ราบสูง/ที่ราบ
 • สันเขา
 • ไหล่เขา
 • ไหล่เนินเขา
 • ตีนเนิน
 • หุบเขา
ระดับความสูง:
 • 0-100 เมตร
 • 101-500 เมตร
 • 501-1,000 เมตร
 • 1,001-1,500 เมตร
 • 1,501-2,000 เมตร
 • 2,001-2,500 เมตร
 • 2,501-3,000 เมตร
 • 3,001-4,000 เมตร
 • > 4,000 เมตร
ให้ระบุถ้าเทคโนโลยีได้ถูกนำไปใช้:
 • บริเวณสันเขา (convex situations)

5.3 ดิน

ค่าเฉลี่ยความลึกของดิน:
 • ตื้นมาก (0-20 ซ.ม.)
 • ตื้น (21-50 ซ.ม.)
 • ลึกปานกลาง (51-80 ซ.ม.)
 • ลึก (81-120 ซ.ม.)
 • ลึกมาก (>120 ซ.ม.)
เนื้อดิน (ดินชั้นบน):
 • หยาบ/เบา (ดินทราย)
เนื้อดินล่าง (> 20 ซ.ม.ต่ำจากผิวดิน):
 • หยาบ/เบา (ดินทราย)
อินทรียวัตถุในดิน:
 • ปานกลาง (1-3%)
 • ต่ำ (<1%)

5.4 ความเป็นประโยชน์และคุณภาพของน้ำ

น้ำไหลบ่าที่ผิวดิน:

ปานกลาง

คุณภาพน้ำ (ที่ยังไม่ได้บำบัด):

เป็นน้ำเพื่อการดื่มที่ไม่ดี (จำเป็นต้องได้รับการบำบัด)

Water quality refers to:

surface water

ความเค็มของน้ำเป็นปัญหาหรือไม่:

ไม่ใช่

กำลังเกิดน้ำท่วมในพื้นที่หรือไม่:

ไม่ใช่

5.5 ความหลากหลายทางชีวภาพ

ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์:
 • ปานกลาง
ความหลากหลายของแหล่งที่อยู่:
 • ปานกลาง

5.6 ลักษณะของผู้ใช้ที่ดินที่นำเทคโนโลยีไปปฏิบัติใช้

อยู่กับที่หรือเร่ร่อน:
 • อยู่กับที่
 • เร่ร่อน
แนวทางการตลาดของระบบการผลิต:
 • mixed (subsistence/ commercial)
รายได้ที่มาจากนอกฟาร์ม:
 • < 10% ของรายได้ทั้งหมด
 • 10-50% ของรายได้ทั้งหมด
ระดับของความมั่งคั่งโดยเปรียบเทียบ:
 • จน
 • พอมีพอกิน
เป็นรายบุคคล/ครัวเรือน:
 • กลุ่ม/ชุมชน
เพศ:
 • หญิง
 • ชาย
อายุของผู้ใช้ที่ดิน:
 • ผู้เยาว์
 • วัยกลางคน

5.7 Average area of land used by land users applying the Technology

 • < 0.5 เฮกตาร์
 • 0.5-1 เฮกตาร์
 • 1-2 เฮกตาร์
 • 2-5 เฮกตาร์
 • 5-15 เฮกตาร์
 • 15-50 เฮกตาร์
 • 50-100 เฮกตาร์
 • 100-500 เฮกตาร์
 • 500-1,000 เฮกตาร์
 • 1,000-10,000 เฮกตาร์
 • >10,000 เฮกตาร์
พิจารณาว่าเป็นขนาดเล็ก กลาง หรือขนาดใหญ่ (ซึ่งอ้างอิงถึงบริบทระดับท้องถิ่น):
 • ขนาดกลาง
แสดงความคิดเห็น:

Les terres communales sont grandes.

5.8 กรรมสิทธิ์ในที่ดิน สิทธิในการใช้ที่ดินและสิทธิในการใช้น้ำ

กรรมสิทธิ์ในที่ดิน:
 • รัฐ
 • เป็นแบบชุมชนหรือหมู่บ้าน
สิทธิในการใช้ที่ดิน:
 • เข้าถึงได้แบบเปิด (ไม่ได้จัดระเบียบ)
 • เกี่ยวกับชุมชน (ถูกจัดระเบียบ)
สิทธิในการใช้น้ำ:
 • เข้าถึงได้แบบเปิด (ไม่ได้จัดระเบียบ)
 • เกี่ยวกับชุมชน (ถูกจัดระเบียบ)
Are land use rights based on a traditional legal system?

ใช่

ระบุ:

Les communautés possèdent des terres communautaires, et ont le droit de faire pâturer le bétail dans les forêts, qui appartiennent à l'état.

5.9 การเข้าถึงบริการและโครงสร้างพื้นฐาน

สุขภาพ:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
การศึกษา:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
การจ้างงาน (เช่น ภายนอกฟาร์ม):
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ตลาด:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
พลังงาน:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ถนนและการขนส่ง:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
น้ำดื่มและการสุขาภิบาล:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
บริการด้านการเงิน:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี

6. ผลกระทบและสรุปคำบอกกล่าว

6.1 ผลกระทบในพื้นที่ดำเนินการ (On-site) จากการใช้เทคโนโลยี

ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

การผลิต

การผลิตพืชที่ใช้เลี้ยงปศุสัตว์

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Certains éleveurs disent que les agdals fonctionnaient bien pour augmenter la production fourragère, d'autres disent que cela dépend des années et de la pluie.

คุณภาพป่า /พื้นที่ทำไม้

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Les images satellitaires montrent que les zones avec des agdals forestiers (dans lesquels l'ébranchage est interdit sauf en cas de couverture neigeuse fermée, comme à Taouraoute), les forêts sont de meilleure qualité que celles adjacentes.

Specify assessment of on-site impacts (measurements):

A part les images satellitaires montrant la biomasse forestière, l'évaluation des impacts est basée sur des souvenirs, parfois anciens, d'éleveurs.

6.3 การเผชิญและความตอบสนองของเทคโนโลยีต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป และสภาพรุนแรงของภูมิอากาศ / ภัยพิบัติ (ที่รับรู้ได้โดยผู้ใช้ที่ดิน)

แสดงความคิดเห็น:

Selon certains éleveurs, la pluviométrie changeait le succès des agdals pour la strate herbacée

6.4 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ที่ได้รับ

ผลประโยชน์ที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือต้นทุนที่เกิดขึ้นซ้ำอีก เป็นอย่างไร (จากมุมมองของผู้ใช้ที่ดิน)
ผลตอบแทนระยะสั้น:

ด้านลบ

ผลตอบแทนระยะยาว:

ด้านบวกเล็กน้อย

แสดงความคิดเห็น:

La mise en place est ancienne. Maintenant, une vision à court terme fait que les agdals sont souvent abandonnés, car les éleveurs ne peuvent pas faire pâturer leur bétail dans certaines zones, ou ne peuvent pas ébrancher.

6.5 การปรับตัวของเทคโนโลยี

 • > 50%
Of all those who have adopted the Technology, how many did so spontaneously, i.e. without receiving any material incentives/ payments?
 • 91-100%
แสดงความคิดเห็น:

Quant c'est mis en place, les agdals sont obligatoires pour tous.

6.6 การปรับตัว

เทคโนโลยีได้รับการปรับเปลี่ยนเมื่อเร็วๆนี้ เพื่อให้ปรับตัวเข้ากับสภาพที่กำลังเปลี่ยนแปลงหรือไม่:

ใช่

อื่น ๆ (ระบุ):

Changements organisationnels et de pouvoir

ให้ระบุการปรับตัวของเทคโนโลยี (การออกแบบ วัสดุหรือชนิดพันธุ์ เป็นต้น):

La majorité des zones ont abandonné les agdals visant à protéger la strate herbacée. Le douar de Taouraoute à réintroduit un agdal interdisant l'ébranchage pendant toute l'année, sauf en cas de neige ne permettant pas au bétail de pâturer.

6.7 จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสของเทคโนโลยี

จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน
Le fait de ne pas couper les branches pendant la saison de croissance conserve la forêt.
Les agdals augmentaient la production d'herbe.
จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก
Des agdals bien gérés permettent une augmentation de la production fourragère et une réduction du surpâturage.

6.8 จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงของเทคโนโลยีและวิธีการแก้ไข

จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน มีวิธีการแก้ไขได้อย่างไร
Des agdals saisonniers pour la strate herbacée réduisent la surface de pâturage. Faire de petites surfaces d'agdals, et faire pâturer les troupeaux ensemble (Tawala) dans des rotations à haute densité afin de réduire la surface totale pâturée par période.
จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก มีวิธีการแก้ไขได้อย่างไร
Les agdals forestiers (interdiction d'ébranchage sauf en cas de neige profonde) ne permettent pas la régénération des arbres. Combiner les agdals forestiers avec des périodes de fermeture plus longues, afin de permettre aux jeunes arbres de dépasser la surface broutée. Alternativement, protégér les jeunes arbres individuellement par des gaines.
Nécessite une gestion commune des ressources gourmandes en temps, ainsi qu'une collaboration de tous les acteurs. Vulgariser les principes d'Ostrom sur la gestion des ressources communes auprès de tous les acteurs.

7. การอ้างอิงและการเชื่อมต่อ

7.1 วิธีการและแหล่งข้อมูล

 • ไปเยี่ยมชมภาคสนาม การสำรวจพื้นที่ภาคสนาม

Questionnement de Jmaâ dans plusieurs villages ainsi que d'autres utilisateurs des terres (nomades et sédentaires).

 • การสัมภาษณ์กับผู้ใช้ที่ดิน

Questionnement de Jmaâ dans plusieurs villages ainsi que d'autres utilisateurs des terres (nomades et sédentaires).

 • การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้าน SLM หรือผู้ชำนาญ

Echange avec différents acteurs de la zone de Midelt et y ayant effectué de la recherche.

 • การเก็บรวบรวมมาจากรายงานและเอกสารที่มีอยู่

Voir littérature.

วันที่เก็บรวบรวมข้อมูล(ภาคสนาม) :

16/05/2017

แสดงความคิดเห็น:

Plusieurs interviews ont étés faits, de 2017 à 2019.

7.2 การอ้างอิงถึงสิ่งตีพิมพ์

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Agdal Patrimoine socio-écologique de l'Atlas marocain, Auclair & Alifriqui, 2012, ISBN 978-9954-28-105-5

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers13-07/010059469.pdf

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Governing the Commons, Ostrom, 1990, ISBN: 9781316455845

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

http://www.burmalibrary.org/docs20/Ostrom-1990-governing_the_commons.pdf

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Understanding institutional diversity, Ostrom, 2005, ISBN: 9780691122380

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

https://www.wtf.tw/ref/ostrom_2005.pdf

7.3 Links to relevant online information

ชื่อเรื่องหรือคำอธิบาย:

Patrimony for Resilience: evidence from the Forest Agdal in the Moroccan High Atlas Mountains. 2011. Ecology and Society 16(4)

URL:

https://sci-hub.tw/10.5751/es-04429-160424 and https://www.ecologyandsociety.org/vol16/iss4/art24/

ชื่อเรื่องหรือคำอธิบาย:

« Agdal » Les voies imazighen de la patrimonialisation du territoire. Auclair et al.

URL:

http://www.documentation.ird.fr/hor/fdi:010055394

ชื่อเรื่องหรือคำอธิบาย:

Gestion des ressources naturelles par la Jmaâ (conseil tribal)

URL:

https://qcat.wocat.net/en/wocat/approaches/view/approaches_3158/

โมดูล