เทคโนโลยี

Zanjas de Coronación [โบลิเวีย]

 • ผู้สร้างสรรค์:
 • การอัพเดท:
 • ผู้รวบรวม:
 • ผู้เรียบเรียง:
 • ผู้ตรวจสอบ: ,

Zanjas de Coronación

technologies_1383 - โบลิเวีย

สมบูรณ์: 61%

1. ข้อมูลทั่วไป

1.3 เงื่อนไขการใช้ข้อมูลที่ได้บันทึกผ่านทาง WOCAT

ผู้รวบรวมและวิทยากรหลักยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่ถูกบันทึกผ่านทาง WOCAT:

ใช่

1.4 การเปิดเผยเรื่องความยั่งยืนของเทคโนโลยีที่ได้อธิบายไว้

เทคโนโลยีที่ได้อธิบายไว้นี้เป็นปัญหาของความเสื่อมโทรมโทรมของที่ดินหรือไม่ จึงไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นเทคโนโลยีเพื่อการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน:

ไม่ใช่

1.5 Reference to Questionnaire(s) on SLM Approaches (documented using WOCAT)

2. การอธิบายลักษณะของเทคโนโลยี SLM

2.1 การอธิบายแบบสั้น ๆ ของเทคโนโลยี

คำจำกัดความของเทคโนโลยี:

Las zanjas de coronación impiden la entrada del escurrimiento superficial a las cárcavas

2.2 การอธิบายแบบละเอียดของเทคโนโลยี

คำอธิบาย:

En las cabeceras alrededor de las cárcavas se excava zanjas y se construye Barreras Vivas (vea QTBOL02) en su lado inferior para captar el agua superficial de escurrimiento. El agua viene concentrada y dirigida a lechos dentro de la cárcava que están controlados por tecnologías (vea QTBOL05 - QTBOL09) donde puede desaguar sin efectuar erosión hídrica.

Minimizar la erosión al impedir que el agua dispersa entre descontrolada a la cabecera de la cárcava y la amplie de forma retrógada.

Ni el establecimiento ni el mantenimiento requiere inversiones altas. Como requiere pocos conocimientos técnicos, el establecimiento como el mantenimiento puede ser realizado por los agricultores mismo. Excepto del geotextil, la tecnología puede ser realizada con material del lugar.

Esta tecnología siempre viene acompañada por otras tecnologías (vea QTBOL05 - QTBOL09) para que pueda efectuar efectos positivos suficientes. La aislada aplicación de esta tecnología puede efectuar peores problemas erosivas de como no se la hubiera construida (lea ejemplo en Anexo T3).

2.5 ประเทศภูมิภาค หรือสถานที่ตั้งที่เทคโนโลยีได้นำไปใช้และได้รับการครอบคลุมโดยการประเมินนี้

ประเทศ:

โบลิเวีย

ภูมิภาค/รัฐ/จังหวัด:

Cercado/Cochabamba

ระบุการกระจายตัวของเทคโนโลยี:
 • กระจายไปอย่างสม่ำเสมอในพื้นที่
If precise area is not known, indicate approximate area covered:
 • < 0.1 ตร.กม.(10 เฮกตาร์)
แสดงความคิดเห็น:

Area totalmente cubierta por la tecnologia es 0.2 km2.
La tecnología se la aplica en pocas zonas de las cabeceras de las cárcavas en la cuenca de Pajcha. La objetivo de protección de la tecnología se concentra en las cabeceras de las cárcavas pero tiene influencia acerca de la minimización de la erosión hídrica en toda la cárcava.

2.6 วันที่การดำเนินการ

ถ้าไม่รู้ปีที่แน่นอน ให้ระบุวันที่โดยประมาณ:
 • น้อยกว่า 10 ปี (ไม่นานนี้)

2.7 คำแนะนำของเทคโนโลยี

ให้ระบุว่าเทคโนโลยีถูกแนะนำเข้ามาอย่างไร:
 • ทางโครงการหรือจากภายนอก
ความคิดเห็น (ประเภทของโครงการ เป็นต้น) :

literatura, comprobada en Suchu Mayq'o (Sacaba) y en una cuenca vecina (Taquiña)

3. การจัดประเภทของเทคโนโลยี SLM

3.1 วัตถุประสงค์หลักของเทคโนโลยี

 • ลด ป้องกัน ฟื้นฟู การเสื่อมโทรมของที่ดิน

3.2 ประเภทของการใช้ที่ดินในปัจจุบันที่ได้นำเทคโนโลยีไปใช้

ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

แสดงความคิดเห็น:

Problemas principales del uso de tierra: Deforestacíon, sobrepastoreo y agricultura inadecuada en tierras de cultivos causan junto con parámetros naturales (sedimentos glaciales insólidos, pendientes fuertes, mala distribución de la lluvia) erosión fuerte y por consiguiente derrumbes e inundaciones dentro como también fuera de la cuenca, la deforestación y el uso inadecuado en las tierras de cultivos causan erosión y perdida de la fertilidad del suelo, la pérdida de área de cultivos por ampliación de las cárcavas, la destrucción de vías de acceso por deslizamientos

Por falta de cercas el gando perjudica mucho la tecnología por comer las plantas reforestadas y por pisar las estructuras.

3.4 การใช้น้ำ

การใช้น้ำของที่ดินที่มีการใช้เทคโนโลยีอยู่:
 • จากน้ำฝน
แสดงความคิดเห็น:

Number of growing seasons per year:
1

Specify:
210 dias, de Octubre hasta Marzo

3.5 กลุ่ม SLM ที่ตรงกับเทคโนโลยีนี้

 • มาตรการปลูกพืชขวางความลาดชัน (cross-slope measure)

3.6 มาตรการ SLM ที่ประกอบกันเป็นเทคโนโลยี

มาตรการอนุรักษ์ด้วยวิธีพืช

มาตรการอนุรักษ์ด้วยวิธีพืช

 • V1: ต้นไม้และพุ่มไม้คลุมดิน
มาตรการอนุรักษ์ด้วยโครงสร้าง

มาตรการอนุรักษ์ด้วยโครงสร้าง

 • S5: เขื่อน ชั้นดินที่แน่นแข็งบ่อน้ำ

3.7 รูปแบบหลักของการเสื่อมโทรมของที่ดินที่ได้รับการแก้ไขโดยเทคโนโลยี

การกัดกร่อนของดินโดยน้ำ

การกัดกร่อนของดินโดยน้ำ

 • Wg (Gully erosion): การกัดกร่อนแบบร่องธารหรือการทำให้เกิดร่องน้ำเซาะ
 • Wm (Mass movement): การเคลื่อนตัวของมวลดินหรือดินถล่ม
 • Wo (Offsite degradation): ผลกระทบนอกพื้นที่
แสดงความคิดเห็น:

Causas principales de degradacion: deforestación / remoción de la vegetación natural (incluyendo incendios forestales) (por la deforestación resulta más escurrimiento superficial / desestabilización de terreno), otras causas inducidas por el hombre (especificar) (actividades agrícolas: tratamiento inadecuado de la tierra causaba el crecimiento de cárcavas.), otras causas naturales (avalanchas, erupciones volcánicas, deslizamiento de barro, recursos naturales altamente susceptibles, topografía extrema, etc.) especificar (extremos climáticos, pendientes fuertes, geología inestable), sobrepastoreo (produce más escurrimiento superficial / desestabilización de terreno)

Causas secundarias de degradacion: pobreza/riqueza (falta de capital), subdivisión (inter-generacional) de la tierra (aumento de terreno con cultivos (evoca erosión))

3.8 การป้องกัน การลดลง หรือการฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของที่ดิน

ระบุเป้าหมายของเทคโนโลยีกับความเสื่อมโทรมของที่ดิน:
 • ไม่สามารถใช้ได้

4. ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค กิจกรรมการนำไปปฏิบัติใช้ ปัจจัยนำเข้า และค่าใช้จ่าย

4.1 แบบแปลนทางเทคนิคของเทคโนโลยี

ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค (แบบแปลนทางเทคนิคของเทคโนโลยี):

Conocimientos técnicos necesarios para el personal de campo: bajo
Conocimientos técnicos necesarios para los usuarios de tierras: bajo
Funciones técnicas principales: control de la escorrentía dispersa: retener / atrapar, cosacha / captación de agua
Funciones técnicas secundarias: incremento de la infiltración
Especies de árboles / arbustos: cuando se planta vegetación arbustiva o maderera la distancia entre las plantas dentro de la barrera
Especies de hierba: falaris
Pendiente (que determina el espaciamiento indicado arriba): 40.00%
Si la pendiente original ha cambiado como resultado de la Tecnología, la pendiente es hoy (véase la figura abajo): 40.00%
Gradiente a lo largo de las filas / tiras: 4.00%
Material de construcción (pierda): piedras de lugar
La vegetación se usa para estabilizar las estructuras.

4.2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการคำนวณปัจจัยนำเข้าและค่าใช้จ่าย

อื่นๆ หรือสกุลเงินประจำชาติ (ระบุ):

Boliviano

If relevant, indicate exchange rate from USD to local currency (e.g. 1 USD = 79.9 Brazilian Real): 1 USD =:

5.02

ระบุค่าเฉลี่ยของค่าจ้างในการจ้างแรงงานต่อวัน:

3.80

4.3 กิจกรรมเพื่อการจัดตั้ง

กิจกรรม Timing (season)
1. si es necesario: cercar el área que viene tratado independiente
2. con el "Nivel A" (explicación vea anexo T3) y con picota abrir un surco para plantar el falaris (explicación vea anexo T3) o los arbustos independiente
3. con distancia de 10 cm entre plantas plantar el falaris o los arbustos y cubrir las raíces con tierra independiente
4. regar el falaris, resp. mantenerlo mojado independiente si hay riego
5. medir el transcurso de la zanja con el "Nivel A" independiente
6. excavar tierra y aporcarla en el lado inferior de la zanja independiente
7. poner geotextil dentro de la zanja y fijarlo con piedras independiente
8. plantar la Barrera Viva poniendo el falaris en el camellón del aporque justo antes de la temporada de lluvia
9. cercar el área para que no entre el ganado después de haber plantado el falaris

4.4 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าที่จำเป็นสำหรับการจัดตั้ง

แสดงความคิดเห็น:

Duración del establecimiento: 72 meses

4.5 การบำรุงรักษาสภาพหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำ

กิจกรรม ช่วงระยะเวลา/ความถี่
1. recortar el falaris cuando sobrepasa los 50 cm de alto, podar los árboles/arbustos época de lluvia /si es necesario
2. reponer plantas agarradas o comidos por animales época de lluvia /si es necesario
3. trabajos de reposición de piedras y plantas temporada seca/anual
4. reponer el alambre de la cerca temporada seca/cuando es necesario
5. limpieza de las zanjas de sedimentos temporada seca/cuando es necesario

4.6 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าและกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำที่ต้องการการบำรุงรักษา (ต่อปี)

แสดงความคิดเห็น:

Los costos para esta tecnología parecen sumamente bajos. La razón es que se aplicó muy poco esta tecnología en la cuenca Pajcha (100 mts). Como la implementación afecta a todo el área de la cuenca, se calculó los costos por todo el área de la cuenca. El m3 de una zanja (sin Barrera Viva) cuesta 2.47 USD (exclusivamente mano de obra).
Los costos de las herramientas están incluidos en los costos para la mano de obra.

4.7 ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่าย

ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายต่างๆ:

- La mano de obra es que más afecta los costos. El monto de costos para la mano de obra puede diferir según la disponibilidad de piedras en el terreno (hay que traerlas desde lejos cuando no hay piedras cerca).
- Las zanjas se las contruyó en el 2001, pero la fase de implementación del complejo de tecnologías demoraba 7 años.

5. สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและของมนุษย์

5.1 ภูมิอากาศ

ฝนประจำปี
 • < 250 ม.ม.
 • 251-500 ม.ม.
 • 501-750 ม.ม.
 • 751-1,000 ม.ม.
 • 1,001-1,500 ม.ม.
 • 1,501-2,000 ม.ม.
 • 2,001-3,000 ม.ม.
 • 3,001-4,000 ม.ม.
 • > 4,000 ม.ม.
เขตภูมิอากาศเกษตร
 • กึ่งชุ่มชื้น

5.2 สภาพภูมิประเทศ

ค่าเฉลี่ยความลาดชัน:
 • ราบเรียบ (0-2%)
 • ลาดที่ไม่ชัน (3-5%)
 • ปานกลาง (6-10%)
 • เป็นลูกคลื่น (11-15%)
 • เป็นเนิน (16-30%)
 • ชัน (31-60%)
 • ชันมาก (>60%)
ธรณีสัณฐาน:
 • ที่ราบสูง/ที่ราบ
 • สันเขา
 • ไหล่เขา
 • ไหล่เนินเขา
 • ตีนเนิน
 • หุบเขา
ระดับความสูง:
 • 0-100 เมตร
 • 101-500 เมตร
 • 501-1,000 เมตร
 • 1,001-1,500 เมตร
 • 1,501-2,000 เมตร
 • 2,001-2,500 เมตร
 • 2,501-3,000 เมตร
 • 3,001-4,000 เมตร
 • > 4,000 เมตร

5.3 ดิน

ค่าเฉลี่ยความลึกของดิน:
 • ตื้นมาก (0-20 ซ.ม.)
 • ตื้น (21-50 ซ.ม.)
 • ลึกปานกลาง (51-80 ซ.ม.)
 • ลึก (81-120 ซ.ม.)
 • ลึกมาก (>120 ซ.ม.)
เนื้อดิน (ดินชั้นบน):
 • ปานกลาง (ดินร่วน ทรายแป้ง)
อินทรียวัตถุในดิน:
 • สูง (>3%)

5.6 ลักษณะของผู้ใช้ที่ดินที่นำเทคโนโลยีไปปฏิบัติใช้

รายได้ที่มาจากนอกฟาร์ม:
 • < 10% ของรายได้ทั้งหมด
ระดับของความมั่งคั่งโดยเปรียบเทียบ:
 • จน
ระบุลักษณะอื่นๆที่เกี่ยวข้องของผู้ใช้ที่ดิน:

Densedad de población: 10-50 personas/km2
Crecimiento anual de población: 3% - 4%
100% de los usuarios de la tierra son pobres y poseen el 100% de la tierra.
No hay diferencias entre los que aplican la tecnología en sus terrenos y los que no la aplican. Más abajo que vive el agricultor, más se incrementa la importancia de las fuentes extra-agrícola

5.8 กรรมสิทธิ์ในที่ดิน สิทธิในการใช้ที่ดินและสิทธิในการใช้น้ำ

กรรมสิทธิ์ในที่ดิน:
 • เป็นแบบชุมชนหรือหมู่บ้าน
 • รายบุคคล ได้รับสิทธิครอบครอง
สิทธิในการใช้ที่ดิน:
 • เกี่ยวกับชุมชน (ถูกจัดระเบียบ)
 • รายบุคคล

6. ผลกระทบและสรุปคำบอกกล่าว

6.1 ผลกระทบในพื้นที่ดำเนินการ (On-site) จากการใช้เทคโนโลยี

ผลกระทบด้านนิเวศวิทยา

วัฐจักรน้ำหรือน้ำบ่า

น้ำไหลบ่าที่ผิวดิน

เพิ่มขึ้น
ลดลง
จำนวนก่อน SLM:

21

หลังจาก SLM:

18

ดิน

การสูญเสียดิน

เพิ่มขึ้น
ลดลง
จำนวนก่อน SLM:

14

หลังจาก SLM:

8

6.5 การปรับตัวของเทคโนโลยี

แสดงความคิดเห็น:

100% de las familias de usuarios de la tierra han adoptado la tecnología con soporte de material externo
6 familias de usuarios de la tierra han adoptado la tecnología con apoyo material externo
No hay tendencia a la adopción espontánea de la Tecnología. La razón por realizar las zanjas de coronación era el pago por trabajo. Los campesinos, por la persistencia de su cultura tradicional y por falta de más trabajo de concientización.

7. การอ้างอิงและการเชื่อมต่อ

7.1 วิธีการและแหล่งข้อมูล

 • ไปเยี่ยมชมภาคสนาม การสำรวจพื้นที่ภาคสนาม
 • การสัมภาษณ์กับผู้ใช้ที่ดิน
วันที่เก็บรวบรวมข้อมูล(ภาคสนาม) :

24/02/2004

7.2 การอ้างอิงถึงสิ่งตีพิมพ์

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Diagnóstico y Zonificación para Intervención de la Cuenca Pajcha, COSUDE-Prefectura, Promic. 1996.

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Promic

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Informe Anual, Gestión 2000, Cuencas Pajcha y Pintu Mayu, Promic. 2000.

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Promic

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Diagnóstico Rural Participativo en la comunidad de Tirani, Prefectura-COSUDE y Promic. 1996.

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Promic

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Plan de Manejo Integral, Cuenca Pajcha, Promic. 1999.

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Promic

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Lista de items SPOP, Promic

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Promic

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Plan de Manejo Integral Subcuenca Parani, Promic. 2002.

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Promic

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Datos GIS (ILWIS), Promic. var..

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Promic

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Evaluación de Impacto de las Cuencas Pajcha y Pintu Mayu de la Cordillera del Tunari, Promic. 2003.

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Promic

โมดูล