เทคโนโลยี

Выращивание пустынных засухоустойчивых культур на богаре для повышения кормопроизводства и предотвращения эрозии [อุซเบกิสถาน]

Выращивание пустынных засухоустойчивых культур на богаре для повышения кормопроизводства и предотвращения эрозии

technologies_3650 - อุซเบกิสถาน

สมบูรณ์: 86%

1. ข้อมูลทั่วไป

1.2 รายละเอียดที่ติดต่อได้ของผู้รวบรวมและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการประเมินและการจัดเตรียมทำเอกสารของเทคโนโลยี

วิทยากรหลัก

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:

Мукимов Толибжон, Худайкулович

Научно-исследовательский институт каракулеводства и экологии пустынь

อุซเบกิสถาน

ชื่อของโครงการซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินเทคโนโลยี (ถ้าเกี่ยวข้อง)
Decision Support for Mainstreaming and Scaling out Sustainable Land Management (GEF-FAO / DS-SLM)
ชื่อขององค์กรซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินเทคโนโลยี (ถ้าเกี่ยวข้อง)
Design and Research UZGIP Institute, Ministry of Water Resources (UzGIP) - อุซเบกิสถาน

1.3 เงื่อนไขการใช้ข้อมูลที่ได้บันทึกผ่านทาง WOCAT

ผู้รวบรวมและวิทยากรหลักยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่ถูกบันทึกผ่านทาง WOCAT:

ใช่

1.4 การเปิดเผยเรื่องความยั่งยืนของเทคโนโลยีที่ได้อธิบายไว้

เทคโนโลยีที่ได้อธิบายไว้นี้เป็นปัญหาของความเสื่อมโทรมโทรมของที่ดินหรือไม่ จึงไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นเทคโนโลยีเพื่อการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน:

ไม่ใช่

2. การอธิบายลักษณะของเทคโนโลยี SLM

2.1 การอธิบายแบบสั้น ๆ ของเทคโนโลยี

คำจำกัดความของเทคโนโลยี:

Выращивание пустынных кормовых растений в богарных условиях обеспечивает адаптацию к засухе, создает кормовые запасы для животноводства и предотвращает развитие водной эрозии

2.2 การอธิบายแบบละเอียดของเทคโนโลยี

คำอธิบาย:

Для населения, проживающего в богарной зоне, животноводство является основным источником жизнеобеспечения и благополучия, доля которого в семейном бюджете составляет 80-95%. Поэтому, создание прочной кормовой базы, способной обеспечить развитие животноводства и решить проблему сохранения биоразнообразия при удовлетворении жизненных потребностей населения, является основной задачей. Урожайность богарных пастбищ в Узбекистане находится в большой зависимости от погодных условий и резко меняется по годам и сезонам (от 1,5-2,0 до 5 ц/га). Не рациональное использование пастбищ, слабое применение мероприятий по восстановлению деградированных участков, а также ряд других факторов обусловили значительное увеличение антропогенной нагрузки на пастбища, что способствовало их деградации. Выращивание пустынных кормовых растений на богаре, таких как изен (Kochia prostrata), чогон (Halothamus subaphylla), терескен (Ceratoides Ewersmanniana), атриплекс (Atriplex undulata) и др., максимально приспособленных к почвенной и воздушной засухе, позволит создать дополнительные кормовые запасы, снизить нагрузку на пастбища и обеспечить сбалансированное питание животных. В первый год вегетации урожайность пустынных растений составляет 1,5- 1,6 ц/га сухой массы, во второй год - 2,2-3,5 ц/га сухой кормовой массы и около 0,4 ц/га семян; в третий год 8-12 ц/га сухой массы и 1,0-1,2 ц/га семян. При правильном использовании семенных посевов и пастбищных агрофитоценозов данные растительные сообщества способны само восстанавливаться в течение 20-35 лет.
Мероприятия и вклады на введение/содержание:Для расширения технологии на богаре необходимо создавать питомники первичного семеноводства, чтобы обеспечить семенами землепользователей. Технология выращивания пустынных растений включает вспашку на глубину 20-22 см, боронование, малование и сев с заделкой семян боронованием. Посев проводят в декабре – феврале нормой высева 12-15 кг/га, глубина заделки семян - 0,5-2 см. Уборку семян проводят в октябре-ноябре. Семена очищают, сушат и хранят при влажности не более 12%. При правильном способе хранения семена не теряют всхожесть в течение 6-9 месяцев после уборки. Для создания питомников первичного семеноводства на богаре требует порядка 700 000-850 000 сум/га (в пределах 100 долл.США/га).
Природная/социальная среда: Особенностью богарных условий на территории применения технологии является низкая обеспеченность осадками и подверженность почв водной и ветровой эрозии. Для повышения продуктивности богары в настоящее время расширяются площади под засухоустойчивыми видами культур, такими, как софлор. Поиск альтернативных решений и поддержка местного сообщества, основное занятие которого богарное земледелие и скотоводство, имеет первостепенное значение для повышения уровня жизни и благосостояния. Создание посевов из многолетних пустынных кормовых растений для кормопроизводства обеспечивает поддержку скотоводов и земледельцев. Технология предоставляет экологические выгоды, содействует смягчению воздействия изменения климата путем секвестрации СО2 в биомассе растений и почве (до 480 кг/га) и способствует общему оздоровлению окружающей среды.

2.3 รูปภาพของเทคโนโลยี

2.5 ประเทศภูมิภาค หรือสถานที่ตั้งที่เทคโนโลยีได้นำไปใช้และได้รับการครอบคลุมโดยการประเมินนี้

ประเทศ:

อุซเบกิสถาน

ภูมิภาค/รัฐ/จังหวัด:

Камашинский район, Кашкадарьинская область

ข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมของสถานที่ตั้ง :

г. Камаши

ระบุการกระจายตัวของเทคโนโลยี:
 • ใช้ ณ จุดที่เฉพาะเจาะจงหรือเน้นไปยังบริเวณพื้นที่ขนาดเล็ก
แสดงความคิดเห็น:

эксперимент и адаптация технологии выполняется на деградированных землях богарной зоны площадью 1 гектар

2.6 วันที่การดำเนินการ

ระบุปีที่ใช้:

2015

ถ้าไม่รู้ปีที่แน่นอน ให้ระบุวันที่โดยประมาณ:
 • น้อยกว่า 10 ปี (ไม่นานนี้)

2.7 คำแนะนำของเทคโนโลยี

ให้ระบุว่าเทคโนโลยีถูกแนะนำเข้ามาอย่างไร:
 • ทางโครงการหรือจากภายนอก
ความคิดเห็น (ประเภทของโครงการ เป็นต้น) :

Эксперименты и исследования проведены учеными Узбекистана 30 лет назад. Внедрена технология в рамках Проекта ГЭФ/ФАО/ВОКАТ «Поддержка решений для продвижения и распространения устойчивого управления земельными ресурсами (DS-SLM) (2016-2018)

3. การจัดประเภทของเทคโนโลยี SLM

3.1 วัตถุประสงค์หลักของเทคโนโลยี

 • ปรับปรุงการผลิตให้ดีขึ้น
 • ลด ป้องกัน ฟื้นฟู การเสื่อมโทรมของที่ดิน
 • รักษาสภาพหรือปรับปรุงความหลากหลายทางชีวภาพ
 • ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก สภาพภูมิอากาศที่รุนแรงและผลกระทบ
 • ชะลอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกและผลกระทบ
 • สร้างผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจที่เป็นประโยชน์
 • Создание базы кормопроизводства и гарантированных кормовых запасов для домашнего скота с целью повышения продуктивности скота и снижения нагрузки на пастбища

3.2 ประเภทของการใช้ที่ดินในปัจจุบันที่ได้นำเทคโนโลยีไปใช้

ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

Extensive grazing:
 • กึ่งโนแมนดิซึ่มหรือแพสโตแรลลิซึ่ม (Semi-nomadism/pastoralism)
 • Полукочевое/ отгонное животноводство, Поголовье скота на единицу площади (если применимо): 2 головы на 1 гектар
 • Мелкий и крупный рогатый скот - шерсть, мясо, молоко
แสดงความคิดเห็น:

Сельхозполя (пахотные угодья) и плантации: деградированные земли богарной зоны, на которых прежде возделывались зерновые

3.4 การใช้น้ำ

การใช้น้ำของที่ดินที่มีการใช้เทคโนโลยีอยู่:
 • จากน้ำฝน
แสดงความคิดเห็น:

Число урожаев за год:

2

Поясните:

2 укоса кормовых культур (весной и осенью)

3.5 กลุ่ม SLM ที่ตรงกับเทคโนโลยีนี้

 • การจัดการปลูกพืชร่วมกับปศุสัตว์
 • การปรับปรุงดิน / พืชคลุมดิน

3.6 มาตรการ SLM ที่ประกอบกันเป็นเทคโนโลยี

มาตรการจัดการพืช

มาตรการจัดการพืช

 • A1: พืช/สิ่งปกคลุมดิน
มาตรการอนุรักษ์ด้วยวิธีพืช

มาตรการอนุรักษ์ด้วยวิธีพืช

 • V2: หญ้าและไม้ยืนต้น
มาตรการอนุรักษ์ด้วยการจัดการ

มาตรการอนุรักษ์ด้วยการจัดการ

 • M1: การเปลี่ยนรูปแบบของการใช้ประโยชน์ที่ดิน

3.7 รูปแบบหลักของการเสื่อมโทรมของที่ดินที่ได้รับการแก้ไขโดยเทคโนโลยี

การกัดกร่อนของดินโดยน้ำ

การกัดกร่อนของดินโดยน้ำ

 • Wt (Loss of topsoil): การสูญเสียดินชั้นบนหรือการกัดกร่อนที่ผิวดิน
การกัดกร่อนของดินโดยลม

การกัดกร่อนของดินโดยลม

 • Et (Loss of topsoil): การสูญเสียดินชั้นบน
การเสื่อมโทรมของดินทางด้านชีวภาพ

การเสื่อมโทรมของดินทางด้านชีวภาพ

 • Bc (Reduction of vegetation cover): การลดลงของจำนวนพืชที่ปกคลุมดิน
แสดงความคิดเห็น:

Природные причины деградации: необеспеченность осадками богарной зоны земледелия, ветровая и водная эрозия на склонах;
антропогенная: отсутствие полезащитных лесополос, несоответствующая агротехника обработки почвы, не применяются различные приемы и способы, снижающие испарение с поверхности почвы и повышающие влагонакопление, недостаточное разнообразие засухоустойчивых сортов и видов культурных растений и др.

3.8 การป้องกัน การลดลง หรือการฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของที่ดิน

ระบุเป้าหมายของเทคโนโลยีกับความเสื่อมโทรมของที่ดิน:
 • ลดความเสื่อมโทรมของดิน
 • ฟื้นฟูบำบัดที่ดินที่เสื่อมโทรมลงอย่างมาก
แสดงความคิดเห็น:

Повышение продуктивности земель, за счет интенсивных культур и включения в травостой бобовых трав, повышение биоразнообразия

4. ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค กิจกรรมการนำไปปฏิบัติใช้ ปัจจัยนำเข้า และค่าใช้จ่าย

4.1 แบบแปลนทางเทคนิคของเทคโนโลยี

ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค (แบบแปลนทางเทคนิคของเทคโนโลยี):

Посев пустынных засухоустойчивых растений на участке выполняется полосами шириной 5 м с чередованием различных видов. сев проводят нормой 12-15 кг/га, заделка семян осуществляется боронованием или малованием на глубину 0,5-2 см. Такая схема сева обеспечивает биологическое разнообразие и оптимальную плотность растительного покрова.

ผู้เขียน:

T. Mukimov

4.2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการคำนวณปัจจัยนำเข้าและค่าใช้จ่าย

ให้ระบุว่าค่าใช้จ่ายและปัจจัยนำเข้าได้รับการคำนวณอย่างไร:
 • ต่อพื้นที่ที่ใช้เทคโนโลยี
ระบุขนาดและหน่วยพื้นที่:

1 гектар

ระบุสกุลเงินที่ใช้คำนวณค่าใช้จ่าย:
 • USD
If relevant, indicate exchange rate from USD to local currency (e.g. 1 USD = 79.9 Brazilian Real): 1 USD =:

4150.0

ระบุค่าเฉลี่ยของค่าจ้างในการจ้างแรงงานต่อวัน:

4, 75 долл. США

4.3 กิจกรรมเพื่อการจัดตั้ง

กิจกรรม Timing (season)
1. Планировка, вспашка, малование, боронование Зима- весна
2. Посев Декабрь-февраль
3. Уход за посевами Апрель-май
4. Укосы Май-октябрь
5. Охрана участка в течении вегетации
แสดงความคิดเห็น:

Мероприятия по запуску технологии включают обычную агротехнику сева культур с соблюдением особенностей (глубина заделки, нормы высева семян и др.)

4.4 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าที่จำเป็นสำหรับการจัดตั้ง

ปัจจัยนำเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อปัจจัยนำเข้า %ของค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ที่ดิน
แรงงาน Труд рабочего по посадке долл. США/га 1.0 60.0 60.0
อุปกรณ์ Использование механизации при севе долл. США/га 1.0 21.0 21.0
วัสดุด้านพืช Семена пустынных растений долл. США/га 1.0 40.0 40.0
วัสดุสำหรับก่อสร้าง Огораживание участка долл. США/га 1.0 200.0 200.0
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการจัดตั้งเทคโนโลยี 321.0
Total costs for establishment of the Technology in USD 0.08
ถ้าผู้ใช้ที่ดินรับภาระน้อยกว่า 100% ของค่าใช้จ่าย ให้ระบุว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที่เหลือ:

проектом

4.5 การบำรุงรักษาสภาพหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำ

กิจกรรม ช่วงระยะเวลา/ความถี่
1. Уход за посевами вегетация
2. Укосы 2- раза в период цветения и плодоношения
3. Охрана участка в течение вегетации

4.6 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าและกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำที่ต้องการการบำรุงรักษา (ต่อปี)

ปัจจัยนำเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อปัจจัยนำเข้า %ของค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ที่ดิน
แรงงาน Труд рабочего по уходу за посевами долл. США/га 1.0 60.0 60.0 100.0
วัสดุด้านพืช Укосы долл. США/га 1.0 40.0 40.0 100.0
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการบำรุงรักษาสภาพเทคโนโลยี 100.0
Total costs for maintenance of the Technology in USD 0.02
If you are unable to break down the costs in the table above, give an estimation of the total costs of maintaining the Technology:

100.0

4.7 ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่าย

ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายต่างๆ:

Наибольшие затраты в первый год реализации технологии относятся к закупке семян и огораживанию участка от потравли скотом

5. สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและของมนุษย์

5.1 ภูมิอากาศ

ฝนประจำปี
 • < 250 ม.ม.
 • 251-500 ม.ม.
 • 501-750 ม.ม.
 • 751-1,000 ม.ม.
 • 1,001-1,500 ม.ม.
 • 1,501-2,000 ม.ม.
 • 2,001-3,000 ม.ม.
 • 3,001-4,000 ม.ม.
 • > 4,000 ม.ม.
ระบุปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี (ถ้ารู้) :หน่วย ม.ม.

120.00

ข้อมูลจำเพาะ/ความคิดเห็นเรื่องปริมาณน้ำฝน:

сумма осадков, 90% осадков приходится на октябрь-май

ระบุชื่อของสถานีตรวดวัดอากาศที่ใช้อ้างอิงคือ:

Камаши

เขตภูมิอากาศเกษตร
 • กึ่งแห้งแล้ง

Продолжительность вегетационного периода естественной растительности составляет 90-100 дней

5.2 สภาพภูมิประเทศ

ค่าเฉลี่ยความลาดชัน:
 • ราบเรียบ (0-2%)
 • ลาดที่ไม่ชัน (3-5%)
 • ปานกลาง (6-10%)
 • เป็นลูกคลื่น (11-15%)
 • เป็นเนิน (16-30%)
 • ชัน (31-60%)
 • ชันมาก (>60%)
ธรณีสัณฐาน:
 • ที่ราบสูง/ที่ราบ
 • สันเขา
 • ไหล่เขา
 • ไหล่เนินเขา
 • ตีนเนิน
 • หุบเขา
ระดับความสูง:
 • 0-100 เมตร
 • 101-500 เมตร
 • 501-1,000 เมตร
 • 1,001-1,500 เมตร
 • 1,501-2,000 เมตร
 • 2,001-2,500 เมตร
 • 2,501-3,000 เมตร
 • 3,001-4,000 เมตร
 • > 4,000 เมตร
ให้ระบุถ้าเทคโนโลยีได้ถูกนำไปใช้:
 • ไม่เกี่ยวข้อง

5.3 ดิน

ค่าเฉลี่ยความลึกของดิน:
 • ตื้นมาก (0-20 ซ.ม.)
 • ตื้น (21-50 ซ.ม.)
 • ลึกปานกลาง (51-80 ซ.ม.)
 • ลึก (81-120 ซ.ม.)
 • ลึกมาก (>120 ซ.ม.)
เนื้อดิน (ดินชั้นบน):
 • ปานกลาง (ดินร่วน ทรายแป้ง)
เนื้อดินล่าง (> 20 ซ.ม.ต่ำจากผิวดิน):
 • ละเอียด/หนัก (ดินเหนียว)
อินทรียวัตถุในดิน:
 • ต่ำ (<1%)

5.4 ความเป็นประโยชน์และคุณภาพของน้ำ

ระดับน้ำใต้ดิน:

5-50 เมตร

น้ำไหลบ่าที่ผิวดิน:

ไม่ดีหรือไม่มีเลย

คุณภาพน้ำ (ที่ยังไม่ได้บำบัด):

เป็นน้ำเพื่อการดื่มที่ดี

ความเค็มของน้ำเป็นปัญหาหรือไม่:

ไม่ใช่

กำลังเกิดน้ำท่วมในพื้นที่หรือไม่:

ไม่ใช่

ความคิดเห็นและข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมเรื่องคุณภาพและปริมาณน้ำ:

Кормовые культуры выращиваются без орошения

5.5 ความหลากหลายทางชีวภาพ

ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์:
 • ต่ำ
ความหลากหลายของแหล่งที่อยู่:
 • ต่ำ
ความคิดเห็นและข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมของความหลากหลายทางชีวภาพ:

Растительность богары представлена в основном культурными растениями (оз.пшеница, софлор). После уборки поверхность земли пересыхает и остается без растительности вследствие отсутствия осадков

5.6 ลักษณะของผู้ใช้ที่ดินที่นำเทคโนโลยีไปปฏิบัติใช้

อยู่กับที่หรือเร่ร่อน:
 • อยู่กับที่
แนวทางการตลาดของระบบการผลิต:
 • mixed (subsistence/ commercial)
รายได้ที่มาจากนอกฟาร์ม:
 • > 50% ของรายได้ทั้งหมด
ระดับของความมั่งคั่งโดยเปรียบเทียบ:
 • พอมีพอกิน
เป็นรายบุคคล/ครัวเรือน:
 • สหกรณ์
ระดับของการใช้เครื่องจักรกล:
 • การใช้เครื่องจักรหรือเครื่องยนต์
เพศ:
 • ชาย
อายุของผู้ใช้ที่ดิน:
 • วัยกลางคน

5.7 Average area of land used by land users applying the Technology

 • < 0.5 เฮกตาร์
 • 0.5-1 เฮกตาร์
 • 1-2 เฮกตาร์
 • 2-5 เฮกตาร์
 • 5-15 เฮกตาร์
 • 15-50 เฮกตาร์
 • 50-100 เฮกตาร์
 • 100-500 เฮกตาร์
 • 500-1,000 เฮกตาร์
 • 1,000-10,000 เฮกตาร์
 • >10,000 เฮกตาร์
พิจารณาว่าเป็นขนาดเล็ก กลาง หรือขนาดใหญ่ (ซึ่งอ้างอิงถึงบริบทระดับท้องถิ่น):
 • ขนาดกลาง

5.8 กรรมสิทธิ์ในที่ดิน สิทธิในการใช้ที่ดินและสิทธิในการใช้น้ำ

กรรมสิทธิ์ในที่ดิน:
 • รัฐ
 • รายบุคคล ได้รับสิทธิครอบครอง
สิทธิในการใช้ที่ดิน:
 • เช่า
สิทธิในการใช้น้ำ:
 • รายบุคคล
 • Вода для питья в основном привозная из-за отсутствия поверхностных источников и глубокого залегания подземных вод. Оросительная вода отсутствует

5.9 การเข้าถึงบริการและโครงสร้างพื้นฐาน

สุขภาพ:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
การศึกษา:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
การจ้างงาน (เช่น ภายนอกฟาร์ม):
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ตลาด:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
พลังงาน:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ถนนและการขนส่ง:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
น้ำดื่มและการสุขาภิบาล:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
บริการด้านการเงิน:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี

6. ผลกระทบและสรุปคำบอกกล่าว

6.1 ผลกระทบในพื้นที่ดำเนินการ (On-site) จากการใช้เทคโนโลยี

ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

การผลิต

การผลิตพืชที่ใช้เลี้ยงปศุสัตว์

ลดลง
เพิ่มขึ้น

คุณภาพพืชที่ใช้เลี้ยงปศุสัตว์

ลดลง
เพิ่มขึ้น
รายได้และค่าใช้จ่าย

ค่าใช่จ่ายของปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

เพิ่มขึ้น
ลดลง

รายได้จากฟาร์ม

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

2,5 млн. сум чистого дохода

ภาระงาน

เพิ่มขึ้น
ลดลง

ผลกระทบด้านนิเวศวิทยา

ดิน

การสะสมของดิน

ลดลง
เพิ่มขึ้น
ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์

การปกคลุมด้วยพืช

ลดลง
เพิ่มขึ้น

มวลชีวภาพ/เหนือดินชั้น C

ลดลง
เพิ่มขึ้น

ความหลากหลายทางชีวภาพของพืช

ลดลง
เพิ่มขึ้น
ลดความเสี่ยงของภัยพิบัติ

ผลกระทบจากภัยแล้ง

เพิ่มขึ้น
ลดลง

ภูมิอากาศจุลภาค

แย่ลง
ปรับปรุงดีขึ้น

6.2 ผลกระทบนอกพื้นที่ดำเนินการ (Off-site) จากการใช้เทคโนโลยี

ผลกระทบของก๊าซเรือนกระจก

เพิ่มขึ้น
ลดลง
Specify assessment of off-site impacts (measurements):

Технология не оказывает отрицательного влияния на окружающую среду, некоторые виды бобовых улучшают почву, увеличивается биоразнообразие, за счет полночленности созданного ярусного фитоценоза (кустарники, полукустарники, травы) и развития под покровом травянистой растительности.

6.3 การเผชิญและความตอบสนองของเทคโนโลยีต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป และสภาพรุนแรงของภูมิอากาศ / ภัยพิบัติ (ที่รับรู้ได้โดยผู้ใช้ที่ดิน)

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป
ฤดู increase or decrease เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
อุณหภูมิประจำปี เพิ่มขึ้น ดีมาก
อุณหภูมิตามฤดูกาล ฤดูร้อน เพิ่มขึ้น ดี
ฝนประจำปี ลดลง ดี
ฝนตามฤดู ฤดูใบไม้ผลิ ลดลง ดี
ฝนตามฤดู ฤดูร้อน ลดลง ดี

สภาพรุนแรงของภูมิอากาศ (ภัยพิบัติ)

ภัยพิบัติจากสภาพภูมิอากาศ
เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
คลื่นความร้อน ดี
ภัยจากฝนแล้ง ดี

ผลลัพธ์ตามมาที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศอื่น ๆ

ผลลัพธ์ตามมาที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศอื่น ๆ
เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
ช่วงการปลูกพืชที่ขยายออกไป ดีมาก

6.4 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ที่ได้รับ

ผลประโยชน์ที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งเป็นอย่างไร (จากมุมมองของผู้ใช้ที่ดิน)
ผลตอบแทนระยะสั้น:

ด้านบวกเล็กน้อย

ผลตอบแทนระยะยาว:

ด้านบวก

ผลประโยชน์ที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือต้นทุนที่เกิดขึ้นซ้ำอีก เป็นอย่างไร (จากมุมมองของผู้ใช้ที่ดิน)
ผลตอบแทนระยะสั้น:

ด้านบวกเล็กน้อย

ผลตอบแทนระยะยาว:

ด้านบวก

แสดงความคิดเห็น:

Краткосрочные положительные выгоды: Повышение урожайности и обеспечение полноценным гарантированным кормом скота в осенне-зимний период. Долгосрочные положительные выгоды: сохранение и повышение биоразнообразия , снижение нагрузки на пастбища

6.5 การปรับตัวของเทคโนโลยี

 • 11-50%
Of all those who have adopted the Technology, how many did so spontaneously, i.e. without receiving any material incentives/ payments?
 • 11-50%

6.6 การปรับตัว

เทคโนโลยีได้รับการปรับเปลี่ยนเมื่อเร็วๆนี้ เพื่อให้ปรับตัวเข้ากับสภาพที่กำลังเปลี่ยนแปลงหรือไม่:

ไม่ใช่

6.7 จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสของเทคโนโลยี

จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน
Получение дополнительного корма для скота
Дополнительный источник дохода
Низкий уровень вложений в технологию
จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก
Не требует специальных вложений во внедрение технологии
Быстрое получение доходов; с каждого гектара на третий год до 2,5 млн. сум чистого дохода, на 4 год до 3,5 млн. сум за счет реализации семян и использования сена

6.8 จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงของเทคโนโลยีและวิธีการแก้ไข

จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน มีวิธีการแก้ไขได้อย่างไร
Отсутствие широкой информации о возможности применения технологии пропаганда
Отсутствие семенного материала пустынных трав
จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก มีวิธีการแก้ไขได้อย่างไร
В условиях богары низкая всхожесть семян пустынных трав (гарантированные всходы можно получать 1 раз в 3-4 года) Использование рекомендаций и новых технологий посева

7. การอ้างอิงและการเชื่อมต่อ

7.1 วิธีการและแหล่งข้อมูล

 • ไปเยี่ยมชมภาคสนาม การสำรวจพื้นที่ภาคสนาม

Сентябрь, 2015-2017

 • การสัมภาษณ์กับผู้ใช้ที่ดิน

опрошено 6 чел

 • การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้าน SLM หรือผู้ชำนาญ

3 чел

 • การเก็บรวบรวมมาจากรายงานและเอกสารที่มีอยู่

Отчетов и технологий ИКАРДА, ИКБА, НИИКЭП, GIZ

วันที่เก็บรวบรวมข้อมูล(ภาคสนาม) :

21/11/2016

7.2 การอ้างอิงถึงสิ่งตีพิมพ์

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Мукимов Т. и др. Современное состояние предгорных пастбищ Фаришского района и участие местного населения в их использовании и восстановлении. 2013

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Сборник научно-практической конференции. Ташкент

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Хамзина Т.И. и др. ПРАКТИКИ И ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОРОШАЕМЫХ И БОГАРНЫХ ЗЕМЕЛЬ, ПОДВЕРЖЕННЫХ ЗАСОЛЕНИЮ И ЗАСУХЕ 2017

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Сборник научно-практической конференции. Ташкент

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Mukimov T/ Uzbekistan -- Rangelands and Pasturelands: Problems and Prospects 2017

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Adelaide, Australia, NOVA

โมดูล