เทคโนโลยี

L’enherbement spontané des vignobles dans une zone montagneuse sèche [สวิตเซอร์แลนด์]

 • ผู้สร้างสรรค์:
 • การอัพเดท:
 • ผู้รวบรวม:
 • ผู้เรียบเรียง:
 • ผู้ตรวจสอบ: ,

Vineyard with natural grass cover in an arid alpine zone (English)

technologies_1136 - สวิตเซอร์แลนด์

สมบูรณ์: 69%

1. ข้อมูลทั่วไป

1.2 รายละเอียดที่ติดต่อได้ของผู้รวบรวมและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการประเมินและการจัดเตรียมทำเอกสารของเทคโนโลยี

วิทยากรหลัก

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:
ผู้ใช้ที่ดิน:

ชื่อของโครงการซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินเทคโนโลยี (ถ้าเกี่ยวข้อง)
Preventing and Remediating degradation of soils in Europe through Land Care (EU-RECARE )
ชื่อขององค์กรซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินเทคโนโลยี (ถ้าเกี่ยวข้อง)
CDE Centre for Development and Environment (CDE Centre for Development and Environment) - สวิตเซอร์แลนด์

1.3 เงื่อนไขการใช้ข้อมูลที่ได้บันทึกผ่านทาง WOCAT

ผู้รวบรวมและวิทยากรหลักยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่ถูกบันทึกผ่านทาง WOCAT:

ใช่

2. การอธิบายลักษณะของเทคโนโลยี SLM

2.1 การอธิบายแบบสั้น ๆ ของเทคโนโลยี

คำจำกัดความของเทคโนโลยี:

Mise en place d'enherbement spontané des vignobles afin de réduire l’utilisation d'herbicides et d’augmenter la biodiversité

2.2 การอธิบายแบบละเอียดของเทคโนโลยี

คำอธิบาย:

On laisse un enherbement spontané se développer dans le vignoble. Cette pratique ne devrait être appliquée que lorsque les vignes ont au moins 4-5 ans, car, si cela est réalisé plus tôt, la compétition pour l'eau peut affecter la croissance des jeunes vignes. Au cours des premières années, certaines mauvaises herbes sont enlevées manuellement ou par l'application locale et ciblée d'herbicides. Une fois qu’une couverture herbacée diversifiée s'est développée, les herbicides ne sont plus utilisés dans les vignes. Il n’y a pas de paillage additionnel, cependant toutes les feuilles et branches tombées des vignes sont laissées dans la parcelle pour qu'elles se décomposent et reconstitutent la matière organique du sol. En plus, les peaux de raisins restantes après le pressage sont répandue dans la parcelle comme engrais biologique. En ce qui concerne les engrais inorganiques, du potassium et du magnésium sont régulièrement appliqués sur les vignes. Dans certains cas, de l'azote doit également être appliquée à cause de la concurrence pour l'azote entre la vigne et la couche herbacée, mais ceci est à éviter si possible. La qualité du vin peut être affectée par une insuffisance en azote étant donné qu'elle est nécessaire au processus de fermentation. L’irrigation par un système de sprinkler installé dans la parcelle est utilisée uniquement durant la mise en place des jeunes vignes. Plus tard, l’irrigation est plus utilisée.

Purpose of the Technology: Le but principal de cette technologie est de réduire l’utilisation d'herbicides, d’améliorer la structure du sol et de favoriser l'augmentations de la biodiversité. Un effet positif sur la réduction du taux d'évaporation n’a pas pu être confirmé par l'exploitant car, d'après lui, la concurrence pour l’eau du sol entre les herbes et les vignes est élevée. Du point de vue des chercheurs, les racines plus longues des vignes comparées à celles de l'herbe devraient permettre aux vignes de prélever de l’eau stockée dans des couches plus profondes et donc la couverture herbacée devrait au moins avoir un effet favorable sur l'humidité du sol. Comme l’érosion du sol n’est pas un problème important dans cette région, contrairement à d’autres régions produisant du vin en Suisse, la stabilisation du sol n’est pas un objectif majeur de cette technologie. Néanmoins, l'enherbement contribue naturellement à la stabilisation du sol ce qui pourrait encore avoir un effet positif en cas de fortes pluies.

Establishment / maintenance activities and inputs: Le choix de la parcelle sur laquelle l'enherbement doit être établi nécessite une très bonne connaissance de son état, car, pour un sol très sec, il y aura une concurrence accrue pour l'eau. La mise en place est assez simple étant donné que le développement de la couverture herbacée est complètement naturel, sans aucune semence ajoutée par l'exploitant. Uniquement au cours des premières années de mise en place, si nécessaire, quelques herbicides de contact sont appliqués localement pour éviter des espèces invasives très communes, tel que le Dent-de-lion (Taraxacum officinale), de se propager et d'empêcher le développement d'espèces plus rares. En terme d'entretien, l'enherbement doit être fauché. La fréquence de coupe dépend des conditions météorologiques mais généralement elle est effectuée toutes les 4-6 semaines. La coupe est alternée entre les rangées pour qu'il y ait toujours une couverture bien-développée sur au moins une partie du vignoble et afin de conserver des semences pour la reproduction au sein du système. Le fauchage est mécanisé avec des machines spécialisées pouvant s'insérer entre les rangées de vigne. En raison de la nécessité de faucher, cette technologie demande plus de travail que le système couramment utilisé pour la culture des vignes (application d'herbicides).

Natural / human environment: Le hameau de Valençon est situé sur la rive droite du fleuve du Rhône, dans la partie centrale du Canton de Valais au Sud-Ouest de la Suisse. Le vignoble est situé sur un versant sud à environ 700 m d’altitude. Le climat dans la vallée de Rhône est le plus sec de toute la Suisse avec seulement 500 mm de précipitations annuelles. A cause de l'augmentation des besoins en main d'oeuvre, le vigneron reporte l'augmentation des investissements sur le prix des bouteilles de vin. Ceci est possible car la totalité des processus de transformation, y compris la vente, a lieu sur place. Ses clients, principalement privés, sont prêts à payer un prix plus élevé pour une production intégrée utilisant moins d'herbicides. Bien que le vigneron interrogé connaisse environ 10 autres viticulteurs qui ont appliqué la technologie, la diffusion de cette pratique est limitée par la topographie difficile qui ne permet pas l’utilisation de machines dans tous les cas.

2.3 รูปภาพของเทคโนโลยี

คำอธิบายภาพ:

jj

2.5 ประเทศภูมิภาค หรือสถานที่ตั้งที่เทคโนโลยีได้นำไปใช้และได้รับการครอบคลุมโดยการประเมินนี้

ประเทศ:

สวิตเซอร์แลนด์

ภูมิภาค/รัฐ/จังหวัด:

Valais

ข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมของสถานที่ตั้ง :

Valençon (Chermignon)

2.6 วันที่การดำเนินการ

ถ้าไม่รู้ปีที่แน่นอน ให้ระบุวันที่โดยประมาณ:
 • 10-50 ปี

2.7 คำแนะนำของเทคโนโลยี

ให้ระบุว่าเทคโนโลยีถูกแนะนำเข้ามาอย่างไร:
 • ด้วยการริเริ่มของผู้ใช้ที่ดินเอง
ความคิดเห็น (ประเภทของโครงการ เป็นต้น) :

A travers la recherche: c'était un sujet qui a émergé et qui était beaucoup discuté dans la communauté de viticulteurs. Le viticulteur a jouit d'une éducation académique dans la discipline de viticulture.

3. การจัดประเภทของเทคโนโลยี SLM

3.2 ประเภทของการใช้ที่ดินในปัจจุบันที่ได้นำเทคโนโลยีไปใช้

พื้นที่ปลูกพืช

พื้นที่ปลูกพืช

 • การปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม
Tree and shrub cropping - Specify crops:
 • grapes
จำนวนของฤดูเพาะปลูกต่อปี:
 • 1
ระบุ:

Longest growing period in days: 170Longest growing period from month to month: mai à octobre

แสดงความคิดเห็น:

Major land use problems (compiler’s opinion): pénurie d'eau, zone semi-aride, pentes raides, les sols ont une relativement faible capacité de retention d'eau, utilisation de pesticides

Major land use problems (land users’ perception): mécanisation difficile à cause de la topographie, diminution de la biodiversité végétale, utilisation de pesticides

3.4 การใช้น้ำ

การใช้น้ำของที่ดินที่มีการใช้เทคโนโลยีอยู่:
 • จากน้ำฝน

3.6 มาตรการ SLM ที่ประกอบกันเป็นเทคโนโลยี

มาตรการจัดการพืช

มาตรการจัดการพืช

 • A1: พืช/สิ่งปกคลุมดิน
มาตรการอนุรักษ์ด้วยวิธีพืช

มาตรการอนุรักษ์ด้วยวิธีพืช

 • V5: อื่นๆ
มาตรการอนุรักษ์ด้วยการจัดการ

มาตรการอนุรักษ์ด้วยการจัดการ

 • M7: อื่นๆ

3.7 รูปแบบหลักของการเสื่อมโทรมของที่ดินที่ได้รับการแก้ไขโดยเทคโนโลยี

การกัดกร่อนของดินโดยน้ำ

การกัดกร่อนของดินโดยน้ำ

 • Wt (Loss of topsoil): การสูญเสียดินชั้นบนหรือการกัดกร่อนที่ผิวดิน
การเสื่อมโทรมของดินทางด้านเคมี

การเสื่อมโทรมของดินทางด้านเคมี

 • Cn (Fertility decline): ความอุดมสมบูรณ์และปริมาณอินทรียวัตถุในดินถูกทำให้ลดลงไป (ไม่ได้เกิดจากสาเหตุการกัดกร่อน)
 • Cp (Soil pollution): มลพิษในดิน
การเสื่อมโทรมของดินทางด้านชีวภาพ

การเสื่อมโทรมของดินทางด้านชีวภาพ

 • Bs (Quality and species composition): องค์ประกอบหรือความหลากหลายทางคุณภาพและชนิดพันธุ์ลดลง
การเสื่อมโทรมของน้ำ

การเสื่อมโทรมของน้ำ

 • Ha (Aridification): การเกิดความแห้งแล้ง
 • Hq (Decline of groundwater quality): การลดลงของคุณภาพน้ำบาดาล

3.8 การป้องกัน การลดลง หรือการฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของที่ดิน

ระบุเป้าหมายของเทคโนโลยีกับความเสื่อมโทรมของที่ดิน:
 • ลดความเสื่อมโทรมของดิน
 • ฟื้นฟูบำบัดที่ดินที่เสื่อมโทรมลงอย่างมาก

4. ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค กิจกรรมการนำไปปฏิบัติใช้ ปัจจัยนำเข้า และค่าใช้จ่าย

4.2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการคำนวณปัจจัยนำเข้าและค่าใช้จ่าย

อื่นๆ หรือสกุลเงินประจำชาติ (ระบุ):

Francs Suisses

If relevant, indicate exchange rate from USD to local currency (e.g. 1 USD = 79.9 Brazilian Real): 1 USD =:

0.95

4.3 กิจกรรมเพื่อการจัดตั้ง

กิจกรรม Timing (season)
1. Développement naturel de la couverture herbaceuse

4.4 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าที่จำเป็นสำหรับการจัดตั้ง

ปัจจัยนำเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อปัจจัยนำเข้า %ของค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ที่ดิน
แรงงาน développement naturel de la couverture herbaceuse 100.0

4.5 การบำรุงรักษาสภาพหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำ

กิจกรรม ช่วงระยะเวลา/ความถี่
1. coupe de l'enherbement 4-6 fois / an
2. ôter les mauvaises herbes 1 fois / an

4.6 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าและกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำที่ต้องการการบำรุงรักษา (ต่อปี)

ปัจจัยนำเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อปัจจัยนำเข้า %ของค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ที่ดิน
แรงงาน coupe de l'enherbement hommes/jours 10.0 400.0 4000.0 100.0
แรงงาน ôter les mauvaises herbes 100.0
อุปกรณ์ Outils None 1.0 1000.0 1000.0 100.0
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการบำรุงรักษาสภาพเทคโนโลยี 5000.0
Total costs for maintenance of the Technology in USD 5263.16
แสดงความคิดเห็น:

Machinery/ tools: Tondeuse

4.7 ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่าย

ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายต่างๆ:

Coûts du travail pour la coupe de l'herbe. On estime le coût moyen à 300 CHF par jour.

5. สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและของมนุษย์

5.1 ภูมิอากาศ

ฝนประจำปี
 • < 250 ม.ม.
 • 251-500 ม.ม.
 • 501-750 ม.ม.
 • 751-1,000 ม.ม.
 • 1,001-1,500 ม.ม.
 • 1,501-2,000 ม.ม.
 • 2,001-3,000 ม.ม.
 • 3,001-4,000 ม.ม.
 • > 4,000 ม.ม.
เขตภูมิอากาศเกษตร
 • กึ่งแห้งแล้ง

Thermal climate class: temperate

5.2 สภาพภูมิประเทศ

ค่าเฉลี่ยความลาดชัน:
 • ราบเรียบ (0-2%)
 • ลาดที่ไม่ชัน (3-5%)
 • ปานกลาง (6-10%)
 • เป็นลูกคลื่น (11-15%)
 • เป็นเนิน (16-30%)
 • ชัน (31-60%)
 • ชันมาก (>60%)
ธรณีสัณฐาน:
 • ที่ราบสูง/ที่ราบ
 • สันเขา
 • ไหล่เขา
 • ไหล่เนินเขา
 • ตีนเนิน
 • หุบเขา
ระดับความสูง:
 • 0-100 เมตร
 • 101-500 เมตร
 • 501-1,000 เมตร
 • 1,001-1,500 เมตร
 • 1,501-2,000 เมตร
 • 2,001-2,500 เมตร
 • 2,501-3,000 เมตร
 • 3,001-4,000 เมตร
 • > 4,000 เมตร

5.3 ดิน

ค่าเฉลี่ยความลึกของดิน:
 • ตื้นมาก (0-20 ซ.ม.)
 • ตื้น (21-50 ซ.ม.)
 • ลึกปานกลาง (51-80 ซ.ม.)
 • ลึก (81-120 ซ.ม.)
 • ลึกมาก (>120 ซ.ม.)
เนื้อดิน (ดินชั้นบน):
 • ปานกลาง (ดินร่วน ทรายแป้ง)
อินทรียวัตถุในดิน:
 • ปานกลาง (1-3%)

5.4 ความเป็นประโยชน์และคุณภาพของน้ำ

ระดับน้ำใต้ดิน:

5-50 เมตร

น้ำไหลบ่าที่ผิวดิน:

ไม่ดีหรือไม่มีเลย

คุณภาพน้ำ (ที่ยังไม่ได้บำบัด):

เป็นน้ำเพื่อการดื่มที่ดี

5.5 ความหลากหลายทางชีวภาพ

ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์:
 • ปานกลาง

5.6 ลักษณะของผู้ใช้ที่ดินที่นำเทคโนโลยีไปปฏิบัติใช้

รายได้ที่มาจากนอกฟาร์ม:
 • 10-50% ของรายได้ทั้งหมด
ระดับของความมั่งคั่งโดยเปรียบเทียบ:
 • พอมีพอกิน
เป็นรายบุคคล/ครัวเรือน:
 • เป็นรายบุคคล/ครัวเรือน
ระดับของการใช้เครื่องจักรกล:
 • งานที่ใช้แรงกาย
 • การใช้เครื่องจักรหรือเครื่องยนต์
เพศ:
 • ชาย
ระบุลักษณะอื่นๆที่เกี่ยวข้องของผู้ใช้ที่ดิน:

Land users applying the Technology are mainly Leaders / privileged

Population density: < 10 persons/km2

30% of the land users are average wealthy and own 70% of the land.

Off-farm income specification: La principale source est la production de vin provenant du vignoble

Market orientation of production system: subsistence (self-supply), commercial/ market, commercial/ market

5.7 Average area of land used by land users applying the Technology

 • < 0.5 เฮกตาร์
 • 0.5-1 เฮกตาร์
 • 1-2 เฮกตาร์
 • 2-5 เฮกตาร์
 • 5-15 เฮกตาร์
 • 15-50 เฮกตาร์
 • 50-100 เฮกตาร์
 • 100-500 เฮกตาร์
 • 500-1,000 เฮกตาร์
 • 1,000-10,000 เฮกตาร์
 • >10,000 เฮกตาร์
พิจารณาว่าเป็นขนาดเล็ก กลาง หรือขนาดใหญ่ (ซึ่งอ้างอิงถึงบริบทระดับท้องถิ่น):
 • ขนาดกลาง

5.8 กรรมสิทธิ์ในที่ดิน สิทธิในการใช้ที่ดินและสิทธิในการใช้น้ำ

กรรมสิทธิ์ในที่ดิน:
 • รายบุคคล ได้รับสิทธิครอบครอง
สิทธิในการใช้ที่ดิน:
 • เช่า
 • รายบุคคล
สิทธิในการใช้น้ำ:
 • เกี่ยวกับชุมชน (ถูกจัดระเบียบ)

5.9 การเข้าถึงบริการและโครงสร้างพื้นฐาน

สุขภาพ:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
การศึกษา:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
การจ้างงาน (เช่น ภายนอกฟาร์ม):
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ตลาด:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
พลังงาน:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ถนนและการขนส่ง:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
น้ำดื่มและการสุขาภิบาล:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
บริการด้านการเงิน:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี

6. ผลกระทบและสรุปคำบอกกล่าว

6.1 ผลกระทบในพื้นที่ดำเนินการ (On-site) จากการใช้เทคโนโลยี

ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

การผลิต

การเสี่ยงต่อความล้มเหลวในการผลิต

เพิ่มขึ้น
ลดลง
รายได้และค่าใช้จ่าย

ค่าใช่จ่ายของปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

เพิ่มขึ้น
ลดลง

ภาระงาน

เพิ่มขึ้น
ลดลง
จำนวนก่อน SLM:

0%

หลังจาก SLM:

10-20%

ผลกระทบด้านสังคมวัฒนธรรมอื่น ๆ

สถานการณ์ด้านสุขภาพ

แย่ลง
ปรับปรุงดีขึ้น

โอกาสทางวัฒนธรรม

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น

การบรรเทาความขัดแย้ง

แย่ลง
ปรับปรุงดีขึ้น

ผลกระทบด้านนิเวศวิทยา

วัฐจักรน้ำหรือน้ำบ่า

การเก็บเกี่ยวหรือการกักเก็บน้ำ

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น
จำนวนก่อน SLM:

inconnu

หลังจาก SLM:

inconnu

การระเหย

เพิ่มขึ้น
ลดลง
จำนวนก่อน SLM:

inconnu

หลังจาก SLM:

inconnu

ดิน

ความชื้นในดิน

ลดลง
เพิ่มขึ้น
จำนวนก่อน SLM:

inconnu

หลังจาก SLM:

inconnu

สิ่งปกคลุมดิน

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น
จำนวนก่อน SLM:

0%

หลังจาก SLM:

60-80%

การสูญเสียดิน

เพิ่มขึ้น
ลดลง

การอัดแน่นของดิน

เพิ่มขึ้น
ลดลง
ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์

มวลชีวภาพ/เหนือดินชั้น C

ลดลง
เพิ่มขึ้น

ความหลากหลายทางชีวภาพของพืช

ลดลง
เพิ่มขึ้น

ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์

ลดลง
เพิ่มขึ้น

ชนิดพันธุ์ที่ให้ประโยชน์

ลดลง
เพิ่มขึ้น

ความหลากหลายของสัตว์

ลดลง
เพิ่มขึ้น

6.3 การเผชิญและความตอบสนองของเทคโนโลยีต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป และสภาพรุนแรงของภูมิอากาศ / ภัยพิบัติ (ที่รับรู้ได้โดยผู้ใช้ที่ดิน)

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป
ฤดู increase or decrease เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
อุณหภูมิประจำปี เพิ่มขึ้น ดี

สภาพรุนแรงของภูมิอากาศ (ภัยพิบัติ)

ภัยพิบัติทางอุตุนิยมวิทยา
เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
พายุฝนประจำท้องถิ่น ไม่ทราบ
พายุลมประจำท้องถิ่น ไม่ทราบ
ภัยพิบัติจากสภาพภูมิอากาศ
เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
ภัยจากฝนแล้ง ดี
ภัยพิบัติจากน้ำ
เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
น้ำท่วมตามปกติ (แม่น้ำ) ไม่ทราบ

ผลลัพธ์ตามมาที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศอื่น ๆ

ผลลัพธ์ตามมาที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศอื่น ๆ
เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
ช่วงการปลูกพืชที่ลดลงมา ดี

6.4 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ที่ได้รับ

ผลประโยชน์ที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งเป็นอย่างไร (จากมุมมองของผู้ใช้ที่ดิน)
ผลตอบแทนระยะสั้น:

เป็นกลางหรือสมดุล

ผลตอบแทนระยะยาว:

ด้านบวก

ผลประโยชน์ที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือต้นทุนที่เกิดขึ้นซ้ำอีก เป็นอย่างไร (จากมุมมองของผู้ใช้ที่ดิน)
ผลตอบแทนระยะสั้น:

เป็นกลางหรือสมดุล

ผลตอบแทนระยะยาว:

ด้านบวก

แสดงความคิดเห็น:

Cela prend du temps pour que la biodiversité se développe.

6.5 การปรับตัวของเทคโนโลยี

 • 11-50%
Of all those who have adopted the Technology, how many did so spontaneously, i.e. without receiving any material incentives/ payments?
 • 91-100%
แสดงความคิดเห็น:

100% of land user families have adopted the Technology without any external material support

Comments on spontaneous adoption: Le vigneron connait environ 10 autres viticulteurs dans les alentours qui utilisent cette technologie.

There is a moderate trend towards spontaneous adoption of the Technology

Comments on adoption trend: L'adoption va augmenter, néanmoins, la propagation de cette technologie est limitée par la topographie difficile qui ne permet pas la mécanisation dans tous les cas. C’est aussi une question de mentalité régionale. Pour certains viticulteurs, la pousse d'herbe dans les vignes donne une image d'un vignoble mal entretenu.

6.7 จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสของเทคโนโลยี

จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน
Une diminution de l'utilisation d'herbicides et donc contribution à la santé de l'écosystème.

How can they be sustained / enhanced? Augmenter les surfaces de vignobles avec enherbement.
Une structure du sol améliorée.
Une biodiversité des plantes et arthropodes augmentée.
จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก
Une technologie simple à utiliser comme aucun apport et connaissance spécifique n'est requis.

How can they be sustained / enhanced? Diffuser les connaissances et encourager les autres viticulteurs à appliquer cette technologie.
Un système de production plus durable pour les exploitants et la société dans son ensemble.

How can they be sustained / enhanced? Augmenter les surfaces de vignobles avec enherbement.
Une biodiversité supérieure.

How can they be sustained / enhanced? Aucune utilisation d'herbicides à l'avenir.
Une augmentation de la fertilité et de l'humidité du sol.

6.8 จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงของเทคโนโลยีและวิธีการแก้ไข

จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน มีวิธีการแก้ไขได้อย่างไร
Une augmentation de la concurrence entre l'herbe et les vignes peut conduire à diminution de la qualité du raisin. Le viticulteur doit avoir des très bonnes connaissances des conditions de la parcelle pour savoir où cette concurrence peut être supportée; sélectionner uniquement des espèces herbacées qui sont moins compétitives; appliquer seulement un enherbement partiel.
Les besoins de mécanisation, qui n’est pas réalisable sur toutes les parcelles à cause de la topographie. Appliquer uniquement l'enherbement sur les parcelles les plus plates qui permettent la mécanisation.
Un gel prolongé peut avoir un effet dévastateur sur le raisin. Ceci peut être un désavantage important, mais ce cas-là est uniquement un problème pour les vignobles dans les plaines, pas pour celles situées en pente. Couper l'enherbement aussi court que possible avant que cela gèle (toutefois le moment exact est difficile à anticiper)
จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก มีวิธีการแก้ไขได้อย่างไร
Un gel prolongé peut avoir un effet dévastateur sur le raisin ce qui peut être un désavantage important. Dans ce cas, c'est uniquement un problème pour les vignobles dans les plaines, pas pour celles situées en pente. Couper l'enherbement aussi court que possible avant que cela gèle (toutefois le moment exact est difficile à anticiper)

7. การอ้างอิงและการเชื่อมต่อ

7.1 วิธีการและแหล่งข้อมูล

โมดูล