เทคโนโลยี

Полив по укороченным бороздам и регламентированное использование минеральных удобрений [อุซเบกิสถาน]

 • ผู้สร้างสรรค์:
 • การอัพเดท:
 • ผู้รวบรวม:
 • ผู้เรียบเรียง:
 • ผู้ตรวจสอบ:

Киска Огарикли сугориш (на Узбекском языке)

technologies_1189 - อุซเบกิสถาน

สมบูรณ์: 73%

1. ข้อมูลทั่วไป

1.3 เงื่อนไขการใช้ข้อมูลที่ได้บันทึกผ่านทาง WOCAT

ผู้รวบรวมและวิทยากรหลักยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่ถูกบันทึกผ่านทาง WOCAT:

ใช่

2. การอธิบายลักษณะของเทคโนโลยี SLM

2.1 การอธิบายแบบสั้น ๆ ของเทคโนโลยี

คำจำกัดความของเทคโนโลยี:

Ресурсосберегающая технология орошения пропашных сельхозкультур по укороченным бороздам, способствующая значительной экономии оросительной воды и эффективности использования минеральных удобрений на орошаемых землях.

2.2 การอธิบายแบบละเอียดของเทคโนโลยี

คำอธิบาย:

Данная технология представляет собой наилегчайший и малозатратный способ орошения при нормированном использовании минеральных удобрений, который cпособствует повышению эффективности использования воды и земли и рекомендуется практически для всех пропашных сельскохозяйственных культур. Характерным отличием этого метода является:
а) укороченные поливные борозды. Длина борозды при этом способе полива зависит от спланированности поливного участка и фильтрационных особенностей почвы – так на супесчанных (высоко фильтруемых) почвах этот показатель не должнен превышать 50 м, на лёгких суглинках рекомендуется длина борозд не более 60 м, на средних суглинках и более тяжелых почвах длина борозд не должна превышать 70-80 метров.
б) Своевременная и нормированная водоподача соответствующая требованием возделываемой сельскохозяйственной культуры;
в) равномерная инфильтрация (впитывание) поливной воды по всей длине укороченной борозды;
г) равномерное увлажнение всего поливного участка и только корнеобитаемой зоны;
д) эффективное использование минеральных удобрений, без вымывания их из основной зоны расположения корневой системы;
е) возможность по всей зоне поливного участка получить одинаковый рост и развитие посева за более короткое время;
ё) Способствование сохранению и улучшению экологической ситуации в орошаемой земледелии.
Этот метод особенно подходит для лёгких, средних и тяжёлых суглинков, но возможен к применению и на других типах почв. При малых уклонах рекомендуемая технология уменьшает продолжительность полива, при этом нет необходимости в регулировании величины подаваемого объема воды. Рекомендуется активно использовать эту технологию на пропашных культурах по всей зоне распространения борозкового полива в засушливых и полузасушливых регионах Центральной Азий.

Назначение технологии: Эффективное использование оросительной воды с целью экономии водных ресурсов, повышение продуктивности орошаемых земель и благосостояния сельского населения проживающего в аридных зонах.

Основные действия и вложения: Предлагаемый метод является малозатратным, расходы на возможные работы связанные с устройством дополнительных (перехватывающих воду) арыков «Ок-арыков» (посколько длина поливаемой борозды при таком способе орошения не превышает 50 – 70 метров) не превышает 2000-7000 сум ( 1 – 3 доллара ) на 1 гектар площади. Полноценное внесение минеральных удобрений согласно запланированному уровню урожаю обходится фермеру в 100-300 долларов США на 1 гектар. Оптимизация питательного режима посева производится за счёт строгого выполнения рекомендаций по срокам и нормам внесения минеральных удобрений под конкретную возделываемую культуру ( небходимое количество удобрений приобретается за средства самого фермера)

Природная\социальная обстановка: Природная среда технологии: пахотные земли расположенные в полузасушливых или засушливых зонах региона, агрономические приёмы рекомендуемые при такой технологии, желательно спланированные пологие (без резкого изменения рельефа поля) земли, с умеренными склонами, характеризуемые лёгкими или средними суглинками на которых возделывают пропашные сельскохозяйственные культуры с небольшой (30-70 см) корнеобитаемой зоной.

Рекомендуется к широкому внедрению в сельхозпроизводство как малозатратная и эффективная технология в условиях долгосрочной аренды орошаемых земель. Рекомендовано для широкого внедрения в практику, но в настоящее время используется только опытными специалистами.

2.3 รูปภาพของเทคโนโลยี

2.5 ประเทศภูมิภาค หรือสถานที่ตั้งที่เทคโนโลยีได้นำไปใช้และได้รับการครอบคลุมโดยการประเมินนี้

ประเทศ:

อุซเบกิสถาน

ภูมิภาค/รัฐ/จังหวัด:

Узбекистан

ข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมของสถานที่ตั้ง :

Андижанская и Ферганская Область

แสดงความคิดเห็น:

Общая площадь, на которой задействована технология, 1800 Kм2.

Эта технология также актуальна для других стран Центральной Азий. Технология была опробирована 1) По Ошской Области, Киргизии: в пределах 50.000 га, 2)По Согдийской Области, Таджикистана: в пределах 60.000 га.
Общая площадь распространения технологии приведена в гектарах посевной площади пропашных культур.

2.6 วันที่การดำเนินการ

ถ้าไม่รู้ปีที่แน่นอน ให้ระบุวันที่โดยประมาณ:
 • น้อยกว่า 10 ปี (ไม่นานนี้)

2.7 คำแนะนำของเทคโนโลยี

ให้ระบุว่าเทคโนโลยีถูกแนะนำเข้ามาอย่างไร:
 • ในช่วงการทดลองหรือการทำวิจัย

3. การจัดประเภทของเทคโนโลยี SLM

3.2 ประเภทของการใช้ที่ดินในปัจจุบันที่ได้นำเทคโนโลยีไปใช้

พื้นที่ปลูกพืช

พื้นที่ปลูกพืช

 • การปลูกพืชล้มลุกอายุปีเดียว
จำนวนของฤดูเพาะปลูกต่อปี:
 • 1
ระบุ:

Вегетативный период (дни): 210Вегетативный период по месяцам: Апрель-Октябрь

แสดงความคิดเห็น:

Основные проблемы землепользования (по мнению составителя): Оценка фактической эффективности вегетационных поливов на уровне поля, проведенная в пяти государствах Центральной Азии свидетельствует о низком средневзвешенном КПД поля равным 21 – 40 %. Это означает, что значительная часть оросительной воды поданной в поле используется не рационально, нормы «брутто» существенно превышают норму водопотребления сельхозкультур, повсеместно отмечаются большие потери на поверхностный сброс за пределы орошаемого поля, сброс на глубинную инфильтрацию за пределы корнеобитаемой зоны и рассогласованность хода водопотребления культур и фактического графика проведения поливов. Рациональное водопользование и мероприятия по водосбережению могут сэкономить значительное количество воды. Отмечается также низкий уровень использования вносимых в период вегетации минеральных удобрений. Следует отметить особенно высокие потери азотных удобрений в условиях, где длина поливных борозд составляет 150-200-250 метров и более, расстворимые формы которых безвозвратно вымываются из корнеобетаемой зоны в грунтовые воды.

Основные проблемы землепользования (по мнению землепользователя): Основными землепользователями являются фермеры, которые в условиях Узбекистана, в настоящее время арендуют у государства на срок до 49 лет орошаемые земли площадью 70-150 га. Основная проблема для фермеров это недостаточное снабжение оросительной водой концевых участков фермерских хозяйств. В этой связи, предлагаемая технология способствует водосбережению, рациональному водопользованию и обеспечению проблемных участков оросительной водой. Все вносимые удобрения (особенно азотные) полностью используются возделываемыми культурами

Землепользование после внедрения УЗП технологии: Сельхоз поле: Ca: Выращивание однолетних

3.3 Has land use changed due to the implementation of the Technology?

แสดงความคิดเห็น:

Землепользование после внедрения УЗП технологии: Сельхоз поле: Ca: Выращивание однолетних
If land use has changed due to the implementation of the Technology, indicate land use before implementation of the Technology:

Сельхоз поле: Ca: Выращивание однолетних

3.4 การใช้น้ำ

แสดงความคิดเห็น:

Водопотребление: полностью орошаемое, полностью орошаемое

3.6 มาตรการ SLM ที่ประกอบกันเป็นเทคโนโลยี

มาตรการจัดการพืช

มาตรการจัดการพืช

 • A3: การรักษาหน้าดิน
แสดงความคิดเห็น:

Второстепенные мероприятия: агрономические
Тип агрономических мероприятий: сменное возделывание культур, минеральные (неорганические) удобрения, борозды (дренаж, ирригация)

3.7 รูปแบบหลักของการเสื่อมโทรมของที่ดินที่ได้รับการแก้ไขโดยเทคโนโลยี

การเสื่อมโทรมของดินทางด้านกายภาพ

การเสื่อมโทรมของดินทางด้านกายภาพ

 • Pc (Compaction): การอัดแน่น
แสดงความคิดเห็น:

Второстепенные типы деградации: Фу (Pc): уплотнение/сжатие/ухудшение структуры почвы

Основные причины деградации: управление землеи (Необоснованные высокие нормы полива.и необратимые потери растворимых форм минеральных удобрений)

Второстепенные причины деградации: чрезмерное извлечение / чрезмерный забор воды (для полива, промышленности и т.д.) (Чрезмерный забор воды для полива), изменение температуры (Маловодные или многоводные годы)

3.8 การป้องกัน การลดลง หรือการฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของที่ดิน

แสดงความคิดเห็น:

Основная цель: предупреждение деградации земель

Второстепенные цели: реабилитация / восстановление голых земель, предотвращение / сокращение деградации

4. ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค กิจกรรมการนำไปปฏิบัติใช้ ปัจจัยนำเข้า และค่าใช้จ่าย

4.1 แบบแปลนทางเทคนิคของเทคโนโลยี

ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค (แบบแปลนทางเทคนิคของเทคโนโลยี):

Необходимые технические навыки для работников: средний (Полевой штат и консультанты должны проходить обучение)

Необходимые технические навыки для землепользователей: средний

Основные технические функции: контроль рассеивающихся поверхностных стоков: удержание / улавливание

Вторичные технические функции: повышение наличия питательных веществ (снабжение, переработка отходов,...), повышение / поддержание сохранения воды в почве

Смена культур
Пояснение: Ежегодная смена культур на поле(год хлопок,год зерноколосовые)

Минеральные (неорганические) удобрения
Пояснения: Азотные,фосфорные и калийные удобрения вносить согласно нормативам

Борозды (дренажные, поливные)
Пояснение: Нарезаются при посеве хлопчатника

4.2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการคำนวณปัจจัยนำเข้าและค่าใช้จ่าย

อื่นๆ หรือสกุลเงินประจำชาติ (ระบุ):

Узбекский сум

If relevant, indicate exchange rate from USD to local currency (e.g. 1 USD = 79.9 Brazilian Real): 1 USD =:

2203.0

ระบุค่าเฉลี่ยของค่าจ้างในการจ้างแรงงานต่อวัน:

7.00

4.4 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าที่จำเป็นสำหรับการจัดตั้ง

แสดงความคิดเห็น:

Сроки создания: 5 месяцев

4.5 การบำรุงรักษาสภาพหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำ

กิจกรรม ช่วงระยะเวลา/ความถี่
1. Нарезка борозд перед поливом Начало апреля
2. Внесение минеральных удобрений Середина апреля, если нормы высокие то еще в мае и июне

4.6 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าและกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำที่ต้องการการบำรุงรักษา (ต่อปี)

แสดงความคิดเห็น:

Машины/инструменты: машина трактор, механизм бороздодел, туковая (удобрительная) установка

Азотные удобрения следует вносить дробно – 30% при посеве (апрель), 35% в бутонизацию (июнь) и 35% в фазу цветения(июль), фосфорные и калийные удобрения следует вносить осенью. Вышеуказанные затраты будут только в ситуации, если фермер вносит недостаточное количество минеральных удобрений рекомендуемых нормативами.

4.7 ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่าย

ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายต่างๆ:

Необходимо нарезать дополнительную поперечную борозду ( для сброса воды на другой поливаваемый участок), чтобы расстояние по длине поливаемого участка не превышала 50- 70-80 метров

5. สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและของมนุษย์

5.1 ภูมิอากาศ

ฝนประจำปี
 • < 250 ม.ม.
 • 251-500 ม.ม.
 • 501-750 ม.ม.
 • 751-1,000 ม.ม.
 • 1,001-1,500 ม.ม.
 • 1,501-2,000 ม.ม.
 • 2,001-3,000 ม.ม.
 • 3,001-4,000 ม.ม.
 • > 4,000 ม.ม.
เขตภูมิอากาศเกษตร
 • กึ่งชุ่มชื้น
 • แห้งแล้ง

Термический класс климата: субтропический

5.2 สภาพภูมิประเทศ

ค่าเฉลี่ยความลาดชัน:
 • ราบเรียบ (0-2%)
 • ลาดที่ไม่ชัน (3-5%)
 • ปานกลาง (6-10%)
 • เป็นลูกคลื่น (11-15%)
 • เป็นเนิน (16-30%)
 • ชัน (31-60%)
 • ชันมาก (>60%)
ธรณีสัณฐาน:
 • ที่ราบสูง/ที่ราบ
 • สันเขา
 • ไหล่เขา
 • ไหล่เนินเขา
 • ตีนเนิน
 • หุบเขา
ระดับความสูง:
 • 0-100 เมตร
 • 101-500 เมตร
 • 501-1,000 เมตร
 • 1,001-1,500 เมตร
 • 1,501-2,000 เมตร
 • 2,001-2,500 เมตร
 • 2,501-3,000 เมตร
 • 3,001-4,000 เมตร
 • > 4,000 เมตร

5.3 ดิน

ค่าเฉลี่ยความลึกของดิน:
 • ตื้นมาก (0-20 ซ.ม.)
 • ตื้น (21-50 ซ.ม.)
 • ลึกปานกลาง (51-80 ซ.ม.)
 • ลึก (81-120 ซ.ม.)
 • ลึกมาก (>120 ซ.ม.)
เนื้อดิน (ดินชั้นบน):
 • ปานกลาง (ดินร่วน ทรายแป้ง)
 • ละเอียด/หนัก (ดินเหนียว)
อินทรียวัตถุในดิน:
 • ปานกลาง (1-3%)
 • ต่ำ (<1%)

5.4 ความเป็นประโยชน์และคุณภาพของน้ำ

ระดับน้ำใต้ดิน:

<5 เมตร

น้ำไหลบ่าที่ผิวดิน:

ปานกลาง

คุณภาพน้ำ (ที่ยังไม่ได้บำบัด):

เป็นน้ำใช้เพื่อการเกษตรเท่านั้น (การชลประทาน)

5.5 ความหลากหลายทางชีวภาพ

ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์:
 • ปานกลาง

5.6 ลักษณะของผู้ใช้ที่ดินที่นำเทคโนโลยีไปปฏิบัติใช้

แนวทางการตลาดของระบบการผลิต:
 • ทำการค้า/การตลาด
รายได้ที่มาจากนอกฟาร์ม:
 • < 10% ของรายได้ทั้งหมด
ระดับของความมั่งคั่งโดยเปรียบเทียบ:
 • จน
 • พอมีพอกิน
เป็นรายบุคคล/ครัวเรือน:
 • เป็นรายบุคคล/ครัวเรือน
ระดับของการใช้เครื่องจักรกล:
 • การใช้เครื่องจักรหรือเครื่องยนต์
เพศ:
 • ชาย
ระบุลักษณะอื่นๆที่เกี่ยวข้องของผู้ใช้ที่ดิน:

Землепользователи, применяющие данную технологию, в основном среднестатистические
Плотность населения: 200-500 человек/км2

Годовой прирост населения: 2% - 3%

2% землепользователей среднего достатка и владеют 3% земли
2% землепользователей бедные и владеют 3% земли

5.7 Average area of land used by land users applying the Technology

 • < 0.5 เฮกตาร์
 • 0.5-1 เฮกตาร์
 • 1-2 เฮกตาร์
 • 2-5 เฮกตาร์
 • 5-15 เฮกตาร์
 • 15-50 เฮกตาร์
 • 50-100 เฮกตาร์
 • 100-500 เฮกตาร์
 • 500-1,000 เฮกตาร์
 • 1,000-10,000 เฮกตาร์
 • >10,000 เฮกตาร์
พิจารณาว่าเป็นขนาดเล็ก กลาง หรือขนาดใหญ่ (ซึ่งอ้างอิงถึงบริบทระดับท้องถิ่น):
 • ขนาดกลาง

5.8 กรรมสิทธิ์ในที่ดิน สิทธิในการใช้ที่ดินและสิทธิในการใช้น้ำ

กรรมสิทธิ์ในที่ดิน:
 • รัฐ
 • เป็นแบบชุมชนหรือหมู่บ้าน
สิทธิในการใช้ที่ดิน:
 • เช่า
สิทธิในการใช้น้ำ:
 • รายบุคคล

5.9 การเข้าถึงบริการและโครงสร้างพื้นฐาน

สุขภาพ:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
การศึกษา:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
การจ้างงาน (เช่น ภายนอกฟาร์ม):
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ตลาด:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
พลังงาน:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ถนนและการขนส่ง:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
น้ำดื่มและการสุขาภิบาล:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
บริการด้านการเงิน:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี

6. ผลกระทบและสรุปคำบอกกล่าว

6.1 ผลกระทบในพื้นที่ดำเนินการ (On-site) จากการใช้เทคโนโลยี

ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

การผลิต

การผลิตพืชผล

ลดลง
เพิ่มขึ้น
จำนวนก่อน SLM:

20- 25 ц/га

หลังจาก SLM:

30-35 ц/га

การเสี่ยงต่อความล้มเหลวในการผลิต

เพิ่มขึ้น
ลดลง
จำนวนก่อน SLM:

?

หลังจาก SLM:

?

ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์

ลดลง
เพิ่มขึ้น
รายได้และค่าใช้จ่าย

ค่าใช่จ่ายของปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

เพิ่มขึ้น
ลดลง

รายได้จากฟาร์ม

ลดลง
เพิ่มขึ้น

ผลกระทบด้านสังคมวัฒนธรรมอื่น ๆ

ความมั่นคงด้านอาหาร / พึ่งตนเองได้

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น

การบรรเทาความขัดแย้ง

แย่ลง
ปรับปรุงดีขึ้น

สถานการณ์ของกลุ่มด้อยโอกาส ทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ

แย่ลง
ปรับปรุงดีขึ้น

ผลกระทบด้านนิเวศวิทยา

วัฐจักรน้ำหรือน้ำบ่า

ปริมาณน้ำ

ลดลง
เพิ่มขึ้น

น้ำไหลบ่าที่ผิวดิน

เพิ่มขึ้น
ลดลง
ดิน

การหมุนเวียนและการเติมของธาตุอาหาร

ลดลง
เพิ่มขึ้น

6.2 ผลกระทบนอกพื้นที่ดำเนินการ (Off-site) จากการใช้เทคโนโลยี

น้ำที่ใช้ประโยชน์ได้

ลดลง
เพิ่มขึ้น

การทับถมของดินตะกอนพื้นที่ท้ายน้ำ

เพิ่มขึ้น
ลดลง

6.3 การเผชิญและความตอบสนองของเทคโนโลยีต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป และสภาพรุนแรงของภูมิอากาศ / ภัยพิบัติ (ที่รับรู้ได้โดยผู้ใช้ที่ดิน)

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป
ฤดู increase or decrease เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
อุณหภูมิประจำปี เพิ่มขึ้น ดี

สภาพรุนแรงของภูมิอากาศ (ภัยพิบัติ)

ภัยพิบัติทางอุตุนิยมวิทยา
เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
พายุฝนประจำท้องถิ่น ไม่ทราบ
พายุลมประจำท้องถิ่น ไม่ทราบ
ภัยพิบัติจากสภาพภูมิอากาศ
เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
ภัยจากฝนแล้ง ไม่ค่อยดี
ภัยพิบัติจากน้ำ
เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
น้ำท่วมตามปกติ (แม่น้ำ) ไม่ทราบ

ผลลัพธ์ตามมาที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศอื่น ๆ

ผลลัพธ์ตามมาที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศอื่น ๆ
เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
ช่วงการปลูกพืชที่ลดลงมา ไม่ทราบ

6.4 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ที่ได้รับ

ผลประโยชน์ที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งเป็นอย่างไร (จากมุมมองของผู้ใช้ที่ดิน)
ผลตอบแทนระยะสั้น:

ด้านบวก

ผลตอบแทนระยะยาว:

ด้านบวก

ผลประโยชน์ที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือต้นทุนที่เกิดขึ้นซ้ำอีก เป็นอย่างไร (จากมุมมองของผู้ใช้ที่ดิน)
ผลตอบแทนระยะสั้น:

ด้านบวก

ผลตอบแทนระยะยาว:

ด้านบวก

6.5 การปรับตัวของเทคโนโลยี

แสดงความคิดเห็น:

5% семей землепользователей применяют эту технологию без дополнительной материальной поддержки

Существует тенденция к добровольному внедрению технологии

6.7 จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสของเทคโนโลยี

จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก
Малозатратность технологии

Как можно сохранять устойчивость или усилить? долго
легко понятная технология и реально реализуемая землепользователем

Как можно сохранять устойчивость или усилить? долго
высокая окупаемость затрат, существенное повышение урожая

Как можно сохранять устойчивость или усилить? долго
высокая эффективность и значительное увеличение дохода сельхозпроизводителя

Как можно сохранять устойчивость или усилить? долго
Как можно сохранять устойчивость или усилить? долго

6.8 จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงของเทคโนโลยีและวิธีการแก้ไข

จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก มีวิธีการแก้ไขได้อย่างไร
НЕТ

7. การอ้างอิงและการเชื่อมต่อ

7.1 วิธีการและแหล่งข้อมูล

7.2 การอ้างอิงถึงสิ่งตีพิมพ์

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Сборник материалов по проекту "Улучшение продуктивности воды на уровне поля". Сборник подготовлен специалистами группы НИЦ, МКВК и IWMI Центральная Азия. Ташкент 2013

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

НИЦ, МКВК и IWMI Центральная Азия

โมดูล