เทคโนโลยี

Dugout Pond [อินเดีย]

 • ผู้สร้างสรรค์:
 • การอัพเดท:
 • ผู้รวบรวม:
 • ผู้เรียบเรียง:
 • ผู้ตรวจสอบ: ,

Talawadi

technologies_1472 - อินเดีย

สมบูรณ์: 61%

1. ข้อมูลทั่วไป

1.2 รายละเอียดที่ติดต่อได้ของผู้รวบรวมและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการประเมินและการจัดเตรียมทำเอกสารของเทคโนโลยี

วิทยากรหลัก

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:

1.3 เงื่อนไขการใช้ข้อมูลที่ได้บันทึกผ่านทาง WOCAT

ผู้รวบรวมและวิทยากรหลักยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่ถูกบันทึกผ่านทาง WOCAT:

ใช่

1.5 Reference to Questionnaire(s) on SLM Approaches (documented using WOCAT)

2. การอธิบายลักษณะของเทคโนโลยี SLM

2.1 การอธิบายแบบสั้น ๆ ของเทคโนโลยี

คำจำกัดความของเทคโนโลยี:

Dugout pond is a sunken water harvesting structure constructed along the rills in upper catchment for the purpose of storage of runoff and recharge of ground water.

2.2 การอธิบายแบบละเอียดของเทคโนโลยี

คำอธิบาย:

Dugout pond is a rectangular shape subsurface pond with the excavated material forming an embankment down stream. It is constructed in the upper catchment of the watershed, along the rill/shallow gully. The site for the pond should be where there is a depression. The size may vary from small to large depending on the size of catchment, needs of the farmers, availability of finance, bed rock strata.

Purpose of the Technology: 1- Storage of runoff. 2- Increase in water levels of shallow wells 'odees' through increased percolation. 3- Flood control through series of such structures. 4- Low cost, low risk alternative for poor community. 5- Benefits to community living in upper catchment.

Establishment / maintenance activities and inputs: 1- Site selection with community. 2- Design and preparation of estimate by the project staff. 3- Descussion with VWDC and community, identification of users, descussion regarding contribution, agreement, work plan. 4- Layout and construction under VWDC supervision with technical support from the project. 5- Treatment of catchment.

Natural / human environment: Responsibility of user group.

2.3 รูปภาพของเทคโนโลยี

2.5 ประเทศภูมิภาค หรือสถานที่ตั้งที่เทคโนโลยีได้นำไปใช้และได้รับการครอบคลุมโดยการประเมินนี้

ประเทศ:

อินเดีย

ภูมิภาค/รัฐ/จังหวัด:

Madhya Pradesh

ระบุการกระจายตัวของเทคโนโลยี:
 • กระจายไปอย่างสม่ำเสมอในพื้นที่
If the Technology is evenly spread over an area, specify area covered (in km2):

48.0

If precise area is not known, indicate approximate area covered:
 • 10-100 ตร.กม.
แสดงความคิดเห็น:

Total area covered by the SLM Technology is 48 km2.

The area comprises 36 villages with 1632 household mainly tribal. Villages comprise a larger settlement along with a number of hamlets. The topography is rolling and gently undulating. The area forms the catchment of the Larki stream, which forms the upper catchment of the river Mahi.

2.6 วันที่การดำเนินการ

ถ้าไม่รู้ปีที่แน่นอน ให้ระบุวันที่โดยประมาณ:
 • น้อยกว่า 10 ปี (ไม่นานนี้)

2.7 คำแนะนำของเทคโนโลยี

ให้ระบุว่าเทคโนโลยีถูกแนะนำเข้ามาอย่างไร:
 • ทางโครงการหรือจากภายนอก
ความคิดเห็น (ประเภทของโครงการ เป็นต้น) :

The technology has been developed by the project as modification/improvement to Dugout pond constructed under NWDPRA (National Watershed Development Program for Rainfed Areas).

3. การจัดประเภทของเทคโนโลยี SLM

3.1 วัตถุประสงค์หลักของเทคโนโลยี

 • ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก สภาพภูมิอากาศที่รุนแรงและผลกระทบ

3.2 ประเภทของการใช้ที่ดินในปัจจุบันที่ได้นำเทคโนโลยีไปใช้

Land use mixed within the same land unit:

ใช่

Specify mixed land use (crops/ grazing/ trees):
 • Agro-pastoralism (incl. integrated crop-livestock)

พื้นที่ปลูกพืช

พื้นที่ปลูกพืช

 • การปลูกพืชล้มลุกอายุปีเดียว
Annual cropping - Specify crops:
 • cereals - maize
 • cereals - wheat (winter)
 • fibre crops - cotton
 • legumes and pulses - beans
 • legumes and pulses - other
 • legumes and pulses - soya
จำนวนของฤดูเพาะปลูกต่อปี:
 • 2
ระบุ:

Longest growing period in days: 150 Longest growing period from month to month: Nov - Mar Second longest growing period in days: 135 Second longest growing period from month to month: Jun - Sep

ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

แสดงความคิดเห็น:

Major land use problems (compiler’s opinion): 1. Utilisation of slopy and stony (class VI) land for agriculture. 2. Agriculture practices along the slope, use of erosion permitting crop eg. Cotton, Maize. 3. Excessive grazing of grass land.

Major land use problems (land users’ perception): shallow soils, low soil moisture , low yields , non-availability of grazing land.

Type of cropping system and major crops comments: Monsoon - Cotton + Maize + Blackgram /Soyabean. Winter (with irrigation) - Wheat + Gram (excluding Cotton fields).

3.4 การใช้น้ำ

การใช้น้ำของที่ดินที่มีการใช้เทคโนโลยีอยู่:
 • จากน้ำฝน
แสดงความคิดเห็น:

Water supply: Also mixed rainfed - irrigated

3.5 กลุ่ม SLM ที่ตรงกับเทคโนโลยีนี้

 • การเก็บเกี่ยวน้ำ
 • การจัดการด้านชลประทาน (รวมถึงการลำเลียงส่งน้ำ การระบายน้ำ)
 • การจัดการน้ำบาดาล

3.7 รูปแบบหลักของการเสื่อมโทรมของที่ดินที่ได้รับการแก้ไขโดยเทคโนโลยี

การกัดกร่อนของดินโดยน้ำ

การกัดกร่อนของดินโดยน้ำ

 • Wg (Gully erosion): การกัดกร่อนแบบร่องธารหรือการทำให้เกิดร่องน้ำเซาะ
การเสื่อมโทรมของน้ำ

การเสื่อมโทรมของน้ำ

 • Ha (Aridification): การเกิดความแห้งแล้ง
แสดงความคิดเห็น:

Main type of degradation addressed: Ha: aridification

Secondary types of degradation addressed: Wg: gully erosion / gullying

Main causes of degradation: other human induced causes (specify) (Social causes - Lack of awareness and mobilisation amongst the communities.), Top down approach (Macro planning rather than micro (village level) planning.)

4. ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค กิจกรรมการนำไปปฏิบัติใช้ ปัจจัยนำเข้า และค่าใช้จ่าย

4.1 แบบแปลนทางเทคนิคของเทคโนโลยี

ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค (แบบแปลนทางเทคนิคของเทคโนโลยี):

Technical Drawing of Dugout Pond

Technical knowledge required for field staff / advisors: moderate

Technical knowledge required for land users: low

Main technical functions: increase of infiltration

Secondary technical functions: control of dispersed runoff: retain / trap, water harvesting / increase water supply

Construction material (earth): Excavated material used for embankment.

Construction material (stone): Excavated stones used for pitching.

ผู้เขียน:

Rajesh Parihar, India

4.2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการคำนวณปัจจัยนำเข้าและค่าใช้จ่าย

อื่นๆ หรือสกุลเงินประจำชาติ (ระบุ):

Rupees

If relevant, indicate exchange rate from USD to local currency (e.g. 1 USD = 79.9 Brazilian Real): 1 USD =:

48.85

ระบุค่าเฉลี่ยของค่าจ้างในการจ้างแรงงานต่อวัน:

1.00

4.3 กิจกรรมเพื่อการจัดตั้ง

กิจกรรม Timing (season)
1. Discussion in VWDC meeting March-April
2. Site selection March-April
3. Identification of beneficiaries, users group formation March-April
4. Design & estimate March-April
5. Agreement with VWDC March-April
6. Treatment of catchment area April-May
7. Construction of dugout pond April-May
8. Seeding of embankment June-July

4.4 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าที่จำเป็นสำหรับการจัดตั้ง

แสดงความคิดเห็น:

Duration of establishment phase: 12 month(s)

4.5 การบำรุงรักษาสภาพหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำ

กิจกรรม ช่วงระยะเวลา/ความถี่
1. Monitoring by users group Year around/Regular
2. Report of damage, breakage in VWDC Rainy season/After heavy shower
3. Decision regarding repair by VWDC/UG Rainy season/After heavy shower
4. Necessary repaires carried out Rainy season/After heavy shower
5. Desilting Dry season/annual

4.6 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าและกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำที่ต้องการการบำรุงรักษา (ต่อปี)

แสดงความคิดเห็น:

The size of dugout described in 2.7.1 is :- Excavated area - 13m long X 12m wide X 2.5m Bund - 30m long X2.5m height X 2m top width X 7m bottom width

4.7 ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่าย

ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายต่างๆ:

1- Cost of excavation increases with hardness of strata. 2- Non availability of stones locally for pitching.

5. สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและของมนุษย์

5.1 ภูมิอากาศ

ฝนประจำปี
 • < 250 ม.ม.
 • 251-500 ม.ม.
 • 501-750 ม.ม.
 • 751-1,000 ม.ม.
 • 1,001-1,500 ม.ม.
 • 1,501-2,000 ม.ม.
 • 2,001-3,000 ม.ม.
 • 3,001-4,000 ม.ม.
 • > 4,000 ม.ม.
ระบุปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี (ถ้ารู้) :หน่วย ม.ม.

800.00

ข้อมูลจำเพาะ/ความคิดเห็นเรื่องปริมาณน้ำฝน:

However for the past 4 years the area has received below average rainfall.

เขตภูมิอากาศเกษตร
 • กึ่งแห้งแล้ง

90 - 120 days LGP - monsoon

5.2 สภาพภูมิประเทศ

ค่าเฉลี่ยความลาดชัน:
 • ราบเรียบ (0-2%)
 • ลาดที่ไม่ชัน (3-5%)
 • ปานกลาง (6-10%)
 • เป็นลูกคลื่น (11-15%)
 • เป็นเนิน (16-30%)
 • ชัน (31-60%)
 • ชันมาก (>60%)
ธรณีสัณฐาน:
 • ที่ราบสูง/ที่ราบ
 • สันเขา
 • ไหล่เขา
 • ไหล่เนินเขา
 • ตีนเนิน
 • หุบเขา
ระดับความสูง:
 • 0-100 เมตร
 • 101-500 เมตร
 • 501-1,000 เมตร
 • 1,001-1,500 เมตร
 • 1,501-2,000 เมตร
 • 2,001-2,500 เมตร
 • 2,501-3,000 เมตร
 • 3,001-4,000 เมตร
 • > 4,000 เมตร
ความคิดเห็นและข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมเรื่องสภาพภูมิประเทศ:

Landforms: Ridges (ranked 1, gradually undulating topography) and hill slopes (ranked 2)
Slopes on average: Moderate (ranked 1, fields in upper catchment) and gentle (ranked 2, fields in valley portion)

5.3 ดิน

ค่าเฉลี่ยความลึกของดิน:
 • ตื้นมาก (0-20 ซ.ม.)
 • ตื้น (21-50 ซ.ม.)
 • ลึกปานกลาง (51-80 ซ.ม.)
 • ลึก (81-120 ซ.ม.)
 • ลึกมาก (>120 ซ.ม.)
เนื้อดิน (ดินชั้นบน):
 • ปานกลาง (ดินร่วน ทรายแป้ง)
อินทรียวัตถุในดิน:
 • ต่ำ (<1%)
(ถ้ามี) ให้แนบคำอธิบายเรื่องดินแบบเต็มหรือระบุข้อมูลที่มีอยู่ เช่น ชนิดของดิน ค่า pH ของดินหรือความเป็นกรดของดิน ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวก ไนโตรเจน ความเค็ม เป็นต้น:

Soil depth on average: Shallow (ranked 1, fields on ridge/slopes), very shallow (ranked 2, ridge portion) and moderately deep (ranked 3, fields in valley)
Soil fertility: Medium (ranked 1) and low (ranked 2, fields on ridge/slopes, grass land)
Soil drainage/infiltration: Good (ranked 1, sloping land, shallow soils) and medium (ranked 2, fields in valley)
Soil water storage capacity: Low (ranked 1, shallow soils) and medium (ranked 2, deep soils)

5.6 ลักษณะของผู้ใช้ที่ดินที่นำเทคโนโลยีไปปฏิบัติใช้

รายได้ที่มาจากนอกฟาร์ม:
 • 10-50% ของรายได้ทั้งหมด
ระดับของความมั่งคั่งโดยเปรียบเทียบ:
 • จน
 • พอมีพอกิน
ระบุลักษณะอื่นๆที่เกี่ยวข้องของผู้ใช้ที่ดิน:

Population density: 200-500 persons/km2
Annual population growth: > 4%
33% of the land users are average wealthy and own 33% of the land (Few farmers with wells, fields in valley.).
50% of the land users are poor and own 57% of the land (Majority of farmers.).
17% of the land users are poor and own 10% of the land (Very small holding.).
Off-farm income specification: While main income is from rainfed agriculture, significant income is obtained during migration, which increases during drought periods.
Level of mechanization: Animal traction (ranked 1, land preparation), manual labour (ranked 2, land preparation, weeding, harvesting) and mechanised (ranked 3, threshing)

5.8 กรรมสิทธิ์ในที่ดิน สิทธิในการใช้ที่ดินและสิทธิในการใช้น้ำ

กรรมสิทธิ์ในที่ดิน:
 • เป็นแบบชุมชนหรือหมู่บ้าน
สิทธิในการใช้ที่ดิน:
 • เข้าถึงได้แบบเปิด (ไม่ได้จัดระเบียบ)
 • รายบุคคล

6. ผลกระทบและสรุปคำบอกกล่าว

6.4 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ที่ได้รับ

ผลประโยชน์ที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งเป็นอย่างไร (จากมุมมองของผู้ใช้ที่ดิน)
ผลตอบแทนระยะสั้น:

เป็นกลางหรือสมดุล

ผลตอบแทนระยะยาว:

ด้านบวก

ผลประโยชน์ที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือต้นทุนที่เกิดขึ้นซ้ำอีก เป็นอย่างไร (จากมุมมองของผู้ใช้ที่ดิน)
ผลตอบแทนระยะสั้น:

ด้านบวก

ผลตอบแทนระยะยาว:

ด้านบวก

6.5 การปรับตัวของเทคโนโลยี

ถ้ามีข้อมูลให้บอกปริมาณด้วย (จำนวนของครัวเรือนหรือครอบคลุมพื้นที่):

1672

แสดงความคิดเห็น:

100% of land user families have adopted the Technology with external material support

1632 land user families have adopted the Technology with external material support

Comments on acceptance with external material support: estimates

40 land user families have adopted the Technology without any external material support

Comments on spontaneous adoption: survey results

There is a little trend towards spontaneous adoption of the Technology

Comments on adoption trend: The community is very poor and hence requires some financial support to offset loss of wages.

7. การอ้างอิงและการเชื่อมต่อ

7.1 วิธีการและแหล่งข้อมูล

โมดูล