เทคโนโลยี

ການປູກໄມ້ໄຜ່ ເພື່ອລ້ອມຮົ້ວ ແລະ ປ້ອງກັນລົມພັດແຮງ [ลาว]

technologies_2904 - ลาว

สมบูรณ์: 84%

1. ข้อมูลทั่วไป

1.2 รายละเอียดที่ติดต่อได้ของผู้รวบรวมและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการประเมินและการจัดเตรียมทำเอกสารของเทคโนโลยี

วิทยากรหลัก

ผู้ใช้ที่ดิน:

ลาว

ผู้ใช้ที่ดิน:

ທ່ານ ອາຢຸຍ

ลาว

ชื่อของโครงการซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินเทคโนโลยี (ถ้าเกี่ยวข้อง)
Scaling-up SLM practices by smallholder farmers (IFAD)
ชื่อขององค์กรซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินเทคโนโลยี (ถ้าเกี่ยวข้อง)
National Agriculture and Forestry Research Institute (NAFRI) - ลาว

1.3 เงื่อนไขการใช้ข้อมูลที่ได้บันทึกผ่านทาง WOCAT

ผู้รวบรวมและวิทยากรหลักยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่ถูกบันทึกผ่านทาง WOCAT:

ใช่

1.4 การเปิดเผยเรื่องความยั่งยืนของเทคโนโลยีที่ได้อธิบายไว้

เทคโนโลยีที่ได้อธิบายไว้นี้เป็นปัญหาของความเสื่อมโทรมโทรมของที่ดินหรือไม่ จึงไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นเทคโนโลยีเพื่อการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน:

ไม่ใช่

2. การอธิบายลักษณะของเทคโนโลยี SLM

2.1 การอธิบายแบบสั้น ๆ ของเทคโนโลยี

คำจำกัดความของเทคโนโลยี:

ການປູກໄມ້ໄຜ່ ເພື່ອ ລ້ອມເປັນຮົ້ວ ພື້ນທ່ີການຜະລິດ ກະສິກໍາ, ເປັນການປ້ອງກັນ ລົມພັດແຮງ ແລະ ຫຸຼດຜ່ອນ ການໄປຕັດໄມ້ ຢູປ່າ ມາເຮັດຮົ້ວ. ນອກຈາກນີ້, ໄມ້ໃຜ່ ຍັງສາມາດເປັນແຫ່ຼງລາຍຮັບ ທ່ີສໍາຄັນ ທ່ີສາມາດຂາຍເປັນສິນຄ້າ.

2.2 การอธิบายแบบละเอียดของเทคโนโลยี

คำอธิบาย:

ຕົ້ນໄມ້ໃຜ່ ຖືໄດ້ວ່າ ເປັນໄມ້ ທ່ີມີປະໂຫຍດ ຕໍ່ມະນຸດ ເພາະວ່າສາມາດ ນໍາມາເປັນອາຫານ, ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການຈັກສານ ເປັນເຄ່ືອງໃຊ້ຕ່າງໆ ແລະ ນໍາມາປຸກສ້າງ ເປັນທ່ີຢູອາໃສໄດ້. ນອກ ຈາກນັ້ນ, ຄຸນປະໂຫຍດ ຂອງການປູກໄມ້ໃຜ່ ຍັງສາມາດ ຊ່ວຍຮັກສາ ຄວາມຊຸ່ມຊ່ືນ ຂອງດິນ ເນ່ືອງຈາກໃບໃຜ່ ທີ່ລົ່ນສາມາດ ຍ່ອຍລະຫຼາຍ ກາຍເປັນຝຸ່ນໃຫ້ດິນ, ສາມາດ ສ້າງຈຸລິນຊີ ໃນດິນ ແລະ ສາມາດ ຢຶດເກາະດີນ ປ້ອງກັນດິນເຈື່ອນ ໃນເຂດຄອ້ຍຊັນ. ຈາກປະສົບການ ແລະ ບົດຮຽນ ໃນປີ 2010, ພາຍຫັຼງ ທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກພາຍຸເກດສະຫນາ ເຮັດໃຫ້ພື້ນທ່ີການຜະລິດ ຂອງຊາວກະສິກອນ ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ຊາວກະສິກອນ ຕ້ອງໄດ້ຊອກຫາ ວິທີທາງ ໃນການປ້ອງກັນຜົນກະທົບ ຈາກໄພພະບັດດັ່ງກ່າວນັ້ນ ໂດຍການປູກໄມ້ໃຜ່ ເປັນແຖວ ອອ້ມຮົ້ວ ເພື່ອປ້ອງກັນລົມພັດແຮງ ໃສ່ພື້ນທ່ີການຜະລິດ. ໃນເບ້ຶອງຕົ້ນ ຊາວກະສິກອນ ໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່າ ເບ້ຍໄມ້ໃຜ່ ທ່ີເກີດຂ້ືນເອງ ຕາມທໍາມະຊາດ ຢູ່ແຄມຫ້ວຍ, ພື້ນທ່ີ ທ່ີເປັນດອນມີຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ແຜ່ຂະຫຍາຍດີ ຊ່ຶງຊາວກະສິກອນ ກ່ໍສົນໃຈ ຢາກທົດລອງປູກ 2 ຟຸ່ມກ່ອນ ກ່ໍເຫັນວ່າ ຟຸ່ມໄມ້ໃຜ່ໃຫຍ່ໄວ ແລະ ຕົ້ນສູງ ທ່ີສາມາດ ຕາ້ນທານກັບລົມໄດ້ເປັນຢ່າງດີ. ດັ່ງນັ້ນ, ຊາວກະສິກອນ ຈ່ຶງໄດ້ຕັດສິນໃຈ ນໍາໄມ້ໃຜ່ມາປູກ ອອ້ມສວນຢາງໂບງ ພາຍໃນເນ້ືອທ່ີ ປະມານ 1 ເຮັກຕາ. ນອກຈາກນ້ີ, ໃນແຕ່ລະປີ ຊາວກະສິກອນ ຕອ້ງໄດ້ໄປຕັດໄມ້ ຢູ່ປ່າຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ ຊ່ຶງເປັນການທໍາລາຍ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ເພື່ອມາເຮັດຮົ້ວອອ້ມສວນ ພື້ນທ່ີທໍາການຜະລິດ ແລະ ເປັນການສ້ີນເປືອງເວລາ ໃນການໄປຕັດ, ແບກອອກມາຈາກປ່າ ແລະ ໄລຍະທາງໄກ ໃນແຕ່ລະປີ ກ່ໍຕອ້ງໄດ້ມີການບົວລະບັດຮັກສາ, ອານາໄມ, ເສຍຫຍ້າຮົ້ວ. ນອກຈາກນ້ີ, ກ່ໍຍັງມີບັນຫາ ກ່ຽວກັບ ສັດປ່າ ແລະ ສັດລຽ້ງ ເຂົ້າມາກິນຜົນ ລະ ປູກ ເຮັດໃຫ້ພື້ນທ່ີ ທໍາການຜະລິດ ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ (ປະມານ 70-80% ຂອງພື້ນທີ່ ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ). ດັ່ງນັ້ນ, ກິດຈະກຳ ການເຮັດຮົ້ວ ກໍ່ມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ ທີ່ຊາວກະສິກອນ ຕ້ອງໄດ້ເຮັດ ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາ ແມ່ນເຮັດໃນປີທຳອິດ ຂອງການປູກໄມ້ໃຜ່. ຂັ້ນຕອນ ໃນການປູກ ແມ່ນຂຸດຂຸມເລິກ ປະມານ 20 ຊັງຕີແມັດ, ກວ້າງ 20 ຊັງຕີແມັດ ແລະ ໄລຍະຫ່າງແມ່ນ 2 ແມັດ, ວິທີການປູກ ແມ່ນເລືອກຕໍໃຜ່ ທ່ີມີອາຍຸ 1-2 ປີ, ຕັດໂຄນເຫງົ້າໃຫ້ຂາດ ຈາກກໍແມ່ ແລ້ວຂຸດຕັດຮາກ, ເລືອກຂະຫນາດຕົ້ນ ຫຼື ຕໍ ທ່ີບໍ່ໃຫ່ຍເກີນໄປ ເລືອກຂະຫນາດລໍາຕົ້ນເທົ່າແຂນ ຍາວປະມານ 50-80 ຊັງຕີແມັດ, ການປູກ ແມ່ນໃຫ້ນໍາຕໍໃຜ່ໄປປູກພາຍໃນວັນດຽວ ທ່ີຕັດເລີຍ ບ່ໍຄວນປະໄວ້ດົນເກີນ 2 ວັນ. ໄລ ຍະເວລາທ່ີເຫມາະສົມ ແລະ ໄດ້ຜົນດີທ່ີສຸດ ໃນການປູກໄມ້ໃຜ່ ແມ່ນກາງເດືອນພຶດສະພາ ຫາ ເດືອນມີຖຸນາ ເພາະເປັນຊ່ວງງລະດູຝົນ ສາມາດອາໃສນໍາ້ຝົນຊ່ວຍ ແລະ ເປັນໄລຍະ ທີໄມ້ໃຜ່ຈະລີນເຕີບໂຕໄວ ແລະ ຫຸຼດຜອ່ນ ອັດຕາຄວາມສ່ຽງ ບໍ່ໃຫ້ໄມ້ໃຜ່ ທີເຮົາປູກນັ້ນຕາຍ. ການບົວ ລະ ບັດຮັກສາ ຖາ້ຫາກວ່າບາງປີ ຝົນຕົກບ່ໍຫຼາຍ ເຮົາຄວນເບ່ີງແຍ່ງ ໃນຊວ່ງລະດູແລ້ງ ຫາກມີບາງຕົ້ນຫ່ຽວແຫ້ງ ກໍ່ຄວນເອົານໍາ້ໄປຫົດ 5-7 ວັນ/ຄັ້ງເພື່ອ ບໍ່ໃຫ້ໄມ້ໃຜ່ຕາຍ ຈົນກວ່າຈະຮອດລະດູຝົນ ຖ້າໄມ້ໃຜ່ບໍ່ຕາຍ ຮອດປີທີ 2 ແມ່ນບໍ່ຈໍາເປັນ ຕອ້ງຫົດນໍາ້ອີກ ພຽງແຕ່ຖ່າງຫຍາ້ ອະນາໄມ 2 ຄັ້ງ/ປີ. ຜົນດີ ຂອງເຕັກນິກ ການປູກໄມ້ໃຜ່ລອ້ມຮົ້ວ ແມ່ນໃຊຕົ້ນທຶນ ບ່ໍສູງ ແລະ ການປູກໄມ້ໃຜ່ ຍັງເປັນຜົນດີ ຕໍ່ສ່ີງແວດລອ້ມ, ເສດຖະກີດ ແລະ ສັງຄົມ. ໄມ້ໃຜ່ ສາມາດ ເພີ່ມທາດອາຫານໃນດິນ, ເພີ່ມອອກຊີເຈນ ໃນອາ ກາດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ອຸ່ນຫະພູມ ໃນເຂດພື້ນທ່ີ ເຢັນລົງ. ສາມາດ ກິນຫນ່ໍໄດ້, ລໍາໃຜ່ ກ່ໍສາມາດໃຊ້ປະໂຫຍດ ໄດ້ຫຼາກຫຼາຍ ເປັນຕົ້ນ ແມ່ນໃຊ້ເຂົ້າໃນການຈັກສານ. ສາມາດ ຂາຍເປັນສິນຄ້າ ໃນລາຄາ 40.000 ກີບ/ກິໂລ (ສໍາລັບຫນໍ່ໄມ້ແຫ້ງ), ສາມາດຂາຍໄດ້ 40 ກິໂລ/ປີ ການເກັບກ່ຽວແມ່ນ 3 ປີ ຈ່ືງໄດ້ເກັບກ່ຽວ. ໃນປະຈຸບັນ, ມີຄອບຄົວ ຈໍານວນຫນ່ືງ ກ່ໍໄດ້ຖອດຖອນບົດ ຮຽນ ແລະ ນໍາໃຊ້ເຕັກນິກດັ້ງກ່າວ ໂດຍການເອົາໄມ້ໃຜ່ ໄປປູກອອ້ມ ຢູ່ພື້ນທ່ີນາ ແລະ ຢູ່ສວນ ເພື່ອເປັນການປ້ອງກັນສັດ ແລະ ນໍາໃຊ້ປະໂຫຍດອ່ືນໆ.

2.3 รูปภาพของเทคโนโลยี

2.5 ประเทศภูมิภาค หรือสถานที่ตั้งที่เทคโนโลยีได้นำไปใช้และได้รับการครอบคลุมโดยการประเมินนี้

ประเทศ:

ลาว

ภูมิภาค/รัฐ/จังหวัด:

ແຂວງສາລະວັນ

ข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมของสถานที่ตั้ง :

ເມືອງສະໝ້ວຍ

ระบุการกระจายตัวของเทคโนโลยี:
 • กระจายไปอย่างสม่ำเสมอในพื้นที่
If precise area is not known, indicate approximate area covered:
 • 0.1-1 ตร.กม.

2.6 วันที่การดำเนินการ

ระบุปีที่ใช้:

2009

ถ้าไม่รู้ปีที่แน่นอน ให้ระบุวันที่โดยประมาณ:
 • น้อยกว่า 10 ปี (ไม่นานนี้)

2.7 คำแนะนำของเทคโนโลยี

ให้ระบุว่าเทคโนโลยีถูกแนะนำเข้ามาอย่างไร:
 • ด้วยการริเริ่มของผู้ใช้ที่ดินเอง

3. การจัดประเภทของเทคโนโลยี SLM

3.1 วัตถุประสงค์หลักของเทคโนโลยี

 • ลด ป้องกัน ฟื้นฟู การเสื่อมโทรมของที่ดิน
 • ลดความเสี่ยงของภัยพิบัติ
 • ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก สภาพภูมิอากาศที่รุนแรงและผลกระทบ
 • สร้างผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจที่เป็นประโยชน์
 • สร้างผลกระทบทางด้านสังคมที่เป็นประโยชน์

3.2 ประเภทของการใช้ที่ดินในปัจจุบันที่ได้นำเทคโนโลยีไปใช้

พื้นที่ปลูกพืช

พื้นที่ปลูกพืช

 • การปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม
 • ຕົ້ນໄມ້ Yangbong (Nothaphoebe umbelliflora)
จำนวนของฤดูเพาะปลูกต่อปี:
 • 1
ป่า/พื้นที่ทำไม้

ป่า/พื้นที่ทำไม้

 • ป่า/พื้นที่ทำไม้
Type of tree:
 • Bamboo bamboo
ผลิตภัณฑ์และบริการ:
 • การอนุรักษ์ / ป้องกันธรรมชาติ
 • การป้องกันภัยธรรมชาติ
แสดงความคิดเห็น:

ການປູກພືດຫຼັກ (ທີ່ສາມາດສ້າງລັບຮັບ ເປັນເງິນສົດ ແລະ ເປັນພືດສະບຽງອາຫານ): ຕົ້ນຢາງໂບງ

3.4 การใช้น้ำ

การใช้น้ำของที่ดินที่มีการใช้เทคโนโลยีอยู่:
 • จากน้ำฝน

3.5 กลุ่ม SLM ที่ตรงกับเทคโนโลยีนี้

 • แนวกันลมหรือแนวต้านลม
 • การจัดการความอุดมสมบรูณ์ของดินแบบผสมผสาน

3.6 มาตรการ SLM ที่ประกอบกันเป็นเทคโนโลยี

มาตรการอนุรักษ์ด้วยวิธีพืช

มาตรการอนุรักษ์ด้วยวิธีพืช

 • V1: ต้นไม้และพุ่มไม้คลุมดิน
มาตรการอนุรักษ์ด้วยโครงสร้าง

มาตรการอนุรักษ์ด้วยโครงสร้าง

 • S6: กำแพง สิ่งกีดขวาง รั้วไม้ รั้วต่างๆ

3.7 รูปแบบหลักของการเสื่อมโทรมของที่ดินที่ได้รับการแก้ไขโดยเทคโนโลยี

การกัดกร่อนของดินโดยลม

การกัดกร่อนของดินโดยลม

 • Eo (Offsite degradation effect): ผลกระทบนอกพื้นที่

3.8 การป้องกัน การลดลง หรือการฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของที่ดิน

ระบุเป้าหมายของเทคโนโลยีกับความเสื่อมโทรมของที่ดิน:
 • ปรับตัวกับสภาพความเสื่อมโทรมของที่ดิน

4. ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค กิจกรรมการนำไปปฏิบัติใช้ ปัจจัยนำเข้า และค่าใช้จ่าย

4.1 แบบแปลนทางเทคนิคของเทคโนโลยี

ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค (แบบแปลนทางเทคนิคของเทคโนโลยี):

ຊາວກະສິກອນ ປູກໄມ້ໃຜ່ ອອ້ມເປັນຮົ້ວ ໃສ່ພື້ນທີ່ ປູກຢາງໂບງ ທັງຫມົດ 4 ແຈ, ຄັດເລືອກ ເອົາຕົ້ນພໍ່ພັນແມ່ພັນ ທ່ີແຂງແຮງ ຄວາມສູງຂອງເບ້ຍ ປະມານ 40- 60 ຊັງຕີແມັດ (ປະມານ 8 ເປົາ) ພາຍຫັຼງ ໄດ້ເບ້ຍໄມ້ໃຜ່ ເປັນທ່ີຮຽບຮ້ອຍແລວ້ ກ່ໍສາມາດນໍາໄປປູກເລີຍ (ບໍ່ໃຫ້ກາຍ 7 ວນັ ພາຍຫັຼງຂຸດ ມາຈາກປ່າ), ໄລຍະຫ່າງ ຂອງກໍໃຜ່ 2x 2 ແມັດ, ຂຸດຂຸມປູກ ເລິກ ປະມານ 40 X 40 ຊັງຕີແມັດ, ປູກໃນຊ່ວງ ທ່ີມີຝົນຕົກ ເພື່ອບ່ໍໃຫ້ມີຄວາມສຽ່ງ ຕ່ໍການຕາຍ ຂອງແນວພັນ ພາຍຫລັງປູກແລ້ວ ແມ່ນມີການບົວລະບັດ ເປັນໄລຍະ ໂດຍການເສຍຫຍາ້ 2 ເທ່ືອ/ປີ.

ผู้เขียน:

ຈິມມີ້ ຫຼວງພິທັກ

วันที่:

05/07/2017

4.2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการคำนวณปัจจัยนำเข้าและค่าใช้จ่าย

ให้ระบุว่าค่าใช้จ่ายและปัจจัยนำเข้าได้รับการคำนวณอย่างไร:
 • ต่อพื้นที่ที่ใช้เทคโนโลยี
ระบุขนาดและหน่วยพื้นที่:

1 ເຮັກຕາ

อื่นๆ หรือสกุลเงินประจำชาติ (ระบุ):

ກີບ

If relevant, indicate exchange rate from USD to local currency (e.g. 1 USD = 79.9 Brazilian Real): 1 USD =:

8000.0

ระบุค่าเฉลี่ยของค่าจ้างในการจ้างแรงงานต่อวัน:

30000 ກີບ

4.3 กิจกรรมเพื่อการจัดตั้ง

กิจกรรม Timing (season)
1. ການກະກຽມດິນ ລະດູແລ້ງ ເດືອນທີມັງກອນ ຫາ ເດືອນກຸມພາ
2. ຖາງ ແລະ ຈຸດອານາໄມພື້ນທີ່ ເດືອນມີນາ
3. ຂຸດເບ້ຍໄມ້ໃຜ່ ຢູ່ປ່າ 1 ອາທິດ ພາຍຫຼັງ ສຳເລັດການກະກຽມດິນ
4. ການປູກໄມ້ໃຜ້ ລະດູຝົນ ເດືອນກໍລະກົດ ຫາ ເດືອນສິງຫາ
5. ການເສຍຫຍ້າ ພາຍຫຼັງປູກ (3 ຄັ້ງ/ປີ)

4.4 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าที่จำเป็นสำหรับการจัดตั้ง

ปัจจัยนำเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อปัจจัยนำเข้า %ของค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ที่ดิน
อุปกรณ์ ພ້າ ດວງ 4.0 30000.0 120000.0 100.0
อุปกรณ์ ຂວານ ດວງ 1.0 100000.0 100000.0 100.0
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการจัดตั้งเทคโนโลยี 220000.0
Total costs for establishment of the Technology in USD 27.5

4.5 การบำรุงรักษาสภาพหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำ

กิจกรรม ช่วงระยะเวลา/ความถี่
1. ການເສ້ຍຫຍ້າ ລຽບຕາມຮົ້ວ ໃນຊ່ວງປູກປີທຳອີດ (3 ຄັ້ງ/ປີ)

4.6 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าและกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำที่ต้องการการบำรุงรักษา (ต่อปี)

ปัจจัยนำเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อปัจจัยนำเข้า %ของค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ที่ดิน
แรงงาน ແຮງງານ ເສຍຫຍ້າ ວັນງານ 6.0 30000.0 180000.0 100.0
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการบำรุงรักษาสภาพเทคโนโลยี 180000.0
Total costs for maintenance of the Technology in USD 22.5

4.7 ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่าย

ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายต่างๆ:

ການໄປຊອກຂຸດເບ້ຍ ຫືຼ ເຫງົ້າໄມ້ໃຜ່ ຢູ່ປ່າ ເພື່ອນຳມາປູກໃສ່ສວນ ແມ່ນເປັນປັດໃຈ ທີ່ສົງຜົນ ຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເຕັກນີກນີ້ ເນື່ອງຈາກຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ແຮງງານຫຼາຍ.

5. สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและของมนุษย์

5.1 ภูมิอากาศ

ฝนประจำปี
 • < 250 ม.ม.
 • 251-500 ม.ม.
 • 501-750 ม.ม.
 • 751-1,000 ม.ม.
 • 1,001-1,500 ม.ม.
 • 1,501-2,000 ม.ม.
 • 2,001-3,000 ม.ม.
 • 3,001-4,000 ม.ม.
 • > 4,000 ม.ม.
ระบุชื่อของสถานีตรวดวัดอากาศที่ใช้อ้างอิงคือ:

ຫ້ອງການ ອຸຕຸນິຍົມ ເມືອງສະໝ້ວຍ

เขตภูมิอากาศเกษตร
 • ชื้น

5.2 สภาพภูมิประเทศ

ค่าเฉลี่ยความลาดชัน:
 • ราบเรียบ (0-2%)
 • ลาดที่ไม่ชัน (3-5%)
 • ปานกลาง (6-10%)
 • เป็นลูกคลื่น (11-15%)
 • เป็นเนิน (16-30%)
 • ชัน (31-60%)
 • ชันมาก (>60%)
ธรณีสัณฐาน:
 • ที่ราบสูง/ที่ราบ
 • สันเขา
 • ไหล่เขา
 • ไหล่เนินเขา
 • ตีนเนิน
 • หุบเขา
ระดับความสูง:
 • 0-100 เมตร
 • 101-500 เมตร
 • 501-1,000 เมตร
 • 1,001-1,500 เมตร
 • 1,501-2,000 เมตร
 • 2,001-2,500 เมตร
 • 2,501-3,000 เมตร
 • 3,001-4,000 เมตร
 • > 4,000 เมตร
ให้ระบุถ้าเทคโนโลยีได้ถูกนำไปใช้:
 • ไม่เกี่ยวข้อง

5.3 ดิน

ค่าเฉลี่ยความลึกของดิน:
 • ตื้นมาก (0-20 ซ.ม.)
 • ตื้น (21-50 ซ.ม.)
 • ลึกปานกลาง (51-80 ซ.ม.)
 • ลึก (81-120 ซ.ม.)
 • ลึกมาก (>120 ซ.ม.)
เนื้อดิน (ดินชั้นบน):
 • ปานกลาง (ดินร่วน ทรายแป้ง)
เนื้อดินล่าง (> 20 ซ.ม.ต่ำจากผิวดิน):
 • ปานกลาง (ดินร่วน ทรายแป้ง)
อินทรียวัตถุในดิน:
 • ปานกลาง (1-3%)

5.4 ความเป็นประโยชน์และคุณภาพของน้ำ

ระดับน้ำใต้ดิน:

5-50 เมตร

น้ำไหลบ่าที่ผิวดิน:

ไม่ดีหรือไม่มีเลย

คุณภาพน้ำ (ที่ยังไม่ได้บำบัด):

เป็นน้ำเพื่อการดื่มที่ดี

ความเค็มของน้ำเป็นปัญหาหรือไม่:

ไม่ใช่

กำลังเกิดน้ำท่วมในพื้นที่หรือไม่:

ไม่ใช่

5.5 ความหลากหลายทางชีวภาพ

ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์:
 • ปานกลาง
ความหลากหลายของแหล่งที่อยู่:
 • ปานกลาง

5.6 ลักษณะของผู้ใช้ที่ดินที่นำเทคโนโลยีไปปฏิบัติใช้

อยู่กับที่หรือเร่ร่อน:
 • อยู่กับที่
แนวทางการตลาดของระบบการผลิต:
 • mixed (subsistence/ commercial)
รายได้ที่มาจากนอกฟาร์ม:
 • 10-50% ของรายได้ทั้งหมด
ระดับของความมั่งคั่งโดยเปรียบเทียบ:
 • พอมีพอกิน
เป็นรายบุคคล/ครัวเรือน:
 • เป็นรายบุคคล/ครัวเรือน
ระดับของการใช้เครื่องจักรกล:
 • งานที่ใช้แรงกาย
เพศ:
 • หญิง
 • ชาย
อายุของผู้ใช้ที่ดิน:
 • วัยกลางคน

5.7 Average area of land used by land users applying the Technology

 • < 0.5 เฮกตาร์
 • 0.5-1 เฮกตาร์
 • 1-2 เฮกตาร์
 • 2-5 เฮกตาร์
 • 5-15 เฮกตาร์
 • 15-50 เฮกตาร์
 • 50-100 เฮกตาร์
 • 100-500 เฮกตาร์
 • 500-1,000 เฮกตาร์
 • 1,000-10,000 เฮกตาร์
 • >10,000 เฮกตาร์
พิจารณาว่าเป็นขนาดเล็ก กลาง หรือขนาดใหญ่ (ซึ่งอ้างอิงถึงบริบทระดับท้องถิ่น):
 • ขนาดเล็ก

5.8 กรรมสิทธิ์ในที่ดิน สิทธิในการใช้ที่ดินและสิทธิในการใช้น้ำ

กรรมสิทธิ์ในที่ดิน:
 • รายบุคคล ได้รับสิทธิครอบครอง
สิทธิในการใช้ที่ดิน:
 • รายบุคคล
สิทธิในการใช้น้ำ:
 • เข้าถึงได้แบบเปิด (ไม่ได้จัดระเบียบ)

5.9 การเข้าถึงบริการและโครงสร้างพื้นฐาน

สุขภาพ:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
การศึกษา:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
การจ้างงาน (เช่น ภายนอกฟาร์ม):
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ตลาด:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
พลังงาน:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ถนนและการขนส่ง:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
น้ำดื่มและการสุขาภิบาล:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
บริการด้านการเงิน:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี

6. ผลกระทบและสรุปคำบอกกล่าว

6.1 ผลกระทบในพื้นที่ดำเนินการ (On-site) จากการใช้เทคโนโลยี

ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้จากฟาร์ม

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

ຊາວກະສິກອນ ສາມາດ ຂາຍຫນໍ່ໄມ້ໄດ້ 1,600,000 ກີບ/ປີ

ความหลากหลายของแหล่งผลิตรายได้

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

ເພີ່ມລາຍຮັບ ຈາກການຂາຍໜໍ່ໄມ້ ແລະ ຢາງໂບງ

ภาระงาน

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

ສາມາດ ຫຸຼດຜ່ອນ ແຮງງານ ໃນການເຂົ້າໄປຕັດໄມ້ ມາເຮັດຫັຼກຮົ້ວ

ผลกระทบด้านนิเวศวิทยา

ดิน

ความชื้นในดิน

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

ເພີ່ມຄວາມອຸດົມ ສົມບູນ ຂອງດິນ

ลดความเสี่ยงของภัยพิบัติ

ผลกระทบของพายุไซโคลน พายุฝน

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

ຕົນໄມ້ໃຜ່ທີ່ໃຫຍ່ ແລະ ສູງຂື້ນ ສາມາດປ້ອງກັນ ແລະ ຕາ້ນທານ
ກັບລົມພັດແຮງ

ความเร็วของลม

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

ຫຸຼດຜອ່ນ ຄວາມແຮງ ຂອງລົມພັດທ່ີພັດເຂົ້າໃສ່ສວນຢາງໂບງ

6.2 ผลกระทบนอกพื้นที่ดำเนินการ (Off-site) จากการใช้เทคโนโลยี

ການຕັດໄມ້ທຳລາຍປ່າ

แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

ຫຸຼດຜອ່ນ ບັນຫາ ການຕັດໄມ້ທໍາລາຍປ່າ ເພຶ່ອມາເຮັດຮົ້ວ

6.4 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ที่ได้รับ

ผลประโยชน์ที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งเป็นอย่างไร (จากมุมมองของผู้ใช้ที่ดิน)
ผลตอบแทนระยะสั้น:

ด้านบวกเล็กน้อย

ผลตอบแทนระยะยาว:

ด้านบวกอย่างมาก

ผลประโยชน์ที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือต้นทุนที่เกิดขึ้นซ้ำอีก เป็นอย่างไร (จากมุมมองของผู้ใช้ที่ดิน)
ผลตอบแทนระยะสั้น:

ด้านบวก

ผลตอบแทนระยะยาว:

ด้านบวก

6.5 การปรับตัวของเทคโนโลยี

 • 1-10%
ถ้ามีข้อมูลให้บอกปริมาณด้วย (จำนวนของครัวเรือนหรือครอบคลุมพื้นที่):

2 ຄອບຄົວ

Of all those who have adopted the Technology, how many did so spontaneously, i.e. without receiving any material incentives/ payments?
 • 11-50%

6.6 การปรับตัว

เทคโนโลยีได้รับการปรับเปลี่ยนเมื่อเร็วๆนี้ เพื่อให้ปรับตัวเข้ากับสภาพที่กำลังเปลี่ยนแปลงหรือไม่:

ใช่

อื่น ๆ (ระบุ):

ເປັນວິທີການໜຶ່ງ ໃນການປູກໄມ້ໃຜ່

6.7 จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสของเทคโนโลยี

จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน
ເປັນອີກວິທີການໜຶ່ງ ຂອງການປູກໄມ້ໃຜ່ ເຮັດເປັນຮົ້ວ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ກໍ່ທັງປ້ອງກັນ ແຮງລົມ ທີ່ພັດເຂົ້າໃສ່ ສວນຢາງໂບງ.
ສາມາດ ປ້ອງກັນສັດລຽ້ງ ແລະ ສັດປ່າ ບຸກລຸກເຂົ້ົາພື້ນທ່ີ ທໍາການຜະລິດໄດ້ ເນ່ືອງຈາກວ່າ ຕົ້ນຂອງໄມ້ໃຜ່ ມີຫຼາຍຕົ້ນ ທ່ີແຕກແຫນງອອກມາ ເຮັດໃຫ້ສັດ ບ່ໍສາມາດ ເຂົ້າພື້ນທ່ີ ທໍາການຜະລິດໄດ້.
ສາມາດ ນໍາໃຊ້ເປັນເຄ່ືອງຈັກສານ (ກະຜ່າ, ສານກະແຕະ). ໜໍ່ໄມ້ ຍັງສາມາດກິນເປັນອາຫານ ແລະ ຂາຍເປັນສິນຄ້າໄດ້.
จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก
ຮາກຂອງໄມ້ໃຜ່ ສາມາດຢັ່ງລົງເລິກ ແລະ ຍືດເກາະ ກັບພື້ນດິນ ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ສາມາດປ້ອງກັນດິນເຈ່ືອນໄດ້ ແລະ ຕົ້ນໄມ້ໃຜ່ຍັງສາມາດ ບັງລົມໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.
ສາມາດ ປະຢັດເວລາ ແລະ ແຮງງານ ໃນການເຂົາໄປປ່າ ເພື່ອໄປຊອກຫາຫນໍ່ໄມ້ ມາກິນ ແລະ ຂາຍ.
ຫຼຸດຜ່ອນ ການບຸກລຸກ ເຂົ້າປ່າໄປຕັດຕົ້ນໄມ້ ເພື່ອມາເຮັດຮົ້ວ.

6.8 จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงของเทคโนโลยีและวิธีการแก้ไข

จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน มีวิธีการแก้ไขได้อย่างไร
ພືດທ່ີ ປູກໄກ້ຄຽງ ກັບຕົ້ນໄມ້ໃຜ່ ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນຜະລິດເທົ່າທ່ີຄວນ ເນ່ືອງຈາກຕົ້ນໄມ້ໃຜ່ ປົກຄຸມພື້ນທ່ີ ເຮັດໃຫ້ພື້ນທີ່ບໍລິເວນດັ່ງກ່າວນັ້ນ ເຕີບໂຕ ບໍ່ໄດ້ດີເທົ່າທ່ີຄວນ ຕັດອະນາໄມ ພື້ນທີ່ ທີ່ຖືກປົກຄຸມເປັນປະຈຳ
ມີປະຊາຊົນ ຈໍານວນຫນ່ຶງ ລັກຕັດຫນໍ່ໄມ້

7. การอ้างอิงและการเชื่อมต่อ

7.1 วิธีการและแหล่งข้อมูล

 • ไปเยี่ยมชมภาคสนาม การสำรวจพื้นที่ภาคสนาม

1

 • การสัมภาษณ์กับผู้ใช้ที่ดิน

1

วันที่เก็บรวบรวมข้อมูล(ภาคสนาม) :

04/07/2017

โมดูล