เทคโนโลยี

Лазерная планировка поверхности поля для повышения эффективности внутрихозяйственного использования оросительной воды [อุซเบกิสถาน]

Лазерная планировка поверхности поля для повышения эффективности внутрихозяйственного использования оросительной воды

technologies_3634 - อุซเบกิสถาน

สมบูรณ์ 86%

1. ข้อมูลทั่วไป

1.2 รายละเอียดที่ติดต่อได้ของผู้รวบรวมและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการประเมินและการจัดเตรียมทำเอกสารของเทคโนโลยี

วิทยากรหลัก

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:

Эгамбердиев Ойбек, Жангирович

Ургенческий Государственный Университет, Хорезмский Агро-Консультативный центр «KRASS»

อุซเบกิสถาน

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:

Акрамханов Акмаль, Фархадович

Хорезмский Агро-Консультативный центр «KRASS»

อุซเบกิสถาน

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:

Руденко Инна, Юрьевна

Хорезмский Агро-Консультативный центр «KRASS»

อุซเบกิสถาน

ชื่อของโครงการซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินเทคโนโลยี (ถ้าเกี่ยวข้อง)
Decision Support for Mainstreaming and Scaling out Sustainable Land Management (GEF-FAO / DS-SLM)

1.3 เงื่อนไขการใช้ข้อมูลที่ได้บันทึกผ่านทาง WOCAT

ผู้รวบรวมและวิทยากรหลักยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่ถูกบันทึกผ่านทาง WOCAT:

ใช่

1.4 การเปิดเผยเรื่องความยั่งยืนของเทคโนโลยีที่ได้อธิบายไว้

เทคโนโลยีที่ได้อธิบายไว้นี้เป็นปัญหาของความเสื่อมโทรมโทรมของที่ดินหรือไม่ จึงไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นเทคโนโลยีเพื่อการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน:

ไม่ใช่

2. การอธิบายลักษณะของเทคโนโลยี SLM

2.1 การอธิบายแบบสั้น ๆ ของเทคโนโลยี

คำจำกัดความของเทคโนโลยี:

Современный метод подготовки полей к орошению при помощи лазерного планировщика обеспечивает высокую точность выравнивания поверхности, что способствует равномерному увлажнению почвы по всей площади поля, обеспечивает экономию воды на 20-25%, повышение урожайности до 10%, снижает выбросы парниковых газов.

2.2 การอธิบายแบบละเอียดของเทคโนโลยี

คำอธิบาย:

В условиях орошаемого земледелия обеспечение ровной поверхности поля с помощью высокоточной технологии лазерной планировки – один из ключевых подходов в системе УУЗР мероприятий, способствующих эффективному использованию водных ресурсов, повышению сельскохозяйственной производительности, экономии воды и энергии. В наши дни фермеры выравнивают поля с помощью традиционного длиннобазового (или короткобазового) планировщика. Широкое внедрение высокоточных технологий планировки сдерживается по причине слабой информированности, недостаточной осведомленности и отсутствия опыта и навыков у фермерских сообществ. Традиционная планировка земель включает капитальную и текущую планировку. Капитальная планировка выполняется для приведения естественного рельефа местности к дальнейшему использованию под сельскохозяйственное производство. Объем общих планировочных работ может достигать 300-1000 м3/ почвы с 1га в зависимости от рельефа. Текущая (эксплуатационная) планировка – ежегодная обработка поверхности земли с помощью длиннобазового/короткобазового планировщика (или малованием) применяется для устранения относительно небольших неровностей поверхности и измельчения комьев земли после вспашки. Основные недостатки традиционных методов планировки – недостаточная точность и возникающие неровности на полях, превышающие длину базы машин. Предлагаемая технология обеспечивает ровную поверхность с точностью ±3 см, что создает условия для проведения качественного сева, поливов, снижения непроизводительных потерь воды и, соответственно, равномерного роста и развития растений. По данным Хорезмского Агроконсультативного центра KRASS лазерная планировка обеспечивает: (i) снижение затрат на рабочую силу на 11- 23%, (ii) снижение затрат на механизацию на 11-14% (со 2-го года), (iii) экономию поливной воды на 20-30%, (iv) повышение урожайности хлопчатника и пшеницы на 10% (www.sgp.uz). Для проведения лазерной планировки 1 га поля требуется порядка 350 долл. США. Сокращение водопотребления на полях, снижение засоления, повышение производительности труда и урожайности культур в результате планировки компенсируют первоначальные затраты.
Мероприятия и вклады на введение / содержание: Планировка земель осуществляется с помощью лазерной установки, состоящей из лазерного передатчика и приемника, панели управления, телескопической рейки и лазерного планировщика, который устанавливается на тракторы с мощностью двигателя 75-100л.с. Лазерная планировка включает топографическую съемку с помощью лазерной установки и дополнительную подготовку поля: (i) очищение от стерни, и крупных комьев земли (ii) грубое выравнивание (планировка обычным способом), (iii) определение направлений посева и полива. Производительность лазерной планировки - 1-3га/день, периодичность проведения – 1 раз в 5-8 лет. Чтобы избежать уплотнения почвы, рекомендуется проводить планировку по сухой почве. Природная / социальная среда: В настоящее время в Узбекистане половина орошаемых земель страдают от вторичного засоления. Ранее была предпринята попытка поднять уровень урожайности культур путем более интенсивной обработки почв, удобрений и пестицидов. Однако, многолетняя мировая практика показывает, что это неизбежно ведет к еще большему истощению почвы и деградации ее структуры. Внедрение лазерной планировки в сочетании с другими практиками и технологиями УУЗР обеспечит устойчивое повышение продуктивности земель и значительный рост доходов каждого фермера и сообщества в целом.

2.3 รูปภาพของเทคโนโลยี

คำอธิบายภาพ:

Фотографии иллюстрируют эффект лазерной планировки - равномерность распределения воды по полю во время профилактической промывки засоленных земель

2.5 ประเทศภูมิภาค หรือสถานที่ตั้งที่เทคโนโลยีได้นำไปใช้และได้รับการครอบคลุมโดยการประเมินนี้

ประเทศ:

อุซเบกิสถาน

ภูมิภาค/รัฐ/จังหวัด:

Хазараспский район, Хорезмская область

ข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมของสถานที่ตั้ง :

кишлак Питнак

ระบุการกระจายตัวของเทคโนโลยี:
 • กระจายไปอย่างสม่ำเสมอในพื้นที่
If precise area is not known, indicate approximate area covered:
 • 10-100 ตร.กม.
แสดงความคิดเห็น:

Материалы собраны из различных источников в различных агроклиматических зонах Узбекистана, где в последние десятилетия была применена технология в рамках ПМГ ГЭФ, ИКАРДА, ПРООН, ГИЦ, корпорации Кейс Нью Холланд, Узсельхозмаш-холдинг и БМКБ-Агромаш составляла в среднем 50-200га.

2.6 วันที่การดำเนินการ

ระบุปีที่ใช้:

2002

ถ้าไม่รู้ปีที่แน่นอน ให้ระบุวันที่โดยประมาณ:
 • 10-50 ปี

2.7 คำแนะนำของเทคโนโลยี

ให้ระบุว่าเทคโนโลยีถูกแนะนำเข้ามาอย่างไร:
 • ในช่วงการทดลองหรือการทำวิจัย
 • ทางโครงการหรือจากภายนอก
ความคิดเห็น (ประเภทของโครงการ เป็นต้น) :

Технология внедряется через проекты, нацеленные на повышение продуктивности использования земельно-водных ресурсов.

3. การจัดประเภทของเทคโนโลยี SLM

3.1 วัตถุประสงค์หลักของเทคโนโลยี

 • ปรับปรุงการผลิตให้ดีขึ้น
 • ลด ป้องกัน ฟื้นฟู การเสื่อมโทรมของที่ดิน
 • Основные задачи – повышение эффективности использования воды на внутрихозяйственном уровне и рост урожайности культур

3.2 ประเภทของการใช้ที่ดินในปัจจุบันที่ได้นำเทคโนโลยีไปใช้

พื้นที่ปลูกพืช

พื้นที่ปลูกพืช

 • การปลูกพืชล้มลุกอายุปีเดียว
จำนวนของฤดูเพาะปลูกต่อปี:
 • 1
ระบุ:

вегетационный период позволяет получить только 1 урожай в год основных культур – хлопчатника и пшеницы. Можно получить второй урожай, если посеять после уборки пшеницы культуру с коротким вегетационным периодом (бобовые, картофель и бахчевые)

3.4 Water supply

การใช้น้ำของที่ดินที่มีการใช้เทคโนโลยีอยู่:
 • การชลประทานแบบเต็มรูปแบบ

3.5 กลุ่ม SLM ที่ตรงกับเทคโนโลยีนี้

 • การจัดการด้านชลประทาน (รวมถึงการลำเลียงส่งน้ำ การระบายน้ำ)

3.6 มาตรการ SLM ที่ประกอบกันเป็นเทคโนโลยี

มาตรการจัดการพืช

มาตรการจัดการพืช

 • A7: Others
แสดงความคิดเห็น:

Высокоточное выравнивание поверхности сельскохозяйственных полей

3.7 รูปแบบหลักของการเสื่อมโทรมของที่ดินที่ได้รับการแก้ไขโดยเทคโนโลยี

การเสื่อมโทรมของดินทางด้านเคมี

การเสื่อมโทรมของดินทางด้านเคมี

 • Cs (Salinization/alkalinization): การสะสมเกลือหรือการทำให้เป็นด่าง
การเสื่อมโทรมของดินทางด้านชีวภาพ

การเสื่อมโทรมของดินทางด้านชีวภาพ

 • Bl (Loss of soil life): การสูญเสียสิ่งมีชีวิตในดิน
แสดงความคิดเห็น:

Вторичное засоление обусловлено природными предпосылками (аридный климат, затрудненные условия оттока грунтовых вод) и антропогенной деятельностью (неэффективная работа ирригационно-дренажной инфраструктуры, нарушение агротехники и режима орошения, плохая планировка полей). Биологическая деградация обусловлена ухудшением среды обитания почвенных организмов из-за засоления и низкого содержания гумуса

3.8 การป้องกัน การลดลง หรือการฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของที่ดิน

ระบุเป้าหมายของเทคโนโลยีกับความเสื่อมโทรมของที่ดิน:
 • ลดความเสื่อมโทรมของดิน
แสดงความคิดเห็น:

вторичное засоление обусловлено природными предпосылками (аридный климат, затрудненные условия оттока грунтовых вод) и антропогенной деятельностью (неэффективная работа ирригационно-дренажной инфраструктуры, нарушение агротехники и режима орошения, плохая планировка полей). Биологическая деградация обусловлена ухудшением среды обитания почвенных организмов из-за засоления и низкого содержания гумуса

4. ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค กิจกรรมการนำไปปฏิบัติใช้ ปัจจัยนำเข้า และค่าใช้จ่าย

4.1 แบบแปลนทางเทคนิคของเทคโนโลยี

4.2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการคำนวณปัจจัยนำเข้าและค่าใช้จ่าย

ให้ระบุว่าค่าใช้จ่ายและปัจจัยนำเข้าได้รับการคำนวณอย่างไร:
 • ต่อพื้นที่ที่ใช้เทคโนโลยี
ระบุขนาดและหน่วยพื้นที่:

1 га

ระบุสกุลเงินที่ใช้คำนวณค่าใช้จ่าย:
 • USD
If relevant, indicate exchange rate from USD to local currency (e.g. 1 USD = 79.9 Brazilian Real): 1 USD =:

1620.0

ระบุค่าเฉลี่ยของค่าจ้างในการจ้างแรงงานต่อวัน:

около 10 долл.США (2010г.)

4.3 กิจกรรมเพื่อการจัดตั้ง

กิจกรรม Timing (season)
1. Очищение поля от стерни, грубая планировка, определение направление сева культур и полива, топографическая съемка и лазерная планировка, глубокое рыхление, боронование, малование Июнь-сентябрь после уборки оз.пшеницы, когда поле свободно от культуры
แสดงความคิดเห็น:

Лазерная планировка проводится только по сухой почве, чтобы избежать уплотнения

4.4 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าที่จำเป็นสำหรับการจัดตั้ง

ปัจจัยนำเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อปัจจัยนำเข้า %ของค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ที่ดิน
แรงงาน Затраты на рабочую силу долл./га 1.0 30.3 30.3
อุปกรณ์ Затраты на механизацию долл./га 1.0 314.1 314.1
อื่น ๆ Приобретение лазерного оборудования долл./комплект 1.0 11501.0 11501.0
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการจัดตั้งเทคโนโลยี 11845.4
Total costs for establishment of the Technology in USD 7.31
ถ้าผู้ใช้ที่ดินรับภาระน้อยกว่า 100% ของค่าใช้จ่าย ให้ระบุว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที่เหลือ:

Проектом

แสดงความคิดเห็น:

Оплачено проектом 100%

4.5 การบำรุงรักษาสภาพหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำ

กิจกรรม ช่วงระยะเวลา/ความถี่
1. Вспашка осень
2. Боронование+малование апрель
แสดงความคิดเห็น:

Лазерная планировка выполняется 1 раз в 5-8 лет. За счёт ровной поверхности поля в последующие годы снижаются затраты на рабочую силу и сокращается использование сельхозтехники.

4.6 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าและกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำที่ต้องการการบำรุงรักษา (ต่อปี)

ปัจจัยนำเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อปัจจัยนำเข้า %ของค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ที่ดิน
แรงงาน Труд рабочего долл./га 1.0 10.0 10.0 100.0
อุปกรณ์ Затраты на механизацию долл./га 1.0 43.2 43.2 100.0
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการบำรุงรักษาสภาพเทคโนโลยี 53.2
Total costs for maintenance of the Technology in USD 0.03

4.7 ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่าย

ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายต่างๆ:

Наибольшие затраты относятся к приобретению лазерного планировщика. Однако, существует возможность окупить стоимость оборудования для лазерной планировки за 3 года. Для этого данную технологию нужно будет применить на 39 га пшеничного поля или 58 га хлопкового поля

5. สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและของมนุษย์

5.1 ภูมิอากาศ

ฝนประจำปี
 • < 250 ม.ม.
 • 251-500 ม.ม.
 • 501-750 ม.ม.
 • 751-1,000 ม.ม.
 • 1,001-1,500 ม.ม.
 • 1,501-2,000 ม.ม.
 • 2,001-3,000 ม.ม.
 • 3,001-4,000 ม.ม.
 • > 4,000 ม.ม.
ข้อมูลจำเพาะ/ความคิดเห็นเรื่องปริมาณน้ำฝน:

90% осадков приходится на октябрь-май

ระบุชื่อของสถานีตรวดวัดอากาศที่ใช้อ้างอิงคือ:

Ургенч, Хива

เขตภูมิอากาศเกษตร
 • กึ่งแห้งแล้ง

Продолжительность вегетационного периода составляет 160 дней

5.2 สภาพภูมิประเทศ

ค่าเฉลี่ยความลาดชัน:
 • ราบเรียบ (0-2%)
 • ลาดที่ไม่ชัน (3-5%)
 • ปานกลาง (6-10%)
 • เป็นลูกคลื่น (11-15%)
 • เป็นเนิน (16-30%)
 • ชัน (31-60%)
 • ชันมาก (>60%)
ธรณีสัณฐาน:
 • ที่ราบสูง/ที่ราบ
 • สันเขา
 • ไหล่เขา
 • ไหล่เนินเขา
 • ตีนเนิน
 • หุบเขา
ระดับความสูง:
 • 0-100 เมตร
 • 101-500 เมตร
 • 501-1,000 เมตร
 • 1,001-1,500 เมตร
 • 1,501-2,000 เมตร
 • 2,001-2,500 เมตร
 • 2,501-3,000 เมตร
 • 3,001-4,000 เมตร
 • > 4,000 เมตร
ความคิดเห็นและข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมเรื่องสภาพภูมิประเทศ:

105-120 м н. у.м

5.3 ดิน

ค่าเฉลี่ยความลึกของดิน:
 • ตื้นมาก (0-20 ซ.ม.)
 • ตื้น (21-50 ซ.ม.)
 • ลึกปานกลาง (51-80 ซ.ม.)
 • ลึก (81-120 ซ.ม.)
 • ลึกมาก (>120 ซ.ม.)
เนื้อดิน (ดินชั้นบน):
 • ปานกลาง (ดินร่วน ทรายแป้ง)
เนื้อดินล่าง (> 20 ซ.ม.ต่ำจากผิวดิน):
 • ปานกลาง (ดินร่วน ทรายแป้ง)
อินทรียวัตถุในดิน:
 • ต่ำ (<1%)
(ถ้ามี) ให้แนบคำอธิบายเรื่องดินแบบเต็มหรือระบุข้อมูลที่มีอยู่ เช่น ชนิดของดิน ค่า pH ของดินหรือความเป็นกรดของดิน ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวก ไนโตรเจน ความเค็ม เป็นต้น:

Почвы луговые, содержание гумуса в пахотном слое 0,77 % и менее

5.4 ความเป็นประโยชน์และคุณภาพของน้ำ

ระดับน้ำใต้ดิน:

<5 เมตร

น้ำไหลบ่าที่ผิวดิน:

ดี

คุณภาพน้ำ (ที่ยังไม่ได้บำบัด):

เป็นน้ำเพื่อการดื่มที่ดี

ความเค็มของน้ำเป็นปัญหาหรือไม่:

ใช่

ระบุ:

Вода пригодна для орошения

กำลังเกิดน้ำท่วมในพื้นที่หรือไม่:

ไม่ใช่

ความคิดเห็นและข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมเรื่องคุณภาพและปริมาณน้ำ:

Вода в поверхностных источниках загрязняется от сбросов дренажного стока с полей орошения

5.5 ความหลากหลายทางชีวภาพ

ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์:
 • ปานกลาง
ความหลากหลายของแหล่งที่อยู่:
 • ปานกลาง
ความคิดเห็นและข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมของความหลากหลายทางชีวภาพ:

на орошаемой территории растительность представлена культурными видами растений, которые выращивают на полях: хлопчатник, пшеница, овощные, бахчевые, многолетние насаждения фруктовые и декоративные деревья и кустарники

5.6 ลักษณะของผู้ใช้ที่ดินที่นำเทคโนโลยีไปปฏิบัติใช้

อยู่กับที่หรือเร่ร่อน:
 • อยู่กับที่
แนวทางการตลาดของระบบการผลิต:
 • mixed (subsistence/ commercial)
รายได้ที่มาจากนอกฟาร์ม:
 • 10-50% ของรายได้ทั้งหมด
ระดับของความมั่งคั่งโดยเปรียบเทียบ:
 • พอมีพอกิน
เป็นรายบุคคล/ครัวเรือน:
 • เป็นรายบุคคล/ครัวเรือน
ระดับของการใช้เครื่องจักรกล:
 • การใช้เครื่องจักรหรือเครื่องยนต์
เพศ:
 • ชาย
อายุของผู้ใช้ที่ดิน:
 • วัยกลางคน

5.7 Average area of land used by land users applying the Technology

 • < 0.5 เฮกตาร์
 • 0.5-1 เฮกตาร์
 • 1-2 เฮกตาร์
 • 2-5 เฮกตาร์
 • 5-15 เฮกตาร์
 • 15-50 เฮกตาร์
 • 50-100 เฮกตาร์
 • 100-500 เฮกตาร์
 • 500-1,000 เฮกตาร์
 • 1,000-10,000 เฮกตาร์
 • >10,000 เฮกตาร์
พิจารณาว่าเป็นขนาดเล็ก กลาง หรือขนาดใหญ่ (ซึ่งอ้างอิงถึงบริบทระดับท้องถิ่น):
 • ขนาดกลาง
แสดงความคิดเห็น:

Средний размер фермерских хозяйств составляет 35-75 га, дехканских и приусадебных участков – до 0,35 га

5.8 กรรมสิทธิ์ในที่ดิน สิทธิในการใช้ที่ดินและสิทธิในการใช้น้ำ

กรรมสิทธิ์ในที่ดิน:
 • รัฐ
สิทธิในการใช้ที่ดิน:
 • เช่า
 • лимитированное
แสดงความคิดเห็น:

лимитированное водопользование с учетом приоритетности потребителей в связи с ограниченностью водных ресурсов

5.9 การเข้าถึงบริการและโครงสร้างพื้นฐาน

สุขภาพ:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
การศึกษา:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
การจ้างงาน (เช่น ภายนอกฟาร์ม):
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ตลาด:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
พลังงาน:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ถนนและการขนส่ง:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
น้ำดื่มและการสุขาภิบาล:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
บริการด้านการเงิน:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี

6. ผลกระทบและสรุปคำบอกกล่าว

6.1 ผลกระทบในพื้นที่ดำเนินการ (On-site) จากการใช้เทคโนโลยี

ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

การผลิต

การผลิตพืชผล

ลดลง
เพิ่มขึ้น
จำนวนก่อน SLM:

4 тонн/га

หลังจาก SLM:

4,4 тонн/га

รายได้และค่าใช้จ่าย

ค่าใช่จ่ายของปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

เพิ่มขึ้น
ลดลง

รายได้จากฟาร์ม

ลดลง
เพิ่มขึ้น
จำนวนก่อน SLM:

777

หลังจาก SLM:

855

ภาระงาน

เพิ่มขึ้น
ลดลง

ผลกระทบด้านนิเวศวิทยา

ดิน

ความเค็ม

เพิ่มขึ้น
ลดลง

6.2 ผลกระทบนอกพื้นที่ดำเนินการ (Off-site) จากการใช้เทคโนโลยี

ผลกระทบของก๊าซเรือนกระจก

เพิ่มขึ้น
ลดลง
Specify assessment of off-site impacts (measurements):

технология не оказывает отрицательного влияния на окружающую территорию, способствует снижению выбросов парниковых газов

6.3 การเผชิญและความตอบสนองของเทคโนโลยีต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป และสภาพรุนแรงของภูมิอากาศ / ภัยพิบัติ (ที่รับรู้ได้โดยผู้ใช้ที่ดิน)

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป
ฤดู increase or decrease เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
อุณหภูมิประจำปี เพิ่มขึ้น ดีมาก

6.4 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ที่ได้รับ

ผลประโยชน์ที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งเป็นอย่างไร (จากมุมมองของผู้ใช้ที่ดิน)
ผลตอบแทนระยะสั้น:

ด้านบวกเล็กน้อย

ผลตอบแทนระยะยาว:

ด้านบวก

ผลประโยชน์ที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือต้นทุนที่เกิดขึ้นซ้ำอีก เป็นอย่างไร (จากมุมมองของผู้ใช้ที่ดิน)
ผลตอบแทนระยะสั้น:

ด้านบวกเล็กน้อย

ผลตอบแทนระยะยาว:

ด้านบวก

แสดงความคิดเห็น:

Выгоды положительные уже в краткосрочной перспективе

6.5 การปรับตัวของเทคโนโลยี

 • 11-50%
Of all those who have adopted the Technology, how many did so spontaneously, i.e. without receiving any material incentives/ payments?
 • 11-50%

6.6 การปรับตัว

เทคโนโลยีได้รับการปรับเปลี่ยนเมื่อเร็วๆนี้ เพื่อให้ปรับตัวเข้ากับสภาพที่กำลังเปลี่ยนแปลงหรือไม่:

ไม่ใช่

6.7 จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสของเทคโนโลยี

จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน
Экономное расходование воды и равномерное увлажнение поля
Сокращение времени и рабочей силы на полив
Повышение урожайности
Снижение уровня грунтовых вод
Сокращение затрат на механизированную обработку почвы в последующие годы
จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก
Эффективное использование ограниченных водных ресурсов
Равномерное увлажнение всего поля, как по площади, так и по глубине
Предотвращение засоление
Снижение выбросов парниковых газов

6.8 จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงของเทคโนโลยีและวิธีการแก้ไข

จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน มีวิธีการแก้ไขได้อย่างไร
Относительно высокая стоимость лазерного оборудования Помощь государства, кооперация самих фермеров, совместное приобретение и использование лазерного оборудования
Отсутствие знаний по эксплуатации лазерного оборудования Обучение
Ограниченные сроки для выполнения мероприятия (июль-сентябрь), когда поле свободно от культуры и сухая почва Упорядочить и строго придерживаться сроков выполнения полевых работ
จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก มีวิธีการแก้ไขได้อย่างไร
Относительно высокая стоимость лазерного оборудования Существует Гос. поддержка (УП № УП-3860 от от 14 .03. 2007, Импортированное оборудование для лазерной планировки освобождается от уплаты таможенной пошлины и налога на добавленную стоимость.
Неосведомлённость о затратах и выгодах данной технологии: лазерный планировщик окупается за 7-8 месяцев работы. Лазерная планировка выполняется 1 раз в 3 года Консультационные услуги, обучение, информирование
Техническая неоснащенность ф/х Кредиты, закупка на основе лизинга

7. การอ้างอิงและการเชื่อมต่อ

7.1 วิธีการและแหล่งข้อมูล

 • การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้าน SLM หรือผู้ชำนาญ

5 чел.

 • การเก็บรวบรวมมาจากรายงานและเอกสารที่มีอยู่
วันที่เก็บรวบรวมข้อมูล(ภาคสนาม) :

17/08/2017

7.3 Links to relevant online information

ชื่อเรื่องหรือคำอธิบาย:

ННО «KRASS» Распространение ресурсосберегающих технологий для устойчивого развития сельского хозяйства в Хорезмской области Узбекистана. Техническая инструкция. Ургенч, 2012

URL:

http://sgp.uz/userfiles/Lazer%20rus%20low%20resolution.pdf

โมดูล