เทคโนโลยี

Полив через борозду c чередованием сухих и политых борозд [อุซเบกิสถาน]

Полив через борозду c чередованием сухих и политых борозд

technologies_3646 - อุซเบกิสถาน

สมบูรณ์ 86%

1. ข้อมูลทั่วไป

1.2 รายละเอียดที่ติดต่อได้ของผู้รวบรวมและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการประเมินและการจัดเตรียมทำเอกสารของเทคโนโลยี

วิทยากรหลัก

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:

Палуашова Гаухарай, Калбаевна

институт САНИИРИ

อุซเบกิสถาน

Широкова Юлия, Илларионовна

институт САНИИРИ

อุซเบกิสถาน

ชื่อของโครงการซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินเทคโนโลยี (ถ้าเกี่ยวข้อง)
Decision Support for Mainstreaming and Scaling out Sustainable Land Management (GEF-FAO / DS-SLM)

1.3 เงื่อนไขการใช้ข้อมูลที่ได้บันทึกผ่านทาง WOCAT

ผู้รวบรวมและวิทยากรหลักยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่ถูกบันทึกผ่านทาง WOCAT:

ใช่

1.4 การเปิดเผยเรื่องความยั่งยืนของเทคโนโลยีที่ได้อธิบายไว้

เทคโนโลยีที่ได้อธิบายไว้นี้เป็นปัญหาของความเสื่อมโทรมโทรมของที่ดินหรือไม่ จึงไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นเทคโนโลยีเพื่อการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน:

ไม่ใช่

2. การอธิบายลักษณะของเทคโนโลยี SLM

2.1 การอธิบายแบบสั้น ๆ ของเทคโนโลยี

คำจำกัดความของเทคโนโลยี:

В периоды недостатка воды (маловодье), чтобы предотвратить большие потери урожая, рекомендуется поливать пропашные культуры через борозду с последующим чередованием сухих и политых борозд

2.2 การอธิบายแบบละเอียดของเทคโนโลยี

คำอธิบาย:

Орошаемое земледелие - основа производства сельскохозяйственной продукции в Узбекистане. Однако, недостаток водных ресурсов является ограничивающим фактором, особенной в маловодные годы. Полив через борозду это технологический приём, применяемый земледельцами в условиях ограниченного поступления воды для орошения поля. При этомпродолжительность полива сокращается в 1,3 - 2,4 раза, потребность воды для проведения полива уменьшается, за счёт уменьшения площади физического испарения с поверхности почвы, а суммарное водопотребление (испарение и транспирация) сокращается на 20-25 %. Кусты хлопчатника при этой технологии невысокие с хорошо развитой корневой системой. Мониторинг влажности почвы с помощью датчиков показал, что к началу второго полива, влажность почвы на глубине 40 см в сухих (не заливаемых) и влажных (заливаемых водой) бороздах, почти не различается. Следовательно, в условиях близкого залегания грунтовых вод, полив через борозду лучше начинать не с первого, а со второго полива, что сведет к минимуму возможные ущербы урожаю от недоувлажнения почвы. Равномерность увлажнения почвы (и солевого фона), может быть обеспечена чередованием поливаемых и не поливаемых борозд при каждом последующем поливе. То есть, желательно чередовать заливаемые и сухие борозды от полива к поливу (чётные – 1 полив, нечётные – второй полив и т.д.)
Мероприятия и вклады на введение / содержание:Практика подготовки поля обычная, как у фермера. На участке орошаемых земель под посевом хлопчатника (поле фермерского хозяйства), проводится нарезка борозд длиной 100 м, поливы через борозду проводят подачей больших, чем обычно расходов воды
1.Подготовка земли: планировка участка, вспашка, промывка от засоления
2.Нарезка ок-арыка
3.Поливы по бороздам
4.Внесение удобрений и все агро технологические операции, как в обычной практике фермера
5.Промывка после вегетации хлопчатника

2.3 รูปภาพของเทคโนโลยี

2.5 ประเทศภูมิภาค หรือสถานที่ตั้งที่เทคโนโลยีได้นำไปใช้และได้รับการครอบคลุมโดยการประเมินนี้

ประเทศ:

อุซเบกิสถาน

ภูมิภาค/รัฐ/จังหวัด:

Хивинский район, Хорезмская область; Мирзаабадский район, Сырдарьинская область

ระบุการกระจายตัวของเทคโนโลยี:
 • กระจายไปอย่างสม่ำเสมอในพื้นที่
If precise area is not known, indicate approximate area covered:
 • < 0.1 ตร.กม.(10 เฮกตาร์)
แสดงความคิดเห็น:

Материалы собраны из различных источников Проект САНИИРИ /ЦЕФ 2006 г.,; НИИИВП /JIRCAS 2015, 2016 гг., (Сырдарьинская область Мирзаабадский район), аспирант ПАЛУАШОВА Г.К., ОПХ САНИИРИ (ныне НИИИВП)

2.6 วันที่การดำเนินการ

ถ้าไม่รู้ปีที่แน่นอน ให้ระบุวันที่โดยประมาณ:
 • 10-50 ปี

2.7 คำแนะนำของเทคโนโลยี

ให้ระบุว่าเทคโนโลยีถูกแนะนำเข้ามาอย่างไร:
 • ในช่วงการทดลองหรือการทำวิจัย
 • ทางโครงการหรือจากภายนอก

3. การจัดประเภทของเทคโนโลยี SLM

3.1 วัตถุประสงค์หลักของเทคโนโลยี

 • ปรับปรุงการผลิตให้ดีขึ้น
 • Главная задача - сокращение затрат воды на поливыи предотвращение потерь урожая при недостатке воды

3.2 ประเภทของการใช้ที่ดินในปัจจุบันที่ได้นำเทคโนโลยีไปใช้

พื้นที่ปลูกพืช

พื้นที่ปลูกพืช

 • การปลูกพืชล้มลุกอายุปีเดียว
จำนวนของฤดูเพาะปลูกต่อปี:
 • 1
ระบุ:

вегетационный период позволяет получить только 1 урожай в год основных культур – хлопчатника и пшеницы. Можно получить второй урожай, если посеять после уборки пшеницы культуру с коротким вегетационным периодом (бобовые, картофель и бахчевые)

3.4 Water supply

การใช้น้ำของที่ดินที่มีการใช้เทคโนโลยีอยู่:
 • การชลประทานแบบเต็มรูปแบบ

3.5 กลุ่ม SLM ที่ตรงกับเทคโนโลยีนี้

 • การจัดการด้านชลประทาน (รวมถึงการลำเลียงส่งน้ำ การระบายน้ำ)

3.6 มาตรการ SLM ที่ประกอบกันเป็นเทคโนโลยี

มาตรการจัดการพืช

มาตรการจัดการพืช

 • A7: Others
แสดงความคิดเห็น:

Другие Адаптация к недостатку оросительной воды путем совершенствования бороздкового способа полива

3.7 รูปแบบหลักของการเสื่อมโทรมของที่ดินที่ได้รับการแก้ไขโดยเทคโนโลยี

การเสื่อมโทรมของดินทางด้านเคมี

การเสื่อมโทรมของดินทางด้านเคมี

 • Cn (Fertility decline): ความอุดมสมบูรณ์และปริมาณอินทรียวัตถุในดินถูกทำให้ลดลงไป (ไม่ได้เกิดจากสาเหตุการกัดกร่อน)
อื่น ๆ

อื่น ๆ

แสดงความคิดเห็น:

Меньшее вымывание поливными водами питательных элементов из почвы.
Вторичное засоление обусловлено природными предпосылками (аридный климат, затрудненные условия оттока грунтовых)и антропогенной деятельностью (неадекватная работа ирригационно-дренажной инфраструктуры, несоблюдение норм полива). Снижениесодержания гумуса является следствием нарушения агротехники (низкие нормы органических удобрений, уборка с полей растительных остатков). Уплотнение почвы обусловлено вспашкой почвы отвальным плугом на одну и ту же глубину (образование «подплужной подошвы»). Кольматация почвенных пор взвешенными частицами поливной воды при длительном применении поверхностного способа полива способствовала снижению порозности, водопроницаемости, воздухоемкости почвы. Биологическая деградация обусловлена ухудшением среды обитания почвенных организмов из-за засоления и низкого содержания гумуса

3.8 การป้องกัน การลดลง หรือการฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของที่ดิน

ระบุเป้าหมายของเทคโนโลยีกับความเสื่อมโทรมของที่ดิน:
 • ลดความเสื่อมโทรมของดิน
แสดงความคิดเห็น:

Технология обеспечивает снижение выноса питательных элементов при поливе, снижается суммарное испарение с полей орошения в результате полива через борозду

4. ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค กิจกรรมการนำไปปฏิบัติใช้ ปัจจัยนำเข้า และค่าใช้จ่าย

4.1 แบบแปลนทางเทคนิคของเทคโนโลยี

ผู้เขียน:

Широкова

วันที่:

19/11/2017

4.2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการคำนวณปัจจัยนำเข้าและค่าใช้จ่าย

ให้ระบุว่าค่าใช้จ่ายและปัจจัยนำเข้าได้รับการคำนวณอย่างไร:
 • ต่อพื้นที่ที่ใช้เทคโนโลยี
ระบุขนาดและหน่วยพื้นที่:

1 гектар

ระบุสกุลเงินที่ใช้คำนวณค่าใช้จ่าย:
 • USD
If relevant, indicate exchange rate from USD to local currency (e.g. 1 USD = 79.9 Brazilian Real): 1 USD =:

4150.0

ระบุค่าเฉลี่ยของค่าจ้างในการจ้างแรงงานต่อวัน:

около 10 долл.США

4.3 กิจกรรมเพื่อการจัดตั้ง

กิจกรรม Timing (season)
1. Подготовка земли: планировка участка, вспашка, Осень
2. Промывка Февраль-март
3. Подготовка к севу и сев хлопчатника Апрель
4. Нарезка ок-арыка Май-июнь
5. Поливы через борозду и все агротехнологические операции по уходу за растениями Июнь-август
แสดงความคิดเห็น:

Выращивание хлопчатника, кроме поливов, осуществляется по традиционной технологии, как в обычной практике фермера

4.4 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าที่จำเป็นสำหรับการจัดตั้ง

ปัจจัยนำเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อปัจจัยนำเข้า %ของค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ที่ดิน
แรงงาน Затраты на рабочую силу долл. США/га 1.0 10.0 10.0 100.0
อุปกรณ์ Затраты на механизацию (планировка, нарезка ок-арыков) долл. США 1.0 249.4 249.4 100.0
อื่น ๆ Приобретение водосливов (Томпсона) долл. США 4.0 1.2 4.8
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการจัดตั้งเทคโนโลยี 264.2
Total costs for establishment of the Technology in USD 0.06
ถ้าผู้ใช้ที่ดินรับภาระน้อยกว่า 100% ของค่าใช้จ่าย ให้ระบุว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที่เหลือ:

оплачено проектом

4.5 การบำรุงรักษาสภาพหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำ

กิจกรรม ช่วงระยะเวลา/ความถี่
1. Подготовка земли: планировка участка, вспашка, Осень
2. Промывка Февраль-март
3. Подготовка к севу и сев хлопчатника Апрель
4. Нарезка ок-арыка Май-июнь
5. Поливы через борозду и все агро технологические операции по уходу за растениями Июнь-август

4.6 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าและกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำที่ต้องการการบำรุงรักษา (ต่อปี)

ปัจจัยนำเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อปัจจัยนำเข้า %ของค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ที่ดิน
แรงงาน Затраты на рабочую силу долл. США/га 1.0 10.0 10.0 100.0
อุปกรณ์ Затраты на механизацию (планировка, нарезка ок-арыков) долл. США/га 1.0 249.4 249.4 100.0
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการบำรุงรักษาสภาพเทคโนโลยี 259.4
Total costs for maintenance of the Technology in USD 0.06
If you are unable to break down the costs in the table above, give an estimation of the total costs of maintaining the Technology:

259.4

4.7 ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่าย

ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายต่างๆ:

Технология не требует дополнительных вкладов. Для внедрения ее в широком масштабе необходима пропаганда и расширение информированности

5. สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและของมนุษย์

5.1 ภูมิอากาศ

ฝนประจำปี
 • < 250 ม.ม.
 • 251-500 ม.ม.
 • 501-750 ม.ม.
 • 751-1,000 ม.ม.
 • 1,001-1,500 ม.ม.
 • 1,501-2,000 ม.ม.
 • 2,001-3,000 ม.ม.
 • 3,001-4,000 ม.ม.
 • > 4,000 ม.ม.
ข้อมูลจำเพาะ/ความคิดเห็นเรื่องปริมาณน้ำฝน:

90-100 мм/год (Хорезм), 324 мм/год (Сырдарья), 90% осадков приходится на октябрь-май

ระบุชื่อของสถานีตรวดวัดอากาศที่ใช้อ้างอิงคือ:

Ургенч, Сырдарья

เขตภูมิอากาศเกษตร
 • กึ่งแห้งแล้ง
 • แห้งแล้ง

Продолжительность вегетационного периода составляет 160 дней

5.2 สภาพภูมิประเทศ

ค่าเฉลี่ยความลาดชัน:
 • ราบเรียบ (0-2%)
 • ลาดที่ไม่ชัน (3-5%)
 • ปานกลาง (6-10%)
 • เป็นลูกคลื่น (11-15%)
 • เป็นเนิน (16-30%)
 • ชัน (31-60%)
 • ชันมาก (>60%)
ธรณีสัณฐาน:
 • ที่ราบสูง/ที่ราบ
 • สันเขา
 • ไหล่เขา
 • ไหล่เนินเขา
 • ตีนเนิน
 • หุบเขา
ระดับความสูง:
 • 0-100 เมตร
 • 101-500 เมตร
 • 501-1,000 เมตร
 • 1,001-1,500 เมตร
 • 1,501-2,000 เมตร
 • 2,001-2,500 เมตร
 • 2,501-3,000 เมตร
 • 3,001-4,000 เมตร
 • > 4,000 เมตร
ความคิดเห็นและข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมเรื่องสภาพภูมิประเทศ:

105-120 м (Хорезм) и 273м (Сырдарья, Гулистан) н.у.м

5.3 ดิน

ค่าเฉลี่ยความลึกของดิน:
 • ตื้นมาก (0-20 ซ.ม.)
 • ตื้น (21-50 ซ.ม.)
 • ลึกปานกลาง (51-80 ซ.ม.)
 • ลึก (81-120 ซ.ม.)
 • ลึกมาก (>120 ซ.ม.)
เนื้อดิน (ดินชั้นบน):
 • ปานกลาง (ดินร่วน ทรายแป้ง)
เนื้อดินล่าง (> 20 ซ.ม.ต่ำจากผิวดิน):
 • ปานกลาง (ดินร่วน ทรายแป้ง)
อินทรียวัตถุในดิน:
 • ต่ำ (<1%)
(ถ้ามี) ให้แนบคำอธิบายเรื่องดินแบบเต็มหรือระบุข้อมูลที่มีอยู่ เช่น ชนิดของดิน ค่า pH ของดินหรือความเป็นกรดของดิน ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวก ไนโตรเจน ความเค็ม เป็นต้น:

Почвы луговые, содержание гумуса в пахотном слое меньше 1%. Объемная масса почвы (г/см3) – 1,52 и 1,45-1,51 г/см3 (Сырдарьинская область), предельно-полевая влагоемкость (%, к массе) - 20,3-21,9% (Хорезмская обл.) и 25,0-28,0 (Сырдарьинская область)

5.4 ความเป็นประโยชน์และคุณภาพของน้ำ

ระดับน้ำใต้ดิน:

<5 เมตร

น้ำไหลบ่าที่ผิวดิน:

ดี

คุณภาพน้ำ (ที่ยังไม่ได้บำบัด):

เป็นน้ำเพื่อการดื่มที่ดี

ความเค็มของน้ำเป็นปัญหาหรือไม่:

ใช่

ระบุ:

вода пригодна для орошения

กำลังเกิดน้ำท่วมในพื้นที่หรือไม่:

ไม่ใช่

ความคิดเห็นและข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมเรื่องคุณภาพและปริมาณน้ำ:

Вода в поверхностных источниках загрязняется от сбросов дренажного стока с полей орошения

5.5 ความหลากหลายทางชีวภาพ

ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์:
 • ปานกลาง
ความหลากหลายของแหล่งที่อยู่:
 • ปานกลาง
ความคิดเห็นและข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมของความหลากหลายทางชีวภาพ:

на орошаемой территории растительность представлена культурными видами растений, которые выращивают на полях: хлопчатник, пшеница, овощные, бахчевые, многолетние насаждения фруктовые и декоративные деревья и кустарники

5.6 ลักษณะของผู้ใช้ที่ดินที่นำเทคโนโลยีไปปฏิบัติใช้

อยู่กับที่หรือเร่ร่อน:
 • อยู่กับที่
แนวทางการตลาดของระบบการผลิต:
 • mixed (subsistence/ commercial)
รายได้ที่มาจากนอกฟาร์ม:
 • > 50% ของรายได้ทั้งหมด
ระดับของความมั่งคั่งโดยเปรียบเทียบ:
 • พอมีพอกิน
เป็นรายบุคคล/ครัวเรือน:
 • เป็นรายบุคคล/ครัวเรือน
ระดับของการใช้เครื่องจักรกล:
 • การใช้เครื่องจักรหรือเครื่องยนต์
เพศ:
 • ชาย
อายุของผู้ใช้ที่ดิน:
 • วัยกลางคน

5.7 Average area of land used by land users applying the Technology

 • < 0.5 เฮกตาร์
 • 0.5-1 เฮกตาร์
 • 1-2 เฮกตาร์
 • 2-5 เฮกตาร์
 • 5-15 เฮกตาร์
 • 15-50 เฮกตาร์
 • 50-100 เฮกตาร์
 • 100-500 เฮกตาร์
 • 500-1,000 เฮกตาร์
 • 1,000-10,000 เฮกตาร์
 • >10,000 เฮกตาร์
พิจารณาว่าเป็นขนาดเล็ก กลาง หรือขนาดใหญ่ (ซึ่งอ้างอิงถึงบริบทระดับท้องถิ่น):
 • ขนาดกลาง
แสดงความคิดเห็น:

Средний размер фермерских хозяйств составляет 35-75 га, дехканских и приусадебных участков – до 0,35 га

5.8 กรรมสิทธิ์ในที่ดิน สิทธิในการใช้ที่ดินและสิทธิในการใช้น้ำ

กรรมสิทธิ์ในที่ดิน:
 • รัฐ
สิทธิในการใช้ที่ดิน:
 • เช่า
สิทธิในการใช้น้ำ:
 • เข้าถึงได้แบบเปิด (ไม่ได้จัดระเบียบ)

5.9 การเข้าถึงบริการและโครงสร้างพื้นฐาน

สุขภาพ:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
การศึกษา:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
การจ้างงาน (เช่น ภายนอกฟาร์ม):
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ตลาด:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
พลังงาน:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ถนนและการขนส่ง:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
น้ำดื่มและการสุขาภิบาล:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
บริการด้านการเงิน:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี

6. ผลกระทบและสรุปคำบอกกล่าว

6.1 ผลกระทบในพื้นที่ดำเนินการ (On-site) จากการใช้เทคโนโลยี

ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

ความเป็นประโยชน์และคุณภาพของน้ำ

ความต้องการน้ำจากการชลประทาน

เพิ่มขึ้น
ลดลง

6.2 ผลกระทบนอกพื้นที่ดำเนินการ (Off-site) จากการใช้เทคโนโลยี

ผลกระทบของก๊าซเรือนกระจก

เพิ่มขึ้น
ลดลง
Specify assessment of off-site impacts (measurements):

технология не оказывает отрицательного влияния на окружающую территорию за пределами территории применения

6.3 การเผชิญและความตอบสนองของเทคโนโลยีต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป และสภาพรุนแรงของภูมิอากาศ / ภัยพิบัติ (ที่รับรู้ได้โดยผู้ใช้ที่ดิน)

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป
ฤดู increase or decrease เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
อุณหภูมิตามฤดูกาล ฤดูร้อน เพิ่มขึ้น ดี
ฝนประจำปี ลดลง ดี
ฝนตามฤดู ฤดูใบไม้ผลิ ลดลง ดี
ฝนตามฤดู ฤดูร้อน ลดลง ดี

6.4 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ที่ได้รับ

ผลประโยชน์ที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งเป็นอย่างไร (จากมุมมองของผู้ใช้ที่ดิน)
ผลตอบแทนระยะสั้น:

เป็นกลางหรือสมดุล

ผลตอบแทนระยะยาว:

เป็นกลางหรือสมดุล

ผลประโยชน์ที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือต้นทุนที่เกิดขึ้นซ้ำอีก เป็นอย่างไร (จากมุมมองของผู้ใช้ที่ดิน)
ผลตอบแทนระยะสั้น:

เป็นกลางหรือสมดุล

ผลตอบแทนระยะยาว:

เป็นกลางหรือสมดุล

แสดงความคิดเห็น:

Технология не требует дополнительных вкладов на начальное осуществление и на поддержание. Предотвращает возможные потери при недостатке воды. В опытах, проведённых в Хорезмской области: Уменьшение затрат оросительной воды до 33 %, в Сырдарьинской области: Уменьшение затрат оросительной воды до 50 %

6.5 การปรับตัวของเทคโนโลยี

 • 11-50%
Of all those who have adopted the Technology, how many did so spontaneously, i.e. without receiving any material incentives/ payments?
 • 11-50%

6.6 การปรับตัว

เทคโนโลยีได้รับการปรับเปลี่ยนเมื่อเร็วๆนี้ เพื่อให้ปรับตัวเข้ากับสภาพที่กำลังเปลี่ยนแปลงหรือไม่:

ไม่ใช่

6.7 จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสของเทคโนโลยี

จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน
Не требует дополнительных затрат
Технология проста в применении
Снижает потребность в оросительной воде
จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก
Технология проста и доступна для всех землепользователей
Позволяет избежать потерь урожая в периоды дефицита воды
Снижает вынос питательных веществ с оросительной водой при поливе

6.8 จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงของเทคโนโลยีและวิธีการแก้ไข

จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน มีวิธีการแก้ไขได้อย่างไร
Землепользователи слабых сторон не отметили
จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก มีวิธีการแก้ไขได้อย่างไร
При засоленных почвах есть риск развития процесса вторичного засоления Строго соблюдать рекомендованный режим орошения

7. การอ้างอิงและการเชื่อมต่อ

7.1 วิธีการและแหล่งข้อมูล

 • การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้าน SLM หรือผู้ชำนาญ

5 человек

 • การเก็บรวบรวมมาจากรายงานและเอกสารที่มีอยู่
วันที่เก็บรวบรวมข้อมูล(ภาคสนาม) :

20/11/2017

7.2 การอ้างอิงถึงสิ่งตีพิมพ์

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

"Водосбережение на поле - мера для решения глобальных проблем обеспечения водными ресурсами", Широкова Ю.И., Палуашова Г.К.

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Материалы Республиканской научно-практической конференции САНИИРИ «Актуальные проблемы водного хозяйства и мелиорации орошаемых земель» 12 декабря 2011 г. Ташкент. С. 196-201

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Water saving effect of the simplified surge flow and alternate dry furrow methods in Uzbekistan. Junya Onishi, Paluashova Ghavharay, Hiroshi Ikeura.

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

The 12 –th Conference of International Society of Paddy and Water Environment Engineering «Agricultural water and rural environment for the future» 30 October-1 November 2013. Cheongju, KOREA, 2013. С. 31-42.

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Водосбережение на поле при поливах через борозду в условиях засоленных земель Хорезма. 3.Палуашова Г. Широкова Ю.И.

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Журнал "Вестник аграрной науки Узбекистана", № 2 (56) 2014. С. 30-34.

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Изучение эффективности полива хлопчатника через борозду в условиях засоленных почв. Палуашова Г.К., Широкова Ю.И., Жуния О.

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Журнал "Ирригация и мелиорация" №02(4). 2016. С.9-13. (Узбекистан)

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Водосбережение на поле-анализ возможностей.Широкова Ю.И., Палуашова Г.К.

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Доклады II-ой Международной научно-практической конференции «Научное обеспечение как фактор устойчивого развития водного хозяйства» 24 июня 2016 г. Тараз. С. 479-484. (Казахстан)

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Особенности полива хлопчатника через борозду в условиях засоленных почв Узбекистана. 6.Палуашова Г.К., Ониши Ж., Широкова Ю.И.

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Путь науки. Международный научный журнал, № 5 (39), 2017, ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2017. № 5 (39). С.35-37. (Москва, Россия).

โมดูล