เทคโนโลยี

Встречный полив по бороздам [อุซเบกิสถาน]

Встречный полив по бороздам

technologies_4042 - อุซเบกิสถาน

สมบูรณ์: 88%

1. ข้อมูลทั่วไป

1.2 รายละเอียดที่ติดต่อได้ของผู้รวบรวมและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการประเมินและการจัดเตรียมทำเอกสารของเทคโนโลยี

วิทยากรหลัก

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:

Палуашова Гаухарай, Калбаевна

институт САНИИРИ (ныне - Научно- исследовательский институт ирригации и водных проблем при Ташкентском институте ирригации и механизации сельского хозяйства)

อุซเบกิสถาน

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:

Широкова Юлия, Илларионовна

институт САНИИРИ (ныне Научно- исследовательский институт ирригации и водных проблем при Ташкентском институте ирригации и механизации сельского хозяйства)

อุซเบกิสถาน

ผู้ใช้ที่ดิน:

Джалилова Тотихон

Хорезмское Опытное Хозяйство

อุซเบกิสถาน

ชื่อของโครงการซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินเทคโนโลยี (ถ้าเกี่ยวข้อง)
Decision Support for Mainstreaming and Scaling out Sustainable Land Management (GEF-FAO / DS-SLM)

1.3 เงื่อนไขการใช้ข้อมูลที่ได้บันทึกผ่านทาง WOCAT

ผู้รวบรวมและวิทยากรหลักยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่ถูกบันทึกผ่านทาง WOCAT:

ใช่

1.4 การเปิดเผยเรื่องความยั่งยืนของเทคโนโลยีที่ได้อธิบายไว้

เทคโนโลยีที่ได้อธิบายไว้นี้เป็นปัญหาของความเสื่อมโทรมโทรมของที่ดินหรือไม่ จึงไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นเทคโนโลยีเพื่อการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน:

ไม่ใช่

2. การอธิบายลักษณะของเทคโนโลยี SLM

2.1 การอธิบายแบบสั้น ๆ ของเทคโนโลยี

คำจำกัดความของเทคโนโลยี:

Полив по бороздам форсированной подачей воды с двух сторон поля из однобортных оросителей - с начала и с конца борозды или полосы (“встречный”полив) применяется при поливах хлопчатника и других пропашных культур на малоуклонных/безуклонных землях, что позволяет обеспечить равномерность увлажнения, снижение засоления почвы в концевой части поля, повышение продуктивности оросительной воды и урожайности культур

2.2 การอธิบายแบบละเอียดของเทคโนโลยี

คำอธิบาย:

Поверхностный способ полива по бороздам является традиционным в Узбекистане на пропашных культурах. Он достаточно простой и мало затратный, но низкоэффективный. По данным Н. Лактаева (1978), В. Севрюгина (2001) даже при оптимальном сочетании элементов техники полива коэффициент равномерности увлажнения площади поля не превышает 0,5-0,4. Однако, на землях, подверженных засолению, поверхностный полив по бороздам предпочтителен, так как он обеспечивает нисходящие потоки воды и регулирует засоление почвы в корневой зоне растений. Поэтому, для повышения эффективности использования оросительной воды необходимо совершенствовать полив по бороздам, что особенно важно для равнинных земель с малыми уклонами (0,0001 и менее). Для таких условий рекомендуется встречный полив по бороздам, эффективность которого доказана опытным путем. Он регулирует солевой режим в вегетационный период, равномерно увлажняет почву по площади поля и снижает потери воды за счёт сокращения продолжительности полива и отсутствия сбросов.
Суть технологии заключается в форсированной подаче воды из однобортных оросителей с двух сторон поля - с начала и с конца. Для этого на участке с малыми уклонами поверхности создаётся постоянная оросительная сеть в виде подводящего оросителя и однобортных оросителей, расположенных по двум коротким сторонам поля. При малых расходах воды возможна замена однобортных оросителей выводными бороздами, длина которых определяется числом одновременно заправляемых борозд. Эффективность встречного полива хлопчатника по бороздам на засоленных землях апробирована в рамках проекта ZEF/ЮНЕСКО (2004-2006) в Хорезмской области. Круглогодичный мониторинг составляющих водного и солевого режима поля включал: замеры величины атмосферных осадков и испарения, объемов воды, подаваемой для орошения и промывок, влажности почвы в зоне аэрации, глубины и минерализации грунтовых вод и засоления почвы. В результате выявлена экономия поливной воды на 321 м3/га (2004 г.) и 914 м3/га (2005 г.). Применение встречного полива на фермерских полях Хорезмской области обеспечило снижение затрат поливной воды на 15-30 %, сокращение в 2 раза сезонного накопления солей в конце борозд и повышение на 30-35% (0,5 т/га) урожайности хлопчатника. Технология не требует больших затрат. На начальном этапе реализации будут дополнительные расходы на высококачественную планировку поля и подготовку постоянной оросительной сети в виде подводящего оросителя и однобортных оросителей (либо выводных борозд или сифонов). Также потребуются затраты на приобретение средств водоучета (переносной водослив Чиполетти для измерения расходов воды в подводящем оросителе и 4 водослива Томпсона для измерения расхода в бороздах). В дальнейшем, для поддержания технологии ежегодно понадобиться только оправка однобортных оросителей (выводных борозд).

2.3 รูปภาพของเทคโนโลยี

2.5 ประเทศภูมิภาค หรือสถานที่ตั้งที่เทคโนโลยีได้นำไปใช้และได้รับการครอบคลุมโดยการประเมินนี้

ประเทศ:

อุซเบกิสถาน

ภูมิภาค/รัฐ/จังหวัด:

Ханкинский район/Хорезмская область

ข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมของสถานที่ตั้ง :

Опытно-производственный участок

ระบุการกระจายตัวของเทคโนโลยี:
 • กระจายไปอย่างสม่ำเสมอในพื้นที่
If precise area is not known, indicate approximate area covered:
 • 0.1-1 ตร.กม.

2.6 วันที่การดำเนินการ

ระบุปีที่ใช้:

2006

ถ้าไม่รู้ปีที่แน่นอน ให้ระบุวันที่โดยประมาณ:
 • 10-50 ปี

2.7 คำแนะนำของเทคโนโลยี

ให้ระบุว่าเทคโนโลยีถูกแนะนำเข้ามาอย่างไร:
 • ในช่วงการทดลองหรือการทำวิจัย
ความคิดเห็น (ประเภทของโครงการ เป็นต้น) :

Технология внедряется через проекты, нацеленные на повышение эффективности использования оросительной воды.

3. การจัดประเภทของเทคโนโลยี SLM

3.1 วัตถุประสงค์หลักของเทคโนโลยี

 • ปรับปรุงการผลิตให้ดีขึ้น
 • равномерное увлажнение поля и минимизация потерь воды за счёт сокращения сроков полива и отсутствия сбросов

3.2 ประเภทของการใช้ที่ดินในปัจจุบันที่ได้นำเทคโนโลยีไปใช้

พื้นที่ปลูกพืช

พื้นที่ปลูกพืช

 • การปลูกพืชล้มลุกอายุปีเดียว
จำนวนของฤดูเพาะปลูกต่อปี:
 • 2
ระบุ:

В природно-климатических условиях Узбекистана возможно получить 2 урожая в год культур с коротким вегетационным периодом, например овощных, картофеля, а также при внедрении повторных посевов после уборки озимой пшеницы, заканчивающей вегетацию в июне. Основные культуры – хлопчатник и пшеница производят 1 урожай/год

3.4 การใช้น้ำ

การใช้น้ำของที่ดินที่มีการใช้เทคโนโลยีอยู่:
 • การชลประทานแบบเต็มรูปแบบ

3.5 กลุ่ม SLM ที่ตรงกับเทคโนโลยีนี้

 • การจัดการด้านชลประทาน (รวมถึงการลำเลียงส่งน้ำ การระบายน้ำ)

3.6 มาตรการ SLM ที่ประกอบกันเป็นเทคโนโลยี

มาตรการจัดการพืช

มาตรการจัดการพืช

 • A7: Others
แสดงความคิดเห็น:

Совершенствование поверхностного способа полива культур по бороздам, который является основным в Узбекистане, с целью повышения эффективности использования оросительной воды

3.7 รูปแบบหลักของการเสื่อมโทรมของที่ดินที่ได้รับการแก้ไขโดยเทคโนโลยี

การเสื่อมโทรมของดินทางด้านเคมี

การเสื่อมโทรมของดินทางด้านเคมี

 • Cs (Salinization/alkalinization): การสะสมเกลือหรือการทำให้เป็นด่าง
การเสื่อมโทรมของดินทางด้านชีวภาพ

การเสื่อมโทรมของดินทางด้านชีวภาพ

 • Bl (Loss of soil life): การสูญเสียสิ่งมีชีวิตในดิน
แสดงความคิดเห็น:

Ухудшение химических свойств почв из-за развития процессов вторичного засоления обусловлено природными предпосылками (аридный климат, затрудненные условия оттока грунтовых вод вследствие выположенного рельефа) и антропогенной деятельностью (неадекватная работа ирригационно-дренажной инфраструктуры, и большие потери оросительной воды на полях орошения). Биологическая деградация обусловлена ухудшением среды обитания почвенных организмов из-за засоления почвы и низкого содержания гумуса

3.8 การป้องกัน การลดลง หรือการฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของที่ดิน

ระบุเป้าหมายของเทคโนโลยีกับความเสื่อมโทรมของที่ดิน:
 • ลดความเสื่อมโทรมของดิน
แสดงความคิดเห็น:

Технология орошения "встречный полив" способствует сокращению в два раза сезонного накопления солей в конце борозд

4. ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค กิจกรรมการนำไปปฏิบัติใช้ ปัจจัยนำเข้า และค่าใช้จ่าย

4.1 แบบแปลนทางเทคนิคของเทคโนโลยี

ผู้เขียน:

Палуашова Г.

วันที่:

2015

4.2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการคำนวณปัจจัยนำเข้าและค่าใช้จ่าย

ให้ระบุว่าค่าใช้จ่ายและปัจจัยนำเข้าได้รับการคำนวณอย่างไร:
 • ต่อพื้นที่ที่ใช้เทคโนโลยี
ระบุขนาดและหน่วยพื้นที่:

1 га

ระบุสกุลเงินที่ใช้คำนวณค่าใช้จ่าย:
 • USD
If relevant, indicate exchange rate from USD to local currency (e.g. 1 USD = 79.9 Brazilian Real): 1 USD =:

4150.0

ระบุค่าเฉลี่ยของค่าจ้างในการจ้างแรงงานต่อวัน:

около 10 долл. США

4.3 กิจกรรมเพื่อการจัดตั้ง

กิจกรรม Timing (season)
1. Планировка участка Осень
2. Нарезка ок-арыков и однобортных оросителей Май-июнь
3. Поливы (встречный полив) Июнь-август
แสดงความคิดเห็น:

Все мероприятия, кроме поливов, осуществляется по традиционной технологии

4.4 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าที่จำเป็นสำหรับการจัดตั้ง

ปัจจัยนำเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อปัจจัยนำเข้า %ของค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ที่ดิน
แรงงาน Затраты на рабочую силу чел/дни 3.0 10.0 30.0 100.0
อุปกรณ์ Затраты на механизацию (планировка, нарезка ок-арыков) маш/час 1.5 170.25 255.38 100.0
อื่น ๆ Водоучетные средства (водослив Чиполетти) шт 1.0 19.3 19.3
อื่น ๆ Водоучетные средства (водослив Томпсона) шт 4.0 19.3 77.2
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการจัดตั้งเทคโนโลยี 381.88
Total costs for establishment of the Technology in USD 0.09
If you are unable to break down the costs in the table above, give an estimation of the total costs of establishing the Technology:

381.8

ถ้าผู้ใช้ที่ดินรับภาระน้อยกว่า 100% ของค่าใช้จ่าย ให้ระบุว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที่เหลือ:

оплачено проектом

แสดงความคิดเห็น:

Приобретение водоучетных средств включает 5 водосливов - один переносной водослив Чиполетти для измерения расходов воды в ок-арыках и четыре переносных водослива Томпсона для измерения расхода в борозду

4.5 การบำรุงรักษาสภาพหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำ

กิจกรรม ช่วงระยะเวลา/ความถี่
1. Подготовка земли: планировка участка, вспашка, Осень
2. Оправка однобортных оросителей (выводных борозд) Май-июнь
แสดงความคิดเห็น:

Периодические мероприятия для поддержания технологии включают планировку поля и оправку однобортных оросителей

4.6 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าและกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำที่ต้องการการบำรุงรักษา (ต่อปี)

ปัจจัยนำเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อปัจจัยนำเข้า %ของค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ที่ดิน
แรงงาน Затраты на рабочую силу чел/дни 3.0 10.0 30.0 100.0
อุปกรณ์ Затраты на механизацию (оправка однобортных оросителей) маш/час 0.5 96.4 48.2 100.0
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการบำรุงรักษาสภาพเทคโนโลยี 78.2
Total costs for maintenance of the Technology in USD 0.02
If you are unable to break down the costs in the table above, give an estimation of the total costs of maintaining the Technology:

78.2

4.7 ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่าย

ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายต่างๆ:

Технология не требует больших вкладов. Наибольшие затраты относятся к планировке поля. Это мероприятие очень важно для обеспечения равномерности увлажнения площади поля при поливах на малоуклонных землях

5. สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและของมนุษย์

5.1 ภูมิอากาศ

ฝนประจำปี
 • < 250 ม.ม.
 • 251-500 ม.ม.
 • 501-750 ม.ม.
 • 751-1,000 ม.ม.
 • 1,001-1,500 ม.ม.
 • 1,501-2,000 ม.ม.
 • 2,001-3,000 ม.ม.
 • 3,001-4,000 ม.ม.
 • > 4,000 ม.ม.
ข้อมูลจำเพาะ/ความคิดเห็นเรื่องปริมาณน้ำฝน:

90% осадков приходится на октябрь-май

ระบุชื่อของสถานีตรวดวัดอากาศที่ใช้อ้างอิงคือ:

Ургенч

เขตภูมิอากาศเกษตร
 • แห้งแล้ง

Продолжительность вегетационного периода составляет 160 дней

5.2 สภาพภูมิประเทศ

ค่าเฉลี่ยความลาดชัน:
 • ราบเรียบ (0-2%)
 • ลาดที่ไม่ชัน (3-5%)
 • ปานกลาง (6-10%)
 • เป็นลูกคลื่น (11-15%)
 • เป็นเนิน (16-30%)
 • ชัน (31-60%)
 • ชันมาก (>60%)
ธรณีสัณฐาน:
 • ที่ราบสูง/ที่ราบ
 • สันเขา
 • ไหล่เขา
 • ไหล่เนินเขา
 • ตีนเนิน
 • หุบเขา
ระดับความสูง:
 • 0-100 เมตร
 • 101-500 เมตร
 • 501-1,000 เมตร
 • 1,001-1,500 เมตร
 • 1,501-2,000 เมตร
 • 2,001-2,500 เมตร
 • 2,501-3,000 เมตร
 • 3,001-4,000 เมตร
 • > 4,000 เมตร
ให้ระบุถ้าเทคโนโลยีได้ถูกนำไปใช้:
 • ไม่เกี่ยวข้อง

5.3 ดิน

ค่าเฉลี่ยความลึกของดิน:
 • ตื้นมาก (0-20 ซ.ม.)
 • ตื้น (21-50 ซ.ม.)
 • ลึกปานกลาง (51-80 ซ.ม.)
 • ลึก (81-120 ซ.ม.)
 • ลึกมาก (>120 ซ.ม.)
เนื้อดิน (ดินชั้นบน):
 • ปานกลาง (ดินร่วน ทรายแป้ง)
อินทรียวัตถุในดิน:
 • ต่ำ (<1%)
(ถ้ามี) ให้แนบคำอธิบายเรื่องดินแบบเต็มหรือระบุข้อมูลที่มีอยู่ เช่น ชนิดของดิน ค่า pH ของดินหรือความเป็นกรดของดิน ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวก ไนโตรเจน ความเค็ม เป็นต้น:

Почвы луговые, содержание гумуса в пахотном слое меньше 1%. Объемная масса почвы (г/см3) – 1,52, предельно-полевая влагоемкость (%, к массе) - 20,3-21,9%.

5.4 ความเป็นประโยชน์และคุณภาพของน้ำ

ระดับน้ำใต้ดิน:

<5 เมตร

น้ำไหลบ่าที่ผิวดิน:

ดี

คุณภาพน้ำ (ที่ยังไม่ได้บำบัด):

เป็นน้ำเพื่อการดื่มที่ดี

ความเค็มของน้ำเป็นปัญหาหรือไม่:

ใช่

ระบุ:

вода пригодна для орошения и для питья

กำลังเกิดน้ำท่วมในพื้นที่หรือไม่:

ไม่ใช่

ความคิดเห็นและข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมเรื่องคุณภาพและปริมาณน้ำ:

Вода в поверхностных источниках загрязняется от сбросов дренажного стока с полей орошения

5.5 ความหลากหลายทางชีวภาพ

ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์:
 • ปานกลาง
ความหลากหลายของแหล่งที่อยู่:
 • ปานกลาง
ความคิดเห็นและข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมของความหลากหลายทางชีวภาพ:

На орошаемой территории растительность представлена культурными видами растений, которые выращивают на полях: хлопчатник, пшеница, овощные, бахчевые, многолетние насаждения фруктовые и декоративные деревья и кустарники

5.6 ลักษณะของผู้ใช้ที่ดินที่นำเทคโนโลยีไปปฏิบัติใช้

อยู่กับที่หรือเร่ร่อน:
 • อยู่กับที่
แนวทางการตลาดของระบบการผลิต:
 • mixed (subsistence/ commercial)
รายได้ที่มาจากนอกฟาร์ม:
 • > 50% ของรายได้ทั้งหมด
ระดับของความมั่งคั่งโดยเปรียบเทียบ:
 • พอมีพอกิน
เป็นรายบุคคล/ครัวเรือน:
 • เป็นรายบุคคล/ครัวเรือน
ระดับของการใช้เครื่องจักรกล:
 • การใช้เครื่องจักรหรือเครื่องยนต์
เพศ:
 • หญิง
 • ชาย
อายุของผู้ใช้ที่ดิน:
 • วัยกลางคน
ระบุลักษณะอื่นๆที่เกี่ยวข้องของผู้ใช้ที่ดิน:

Традиционно основными землепользователями являются мужчины

5.7 Average area of land used by land users applying the Technology

 • < 0.5 เฮกตาร์
 • 0.5-1 เฮกตาร์
 • 1-2 เฮกตาร์
 • 2-5 เฮกตาร์
 • 5-15 เฮกตาร์
 • 15-50 เฮกตาร์
 • 50-100 เฮกตาร์
 • 100-500 เฮกตาร์
 • 500-1,000 เฮกตาร์
 • 1,000-10,000 เฮกตาร์
 • >10,000 เฮกตาร์
พิจารณาว่าเป็นขนาดเล็ก กลาง หรือขนาดใหญ่ (ซึ่งอ้างอิงถึงบริบทระดับท้องถิ่น):
 • ขนาดกลาง
แสดงความคิดเห็น:

Средний размер фермерских хозяйств составляет 35-75 га, дехканских и приусадебных участков – до 0,35 га

5.8 กรรมสิทธิ์ในที่ดิน สิทธิในการใช้ที่ดินและสิทธิในการใช้น้ำ

กรรมสิทธิ์ในที่ดิน:
 • รัฐ
สิทธิในการใช้ที่ดิน:
 • เช่า
 • через Ассоциации водопотребителей и управления оросительных систем

5.9 การเข้าถึงบริการและโครงสร้างพื้นฐาน

สุขภาพ:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
การศึกษา:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
การจ้างงาน (เช่น ภายนอกฟาร์ม):
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ตลาด:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
พลังงาน:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ถนนและการขนส่ง:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
น้ำดื่มและการสุขาภิบาล:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
บริการด้านการเงิน:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี

6. ผลกระทบและสรุปคำบอกกล่าว

6.1 ผลกระทบในพื้นที่ดำเนินการ (On-site) จากการใช้เทคโนโลยี

ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

การผลิต

การผลิตพืชผล

ลดลง
เพิ่มขึ้น
ความเป็นประโยชน์และคุณภาพของน้ำ

ความต้องการน้ำจากการชลประทาน

เพิ่มขึ้น
ลดลง

ผลกระทบด้านนิเวศวิทยา

ดิน

ความเค็ม

เพิ่มขึ้น
ลดลง

6.2 ผลกระทบนอกพื้นที่ดำเนินการ (Off-site) จากการใช้เทคโนโลยี

Specify assessment of off-site impacts (measurements):

Технология не оказывает отрицательного влияния на окружающую территорию за пределами территории применения

6.3 การเผชิญและความตอบสนองของเทคโนโลยีต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป และสภาพรุนแรงของภูมิอากาศ / ภัยพิบัติ (ที่รับรู้ได้โดยผู้ใช้ที่ดิน)

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป
ฤดู increase or decrease เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
อุณหภูมิประจำปี เพิ่มขึ้น ดี
ฝนประจำปี ลดลง ปานกลาง
ฝนตามฤดู ฤดูใบไม้ผลิ ลดลง ปานกลาง
ฝนตามฤดู ฤดูร้อน ลดลง ปานกลาง

ผลลัพธ์ตามมาที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศอื่น ๆ

ผลลัพธ์ตามมาที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศอื่น ๆ
เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
ช่วงการปลูกพืชที่ขยายออกไป ดี
แสดงความคิดเห็น:

Технология напрямую зависит от наличия воды в источнике. Водность источника зависит от климатических изменений (количество осадков)

6.4 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ที่ได้รับ

ผลประโยชน์ที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งเป็นอย่างไร (จากมุมมองของผู้ใช้ที่ดิน)
ผลตอบแทนระยะสั้น:

ด้านบวกเล็กน้อย

ผลตอบแทนระยะยาว:

ด้านบวก

ผลประโยชน์ที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือต้นทุนที่เกิดขึ้นซ้ำอีก เป็นอย่างไร (จากมุมมองของผู้ใช้ที่ดิน)
ผลตอบแทนระยะสั้น:

ด้านบวก

ผลตอบแทนระยะยาว:

ด้านบวก

แสดงความคิดเห็น:

Затраты на начало реализации технологии небольшие и состоят в высококачественной планировке участка; подготовке постоянной оросительной сети в виде ок-арыков и однобортных оросителей; приобретении водоучетных средств. Для поддержания технологии необходима качественная планировка и ежегодно может понадобиться оправка однобортных оросителей (выводных борозд). Выгоды уже в первый год применения технологии состоят в повышении урожайности на 20-30%, снижении затрат оросительной воды и сезонного накопления солей, особенно в концевых участках борозд.

6.5 การปรับตัวของเทคโนโลยี

 • 11-50%
Of all those who have adopted the Technology, how many did so spontaneously, i.e. without receiving any material incentives/ payments?
 • 11-50%

6.6 การปรับตัว

เทคโนโลยีได้รับการปรับเปลี่ยนเมื่อเร็วๆนี้ เพื่อให้ปรับตัวเข้ากับสภาพที่กำลังเปลี่ยนแปลงหรือไม่:

ไม่ใช่

6.7 จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสของเทคโนโลยี

จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน
Не требует больших дополнительных затрат
Повышается урожайность
จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก
Технология проста и поэтому доступна для всех землепользователей
Снижает потери воды при поливе, развитие вторичного засоления
Повышает урожайность культур

6.8 จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงของเทคโนโลยีและวิธีการแก้ไข

จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน มีวิธีการแก้ไขได้อย่างไร
Применение водоучетных средств Проведение тренингов и консультаций по применению средств водоучета
Необходимость идеальной планировки участка Более качественно проводить планировку участка
จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก มีวิธีการแก้ไขได้อย่างไร
Необходимость идеальной планировки участка под нулевую поверхность Более качественно проводить планировку поля. Рекомендуется лазерная планировка.
Необходимость достаточного расхода воды в подводящем канале. Расход подводящего канала должен быть не менее 40 л/с. В два однобортных оросителя должно подаваться не менее 20 л/с в каждой стороны. Повышение водообеспеченности

7. การอ้างอิงและการเชื่อมต่อ

7.1 วิธีการและแหล่งข้อมูล

 • การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้าน SLM หรือผู้ชำนาญ

опрошено 5 чел

 • การเก็บรวบรวมมาจากรายงานและเอกสารที่มีอยู่
วันที่เก็บรวบรวมข้อมูล(ภาคสนาม) :

2018

7.2 การอ้างอิงถึงสิ่งตีพิมพ์

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Палуашова Г.К., Шарафутдинова Н.Ш., Широкова Ю.И. Совершенствование управления водно - солевым режимом орошаемого поля почв с помощью улучшения техники поверхностного полива и мониторинга засоления почв экспресс методом.

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Сб. научн.докл. 5-ой Всероссийской конференции молодых ученых и специалистов «Новые технологии и экологическая безопасность в мели-орации» (Коломна 28-30 мая 2008 г)

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Толепова Ш., Курбанбаев Е.К., Палуашова Г., Широкова Ю.И. Процессы засоления земель и методы поддержания солевого режима почв в условиях близких грунтовых вод и малоуклонных земель низовьев р. Амударьи.

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Материалы Международной научно- практической конференции к 100-летию Н.А. Кенесарина «Современное состояние подземных вод: проблемы и их решения». Ташкент 2008

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Палуашова Г., Широкова Ю.И. Эффективность встречного полива хлопчатника по бороздам в условиях Хорезма

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Материалы Республиканской научно-практической конференции, к 85-летию САНИИРИ. Ташкент 10-11 ноября 2010 г.

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Палуашова Г.К., Широкова Ю.И. Влияние технологии встречного полива хлопчатника, на процессы сезонного засоления почв в условиях Хорезмской области.

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

«Тупроқ унумдорлигини ошириш, ғўза ва ғўза мажмуидаги экинларни парваришлашда манба тежовчи агротехнологияларни амалиётга жорий этишнинг аҳамияти» мавзусидаги Халқаро илмий-амалий анжумани маърузалари асосидаги мақолалар тўплами (2012 йил 5-6 декабрь), УзПИТИ, Ташкент, 2012 г.

7.3 Links to relevant online information

ชื่อเรื่องหรือคำอธิบาย:

Палуашова Г., Широкова Ю.И. Эффективность встречного полива хлопчатника по бороздам в условиях Хорезма

URL:

http://www.cawater-info.net/bk/improvement-irrigated-agriculture/files/paluashova-shirokova.pdf

โมดูล