เทคโนโลยี

Barreras vivas (vetiver) en curvas a nivel [ฮอนดูรัส]

 • ผู้สร้างสรรค์:
 • การอัพเดท:
 • ผู้รวบรวม:
 • ผู้เรียบเรียง:
 • ผู้ตรวจสอบ: ,

technologies_735 - ฮอนดูรัส

สมบูรณ์: 90%

1. ข้อมูลทั่วไป

1.2 รายละเอียดที่ติดต่อได้ของผู้รวบรวมและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการประเมินและการจัดเตรียมทำเอกสารของเทคโนโลยี

วิทยากรหลัก

ผู้ใช้ที่ดิน:

Pastrana Medina Ever

ฮอนดูรัส

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:

Paguada Carmen

Cruz Roja Hondureña

ฮอนดูรัส

ผู้ใช้ที่ดิน:

Rivas Vicente Alonso

ฮอนดูรัส

ชื่อของโครงการซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินเทคโนโลยี (ถ้าเกี่ยวข้อง)
Book project: where people and their land are safer - A Compendium of Good Practices in Disaster Risk Reduction (DRR) (where people and their land are safer)
ชื่อขององค์กรซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินเทคโนโลยี (ถ้าเกี่ยวข้อง)
Swiss Red Cross (Swiss Red Cross) - สวิตเซอร์แลนด์

1.3 เงื่อนไขการใช้ข้อมูลที่ได้บันทึกผ่านทาง WOCAT

ผู้รวบรวมและวิทยากรหลักยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่ถูกบันทึกผ่านทาง WOCAT:

ใช่

1.4 การเปิดเผยเรื่องความยั่งยืนของเทคโนโลยีที่ได้อธิบายไว้

เทคโนโลยีที่ได้อธิบายไว้นี้เป็นปัญหาของความเสื่อมโทรมโทรมของที่ดินหรือไม่ จึงไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นเทคโนโลยีเพื่อการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน:

ไม่ใช่

แสดงความคิดเห็น:

El vetiver no es nativo, ya que proviene de Asia. Sin embargo, esta variedad de pasto no se considera problemática, ya que es una especie no-invasiva (observaciones en lugares donde se utiliza desde hace más de 100 años) .

1.5 Reference to Questionnaire(s) on SLM Approaches (documented using WOCAT)

Estabilización de laderas de manera participativa
approaches

Estabilización de laderas de manera participativa [ฮอนดูรัส]

La bioingeniería comprende una serie de técnicas que utilizan materiales vegetativos vivos para prevenir la erosión y el deslizamiento de laderas y taludes. Las obras de bioingeniería se aplican a base de un análisis integrado de riesgo, son de multi-uso en su conjunto, tienen un bajo costo de construcción y …

 • ผู้รวบรวม: Helen Gambon

2. การอธิบายลักษณะของเทคโนโลยี SLM

2.1 การอธิบายแบบสั้น ๆ ของเทคโนโลยี

คำจำกัดความของเทคโนโลยี:

Las barreras vivas son hileras de plantas perennes, por ejemplo vetiver (Vetiveria zizanioides) o izote (Yucca sp.), de crecimiento denso y raíces profundas, que se siembran en curvas de nivel para controlar la erosión y conservar el agua. La planta se puede usar como medicina o forraje (vetiver) o alimento (flor de izote).

2.2 การอธิบายแบบละเอียดของเทคโนโลยี

คำอธิบาย:

El departamento de Olancho se caracteriza por el bosque lluvioso en la Cordillera Central y la Sierra de Agalta que alcanza alturas promedias de 1,500 m. A pesar de contar con extensas áreas protegidas, la frontera agrícola (agricultura y ganadería) avanza, propulsado a mayor escala por terratenientes y en menor escala por campesinos. El cambio de uso de suelo va acompañado con quemas que contribuyen de manera adicional a la degradación de los suelos. El departamento de Olancho se ve afectado de manera regular por tormentas tropicales y huracanes provenientes del Atlántico. Esta combinación de acontecimientos naturales frecuentes e intensos, los niveles de susceptibilidad y el uso inadecuado de los recursos naturales conduce regularmente a grandes daños materiales e incluso a la pérdida de vidas humanas.
Las barreras vivas en curvas a nivel se implementan en laderas propensas a erosión e inestabilidad. El vetiver demostró ser una planta muy adecuada para el propósito de estabilización de laderas. Es un pasto perenne, muy adaptable y tolera una amplia variedad de condiciones en el sitio. Si bien crece en suelos degradados y en condiciones tanto húmedas como secas, el vetiver requiere de sol y no tolera la sombra. Las raíces del vetiver pueden llegar a crecer hasta profundidades mayores de 3 metros y forman un denso tapiz.
El vetiver se coloca en hileras densas en curvas a nivel. Protege el talud del escurrimiento superficial del agua de lluvia al reducir su velocidad, facilita la infiltración e impide la socavación de la tierra, y sirve como filtro captando los sedimentos. El buen manejo de la barrera viva tiene como resultado la formación paulatina de terrazas. Frecuentemente se combina con otras tecnologías de bioingeniería como las fajinas de drenaje o el terrazamiento. Para más información sobre el establecimiento de las barreras de vetiver, véase el dibujo técnico. Si se establece las barreras en verano hay que regar cada tres días, en invierno la planta puede crecer sola. Las zonas en medio de las hileras se pueden usar como área de producción debido a la acumulación de nutrientes. Las barreras se tienen que podar cada 2 meses a 50 cm para mejorar el vigor. Los espacios vacíos en la barrera hay que rellenar y se tiene que hacer un control de maleza. Los retoños sirven como material de siembra para nuevas barreras.
Como alternativa al vetiver se puede usar izote o piña (Ananas comosus). El izote puede ser plantado densamente o a una distancia hasta 30 cm. Dependiendo de la pendiente, se puede reforzar con medidas adicionales como la colocación de material vegetativo detrás de los palos de izote. La piña se planta a una distancia de 30-50 centímetros. No tiene raíces profundas pero crece densamente. Muchas veces es elegida para las hileras más cercanas a la vivienda o escuela, ya que el vetiver puede atraer roedores o serpientes.
En este estudio de caso, las barreras vivas de vetiver en curvas a nivel han sido implementadas mediante el proyecto “Resiliencia” de la Cruz Roja Hondureña/Suiza. Este proyecto pretende brindar un aporte sostenible para fortalecer la resiliencia en las regiones rurales de Olancho vinculando la reducción del riesgo de desastres (DRR) y la promoción de salud en todos los niveles (hogar, comunidad, municipio). Las obras de bioingeniería se implementan en sitios críticos en base a los estudios de riesgo.

2.3 รูปภาพของเทคโนโลยี

2.5 ประเทศภูมิภาค หรือสถานที่ตั้งที่เทคโนโลยีได้นำไปใช้และได้รับการครอบคลุมโดยการประเมินนี้

ประเทศ:

ฮอนดูรัส

ภูมิภาค/รัฐ/จังหวัด:

Departamento de Olancho

ข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมของสถานที่ตั้ง :

Municipio de Dulce Nombre de Culmí, comunidad Nueva Esperanza

ระบุการกระจายตัวของเทคโนโลยี:
 • กระจายไปอย่างสม่ำเสมอในพื้นที่
If precise area is not known, indicate approximate area covered:
 • < 0.1 ตร.กม.(10 เฮกตาร์)

2.6 วันที่การดำเนินการ

ระบุปีที่ใช้:

2012

2.7 คำแนะนำของเทคโนโลยี

ให้ระบุว่าเทคโนโลยีถูกแนะนำเข้ามาอย่างไร:
 • ทางโครงการหรือจากภายนอก

3. การจัดประเภทของเทคโนโลยี SLM

3.1 วัตถุประสงค์หลักของเทคโนโลยี

 • ลด ป้องกัน ฟื้นฟู การเสื่อมโทรมของที่ดิน
 • ลดความเสี่ยงของภัยพิบัติ

3.2 ประเภทของการใช้ที่ดินในปัจจุบันที่ได้นำเทคโนโลยีไปใช้

Land use mixed within the same land unit:

ใช่

Specify mixed land use (crops/ grazing/ trees):
 • วนเกษตร (Agroforestry)

พื้นที่ปลูกพืช

พื้นที่ปลูกพืช

 • การปลูกพืชล้มลุกอายุปีเดียว
 • การปลูกพืชยืนต้นที่ไม่มีเนื้อไม้
 • การปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม
Annual cropping - Specify crops:
 • cereals - maize
 • root/tuber crops - cassava
 • vetiver
Perennial (non-woody) cropping - Specify crops:
 • pineapple
ระบุ:

n/a

แสดงความคิดเห็น:

Vetiver (Vetiveria zizanioides) o izote (Yucca sp.

3.3 Has land use changed due to the implementation of the Technology?

Has land use changed due to the implementation of the Technology?
 • Yes (Please fill out the questions below with regard to the land use before implementation of the Technology)
ที่ดินที่ไม่ให้ผลผลิต

ที่ดินที่ไม่ให้ผลผลิต

ข้อสังเกต:

Las laderas estabilizadas con barreras vivas en su gran mayoría ha sido tierra no productiva, mientras en algunos casos servía para pastoreo extensivo.

3.4 การใช้น้ำ

การใช้น้ำของที่ดินที่มีการใช้เทคโนโลยีอยู่:
 • จากน้ำฝน

3.5 กลุ่ม SLM ที่ตรงกับเทคโนโลยีนี้

 • มาตรการปลูกพืชขวางความลาดชัน (cross-slope measure)

3.6 มาตรการ SLM ที่ประกอบกันเป็นเทคโนโลยี

มาตรการอนุรักษ์ด้วยวิธีพืช

มาตรการอนุรักษ์ด้วยวิธีพืช

 • V2: หญ้าและไม้ยืนต้น

3.7 รูปแบบหลักของการเสื่อมโทรมของที่ดินที่ได้รับการแก้ไขโดยเทคโนโลยี

การกัดกร่อนของดินโดยน้ำ

การกัดกร่อนของดินโดยน้ำ

 • Wt (Loss of topsoil): การสูญเสียดินชั้นบนหรือการกัดกร่อนที่ผิวดิน
 • Wm (Mass movement): การเคลื่อนตัวของมวลดินหรือดินถล่ม

3.8 การป้องกัน การลดลง หรือการฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของที่ดิน

ระบุเป้าหมายของเทคโนโลยีกับความเสื่อมโทรมของที่ดิน:
 • ลดความเสื่อมโทรมของดิน

4. ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค กิจกรรมการนำไปปฏิบัติใช้ ปัจจัยนำเข้า และค่าใช้จ่าย

4.1 แบบแปลนทางเทคนิคของเทคโนโลยี

ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค (แบบแปลนทางเทคนิคของเทคโนโลยี):

El vetiver se coloca en hileras densas en curvas a nivel. La distancia entre las curvas depende de la pendiente y del tipo de suelo. Protegen el talud del escurrimiento superficial del agua de lluvia al reducir su velocidad, facilita la infiltración e impide la socavación de la tierra, y sirve como filtro captando los sedimentos. El buen manejo de la barrera viva tiene como resultado la formación paulatina de terrazas. Frecuentemente se combina con otras tecnologías.
Para su implementación primero hay que definir las curvas a nivel con la herramienta conocida como el nivel A (tres palos amarrados en forma de una A y un nivel de agua en el palo horizontal). Se excava una zanja a lo largo de la curva de nivel de 10 cm de profundidad. La distancia entre las curvas varía entre 1 y 3 metros, dependiendo de la pendiente. Cada 5 a 15 cm se plantan los retoños de 10-15 cm de alto con raíz fina y luego se tapa con tierra la zanja. Si se establece las barreras en verano hay que regar cada tres días, en invierno la planta puede crecer sola. Las zonas en medio de las hileras se pueden usar como área de producción debido a la acumulación de nutrientes.

ผู้เขียน:

Helen Gambon, Cruz Roja Suiza

วันที่:

01/12/2016

4.2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการคำนวณปัจจัยนำเข้าและค่าใช้จ่าย

ให้ระบุว่าค่าใช้จ่ายและปัจจัยนำเข้าได้รับการคำนวณอย่างไร:
 • ต่อพื้นที่ที่ใช้เทคโนโลยี
ระบุขนาดและหน่วยพื้นที่:

1250 metros lineales

อื่นๆ หรือสกุลเงินประจำชาติ (ระบุ):

Lempiras

If relevant, indicate exchange rate from USD to local currency (e.g. 1 USD = 79.9 Brazilian Real): 1 USD =:

23.0

ระบุค่าเฉลี่ยของค่าจ้างในการจ้างแรงงานต่อวัน:

150 Lempiras

4.3 กิจกรรมเพื่อการจัดตั้ง

กิจกรรม Timing (season)
1. Limpiar el terreno
2. Traer las plantas utilizadas para las barreras (vetiver) al lugar
3. Definición de las curvas de nivel mediante el marco "A"
4. Aflojar el terreno con pala y piocha
5. Sembrar trozos de vetiver, 2-3 juntos a 5 - 15 cm de distancia. preferiblemente en invierno (lluvias)
แสดงความคิดเห็น:

Las plantas de izote y piña se siembran a una distancia de 30 a 40 cm.

4.4 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าที่จำเป็นสำหรับการจัดตั้ง

ปัจจัยนำเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อปัจจัยนำเข้า %ของค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ที่ดิน
แรงงาน Mano de obra calificada para la supervisión de los trabajos persona-día 0.5 200.0 100.0
แรงงาน Mano de obra no calificada persona-día 24.0 150.0 3600.0 100.0
อุปกรณ์ pala, piocha piezas 12.0 2.0 24.0 100.0
อุปกรณ์ marco "A" pieza 1.0 5.0 5.0
วัสดุด้านพืช Vetiver metro 1250.0 5.0 6250.0 50.0
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการจัดตั้งเทคโนโลยี 9979.0
Total costs for establishment of the Technology in USD 433.87
ถ้าผู้ใช้ที่ดินรับภาระน้อยกว่า 100% ของค่าใช้จ่าย ให้ระบุว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที่เหลือ:

Cruz Roja Hondureña / Suiza

แสดงความคิดเห็น:

Los costos se han calculado para el área más extenso (1250 metros lineales). En áreas más pequeñas se reduce la mano de obra no calificada y los insumos en plantas.

4.5 การบำรุงรักษาสภาพหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำ

กิจกรรม ช่วงระยะเวลา/ความถี่
1. Control de maleza
2. Relleno de espacios vaciós en la barrera
3. Podar el vetiver a 50 cm para hacer la barrera más densa cada dos meses

4.6 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าและกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำที่ต้องการการบำรุงรักษา (ต่อปี)

ปัจจัยนำเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อปัจจัยนำเข้า %ของค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ที่ดิน
แรงงาน Mano de obra no calificada persona-días 20.0 150.0 3000.0 100.0
อุปกรณ์ Tijera podadora pieza 1.0 5.0 5.0 100.0
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการบำรุงรักษาสภาพเทคโนโลยี 3005.0
Total costs for maintenance of the Technology in USD 130.65

4.7 ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่าย

ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายต่างๆ:

- Extensión del área
- Adquisición de las plantas usadas en la barrera viva si no está localmente disponible

5. สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและของมนุษย์

5.1 ภูมิอากาศ

ฝนประจำปี
 • < 250 ม.ม.
 • 251-500 ม.ม.
 • 501-750 ม.ม.
 • 751-1,000 ม.ม.
 • 1,001-1,500 ม.ม.
 • 1,501-2,000 ม.ม.
 • 2,001-3,000 ม.ม.
 • 3,001-4,000 ม.ม.
 • > 4,000 ม.ม.
ระบุปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี (ถ้ารู้) :หน่วย ม.ม.

1400.00

ข้อมูลจำเพาะ/ความคิดเห็นเรื่องปริมาณน้ำฝน:

Temporada seca de enero a junio, temporada de lluvias entre junio y octubre, con una canícula en agosto.

เขตภูมิอากาศเกษตร
 • กึ่งชุ่มชื้น

5.2 สภาพภูมิประเทศ

ค่าเฉลี่ยความลาดชัน:
 • ราบเรียบ (0-2%)
 • ลาดที่ไม่ชัน (3-5%)
 • ปานกลาง (6-10%)
 • เป็นลูกคลื่น (11-15%)
 • เป็นเนิน (16-30%)
 • ชัน (31-60%)
 • ชันมาก (>60%)
ธรณีสัณฐาน:
 • ที่ราบสูง/ที่ราบ
 • สันเขา
 • ไหล่เขา
 • ไหล่เนินเขา
 • ตีนเนิน
 • หุบเขา
ระดับความสูง:
 • 0-100 เมตร
 • 101-500 เมตร
 • 501-1,000 เมตร
 • 1,001-1,500 เมตร
 • 1,501-2,000 เมตร
 • 2,001-2,500 เมตร
 • 2,501-3,000 เมตร
 • 3,001-4,000 เมตร
 • > 4,000 เมตร
ให้ระบุถ้าเทคโนโลยีได้ถูกนำไปใช้:
 • ไม่เกี่ยวข้อง

5.3 ดิน

ค่าเฉลี่ยความลึกของดิน:
 • ตื้นมาก (0-20 ซ.ม.)
 • ตื้น (21-50 ซ.ม.)
 • ลึกปานกลาง (51-80 ซ.ม.)
 • ลึก (81-120 ซ.ม.)
 • ลึกมาก (>120 ซ.ม.)
เนื้อดิน (ดินชั้นบน):
 • ละเอียด/หนัก (ดินเหนียว)
เนื้อดินล่าง (> 20 ซ.ม.ต่ำจากผิวดิน):
 • ละเอียด/หนัก (ดินเหนียว)
อินทรียวัตถุในดิน:
 • ปานกลาง (1-3%)

5.4 ความเป็นประโยชน์และคุณภาพของน้ำ

ระดับน้ำใต้ดิน:

<5 เมตร

น้ำไหลบ่าที่ผิวดิน:

ดี

คุณภาพน้ำ (ที่ยังไม่ได้บำบัด):

เป็นน้ำเพื่อการดื่มที่ไม่ดี (จำเป็นต้องได้รับการบำบัด)

ความเค็มของน้ำเป็นปัญหาหรือไม่:

ไม่ใช่

กำลังเกิดน้ำท่วมในพื้นที่หรือไม่:

ไม่ใช่

5.5 ความหลากหลายทางชีวภาพ

ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์:
 • ปานกลาง
ความหลากหลายของแหล่งที่อยู่:
 • ปานกลาง

5.6 ลักษณะของผู้ใช้ที่ดินที่นำเทคโนโลยีไปปฏิบัติใช้

อยู่กับที่หรือเร่ร่อน:
 • อยู่กับที่
แนวทางการตลาดของระบบการผลิต:
 • mixed (subsistence/ commercial)
รายได้ที่มาจากนอกฟาร์ม:
 • < 10% ของรายได้ทั้งหมด
 • 10-50% ของรายได้ทั้งหมด
ระดับของความมั่งคั่งโดยเปรียบเทียบ:
 • จน
เป็นรายบุคคล/ครัวเรือน:
 • เป็นรายบุคคล/ครัวเรือน
 • กลุ่ม/ชุมชน
ระดับของการใช้เครื่องจักรกล:
 • งานที่ใช้แรงกาย
เพศ:
 • ชาย
อายุของผู้ใช้ที่ดิน:
 • ผู้เยาว์
 • วัยกลางคน
ระบุลักษณะอื่นๆที่เกี่ยวข้องของผู้ใช้ที่ดิน:

En las zonas donde se aplica la tecnología, un número significativo de los hombres ha migrado a EEUU. Las mujeres no trabajan en sus propias parcelas, sino se buscan empleo en las granjas o cafetales de la región. Para los hombres que permanecen en la región significa una carga de trabajo aumentada. Muchas familias reciben remesas.

5.7 Average area of land used by land users applying the Technology

 • < 0.5 เฮกตาร์
 • 0.5-1 เฮกตาร์
 • 1-2 เฮกตาร์
 • 2-5 เฮกตาร์
 • 5-15 เฮกตาร์
 • 15-50 เฮกตาร์
 • 50-100 เฮกตาร์
 • 100-500 เฮกตาร์
 • 500-1,000 เฮกตาร์
 • 1,000-10,000 เฮกตาร์
 • >10,000 เฮกตาร์
พิจารณาว่าเป็นขนาดเล็ก กลาง หรือขนาดใหญ่ (ซึ่งอ้างอิงถึงบริบทระดับท้องถิ่น):
 • ขนาดเล็ก

5.8 กรรมสิทธิ์ในที่ดิน สิทธิในการใช้ที่ดินและสิทธิในการใช้น้ำ

กรรมสิทธิ์ในที่ดิน:
 • รายบุคคล ไม่ได้รับสิทธิครอบครอง
สิทธิในการใช้ที่ดิน:
 • รายบุคคล
สิทธิในการใช้น้ำ:
 • เกี่ยวกับชุมชน (ถูกจัดระเบียบ)
แสดงความคิดเห็น:

Existen también ejemplos donde se ha utilizado la tecnología en tierras comunales. Por ejemplo, los miembros del Comité de Emergencia Local (CODEL) y del Comité de Educación implementaron la tecnología para la protección de una escuela.

5.9 การเข้าถึงบริการและโครงสร้างพื้นฐาน

สุขภาพ:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
การศึกษา:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
การจ้างงาน (เช่น ภายนอกฟาร์ม):
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ตลาด:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
พลังงาน:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ถนนและการขนส่ง:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
น้ำดื่มและการสุขาภิบาล:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
บริการด้านการเงิน:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี

6. ผลกระทบและสรุปคำบอกกล่าว

6.1 ผลกระทบในพื้นที่ดำเนินการ (On-site) จากการใช้เทคโนโลยี

ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

การผลิต

การผลิตพืชผล

ลดลง
เพิ่มขึ้น

ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

En muchos casos se complementan con arboles frutales, maíz, y/o produccion de forraje

พื้นที่สำหรับการผลิต

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Las barreras vivas permiten a los usuarios de tierra de aumentar el área productivo y poner en uso tierras anteriormente baldías.

ผลกระทบด้านสังคมวัฒนธรรมอื่น ๆ

ความมั่นคงด้านอาหาร / พึ่งตนเองได้

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น

สถานการณ์ด้านสุขภาพ

แย่ลง
ปรับปรุงดีขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Las casas están mejor protegidas contra la hmuedad, y la alimentación está más equilibrada.

สถาบันของชุมชน

อ่อนแอลง
เสริมให้แข็งแรง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

La tecnología se implementa a través de los Comités de Emergencia Local (CODEL), quienes han sido fortalecidos por el trabajo en conjunto y las capacitaciones recibidas.

SLM หรือความรู้เรื่องความเสื่อมโทรมของที่ดิน

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น

ผลกระทบด้านนิเวศวิทยา

วัฐจักรน้ำหรือน้ำบ่า

น้ำไหลบ่าที่ผิวดิน

เพิ่มขึ้น
ลดลง

การระบายน้ำส่วนเกิน

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น
ดิน

การสูญเสียดิน

เพิ่มขึ้น
ลดลง
ลดความเสี่ยงของภัยพิบัติ

ดินถล่ม/ ซากต่าง ๆ ที่ถูกพัดพามา

เพิ่มขึ้น
ลดลง

ผลกระทบของพายุไซโคลน พายุฝน

เพิ่มขึ้น
ลดลง

6.2 ผลกระทบนอกพื้นที่ดำเนินการ (Off-site) จากการใช้เทคโนโลยี

ความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานของรัฐหรือของเอกชน

เพิ่มขึ้น
ลดลง

6.3 การเผชิญและความตอบสนองของเทคโนโลยีต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป และสภาพรุนแรงของภูมิอากาศ / ภัยพิบัติ (ที่รับรู้ได้โดยผู้ใช้ที่ดิน)

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป
ฤดู increase or decrease เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
อุณหภูมิประจำปี เพิ่มขึ้น ดีมาก
อุณหภูมิตามฤดูกาล ฤดูร้อน เพิ่มขึ้น ดีมาก
ฝนตามฤดู ฤดูร้อน ลดลง ดีมาก

สภาพรุนแรงของภูมิอากาศ (ภัยพิบัติ)

ภัยพิบัติทางอุตุนิยมวิทยา
เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
พายุเขตร้อน ดีมาก
พายุฝนประจำท้องถิ่น ดีมาก
ภัยพิบัติจากน้ำ
เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
ดินถล่ม ดีมาก
แสดงความคิดเห็น:

Debido a sus raices profundas, el vetiver es extremadamente resistente a sequias y difícil de desalojar por fuertes corrientes. Es tolerante a extremos climaticos como sequia prolongada, inundaciones, sumersion y temperaturas extremas de -20°C a 50°C.

6.4 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ที่ได้รับ

ผลประโยชน์ที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งเป็นอย่างไร (จากมุมมองของผู้ใช้ที่ดิน)
ผลตอบแทนระยะสั้น:

ด้านบวกอย่างมาก

ผลตอบแทนระยะยาว:

ด้านบวกอย่างมาก

ผลประโยชน์ที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือต้นทุนที่เกิดขึ้นซ้ำอีก เป็นอย่างไร (จากมุมมองของผู้ใช้ที่ดิน)
ผลตอบแทนระยะสั้น:

ด้านบวกอย่างมาก

ผลตอบแทนระยะยาว:

ด้านบวกอย่างมาก

6.5 การปรับตัวของเทคโนโลยี

 • > 50%
ถ้ามีข้อมูลให้บอกปริมาณด้วย (จำนวนของครัวเรือนหรือครอบคลุมพื้นที่):

230 sitios criticos

Of all those who have adopted the Technology, how many did so spontaneously, i.e. without receiving any material incentives/ payments?
 • 0-10%

6.6 การปรับตัว

เทคโนโลยีได้รับการปรับเปลี่ยนเมื่อเร็วๆนี้ เพื่อให้ปรับตัวเข้ากับสภาพที่กำลังเปลี่ยนแปลงหรือไม่:

ไม่ใช่

6.7 จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสของเทคโนโลยี

จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน
Las barreras vivias son una medida efecitva para reducir la degradación del suelo por agua.
La infiltración del agua en el suelo está aumentado, lo que reduce el flujo de agua que afecta a los bienes (casas, escuelas) que se encuentran debajo de la ladera.
จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก
Multi-uso de las barreras vivas: estabilización de laderas, reducción de escurrimientos superficiales, reduce la perdida de fertilidad, diversificación de la alimentación o puede dar un aporte medicinal según la variedad utilizada.
Simple a implementar y mantener.
Bajo costo y material mínimo

6.8 จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงของเทคโนโลยีและวิธีการแก้ไข

จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน มีวิธีการแก้ไขได้อย่างไร
Attración de roedores o serpientes por mayor cobertura vegetal de la ladera Se puede enfrentar este miedo de los usuarios de tierra haciendo mantenimiento (mantener cortos los racimos del vetiver y limpiar los espacios en medio), y usando especies menos densas como la piña para las hileras más cercanas a la vivienda/escuela
จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก มีวิธีการแก้ไขได้อย่างไร
Disponibilidad local de plantines de vetiver (planta no local) Una vez establecida en un sitio, se pueden sacar plantines de un sitio y así Hacer la reproducción en otros sitios

7. การอ้างอิงและการเชื่อมต่อ

7.1 วิธีการและแหล่งข้อมูล

 • ไปเยี่ยมชมภาคสนาม การสำรวจพื้นที่ภาคสนาม

5

 • การสัมภาษณ์กับผู้ใช้ที่ดิน

2

 • การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้าน SLM หรือผู้ชำนาญ

1

 • การเก็บรวบรวมมาจากรายงานและเอกสารที่มีอยู่

1

วันที่เก็บรวบรวมข้อมูล(ภาคสนาม) :

21/11/2016

7.2 การอ้างอิงถึงสิ่งตีพิมพ์

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Manual de bioingeniería (a publicarse)

โมดูล