ព័ត៌មានលម្អិតអំពីអ្នកប្រើប្រាស់

ព័ត៌មាន

នាម៖

Patrick Gervas Mbanguka

គោត្តនាម៖

Lameck

កម្រងបញ្ជីសំណួរសាធារណៈ