ລາຍລະອຽດ ຂອງຜູ້ໃຊ້

ຂໍ້ມູນ

ຊື່ແທ້

Patrick Gervas Mbanguka

ນາມສະກຸນ

Lameck

ແບບສອບຖາມເປີດກວ້າງ