អនុសញ្ញាសហប្រជាជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរហោស្ថានកម្ម

WATCH RESEARCH PROJECT: "Water and Global Change".

  • ការបង្កើត៖
  • បច្ចុប្បន្នភាព
  • អ្នកចងក្រង៖
  • អ្នកកែសម្រួល៖
  • អ្នកត្រួតពិនិត្យ

របាការណ៍អង្គភាព: European Union

មើលប្រវត្តិ

ពិនិត្យមើលគ្រប់ផ្នែក

ពង្រីកមើលទាំងអស់ បង្រួមទាំងអស់
ភាពពេញលេញ៖ 26%

ព័ត៌មានទូទៅ

ព័ត៌មានទូទៅ

ចំណងជើងនៃការអនុវត្តន៍ល្អ:

WATCH RESEARCH PROJECT: "Water and Global Change".

របាការណ៍អង្គភាព:

European Union

ការចាត់ចំណាត់ថ្នាក់

វិធានការក្នុងការួមចំណែកទប់ស្កាត់រហោស្ថានកម្ម ការធ្លាក់ចុះគុណភាពដី និងគ្រោះរាំងស្ងួត​​ (DLDD)

  • ការបន្សុំា

ការរួមចំណែកក្នុងទិសដៅយុទ្ធសាស្ត្រ

  • ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវលក្ខខណ្ឌរស់នៅរបស់ប្រជាជនដែលរងផលប៉ះពាល់
  • ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវលក្ខខណ្ឌនៃប្រព័ន្ធអ៊ីកូឡូស៊ីដែលរងផលប៉ះពាល់
  • ដើម្បីបង្កើតអត្ថប្រយោជន៍ជាសកលតាមរយៈការអនុវត្តន៍ការអភិវក្សប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព

លក្ខណៈពិសេស

ផ្នែកទី 1.ការអនុវត្តន៍ល្អ៖ លក្ខខណ្ឌ(បរិស្ថានមនុស្ស និងបរិស្ថានធម្មជាតិ)

ការព័ណ៌នាសង្ខេបចំពោះការអនុវត្តន៍ដែលល្អៗ

This Integrated Project Water and Global Change (WATCH), funded under the EU FP6, will bring together the hydrological, water resources and climate communities to analyse, quantify an predict the components of the current and future global water cycles and related water resources states; evaluate their uncertainties and clarify the overall vulnerability of global water resources related to the main societal and economic sectors (read more about the work).
http://www.eu-watch.org/nl/25222705-Home.html

តើផ្អែកលើមូលដ្ឋាននៃលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ និង/ឬ (ការចង្អុរបង្ហាញ)(ដែលមិនទាក់ទឹងទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្រ) ការអនុវត្តដែលលើកឡើង និងទាក់ទងទៅនឹងបច្ចេកទេសត្រូវបានពិចារណាថា ''ល្អ"?

On the basis of measures, methods or activities that are considered successful in terms of achieving desired outcomes and good performances when it comes to UNCCD operational and strategic objectives, and that are contributing to enhance the implementation of the Convention.

ផ្នែកទី 2.បញ្ហាដែលដោះស្រាយ(មូលហេតុដោយផ្ទាល់ និងមិនដោយផ្ទាល់)​​ និងទិសដៅនៃការអនុវត្ត

កំណត់បញ្ហាចំបងៗដែលបានដោះស្រាយតាមរយៈការអនុវត្តដែលល្អ

This Integrated Project Water and Global Change (WATCH) will bring together the hydrological, water resources and climate communities, to analyse, quantify and predict the components of the current and future global water cycles and related water resources states, evaluate their uncertainties and clarify the overall vulnerability of global water resources related to the main societal and economic sectors.|

សូមបញ្ជាក់ទិសដៅនៃការអនុវត្តន៍ដែលល្អ

1. Analyse and describe the current global water cycle, especially causal chains leading to observable changes in extremes (droughts and floods)
|2. Evaluate how the global water cycle and its extremes respond to future drivers of global change (including greenhouse gas release and land cover change)
|3. Evaluate feedbacks in the coupled system as they affect the global water cycle
|4. Evaluate the uncertainties in the predictions of coupled climate-hydrological- land-use models using a combination of model ensembles and observations
|5. Develop an enhanced (modelling) framework to assess the future vulnerability of water as a resource, and in relation to water/climate related vulnerabilities and risks of the major water related sectors, such as agriculture, nature and utilities (energy, industry and drinking water sector)
|6. Provide comprehensive quantitative and qualitative assessments and predictions of the vulnerability of the water resources and water-/climate-related vulnerabilities and risks for the 21st century
|7. Collaborate intensively with the key leading research groups on water cycle and water resources in USA and Japan
|8. Collaborate intensively in dissemination of its scientific results with major research programmes worldwide  (WCRP -World Climate Research Programme-, IGBP -International Geosphere-Biosphere Programme)
|9. Collaborate intensively in dissemination of its practical and applied  results with major water resources and water management platforms and professional organisations worldwide (WWC -World Water Council, IWA - International Water Association) and at a scale of 5 selected river basins in Europe.

ផ្នែកទី 4. ស្ថាប័ន/ភាគីពាក់ព័ន្ធដែលចូលរួម (ការសហការ ការចូលរួម តួនាទីរបស់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ)

ឈ្មោះ និងអាសយដ្ឋានរបស់ស្ថាប័នដែលបង្កើតបច្ចេកទេស


CENTRE FOR ECOLOGY AND HYDROLOGY
|Contact person:
Dr. Tanya A. Warnaars
WATCH Scientific Project Officer
Contact address:
Centre for Ecology and Hydrology
Maclean Building, Wallingford
Oxfordshire, OX10 8BB

តើបច្ចេកទេសត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងភាពជាដៃគូដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

បញ្ជីរាយនាមឈ្មោះដៃគូ:

Natural Environment Research Council Centre for Ecology and Hydrology
http://www.ceh.ac.uk/
      |Wageningen University and Research Centre
http://www.wur.nl/UK
|VU University of Amsterdam  
http://www.vu.nl/en/index.asp    
|Danish Meteorological Institute
http://www.dmi.dk/eng/index/forecasts.htm
|CEMAGREF   
http://www.cemagref.fr/English/   
|University of Frankfurt
http://www.uni-frankfurt.de/
|International Centre for Theoretical Physics – ICTP Trieste  
http://www.ictp.trieste.it/ |UK Met Office - Hadley Centre   
http://www.metoffice.gov.uk/research/hadleycentre/     
|Max Plank Institute for Meteorology
http://www.mpimet.mpg.de/en/home.html    
|Polish Academy of Science
|Potsdam Institute for Climate Impact Research
http://www.pik-potsdam.de/|Technical University of Crete     
http://en.tuc.gr/|University of Oslo
http://www.uio.no/english/       
|University of Valencia   
http://www.uv.es/webuv/index.htm  
|University of Oxford     
http://www.ox.ac.uk/|IIASA - Int. Institute for Applied Systems Analysis
http://www.iiasa.ac.at/|Laboratoire de Meteorologie Dynamique, Paris    
http://www.lmd.jussieu.fr/?set_language=en&cl=en|University of Lisbon   
|Comenius University, Bratislava     
|Consejo Superior de Investigaciones Científicas http://www.csic.es/web/guest/home   |University of Kassel  
http://cms.uni-kassel.de/unicms/    
|Observatoire de Paris
http://www.obspm.fr/obsparis.en.shtml
|T.G. Masaryka Water Research Institute
http://www.vuv.cz/ohsvao-ostrava?option=com_content&task=view&Itemid=61
|Norwegian Water Resources and Energy Directorate
http://www.nve.no/modules/module_111/news_group_view.asp?iCategoryid=623&lang=e|KIWA
http://www.kiwa.nl/netherlands/index.aspx?rdr=true&LangType=1043

វិភាគ

ម៉ូឌុល