អនុសញ្ញាសហប្រជាជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរហោស្ថានកម្ម

WATCH RESEARCH PROJECT: "Water and Global Change".

  • ការបង្កើត៖
  • បច្ចុប្បន្នភាព
  • អ្នកចងក្រង៖
  • អ្នកកែសម្រួល៖
  • អ្នកត្រួតពិនិត្យ

Reporting Entity: European Union

មើលប្រវត្តិ

ពិនិត្យមើលគ្រប់ផ្នែក

ពង្រីកមើលទាំងអស់ បង្រួមទាំងអស់
ភាពពេញលេញ៖ 26%

General Information

General Information

Title of best practice:

WATCH RESEARCH PROJECT: "Water and Global Change".

Reporting Entity:

European Union

Classification

Contribution to Desertification, land degradation and drought (DLDD) measures

  • Adaptation

Contribution to the strategic objectives

  • To improve the living conditions of affected populations
  • To improve the conditions of affected ecosystems
  • To generate global benefits through effective implementation of the Convention

Specifications

Section 1. Context of the best practice: frame conditions (natural and human environment)

Short description of the best practice

This Integrated Project Water and Global Change (WATCH), funded under the EU FP6, will bring together the hydrological, water resources and climate communities to analyse, quantify an predict the components of the current and future global water cycles and related water resources states; evaluate their uncertainties and clarify the overall vulnerability of global water resources related to the main societal and economic sectors (read more about the work).
http://www.eu-watch.org/nl/25222705-Home.html

On the basis of which criteria and/or indicator(s) (not related to The Strategy) the proposed practice and corresponding technology has been considered as 'best'?

On the basis of measures, methods or activities that are considered successful in terms of achieving desired outcomes and good performances when it comes to UNCCD operational and strategic objectives, and that are contributing to enhance the implementation of the Convention.

Section 2. Problems addressed (direct and indirect causes) and objectives of the best practice

Main problems addressed by the best practice

This Integrated Project Water and Global Change (WATCH) will bring together the hydrological, water resources and climate communities, to analyse, quantify and predict the components of the current and future global water cycles and related water resources states, evaluate their uncertainties and clarify the overall vulnerability of global water resources related to the main societal and economic sectors.|

Specify the objectives of the best practice

1. Analyse and describe the current global water cycle, especially causal chains leading to observable changes in extremes (droughts and floods)
|2. Evaluate how the global water cycle and its extremes respond to future drivers of global change (including greenhouse gas release and land cover change)
|3. Evaluate feedbacks in the coupled system as they affect the global water cycle
|4. Evaluate the uncertainties in the predictions of coupled climate-hydrological- land-use models using a combination of model ensembles and observations
|5. Develop an enhanced (modelling) framework to assess the future vulnerability of water as a resource, and in relation to water/climate related vulnerabilities and risks of the major water related sectors, such as agriculture, nature and utilities (energy, industry and drinking water sector)
|6. Provide comprehensive quantitative and qualitative assessments and predictions of the vulnerability of the water resources and water-/climate-related vulnerabilities and risks for the 21st century
|7. Collaborate intensively with the key leading research groups on water cycle and water resources in USA and Japan
|8. Collaborate intensively in dissemination of its scientific results with major research programmes worldwide  (WCRP -World Climate Research Programme-, IGBP -International Geosphere-Biosphere Programme)
|9. Collaborate intensively in dissemination of its practical and applied  results with major water resources and water management platforms and professional organisations worldwide (WWC -World Water Council, IWA - International Water Association) and at a scale of 5 selected river basins in Europe.

Section 4. Institutions/actors involved (collaboration, participation, role of stakeholders)

Name and address of the institution developing the technology


CENTRE FOR ECOLOGY AND HYDROLOGY
|Contact person:
Dr. Tanya A. Warnaars
WATCH Scientific Project Officer
Contact address:
Centre for Ecology and Hydrology
Maclean Building, Wallingford
Oxfordshire, OX10 8BB

Was the technology developed in partnership?

បាទ/ចា៎

List the partners:

Natural Environment Research Council Centre for Ecology and Hydrology
http://www.ceh.ac.uk/
      |Wageningen University and Research Centre
http://www.wur.nl/UK
|VU University of Amsterdam  
http://www.vu.nl/en/index.asp    
|Danish Meteorological Institute
http://www.dmi.dk/eng/index/forecasts.htm
|CEMAGREF   
http://www.cemagref.fr/English/   
|University of Frankfurt
http://www.uni-frankfurt.de/
|International Centre for Theoretical Physics – ICTP Trieste  
http://www.ictp.trieste.it/ |UK Met Office - Hadley Centre   
http://www.metoffice.gov.uk/research/hadleycentre/     
|Max Plank Institute for Meteorology
http://www.mpimet.mpg.de/en/home.html    
|Polish Academy of Science
|Potsdam Institute for Climate Impact Research
http://www.pik-potsdam.de/|Technical University of Crete     
http://en.tuc.gr/|University of Oslo
http://www.uio.no/english/       
|University of Valencia   
http://www.uv.es/webuv/index.htm  
|University of Oxford     
http://www.ox.ac.uk/|IIASA - Int. Institute for Applied Systems Analysis
http://www.iiasa.ac.at/|Laboratoire de Meteorologie Dynamique, Paris    
http://www.lmd.jussieu.fr/?set_language=en&cl=en|University of Lisbon   
|Comenius University, Bratislava     
|Consejo Superior de Investigaciones Científicas http://www.csic.es/web/guest/home   |University of Kassel  
http://cms.uni-kassel.de/unicms/    
|Observatoire de Paris
http://www.obspm.fr/obsparis.en.shtml
|T.G. Masaryka Water Research Institute
http://www.vuv.cz/ohsvao-ostrava?option=com_content&task=view&Itemid=61
|Norwegian Water Resources and Energy Directorate
http://www.nve.no/modules/module_111/news_group_view.asp?iCategoryid=623&lang=e|KIWA
http://www.kiwa.nl/netherlands/index.aspx?rdr=true&LangType=1043

Analysis

ម៉ូឌុល