អនុសញ្ញាសហប្រជាជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរហោស្ថានកម្ម

A Rainwater Harvesting (RWH) Demonstration System. [ប្រទេសសាំលូស៊ី]

 • ការបង្កើត៖
 • បច្ចុប្បន្នភាព
 • អ្នកចងក្រង៖
 • អ្នកកែសម្រួល៖
 • អ្នកត្រួតពិនិត្យ

របាការណ៍អង្គភាព: Saint Lucia

សូមបញ្ជាក់ប្រសិនបើបច្ចេកទេសដែលបានព័ណ៌នានៅក្នុងផ្នែកនេះ Template ឬផ្នែកមួយនៃ Template នេះត្រូវបានគ្រប់ដណ្តប់ដោយសិទ្ធិអចលនទ្រព្យ: ទេ

មើលប្រវត្តិ

ពិនិត្យមើលគ្រប់ផ្នែក

ពង្រីកមើលទាំងអស់ បង្រួមទាំងអស់
ភាពពេញលេញ៖ 91%

ព័ត៌មានទូទៅ

ព័ត៌មានទូទៅ

ចំណងជើងនៃការអនុវត្តន៍ល្អ:

A Rainwater Harvesting (RWH) Demonstration System.

ប្រទេស:

ប្រទេសសាំលូស៊ី

របាការណ៍អង្គភាព:

Saint Lucia

សិទ្ធិអចលនទ្រព្យ

សូមបញ្ជាក់ប្រសិនបើបច្ចេកទេសដែលបានព័ណ៌នានៅក្នុងផ្នែកនេះ Template ឬផ្នែកមួយនៃ Template នេះត្រូវបានគ្រប់ដណ្តប់ដោយសិទ្ធិអចលនទ្រព្យ:

ទេ

ការចាត់ចំណាត់ថ្នាក់

ការប្រើប្រាស់ដីនៅក្នុងទីតាំងដែលបានកំណត់

 • ដីដាំដំណាំ
 • ដីវាលស្មៅសម្រាប់ចិញ្ចឹមសត្វ
 • ដីព្រៃ ដីដាំដើមឈើ
 • ដីលំនៅដ្ឋាន

វិធានការក្នុងការួមចំណែកទប់ស្កាត់រហោស្ថានកម្ម ការធ្លាក់ចុះគុណភាពដី និងគ្រោះរាំងស្ងួត​​ (DLDD)

 • ការកាត់បន្ថយ
 • ការបន្សុំា
 • ការបន្សុំា

ទំនាក់ទំនងជាមួយការអនុវត្តន៍ល្អៗផ្សេងទៀត

 • ពង្រឹងសមត្ថភាព និងការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង
 • ការស្រាវជ្រាវ/​ការវាយតម្លៃ និងត្រួតពិនិត្យ DLDD និង SLM

លក្ខណៈពិសេស

ផ្នែកទី 1.ការអនុវត្តន៍ល្អ៖ លក្ខខណ្ឌ(បរិស្ថានមនុស្ស និងបរិស្ថានធម្មជាតិ)

ការព័ណ៌នាសង្ខេបចំពោះការអនុវត្តន៍ដែលល្អៗ

A Rainwater Harvesting (RWH) Demonstration System
which will promote a simple and low-cost water supply technology
which can provide water of an acceptable quality. This would complement
the current water scheme and ensure the reliability of
water supply within the Fond D’or watershed, particularly during
the dry season and periods of induced and natural drought. This
activity would include needs assessments; training of contractors;
construction of 20 RWH units at homes, schools, community centres,
health centres, sporting facilities, etc; community awareness
exercises; and an evaluation of the economic and other major
impacts on demonstration households|

ទីតាំង

Fond D'Or Watershed

ប្រសិនបើទីតាំងត្រូវបានកំណត់ព្រំប្រទល់ច្បាស់លាស់ សូមបញ្ជាក់ពីទំហំខ្នាតជាហិកតា:

4650.0

សូមកំណត់ពីចំនួនប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងតំបន់នោះ:

8624.0

ការព័ណ៌នាសង្ខេបនៃបរិស្ថានធម្មជាតិនៅក្នុងតំបន់ជាក់លាក់

The area is characterised by hills and valleys,ranging in topography of 0-50 degrees.|
Climatic predisposition of the area - Subtropical life
zone.The Fond D’Or watershed is the second largest in St. Lucia and comprises
approximately 9860 acres or 3990 hectares. Approximately 23% of the watershed
is under protection - Government Forest Reserves which are located in the upper
watershed. The Fond D’Or watershed is among the seven (7) of the 37
watersheds in St. Lucia that are an important source of water supply. The most
extensive area of natural forest is located along the northern
According to the land capability map of St. Lucia (OAS 1988) only 11.3% of and in the watershed falls under productive or prime agricultural land classes
(I, II, III).|

លក្ខណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនៃការរស់នៅក្នុងតំបន់ និង ក្បែរតំបន់

The control of land by a single or few land owners dates back to the plantation era. There have been some
interventions including the MVDP project which to sought to reallocate land to
the local community for farming purposes while at the same time maintaining
the commercial agricultural core. The project also targeted the housing sector by making available sites and service schemes in settlement expansion areas and regularized as far as possible existing spontaneous settlement areas.
The area benefits from a strong economic base in agriculture.There are close
to1000 commercial banana farmers in the District of which the majority are
located in the Fond D’Or watershed. The community has some experience in agro processing - the well known Aunt Lucie processing plant was located in Grande Ravine.
The strong spirit of togetherness of the people of the watershed notwithstanding their geographic location within 10 settlements was seen as a strength. This is manifested in the existence of several local community based groups and organizations historically and currently.Unemployment in the watershed is high especially among the youth and
outside agriculture and the distributive trades; while other sectors are at the rudimentary stage of development.

តើផ្អែកលើមូលដ្ឋាននៃលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ និង/ឬ (ការចង្អុរបង្ហាញ)(ដែលមិនទាក់ទឹងទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្រ) ការអនុវត្តដែលលើកឡើង និងទាក់ទងទៅនឹងបច្ចេកទេសត្រូវបានពិចារណាថា ''ល្អ"?

NA

ផ្នែកទី 2.បញ្ហាដែលដោះស្រាយ(មូលហេតុដោយផ្ទាល់ និងមិនដោយផ្ទាល់)​​ និងទិសដៅនៃការអនុវត្ត

កំណត់បញ្ហាចំបងៗដែលបានដោះស្រាយតាមរយៈការអនុវត្តដែលល្អ

The rational of revisiting this traditional system has to do with the reduction of the general quality and quantity of water present within rivers and streams,within the boundries of the Fond D'Or Watershed.Also,this practice,assists in water storage during periods of drought.|

ចំណុចសំខាន់ៗជាក់លាក់នៃបញ្ហាការធ្លាក់ចុះគុណភាពដីដែលត្រូវបានដោះស្រាយតាមរយៈការអនុត្តន៍ដែលល្អ

Drought and inadequate potable water supply

សូមបញ្ជាក់ទិសដៅនៃការអនុវត្តន៍ដែលល្អ

A Rainwater Harvesting Study was conducted and implemented by the IWCAM project and its design and recommendations implemented. The objectives of this system is to serve as a back up to augment household water supply and to safeguard  the health of community members, within the project area. |

ផ្នែកទី 3.សកម្មភាព

ការព័ណ៌នាសង្ខេបនៃសកម្មភាពសំខាន់ៗ ទៅតាមទិសដៅរបស់វា

Selecting households to implement rainwater harvesting system and establish system for demonstration purposes.
A rainwater harvesting Study was conducted within the watershed to determine feasibility of establishing system within the project area.||
Public awareness and sensitisation activities were conducted to involve and help improve on the knowledge base of community members.
Training activities were conducted to increase capacity of the members of the community,in terms of establishing the system.|

ការព័ណ៌នាសង្ខេប និងភាពជាក់លាក់នៃបច្ចេកទេស

It consist primarily of a guttering, storage tank and fuel pump.The basic operations of this system are as follows;
(a)When rain falls the water is diverted from the roof to the guttering.
(b)After diversion to the guttering the initial flow is flushed for debris etc.
(c)After lushing, the water then flows into the storage tank .
(d)The water is then treated with chlorine , then pumped as needed, throughout the household.
NA

ផ្នែកទី 4. ស្ថាប័ន/ភាគីពាក់ព័ន្ធដែលចូលរួម (ការសហការ ការចូលរួម តួនាទីរបស់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ)

ឈ្មោះ និងអាសយដ្ឋានរបស់ស្ថាប័នដែលបង្កើតបច្ចេកទេស


IWCAM Demonstration Project;Saint Lucia.|Mabouya Valley,Dennery.

តើបច្ចេកទេសត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងភាពជាដៃគូដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

បញ្ជីរាយនាមឈ្មោះដៃគូ:

Fond D'Or Watershed Management Committee.(FDWMC)

សូមបញ្ជាក់ពីរបៀបនៃការលើកទឹកចិត្តឳ្យអនុវត្តបច្ចេកទេស

 • គំនិតផ្តួចផ្តើមថ្នាក់ជាតិ-ដឹកនាំដោយរាជរដ្ឋាភិបាល
 • គំនិតផ្តួចផ្តើមដោយកម្មវិធី/គម្រោងជាមូលដ្ឋាន

តើមានការចូលរួមរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងតំបន់ រួមទាំង CSOs ជំរុញក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍បច្ចេកទេសនេះដែរ ឬទេ?

បាទ/ចា៎

សូមរាយបញ្ជីភាគីពាក់ព័ន្ធដែលជាប់ទាក់ទង:

Fond D'Or Watershed Management Committee. (FDWMC)|Local Building Contractors.|Ministry of Health.(Health Centres)|Local Community Groups.|Ministry of Education.(Local Schools)|Ministry of Sports.

ចំពោះបញ្ជីរាយនាមភាគីពាក់ព័ន្ធ​ខាងលើ សូមបញ្ជាក់ពីតួនាទីរបស់ភាគីទាំងនោះក្នុងការរៀបចំ ការណែនាំ ការប្រើប្រាស់ និងថែទាំបច្ចេកទេស ប្រសិនបើមាន

The local contractors were trained to establish these systems at various locations within the watershed.(Homes, schools, community centres,health centres, sporting facilities, etc).The Fond D'Or Watershed Management Committee was integrally involved in the development,introduction and implementation of the system.The other stakeholders,Schools, Health Centres etc,are beneficiaries of the system,as the RWH system were established within their compounds for use.Also,these beneficiaries may serve as an important source of information, as regards its use and functions. |

តើប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ និងក្បែរតំបន់ /ឬប្រជាជនក្បែរតំបន់ចូលរួមក្នុងការបង្កើតឬអភិវឌ្ឍន៍បច្ចេកទេសដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

តើតាមមធ្យោបាយអ្វីខ្លះ?
 • ការប្រឹក្សាយោបល់
 • វិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយដោយមានការចូលរួម

វិភាគ

ផ្នែកទី 5.ការួមចំណែកទៅលើផលប៉ះពាល់

សូមព័ណ៌នាផលប៉ះពាល់ក្នុងបរិវេណអនុវត្ត (ផលប៉ះពាល់ពីរសំខាន់ៗទៅតាមផ្នែក)

Although this is not a new idea, because traditionally St. Lucians have always collected rainwater, especially in remote areas, where it was difficult to obtain pipe-bourne water, the system has been modified.|

សូមព័ណ៌នាផលប៉ះពាល់ខាងក្រៅបរិវេញអនុវត្តចំនួនពីរ (ឧ.មិនមែនកើតនៅក្នុងតំបន់ប៉ុន្តែកើតឡើងនៅតំបន់ជុំវិញតំបន់នោះ)

The benefit of having an alternative source of water for domestic use can improve on the socio-economic living conditions of people within the community.
This system can help to ease the pressure on demands for potable water from reservoirs by residents,thus making more water available for additional developmental projects.|

ផលប៉ះពាល់ទៅលើជីវៈចម្រុះ និងការកែប្រែអាកាសធាតុ

សូមពន្យល់ពីហេតុផល:

As I mentioned earlier,this practice is important,especially as it relates to periods of drought, where, whenever rainfall events occur, water can be captured and stored for household use. |
This best practice has a positive impact in relation to Climate Change adaptation.Due to this practice,the effects of drought is mitigated to some extent,since this provides an alternative source of water for various domestic requirements. |
This practice may not contrtibute to the reversal or improvement of the negative impacts of climate change because it is basically adaptive by nature.

តើការវិភាគថ្លៃដើម និងអត្ថប្រយោជន៍ត្រូវបានធ្វើឡើងដែរឬទេ?

តើការវិភាគថ្លៃដើម និងអត្ថប្រយោជន៍ត្រូវបានធ្វើឡើងដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

ផ្នែកទី 6.ការទទួលយក និងការថតចម្លង

តើបច្ចេកទេសត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយ/ណែនាំទៅទីតាំងផ្សេងៗទៀតដែរឬទេ?

តើបច្ចេកទេសត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយ/ណែនាំទៅទីតាំងផ្សេងៗទៀតដែរឬទេ?

ទេ

តើអ្នកអាចកំណត់លក្ខខណ្ឌសំខាន់ៗចំនួនបីដែលនាំឱ្យទទួលបានជោគជ័យទៅលើការអនុវត្តន៍ល្អ/បច្ចេកទេសដែលបានបង្ហាញដែរឬទេ?

The water quality of the Fond D’Or River and consequently Fond D’Or Bay is
a serious concern. The IWCAM project over the past 2 years has set up water
quality stations along the rivers in the Mabouya Valley. Most are seriously
• Declare the area around the new proposed Intake a forest reserve in accordance
with the Forest Soil and Water Conservation Act, to safeguard water supply
and integrity.
|
The adequate supply of quality potable water is a chronic and serious problem
in the Fond D’Or watershed, notwithstanding the size of the watershed
(second largest in the island) and low population density. Water supply from
the current system lags behind the current demand. Based on the population
of 10,000 people the current water demand is 60 litres per person or 6.91l/s.|
A recent study conducted under the IWCAM project by Massachusetts
Institute of Technology (2008) revealed that the watershed has the capacity to
supply current and future water demands (current – 25 years) but not via the
current supply system. A major new intake in a location of adequate supply,
along with supporting infrastructure, is proposed at Tournesse (tributary of
Riviere Du Mabouya).
(IWCAM 2008)
Source: IWCAM Water Supply Study|

ការថងចម្លង

ទៅតាមទស្សនៈរបស់អ្នក តើការអនុវត្តន៍ល្អ/បច្ចេកទេសដែលអ្នកបានលើកឡើងអាចជាន់គ្នា បើទោះបីជាមានកម្រិតខ្លះនៃការបន្សុំា​ មាននៅកន្លែងផ្សេងដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

តើនៅត្រឹមកម្រិតណា?
 • ថ្នាក់តំបន់
 • ថ្នាក់ក្រោមជាតិ
 • ថ្នាក់ជាតិ
 • ថ្នាក់អនុតំបន់
 • ថ្នាក់តំបន់

ផ្នែកទី 7.មេរៀនដែលបានរៀន

ទាក់ទងទៅនឹងធនធានមនុស្ស

The system does not require an excessive number of human resources to establish and maintain.

ទាក់ទងទៅនឹងប្រភពហិរញ្ញវត្ថុ

. This system is practical and reliable once there is rainfall and the equipment continues to function properly. Also, in the long run, it can reduce on water expenses for households,therefor cost efficient.|

ទាក់ទងទៅនឹងបច្ចេកទេស

The system is very easy to establish and can be replicated successfully within other areas with very little difficulties.

ផ្នែកទី 8.​សំណួរបន្ថែមទៅលើផ្នែកទី1 Leg 1

សំណួរបន្ថែមទៅលើផ្នែកទី1

Commitment date: 38355.0

ម៉ូឌុល