អនុសញ្ញាសហប្រជាជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរហោស្ថានកម្ម

Carbon Sequestration in the Desertified Rangelands of Hossein Abad [ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់]

 • ការបង្កើត៖
 • បច្ចុប្បន្នភាព
 • អ្នកចងក្រង៖
 • អ្នកកែសម្រួល៖
 • អ្នកត្រួតពិនិត្យ

របាការណ៍អង្គភាព: Iran (Islamic Republic of)

សូមបញ្ជាក់ប្រសិនបើបច្ចេកទេសដែលបានព័ណ៌នានៅក្នុងផ្នែកនេះ Template ឬផ្នែកមួយនៃ Template នេះត្រូវបានគ្រប់ដណ្តប់ដោយសិទ្ធិអចលនទ្រព្យ: បាទ/ចា៎

មតិយោបល់: Carbon Sequestration in the Desertified Rangelands of Hossein Abad is one of the international official plans developed with the IRAN Forests,Rangelands and Watershed Management Organization.(FRWO) and United Nations Development Program (UNDP)in IRAN |

មើលប្រវត្តិ

ពិនិត្យមើលគ្រប់ផ្នែក

ពង្រីកមើលទាំងអស់ បង្រួមទាំងអស់
ភាពពេញលេញ៖ 80%

ព័ត៌មានទូទៅ

ព័ត៌មានទូទៅ

ចំណងជើងនៃការអនុវត្តន៍ល្អ:

Carbon Sequestration in the Desertified Rangelands of Hossein Abad

ប្រទេស:

ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់

របាការណ៍អង្គភាព:

Iran (Islamic Republic of)

សិទ្ធិអចលនទ្រព្យ

សូមបញ្ជាក់ប្រសិនបើបច្ចេកទេសដែលបានព័ណ៌នានៅក្នុងផ្នែកនេះ Template ឬផ្នែកមួយនៃ Template នេះត្រូវបានគ្រប់ដណ្តប់ដោយសិទ្ធិអចលនទ្រព្យ:

បាទ/ចា៎

សូមផ្តល់ព័ត៌មានទាក់ទងទៅលើអ្នកកាន់កាប់សិទ្ធិអចលនទ្រព្យ:

Carbon Sequestration in the Desertified Rangelands of Hossein Abad is one of the international official plans developed with the IRAN Forests,Rangelands and Watershed Management Organization.(FRWO) and United Nations Development Program (UNDP)in IRAN |

លក្ខណៈពិសេស

ផ្នែកទី 1.ការអនុវត្តន៍ល្អ៖ លក្ខខណ្ឌ(បរិស្ថានមនុស្ស និងបរិស្ថានធម្មជាតិ)

ការព័ណ៌នាសង្ខេបចំពោះការអនុវត្តន៍ដែលល្អៗ

Carbon Sequestration in woody biomass and in soils is a cost-effective measure to reduce atmospheric CO2 levels.Also, surplus biomass could be used as a substitute for fossil fuels.Some woody biomassspecies can grow in these low rainfall areas with saline soils, although the build up of organic carbon in wood and soils is modest. Up to 9,000 ha of run-down land will be rehabilitated with the active participation of twelve villages in whose ownership the land will be vested. This project is meant as a catalyst for rangeland reclamation via CS and natural resource management throughout Iran and beyond. This project will demonstrate the means not only to increase animal fodder production, but also to expand the storage of C and provide renewable energy at the same time. It will also enhance the fl ora and fauna, thus increasing biological diversity and rehabilitate the ecosystem. Thus, the government is integrating global environmental protection concerns into national development activities. |

ទីតាំង

The size of the hydrologi|

ការព័ណ៌នាសង្ខេបនៃបរិស្ថានធម្មជាតិនៅក្នុងតំបន់ជាក់លាក់

Soil is composed of gypsic and calcic minerals which is typical of arid and semi-arid lands.Hot and dry desert soils usually contain rock and gravel, creating coarse soil with good draining. Semiarid deserts have finer soil containing loose rock, gravel sand with  low soil humidity. |
The location is covered almost by plains which is suitable for irrigated and agriculture from point of and around 50% is hilly/steep which is suitable for range land. The average Plain elevation is 1700 meter.
Climate is arid and semi arid with cold winters and hot summers.The mean annual precipitation ranges between 117mm-340mm Average 188mm.Most of the precipitation occures during the fall and early spring.It is characterized by consecutive droughts and occurrence of critical climatic conditions.this area is affected by Sistani 120 days north to south Prevailing wind.

លក្ខណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនៃការរស់នៅក្នុងតំបន់ និង ក្បែរតំបន់

Those living in the location and nearby normally are low-income  farmers and Livestock husbandry with an average income of 3000000 IRR monthly.
all range land belong to the government and utilization is base on range land management plans. Most of the agricultural lands belong to village cooperative but there are some private farmlands as well
At the first stage of the project all area was supported just
under 1,000 people. There was 30 villages some of which have been abandoned and others only contain one or two families. Animal herding was the main occupation, with the villagers owning about12,000 sheep and goats,and non productive farming|

តើផ្អែកលើមូលដ្ឋាននៃលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ និង/ឬ (ការចង្អុរបង្ហាញ)(ដែលមិនទាក់ទឹងទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្រ) ការអនុវត្តដែលលើកឡើង និងទាក់ទងទៅនឹងបច្ចេកទេសត្រូវបានពិចារណាថា ''ល្អ"?

This project serve as a training and demonstration site to encourage rural people, with some government assistance through participatory approaches . This project  demonstrate the practicability and cost-effectiveness of rejuvenating range land areas and making them productive, while at the same time increasing the organic C stocks in plants and soils. Therefore, additional funds to cover the incremental costs, especially the training, monitoring & evaluation costs, could demonstrate to local people and governments the practicability of such an initiative.so it constitute an example of a “win-win” strategy that is an essential factor in sustainable natural resource management.|

ផ្នែកទី 2.បញ្ហាដែលដោះស្រាយ(មូលហេតុដោយផ្ទាល់ និងមិនដោយផ្ទាល់)​​ និងទិសដៅនៃការអនុវត្ត

កំណត់បញ្ហាចំបងៗដែលបានដោះស្រាយតាមរយៈការអនុវត្តដែលល្អ

Two main problems that contributed to land degradation and desertification in the project area, which is among those areas near the Afghan border are: (1) lack of control over the land by the local population and , in the ten-year period to 1996; and, (2), a large influx of Afghan refugees.This led to overgrazing by local, refugee and migrant animals, and to excessive fuel wood gathering.|

ចំណុចសំខាន់ៗជាក់លាក់នៃបញ្ហាការធ្លាក់ចុះគុណភាពដីដែលត្រូវបានដោះស្រាយតាមរយៈការអនុត្តន៍ដែលល្អ

overgrazing, drought and the damage caused by wind erosion are the specific land degradation problems against rehabitation of vegetation cover in project area. For four months each year, sand ladened ‘sistani’ winds blow almost continuously.  This is not only unpleasant, but it makes arable farming difficult because sand covers the fields On the other hand the experiences government in term of combat desertification activities proves that re habitation activities will not be successful without real participation of rural communities. |

សូមបញ្ជាក់ទិសដៅនៃការអនុវត្តន៍ដែលល្អ

The main global,national and rural objectives are:improve the ecosystem through natural regeneration by planting/seeding, drought resistant grasses and shrubs, and to make the rangeland areas of Iran more productive. The purpose of this project is to demonstrate that low rainfall areas can be rehabilitated at a relatively low cost, using a mixture of woody and non-woody plants,with the active participation of the local population. |To build capacity through demonstration, training and extension activities to people throughout the country so that the project can be replicated and improved. To promote environmental awareness.To enhance human resource development at the national and local levels.To enhance biodiversity.To improve fl ora & fauna numbers and composition and to enhance the micro-climate.To improve capacity of national experts and local people in rehabilitation, managementand utilization of resources

ផ្នែកទី 3.សកម្មភាព

ការព័ណ៌នាសង្ខេបនៃសកម្មភាពសំខាន់ៗ ទៅតាមទិសដៅរបស់វា

Public awareness and information dissemination. This activity will be implemented to ensure that a wide range of concerned stakeholders are fully informed about the rehabilitation techniques, management mechanism and long-term economic and environmental benefits of the project.|
Community-based management regime. This activity will aim to explore various management regimes to have the villages/households organized for the planting efforts and declare their ownership and access rights to the land.
Rehabilitation of semi-arid areas. Land rehabilitation includes seedling production,ground preparation, planting, weeding, and watering for the first two years, guarding and
management.|Training and extension. Project preparation, promotion workshops and meetings involving different stakeholders. Compile management plans for undertaking rehabilitation activity.Natural resource management training for villagers and staff of the Forest and Range Organization and some overseas training to engage the local people. establishing community-based management regimes, land ownership legalities, entrepreneurial activities,etc.
Monitoring and Evaluation.

ការព័ណ៌នាសង្ខេប និងភាពជាក់លាក់នៃបច្ចេកទេស

the presses of project are as follow respectively:community-base managements,Establishment of Co-Management Plans, Implementation of Co-Management Plans /Agreements, Social Communication Initiatives and Performance Monitoring & Assessment of Rehabilitation.
There is a direct link between poverty and desertification, thus combating desertification should help in working against poverty. One strategy applied by the project is the establishment of a micro credit mechanism for VDG members. The Micro‐credit Fund has been financed both by the project and by the small savings made from VDG members. Every fortnight during the VDG meetings, the villagers offer their own savings into the Micro‐credit Fund, which is money that will at a later point in time be re‐loaned to them. By selecting a Board of Directors representing the local communities, the targeted area has full ownership over the Micro Credit Fund. The participatory approach of the project allowed for a sound collaboration among a host of international, national and local partners. The steering committee of the project therefore includes representatives from various ministries representing various sectors of the Ministry of Agriculture, the Department of Environment, the Budget and Planning Authorities in the country as well as the national GEF focal point.
|

ផ្នែកទី 4. ស្ថាប័ន/ភាគីពាក់ព័ន្ធដែលចូលរួម (ការសហការ ការចូលរួម តួនាទីរបស់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ)

ឈ្មោះ និងអាសយដ្ឋានរបស់ស្ថាប័នដែលបង្កើតបច្ចេកទេស

Carbon Sequestration in Desertified Rangelands of Hosseinabad Project, Phase 2 | The project was designed to demonstrate that desertified rangelands can be cost-effectively reclaimed by, and for the benefit of local people and that there is significant potential to sequester carbon in plants and soil in these areas for overall global benefiton March 2010

តើបច្ចេកទេសត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងភាពជាដៃគូដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

បញ្ជីរាយនាមឈ្មោះដៃគូ:

Result of the project in pase I has led to new dialogue being initiated between UNDP and the FRWO on further expanding the project approach to select sites in the provinces of Kerman (Shahdad) and Tehran (Mallard) with the possibility of inclusion of Yazd and Isfahan.

សូមបញ្ជាក់ពីរបៀបនៃការលើកទឹកចិត្តឳ្យអនុវត្តបច្ចេកទេស

 • គំនិតផ្តួចផ្តើមនៅក្នុងតំបន់
 • គំនិតផ្តួចផ្តើមថ្នាក់ជាតិ-ដឹកនាំដោយរាជរដ្ឋាភិបាល
 • គំនិតផ្តួចផ្តើមថ្នាក់ជាតិ-មិនដឹកនាំដោយរាជរដ្ឋាភិបាល
 • គំនិតផ្តួចផ្តើមថ្នាក់អន្តរជាតិ

តើមានការចូលរួមរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងតំបន់ រួមទាំង CSOs ជំរុញក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍បច្ចេកទេសនេះដែរ ឬទេ?

បាទ/ចា៎

សូមរាយបញ្ជីភាគីពាក់ព័ន្ធដែលជាប់ទាក់ទង:

Local farmers and villagers|Farmers' and range management associations|Farmes'cooperatives|Research institutes in the concerned provinces |Local communities

ចំពោះបញ្ជីរាយនាមភាគីពាក់ព័ន្ធ​ខាងលើ សូមបញ្ជាក់ពីតួនាទីរបស់ភាគីទាំងនោះក្នុងការរៀបចំ ការណែនាំ ការប្រើប្រាស់ និងថែទាំបច្ចេកទេស ប្រសិនបើមាន

A wealth of knowledge and experience on participatory management of rangelands. Participatory rehabilitation and conservation of 13572 ha of degraded areas;
80.6% reduction in the consumption of fuel-wood by local communities as a result of the introduction of new sources of energy;
A locally adjusted model for carbon sequestration in dry land ecosystems;
Demonstration and promotion of innovative land and water management techniques at pilot level, which have been extended to some other parts of the country;
A network of VDGs (mixed, male, and female) that oversee the use of micro-credit mechanism;
A set of micro-credit/micro-saving schemes at VDG level;
Enhanced vocational skills among local inhabitants, particularly women;
130  small business initiatives that contribute to improved livelihoods at the village level; and
Significantly, increased awareness at local and national levels regarding partnership |

តើប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ និងក្បែរតំបន់ /ឬប្រជាជនក្បែរតំបន់ចូលរួមក្នុងការបង្កើតឬអភិវឌ្ឍន៍បច្ចេកទេសដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

តើតាមមធ្យោបាយអ្វីខ្លះ?
 • ការប្រឹក្សាយោបល់
 • វិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយដោយមានការចូលរួម

វិភាគ

ផ្នែកទី 5.ការួមចំណែកទៅលើផលប៉ះពាល់

សូមព័ណ៌នាផលប៉ះពាល់ក្នុងបរិវេណអនុវត្ត (ផលប៉ះពាល់ពីរសំខាន់ៗទៅតាមផ្នែក)

Since October 2010, experts and consultants from “No Andishan Tose’e Mosharekat Mehr” NGO have been contracted to update and improve the established Micro-Credit Fund Management Systems as well as promoting innovative approaches to expand the market of local products by taking a systematic approach |
Reduction of poverty and creating job opportunities for the locals, which lead to the reduction of the emigration rate to larger cities.
A network of VDGs (mixed, male, and female) that oversee the use of micro-credit mechanism
|
This project
produces a measurable increase in the fl ora and fauna and an enhanced micro-climate. Another positive environmental impact is sand stabilization through project activities should reduce the Sistani damage.
Participatory rehabilitation and conservation of 13572 ha of degraded areas;
This project fosters an increased and sustainable production of fodder, wood and other products,and a measurable increase in the area of and off-take from sheltered lands. There
would also be a build-up of organic C that could reach 3-4 t/ha. after 20 years|
80.6% reduction in the consumption of fuel-wood by local communities as a result of the introduction of new sources of energy;

សូមព័ណ៌នាផលប៉ះពាល់ខាងក្រៅបរិវេញអនុវត្តចំនួនពីរ (ឧ.មិនមែនកើតនៅក្នុងតំបន់ប៉ុន្តែកើតឡើងនៅតំបន់ជុំវិញតំបន់នោះ)

Increased awareness at local and national government levels regarding the potential of partnership with local people to restore and protect the natural resources based on the achievements of phases I and II, has led to new dialogue being initiated between UNDP and the FRWO on further expanding the project approach to select sites in the provinces of Kerman (Shahdad) and Tehran (Mallard) with the possibility of inclusion of Yazd and Isfahan, as major project sites in the next phase.|
developing a locally adjusted model for carbon sequestration in dry land ecosystems;

ផលប៉ះពាល់ទៅលើជីវៈចម្រុះ និងការកែប្រែអាកាសធាតុ

សូមពន្យល់ពីហេតុផល:

At least 9,000 ha of degraded rangelands will be converted to grazing forest-land. Through this change, the amount of additional atmospheric C, that could be stored in above and below ground biomass and in the soil, will be about 2 tonnes per hectare once the project is completed. This is anticipated to increase to about 14 t/ha. after 20 years, 21 t/ha. after 50 years and 30 t/ha. After 100 years, of which up to 90 percent will be belowground. These estimates have to be verifi ed. Due to the prevailing arid climatic conditions and the stability of the sink, the turnover rate of C tends to be very slow and belowground C storage in roots and soil is considered to be a high quality offset. The sequestering of C does not stop at year 20, although it will slow down due to harvesting of wood. A model has been drawn up indicating the likely growth and production in the project area over a 100-year time period. The projected   cremental store of C after 50 years is 20.9 t/ha. with an incremental cost of US$6.8 t./C. After 100 years, the projected C store is estimated to be 29.7 t. for an incremental cost of US$4.8 per tonne of C.
The greatest benefi ts to farmers and globally will be through establishing forest-grazing areas. This project produces a measurable increase in the flora and fauna and an enhanced micro-climate. Another
positive environmental impact is sand stabilization through project activities should reduce the Sistani damage.
|

តើការវិភាគថ្លៃដើម និងអត្ថប្រយោជន៍ត្រូវបានធ្វើឡើងដែរឬទេ?

តើការវិភាគថ្លៃដើម និងអត្ថប្រយោជន៍ត្រូវបានធ្វើឡើងដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

ផ្នែកទី 6.ការទទួលយក និងការថតចម្លង

តើបច្ចេកទេសត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយ/ណែនាំទៅទីតាំងផ្សេងៗទៀតដែរឬទេ?

តើបច្ចេកទេសត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយ/ណែនាំទៅទីតាំងផ្សេងៗទៀតដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

តើនៅកន្លែងណា?

the project approach to disseminated to select sites in the provinces of Kerman (Shahdad) and Tehran (Mallard) with the possibility of inclusion of Yazd and Isfahan

តើការលើកទឹកចិត្ត ក្នុងការសម្របសម្រួលជួយសម្រួលដល់ការផ្តល់នូវបច្ចេកទេសដែរឬទេ?

តើការលើកទឹកចិត្ត ក្នុងការសម្របសម្រួលជួយសម្រួលដល់ការផ្តល់នូវបច្ចេកទេសដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

សូមបញ្ជាក់ពីប្រភេទនៃការលើកទឹកចិត្ត:
 • ការលើកទឹកចិត្តផ្នែកច្បាប់​ ឬបទបញ្ជា (ឧទាហរណ៍៖ ទាក់ទងទៅនឹងតម្រូវការទីផ្សារ និងបទបញ្ជា ការនាំចេញ/ការនាំចូល ការវិនិយោគពីបរទេស​ ការគាំទ្រការអភិវឌ្ឍន៍ និងស្រាវជ្រាវ ។ល។)
 • ការលើកទឹកចិត្តផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ(ឧទាហរណ៍៖ កម្រិតនៃការអនុគ្រោះ ជំនួយពីរដ្ឋ បដិភាគ subsidies មូនិធិជាសាច់ប្រាក់ ការធានាផ្នែកកម្ចី។ល។)

តើអ្នកអាចកំណត់លក្ខខណ្ឌសំខាន់ៗចំនួនបីដែលនាំឱ្យទទួលបានជោគជ័យទៅលើការអនុវត្តន៍ល្អ/បច្ចេកទេសដែលបានបង្ហាញដែរឬទេ?

In order to rehabilitate the local dryland, while also working to engage the local community, the project contracted with local VDGs to have seedlings grown and planted in the area.  This work was done as part of the  microfinance funds given to the VDGs, which then used the loans to grow and sell the  seedlings.this method is replicable elsewhere with major adaptation  |
project asked the women already trained in the project to train the new project beneficiaries.  This allowed for a closer relationship between project members.  Further, as the existing members were aware of the likely problems the new members would face, training was made more efficient and effective.this method is replicable elsewhere with some level of adaptation|
In the last year the Project’s experiences have been shared with other projects in Iran, including UNDP/GEF SGP projects,voluntary NGOs and governmental experts this method is replicable elsewhere with major adaptation.|

ការថងចម្លង

ទៅតាមទស្សនៈរបស់អ្នក តើការអនុវត្តន៍ល្អ/បច្ចេកទេសដែលអ្នកបានលើកឡើងអាចជាន់គ្នា បើទោះបីជាមានកម្រិតខ្លះនៃការបន្សុំា​ មាននៅកន្លែងផ្សេងដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

តើនៅត្រឹមកម្រិតណា?
 • ថ្នាក់តំបន់
 • ថ្នាក់ក្រោមជាតិ
 • ថ្នាក់ជាតិ
 • ថ្នាក់អនុតំបន់
 • ថ្នាក់តំបន់
 • ថ្នាក់អន្តរជាតិ

ផ្នែកទី 7.មេរៀនដែលបានរៀន

ទាក់ទងទៅនឹងធនធានមនុស្ស

For higher impact the results and achievement of the project need to be propagated across the country through the national decision making forums. By replicating the project experiences in areas with similar situations, the outcome could affect the country’s ability to counter the global climate change, while simultaneously improving the livelihoods of the rural and marginalised communities as well as halting desertification.
|

ទាក់ទងទៅនឹងបច្ចេកទេស

Performance Monitoring & Assessment of Rehabilitation and carbon sequestration needs eSMART indicators,|

ម៉ូឌុល