អនុសញ្ញាសហប្រជាជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរហោស្ថានកម្ម

BOMBA DE SOGA [ប្រទេសអាហ្សង់ទីន]

  • ការបង្កើត៖
  • កែសម្រួល
  • អ្នកចងក្រង៖
  • អ្នកកែសម្រួល៖
  • អ្នកត្រួតពិនិត្យ

របាការណ៍អង្គភាព: Argentina

ពិនិត្យមើលគ្រប់ផ្នែក

ពង្រីកមើលទាំងអស់ បង្រួមទាំងអស់
ភាពពេញលេញ៖ 46%

ព័ត៌មានទូទៅ

ព័ត៌មានទូទៅ

ចំណងជើងនៃការអនុវត្តន៍ល្អ:

BOMBA DE SOGA

ប្រទេស:

ប្រទេសអាហ្សង់ទីន

របាការណ៍អង្គភាព:

Argentina

លក្ខណៈពិសេស

ផ្នែកទី 1.ការអនុវត្តន៍ល្អ៖ លក្ខខណ្ឌ(បរិស្ថានមនុស្ស និងបរិស្ថានធម្មជាតិ)

ការព័ណ៌នាសង្ខេបចំពោះការអនុវត្តន៍ដែលល្អៗ

Las bombas de soga permiten el suministro de agua para el ganado, o el riego en pequeña escala.
Tecnología sencilla, instalación económica y de mantenimiento simple.
Básicamente, se trata de una soga con “pistones o arandelas” insertados en forma equidistante. Esta soga,
impulsada por una polea, sube por dentro de un tubo plástico cuyo extremo se encuentra inmerso en el
agua del pozo/perforación desde donde se pretende bombear. De esta manera, el agua se introduce entre
los pistones de la soga y viaja hacia arriba donde un caño en derivación permite que sea descargada a un
tanque de almacenamiento.
La bomba de soga tiene una gran versatilidad en cuanto a quién y de que forma suministra la potencia para
accionarla. Se puede impulsar en forma manual dando vueltas a una manija, con pedales, con animales, con
motor, o con energía eólica.|

ទីតាំង

REGIÓN PATAGÓNICA- Provincia de Río Negro

ការព័ណ៌នាសង្ខេបនៃបរិស្ថានធម្មជាតិនៅក្នុងតំបន់ជាក់លាក់

Árido, con inviernos muy fríos y veranos secos y ventosos. La temperatura media anual de Ing. Jacobacci
es de 10,5 ºC y la precipitación media anual es de 159 mm, concentrada en la estación fría, y con una
importante variabilidad entre años: en el año más lluvioso (1984) cayeron 407 mm y en el más seco (1989)
29 mm (período 1942-1991; Bustos 1993). La temperatura media del mes más frío es de -0,8 C y se ha
registrado como mínima absoluta -30 C. La temperatura media del mes más cálido es de 2|
Gran Paisaje Mesetas Basálticas: Se trata de altas mesetas (de 1000 a 1400 m. s.n.m.), constituidas por
diferentes coladas de basaltos olivínicos terciarios y cuaternarios, con relieve plano a suavemente
onduladas Gran Paisaje Sierras y Colinas: paisaje de serranías con altimetría entre 1200 y 1500 m. s.n.m.),
algunas formadas por rocas volcánico Gran Paisaje Depresiones y Planicies Bajas: Está formado por
extensas llanuras onduladas y lomas bajas, comprendidas entre 800 y 1200 m s.n.m.|
Aridisoles y Entisoles

លក្ខណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនៃការរស់នៅក្នុងតំបន់ និង ក្បែរតំបន់

BAJO
Producción agropecuaria.
El tamaño de las explotaciones es variable, pero en general son productores de escasos recursos, cuya
principal fuente de ingreso proviene de la venta de lana de oveja y pelo de chivo. El agua se obtiene de
vertientes y /o pozos cavados a pala.|

តើផ្អែកលើមូលដ្ឋាននៃលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ និង/ឬ (ការចង្អុរបង្ហាញ)(ដែលមិនទាក់ទឹងទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្រ) ការអនុវត្តដែលលើកឡើង និងទាក់ទងទៅនឹងបច្ចេកទេសត្រូវបានពិចារណាថា ''ល្អ"?

Medidas dirigidas a proteger la tierra de la erosión y mejorar la producción, o bien cambiar el uso del suelo
para sistema de producción alternativos.|

ផ្នែកទី 2.បញ្ហាដែលដោះស្រាយ(មូលហេតុដោយផ្ទាល់ និងមិនដោយផ្ទាល់)​​ និងទិសដៅនៃការអនុវត្ត

កំណត់បញ្ហាចំបងៗដែលបានដោះស្រាយតាមរយៈការអនុវត្តដែលល្អ

escasez de agua para consumo humano y animal

ចំណុចសំខាន់ៗជាក់លាក់នៃបញ្ហាការធា្លក់ចុះគុណភាពដីដែលត្រូវបានដោះស្រាយតាមរយៈការអនុត្តន៍ដែលល្អ

La desertificación es el principal problema ecológico, repercutiendo directamente sobre la economía y la
calidad de vida de sus habitantes. La causa de este proceso es principalmente el sobre pastoreo seguido
de erosión eólica.|

សូមបញ្ជាក់ទិសដៅនៃការអនុវត្តន៍ដែលល្អ

Almacenamiento y distribución de agua para consumo familiar, para el ganado y riego en pequeña escala
(huerta).|

ផ្នែកទី 3.សកម្មភាព

ការព័ណ៌នាសង្ខេប និងភាពជាក់លាក់នៃបច្ចេកទេស

En su construcción más simple, esta bomba permite elevar agua desde unos 40 m de profundidad hasta la altura de la derivación, ubicada a unos 1,2 m sobre el nivel de instalación de la bomba. Si bien no permite impulsar el agua con presión, con una polea adicional se la puede elevar como para bombearla a un tanque sobre una vivienda.
Su construcción y puesta en marcha demanda unos 8 jornales. La cantidad de tiempo que demanda su uso cotidiano es variable y va a depender principalmente de la profundidad de bombeo. En general esta tecnología es usada por los mismos dueños.
Los bienes necesarios para incorporar esta tecnología están en relación a los conductos de distribución de agua y tanques de almacenamiento. La bomba en si, se puede construir con elementos que se adquieren en cualquier corralón de materiales de construcción. El costo depende de la profundidad desde la que se va a bombear el agua, ya que una parte significativa del costo la constituyen los caños de bajada y los pistones.
La soga de la bomba y los pistones, constituyen el “kit” básico para realizar el mantenimiento de este tipo de bomba.|

ផ្នែកទី 4. ស្ថាប័ន/ភាគីពាក់ព័ន្ធដែលចូលរួម (ការសហការ ការចូលរួម តួនាទីរបស់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ)

ឈ្មោះ និងអាសយដ្ឋានរបស់ស្ថាប័នដែលបង្កើតបច្ចេកទេស

María Laura CORSO – LADA – Dirección de Conservación de Suelos y Lucha Contra la Desertificación|Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
mcorso@ambiente.gob.ar
|Ing. Sebastián GORTARI|Comisión nacional de Energía Atómica, Centro Atómico de Bariloche
gortari@cab.cnea.gov.ar

សូមបញ្ជាក់ពីរបៀបនៃការលើកទឹកចិត្តឳ្យអនុវត្តបច្ចេកទេស

  • គំនិតផ្តួចផ្តើមនៅក្នុងតំបន់

វិភាគ

ផ្នែកទី 5.ការួមចំណែកទៅលើផលប៉ះពាល់

តើការវិភាគថ្លៃដើម និងអត្ថប្រយោជន៍ត្រូវបានធ្វើឡើងដែរឬទេ?

តើការវិភាគថ្លៃដើម និងអត្ថប្រយោជន៍ត្រូវបានធ្វើឡើងដែរឬទេ?

ទេ

ផ្នែកទី 6.ការទទួលយក និងការថតចម្លង

តើបច្ចេកទេសត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយ/ណែនាំទៅទីតាំងផ្សេងៗទៀតដែរឬទេ?

តើបច្ចេកទេសត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយ/ណែនាំទៅទីតាំងផ្សេងៗទៀតដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

តើនៅកន្លែងណា?

Su difusión se realiza a través del apoyo del Ente Provincial, el trabajo en conjunto con el INTA Bariloche.|

ការថងចម្លង

ទៅតាមទស្សនៈរបស់អ្នក តើការអនុវត្តន៍ល្អ/បច្ចេកទេសដែលអ្នកបានលើកឡើងអាចជាន់គ្នា បើទោះបីជាមានកម្រិតខ្លះនៃការបន្សុំា​ មាននៅកន្លែងផ្សេងដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

ផ្នែកទី 7.មេរៀនដែលបានរៀន

ទាក់ទងទៅនឹងធនធានមនុស្ស


ម៉ូឌុល