អនុសញ្ញាសហប្រជាជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរហោស្ថានកម្ម

Montes leñeros y de reparo [ប្រទេសអាហ្សង់ទីន]

  • ការបង្កើត៖
  • បច្ចុប្បន្នភាព
  • អ្នកចងក្រង៖
  • អ្នកកែសម្រួល៖
  • អ្នកត្រួតពិនិត្យ

របាការណ៍អង្គភាព: Argentina

មើលប្រវត្តិ

ពិនិត្យមើលគ្រប់ផ្នែក

ពង្រីកមើលទាំងអស់ បង្រួមទាំងអស់
ភាពពេញលេញ៖ 49%

ព័ត៌មានទូទៅ

ព័ត៌មានទូទៅ

ចំណងជើងនៃការអនុវត្តន៍ល្អ:

Montes leñeros y de reparo

ប្រទេស:

ប្រទេសអាហ្សង់ទីន

របាការណ៍អង្គភាព:

Argentina

លក្ខណៈពិសេស

ផ្នែកទី 1.ការអនុវត្តន៍ល្អ៖ លក្ខខណ្ឌ(បរិស្ថានមនុស្ស និងបរិស្ថានធម្មជាតិ)

ការព័ណ៌នាសង្ខេបចំពោះការអនុវត្តន៍ដែលល្អៗ

El área en cuestión, posee un clima agresivo, con fuertes vientos y escasa precipitación. Resulta necesario algún tipo de reparo alrededor de las viviendas que detenga la velocidad del viento para mejorar la calidad de vida y permitir el desarrollo de pequeñas quintas y que a su vez representen un recurso leñatero
cercano que reduzcan la presión sobre arbustos nativos y ofrezcan la alternativa de producción de leña.
Las escasas precipitaciones que caracterizan la zona, limitan las especies posibles de implantar. Inclusive, aunque se disponga de riego, no es seguro dado que son muy escasos los cauces permanentes.
Se han hecho macizos forestales con especies coníferas y latifoliadas cuya eficacia se considera alta, dado que a pesar de las condiciones límites, han logrado implantarse favorablemente y los productores en general, están muy conformes.
Por otro lado, la mayor parte de los productores poseen pequeñas cortinas de árboles irrigadas por canales de riego. La especie forestal a implantar dependerá fundamentalmente de la disponibilidad de agua.
Principalmente se han utilizado salicáceas aunque pueden verse olivo de bohemia y tamarisco.
Para la plantación del macizo se clausura con alambre perimetral el área de plantación, se demarcan las líneas y se planta manualmente a una densidad acorde a cada especie. Para la confección de cortinas es también necesario excluir el área al pastoreo y la plantación se hace manualmente en hileras con espaciamiento acorde a cada especie forestal.
Si se cuenta con riego, es preciso diseñar el/los canales previo a la plantación. Dichos canales tendrán una
pendiente inferior al 1%.|

ទីតាំង

REGION PATAGONICA – Cushamen - Provincia de Chubut

ការព័ណ៌នាសង្ខេបនៃបរិស្ថានធម្មជាតិនៅក្នុងតំបន់ជាក់លាក់

Árido, con inviernos muy fríos y veranos secos y ventosos. La temperatura media anual de Ing. Jacobacci es de 10,5 ºC y la precipitación media anual es de 159 mm, concentrada en la estación fría, y con una importante variabilidad entre años: en el año más lluvioso (1984) cayeron 407 mm y en el más seco (1989)29 mm (período 1942-1991; Bustos 1993). La temperatura media del mes más frío es de -0,8 C y se ha
registrado como mínima absoluta -30 C. La temperatura media del mes más cálido es de 2|
Aridisoles y Entisoles
Gran Paisaje Mesetas Basálticas: Se trata de altas mesetas (de 1000 a 1400 m. s.n.m.), constituidas por diferentes coladas de basaltos olivínicos terciarios y cuaternarios, con relieve plano a suavemente onduladas Gran Paisaje Sierras y Colinas: paisaje de serranías con altimetría entre 1200 y 1500 m. s.n.m.),algunas formadas por rocas volcánico Gran Paisaje Depresiones y Planicies Bajas: Está formado por extensas llanuras onduladas y lomas bajas, comprendidas entre 800 y 1200 m s.n.m.|

លក្ខណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនៃការរស់នៅក្នុងតំបន់ និង ក្បែរតំបន់

Las unidades prediales de pequeños productores y pobladores rurales se caracterizan por la escasez de recursos e incorporación de tecnología, en donde la familia propietaria reside en el lugar y constituye la principal mano de obra.|
BAJO

តើផ្អែកលើមូលដ្ឋាននៃលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ និង/ឬ (ការចង្អុរបង្ហាញ)(ដែលមិនទាក់ទឹងទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្រ) ការអនុវត្តដែលលើកឡើង និងទាក់ទងទៅនឹងបច្ចេកទេសត្រូវបានពិចារណាថា ''ល្អ"?

Medidas dirigidas a proteger la tierra de la erosión y mejorar la producción, o bien cambiar el uso del suelo para sistema de producción alternativos|

ផ្នែកទី 2.បញ្ហាដែលដោះស្រាយ(មូលហេតុដោយផ្ទាល់ និងមិនដោយផ្ទាល់)​​ និងទិសដៅនៃការអនុវត្ត

កំណត់បញ្ហាចំបងៗដែលបានដោះស្រាយតាមរយៈការអនុវត្តដែលល្អ

1.Perdida de cobertura del suelo
2.Deterioro ambiental causado por presión en montes naturales por extracción de madera. Desmonte.
3. Sobreutilización de especies leñosas nativas.

ចំណុចសំខាន់ៗជាក់លាក់នៃបញ្ហាការធ្លាក់ចុះគុណភាពដីដែលត្រូវបានដោះស្រាយតាមរយៈការអនុត្តន៍ដែលល្អ

La desertificación es el principal problema ecológico, repercutiendo directamente sobre la economía y la calidad de vida de sus habitantes. La causa de este proceso es principalmente el sobre pastoreo seguido de erosión eólica.|

សូមបញ្ជាក់ទិសដៅនៃការអនុវត្តន៍ដែលល្អ

Uso de leña de monte implantado como combustible de aprovechamiento calórico, minimizando la sobre utilización de especies leñosas nativas.|

ផ្នែកទី 3.សកម្មភាព

ការព័ណ៌នាសង្ខេបនៃសកម្មភាពសំខាន់ៗ ទៅតាមទិសដៅរបស់វា

Realizar ensayos de forestación en áreas caracterizadas por la degradación de las tierras a causa de la tala, el desmonte, el sobrepastoreo.|

ការព័ណ៌នាសង្ខេប និងភាពជាក់លាក់នៃបច្ចេកទេស

El área de plantación debe estar clausurada al pastoreo por lo que se suman los costos de alambrado fijo o eléctrico.
La plantación es manual y posee el costo de alrededor de $1,5 por plantín a raíz desnuda. Si se considera una densidad de plantación de 3m x 3m, tiene un costo aproximado de 1500 $/ha.
Ocupa mucha mano de obra dado que la confección del pozo y la plantación es manual, aproximadamente 2 a 3 personas por hectárea, sin riego..
La mayoría de las especies implantadas poseen limitaciones hídricas por debajo de los 400 mm anuales de precipitación.
Para otras áreas será necesario determinar las especies mas adecuadas para introducir a través de la observación, bibliografía y quizás, jardines de introducción|

ផ្នែកទី 4. ស្ថាប័ន/ភាគីពាក់ព័ន្ធដែលចូលរួម (ការសហការ ការចូលរួម តួនាទីរបស់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ)

ឈ្មោះ និងអាសយដ្ឋានរបស់ស្ថាប័នដែលបង្កើតបច្ចេកទេស

María Laura CORSO|LADA – Dirección de Conservación de Suelos y Lucha Contra la Desertificación- Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable mcorso@ambiente.gob.ar.|Nidia Hansen|EEA INTA Esquel

សូមបញ្ជាក់ពីរបៀបនៃការលើកទឹកចិត្តឳ្យអនុវត្តបច្ចេកទេស

  • គំនិតផ្តួចផ្តើមថ្នាក់ជាតិ-ដឹកនាំដោយរាជរដ្ឋាភិបាល

វិភាគ

ផ្នែកទី 5.ការួមចំណែកទៅលើផលប៉ះពាល់

សូមព័ណ៌នាផលប៉ះពាល់ក្នុងបរិវេណអនុវត្ត (ផលប៉ះពាល់ពីរសំខាន់ៗទៅតាមផ្នែក)

No se cuenta con una evaluación de impacto

តើការវិភាគថ្លៃដើម និងអត្ថប្រយោជន៍ត្រូវបានធ្វើឡើងដែរឬទេ?

តើការវិភាគថ្លៃដើម និងអត្ថប្រយោជន៍ត្រូវបានធ្វើឡើងដែរឬទេ?

ទេ

ផ្នែកទី 6.ការទទួលយក និងការថតចម្លង

តើបច្ចេកទេសត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយ/ណែនាំទៅទីតាំងផ្សេងៗទៀតដែរឬទេ?

តើបច្ចេកទេសត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយ/ណែនាំទៅទីតាំងផ្សេងៗទៀតដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

តើនៅកន្លែងណា?

Esta tecnología es ofrecida en la Patagonia por el Programa Forestal del Ente de Desarrollo para la

ការថងចម្លង

ទៅតាមទស្សនៈរបស់អ្នក តើការអនុវត្តន៍ល្អ/បច្ចេកទេសដែលអ្នកបានលើកឡើងអាចជាន់គ្នា បើទោះបីជាមានកម្រិតខ្លះនៃការបន្សុំា​ មាននៅកន្លែងផ្សេងដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

ម៉ូឌុល