UNCCD

Montes leñeros y de reparo [อาร์เจนตินา]

  • ผู้สร้างสรรค์:
  • การอัพเดท:
  • ผู้รวบรวม:
  • ผู้เรียบเรียง:
  • ผู้ตรวจสอบ:

รายงานกิจการ: Argentina

ดูประวัติ
สมบูรณ์: 49%

 ข้อมูลทั่วไป

 ข้อมูลทั่วไป

Title of best practice:

Montes leñeros y de reparo

ประเทศ:

อาร์เจนตินา

รายงานกิจการ:

Argentina

ข้อมูลจำเพาะ

Section 1. Context of the best practice: frame conditions (natural and human environment)

คำอธิบายแบบสั้น ๆ ของวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด

El área en cuestión, posee un clima agresivo, con fuertes vientos y escasa precipitación. Resulta necesario algún tipo de reparo alrededor de las viviendas que detenga la velocidad del viento para mejorar la calidad de vida y permitir el desarrollo de pequeñas quintas y que a su vez representen un recurso leñatero
cercano que reduzcan la presión sobre arbustos nativos y ofrezcan la alternativa de producción de leña.
Las escasas precipitaciones que caracterizan la zona, limitan las especies posibles de implantar. Inclusive, aunque se disponga de riego, no es seguro dado que son muy escasos los cauces permanentes.
Se han hecho macizos forestales con especies coníferas y latifoliadas cuya eficacia se considera alta, dado que a pesar de las condiciones límites, han logrado implantarse favorablemente y los productores en general, están muy conformes.
Por otro lado, la mayor parte de los productores poseen pequeñas cortinas de árboles irrigadas por canales de riego. La especie forestal a implantar dependerá fundamentalmente de la disponibilidad de agua.
Principalmente se han utilizado salicáceas aunque pueden verse olivo de bohemia y tamarisco.
Para la plantación del macizo se clausura con alambre perimetral el área de plantación, se demarcan las líneas y se planta manualmente a una densidad acorde a cada especie. Para la confección de cortinas es también necesario excluir el área al pastoreo y la plantación se hace manualmente en hileras con espaciamiento acorde a cada especie forestal.
Si se cuenta con riego, es preciso diseñar el/los canales previo a la plantación. Dichos canales tendrán una
pendiente inferior al 1%.|

สถานที่

REGION PATAGONICA – Cushamen - Provincia de Chubut

คำอธิบายแบบสรุปของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติในพื้นที่

Árido, con inviernos muy fríos y veranos secos y ventosos. La temperatura media anual de Ing. Jacobacci es de 10,5 ºC y la precipitación media anual es de 159 mm, concentrada en la estación fría, y con una importante variabilidad entre años: en el año más lluvioso (1984) cayeron 407 mm y en el más seco (1989)29 mm (período 1942-1991; Bustos 1993). La temperatura media del mes más frío es de -0,8 C y se ha
registrado como mínima absoluta -30 C. La temperatura media del mes más cálido es de 2|
Aridisoles y Entisoles
Gran Paisaje Mesetas Basálticas: Se trata de altas mesetas (de 1000 a 1400 m. s.n.m.), constituidas por diferentes coladas de basaltos olivínicos terciarios y cuaternarios, con relieve plano a suavemente onduladas Gran Paisaje Sierras y Colinas: paisaje de serranías con altimetría entre 1200 y 1500 m. s.n.m.),algunas formadas por rocas volcánico Gran Paisaje Depresiones y Planicies Bajas: Está formado por extensas llanuras onduladas y lomas bajas, comprendidas entre 800 y 1200 m s.n.m.|

Prevailing socio-economic conditions of those living in the location and/or nearby

Las unidades prediales de pequeños productores y pobladores rurales se caracterizan por la escasez de recursos e incorporación de tecnología, en donde la familia propietaria reside en el lugar y constituye la principal mano de obra.|
BAJO

On the basis of which criteria and/or indicator(s) (not related to The Strategy) the proposed practice and corresponding technology has been considered as 'best'?

Medidas dirigidas a proteger la tierra de la erosión y mejorar la producción, o bien cambiar el uso del suelo para sistema de producción alternativos|

Section 2. Problems addressed (direct and indirect causes) and objectives of the best practice

Main problems addressed by the best practice

1.Perdida de cobertura del suelo
2.Deterioro ambiental causado por presión en montes naturales por extracción de madera. Desmonte.
3. Sobreutilización de especies leñosas nativas.

Outline specific land degradation problems addressed by the best practice

La desertificación es el principal problema ecológico, repercutiendo directamente sobre la economía y la calidad de vida de sus habitantes. La causa de este proceso es principalmente el sobre pastoreo seguido de erosión eólica.|

Specify the objectives of the best practice

Uso de leña de monte implantado como combustible de aprovechamiento calórico, minimizando la sobre utilización de especies leñosas nativas.|

Section 3. Activities

คำอธิบายแบบสรุปของกิจกรรมหลัก ตามวัตถุประสงค์

Realizar ensayos de forestación en áreas caracterizadas por la degradación de las tierras a causa de la tala, el desmonte, el sobrepastoreo.|

Short description and technical specifications of the technology

El área de plantación debe estar clausurada al pastoreo por lo que se suman los costos de alambrado fijo o eléctrico.
La plantación es manual y posee el costo de alrededor de $1,5 por plantín a raíz desnuda. Si se considera una densidad de plantación de 3m x 3m, tiene un costo aproximado de 1500 $/ha.
Ocupa mucha mano de obra dado que la confección del pozo y la plantación es manual, aproximadamente 2 a 3 personas por hectárea, sin riego..
La mayoría de las especies implantadas poseen limitaciones hídricas por debajo de los 400 mm anuales de precipitación.
Para otras áreas será necesario determinar las especies mas adecuadas para introducir a través de la observación, bibliografía y quizás, jardines de introducción|

Section 4. Institutions/actors involved (collaboration, participation, role of stakeholders)

Name and address of the institution developing the technology

María Laura CORSO|LADA – Dirección de Conservación de Suelos y Lucha Contra la Desertificación- Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable mcorso@ambiente.gob.ar.|Nidia Hansen|EEA INTA Esquel

Specify the framework within which the technology was promoted

  • National initiative – government-led

การวิเคราะห์

Section 5. Contribution to impact

Describe on-site impacts (the major two impacts by category)

No se cuenta con una evaluación de impacto

Has a cost-benefit analysis been carried out?

Has a cost-benefit analysis been carried out?

ไม่ใช่

Section 6. Adoption and replicability

Was the technology disseminated/introduced to other locations?

Was the technology disseminated/introduced to other locations?

ใช่

ที่ไหน:

Esta tecnología es ofrecida en la Patagonia por el Programa Forestal del Ente de Desarrollo para la

Replicability

In your opinion, the best practice/technology you have proposed can be replicated, although with some level of adaptation, elsewhere?

ใช่

โมดูล