អនុសញ្ញាសហប្រជាជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរហោស្ថានកម្ម

Restauración ecológica de ecosistemas áridos y semi áridos en la costa del sur del Perú. [ប្រទេសប៉េរូ]

 • ការបង្កើត៖
 • បច្ចុប្បន្នភាព
 • អ្នកចងក្រង៖
 • អ្នកកែសម្រួល៖
 • អ្នកត្រួតពិនិត្យ

របាការណ៍អង្គភាព: Peru

មើលប្រវត្តិ

ពិនិត្យមើលគ្រប់ផ្នែក

ពង្រីកមើលទាំងអស់ បង្រួមទាំងអស់
ភាពពេញលេញ៖ 83%

ព័ត៌មានទូទៅ

ព័ត៌មានទូទៅ

ចំណងជើងនៃការអនុវត្តន៍ល្អ:

Restauración ecológica de ecosistemas áridos y semi áridos en la costa del sur del Perú.

ប្រទេស:

ប្រទេសប៉េរូ

របាការណ៍អង្គភាព:

Peru

ការចាត់ចំណាត់ថ្នាក់

ការប្រើប្រាស់ដីនៅក្នុងទីតាំងដែលបានកំណត់

 • ដីដាំដំណាំ
 • ដីវាលស្មៅសម្រាប់ចិញ្ចឹមសត្វ
 • ដីព្រៃ ដីដាំដើមឈើ
 • ដីខ្សោះជីជាតិ
 • ដីលំនៅដ្ឋាន

វិធានការក្នុងការួមចំណែកទប់ស្កាត់រហោស្ថានកម្ម ការធ្លាក់ចុះគុណភាពដី និងគ្រោះរាំងស្ងួត​​ (DLDD)

 • ការកាត់បន្ថយ
 • ការបន្សុំា
 • ការស្តារឡើងវិញ

ការរួមចំណែកក្នុងទិសដៅយុទ្ធសាស្ត្រ

 • ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវលក្ខខណ្ឌរស់នៅរបស់ប្រជាជនដែលរងផលប៉ះពាល់
 • ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវលក្ខខណ្ឌនៃប្រព័ន្ធអ៊ីកូឡូស៊ីដែលរងផលប៉ះពាល់

លក្ខណៈពិសេស

ផ្នែកទី 1.ការអនុវត្តន៍ល្អ៖ លក្ខខណ្ឌ(បរិស្ថានមនុស្ស និងបរិស្ថានធម្មជាតិ)

ការព័ណ៌នាសង្ខេបចំពោះការអនុវត្តន៍ដែលល្អៗ

Comprende 4 pogramas:
Programa de Fortalecimiento de la Organización Comunal.
Programa de Conservación.
Programa de recuperación que conprende actividades de reforestación, manejo de flora y fauna, manejo de pastos, regeneración de bosque.
Programa de Altenativas Socioeconómicas viables|

ទីតាំង

Comunidad Campesina de Atiquipa, Distrito de Atiquipa, Provincia de Caravelí, Región Arequipa.|

ប្រសិនបើទីតាំងត្រូវបានកំណត់ព្រំប្រទល់ច្បាស់លាស់ សូមបញ្ជាក់ពីទំហំខ្នាតជាហិកតា:

27000.0

សូមកំណត់ពីចំនួនប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងតំបន់នោះ:

350.0

ការព័ណ៌នាសង្ខេបនៃបរិស្ថានធម្មជាតិនៅក្នុងតំបន់ជាក់លាក់

Los suelos son francos con variaciones a franco arcilloso y franco arcillo limoso, con poca presencia de materia orgánica.|
El paisaje se presenta ondulado hasta accidentado, con laderas que superan el 50% de pendiente y cerro de hasta 1200 metros de altura.|
Templado cálido húmedo con temperaturas mediad de 15-18ºC. Precipitación de 70 mm en años normales y de hasta 700 mm en ENSOS. Es cálido seco en verano y templado húmedo en invierno.

លក្ខណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនៃការរស់នៅក្នុងតំបន់ និង ក្បែរតំបន់

El nivel de ingresos en general de los pobladores de la Comunidad es bajo dentro de la comunidad y en promedio es de 150 US $ mensuales, sin embago no son permanentes durante todo el año. Los pobladores se ven obligados a salir de la comunidad para buscar tabajo que mejore sus ingresos.|
Cultivo y transformación artesanal de olivo.
Recolección de la vaina de tara.
Cría y venta de ganado vacuno y caprino.
Derivados artesanales de la agricultura y ganadería (Leche, mermeladas, etc).|
Las tierras de las lomas de Atiquipa son de propiedad comunal y particular.

តើផ្អែកលើមូលដ្ឋាននៃលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ និង/ឬ (ការចង្អុរបង្ហាញ)(ដែលមិនទាក់ទឹងទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្រ) ការអនុវត្តដែលលើកឡើង និងទាក់ទងទៅនឹងបច្ចេកទេសត្រូវបានពិចារណាថា ''ល្អ"?

El procedimiento metodológico permite apoyar al ecosistema  a recuperar y restaurar sus finciones vitales como la captación de agua de neblina que es el recurso más importante para la existencia de este ecosistema; permite la recuperación de la diversidad biológica que por siglos ha existido en las lomas y permite la recuperación social y económica de un centro poblado que ya se encontraba en situación de extrema pobreza.

ផ្នែកទី 2.បញ្ហាដែលដោះស្រាយ(មូលហេតុដោយផ្ទាល់ និងមិនដោយផ្ទាល់)​​ និងទិសដៅនៃការអនុវត្ត

កំណត់បញ្ហាចំបងៗដែលបានដោះស្រាយតាមរយៈការអនុវត្តដែលល្អ

Desertificación.

ចំណុចសំខាន់ៗជាក់លាក់នៃបញ្ហាការធ្លាក់ចុះគុណភាពដីដែលត្រូវបានដោះស្រាយតាមរយៈការអនុត្តន៍ដែលល្អ

Aridización y desertificación de las tierras de lomas por deforestación y sobrepastoreo que causan pérdida acelerada de la cobertura vegetal y consecuentemente erosión hídrica y eólica y pérdida de biodiversidad.

សូមបញ្ជាក់ទិសដៅនៃការអនុវត្តន៍ដែលល្អ

Control de la erosión y avance de la desertificación.

ផ្នែកទី 3.សកម្មភាព

ការព័ណ៌នាសង្ខេបនៃសកម្មភាពសំខាន់ៗ ទៅតាមទិសដៅរបស់វា

Zonificación ambiental del territorio.
Ubicación y delimitación de las áreas a manejar.|Producción de plantones y establecimiento de plantaciones.|Diseño y aplicación del plan de manejo de la  vegetación.
Control y manejo de pastoreo.|Zonificación ecológica económica del territorio.|Elaboración de la Línea Base Ambiental.
Diagnóstico socioeconómico y cultural de la población local.|Identificación y aplicación de alternativas socioeconómicas viables y compatibles con el ambiente.|Diseño y aplicación del plan de manejo y uso sostenible del os recursos naturales.

ការព័ណ៌នាសង្ខេប និងភាពជាក់លាក់នៃបច្ចេកទេស

El proceso metodológico de restauración ecológica  permite que la población local bajo sus propios principios inicie la recuperación de sus ecosistemas en forma autogestionaria, aplicando tecnologías ambientalmente adecuadas con el funcionamiento del ecosistema.|

ផ្នែកទី 4. ស្ថាប័ន/ភាគីពាក់ព័ន្ធដែលចូលរួម (ការសហការ ការចូលរួម តួនាទីរបស់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ)

សូមបញ្ជាក់ពីរបៀបនៃការលើកទឹកចិត្តឳ្យអនុវត្តបច្ចេកទេស

 • គំនិតផ្តួចផ្តើមនៅក្នុងតំបន់
 • គំនិតផ្តួចផ្តើមថ្នាក់ជាតិ-ដឹកនាំដោយរាជរដ្ឋាភិបាល
 • គំនិតផ្តួចផ្តើមថ្នាក់ជាតិ-មិនដឹកនាំដោយរាជរដ្ឋាភិបាល
 • គំនិតផ្តួចផ្តើមថ្នាក់អន្តរជាតិ
 • គំនិតផ្តួចផ្តើមដោយកម្មវិធី/គម្រោងជាមូលដ្ឋាន

តើមានការចូលរួមរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងតំបន់ រួមទាំង CSOs ជំរុញក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍បច្ចេកទេសនេះដែរ ឬទេ?

បាទ/ចា៎

សូមរាយបញ្ជីភាគីពាក់ព័ន្ធដែលជាប់ទាក់ទង:

Comunidad Campesina de Atiquipa.

ចំពោះបញ្ជីរាយនាមភាគីពាក់ព័ន្ធ​ខាងលើ សូមបញ្ជាក់ពីតួនាទីរបស់ភាគីទាំងនោះក្នុងការរៀបចំ ការណែនាំ ការប្រើប្រាស់ និងថែទាំបច្ចេកទេស ប្រសិនបើមាន

La Comunidad  Campesina de Atiquipa, participa directamente en la construcción y mantenimiento de todo el sistema de captura, almacenamiento y distribución del agua de las neblinas.
La Municipalidad distrital de Atiquipa ha incluido en su presupuesto participativo financiamiento para actividades de reforestación en las lomas de Atiquipa
El Gobierno Regional Arequipa ha comprometido el financiamiento para incrementar la superficie reforestada en las lomas de Atiquipa.|

តើប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ និងក្បែរតំបន់ /ឬប្រជាជនក្បែរតំបន់ចូលរួមក្នុងការបង្កើតឬអភិវឌ្ឍន៍បច្ចេកទេសដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

តើតាមមធ្យោបាយអ្វីខ្លះ?
 • ការប្រឹក្សាយោបល់
 • វិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយដោយមានការចូលរួម

វិភាគ

ផ្នែកទី 5.ការួមចំណែកទៅលើផលប៉ះពាល់

សូមព័ណ៌នាផលប៉ះពាល់ក្នុងបរិវេណអនុវត្ត (ផលប៉ះពាល់ពីរសំខាន់ៗទៅតាមផ្នែក)

Recuperación progresiva de la biomasa vegetal de los pastos naturales.
Mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores locales al tener mejores ingresos económicos.
Se ha iniciado la recuperación del bosque de lomas con 375 hectareas reforestadas y con 40 plantas por hectarea de regeneración natural en promedio.
Mejoramiento de los ingresos por venta de la vaina de tara hasta en seis sueldos mínimos vitales por unidad familiar.
Recuperación de la diversidad biológica en flora y fauna. En fauna se ha verificado el retorno de venado, zorro de costa, perdiz, vizcacha, entre otros.|
Incremento de la cosecha de vaina de tara por lo pobladores locales.

សូមព័ណ៌នាផលប៉ះពាល់ខាងក្រៅបរិវេញអនុវត្តចំនួនពីរ (ឧ.មិនមែនកើតនៅក្នុងតំបន់ប៉ុន្តែកើតឡើងនៅតំបន់ជុំវិញតំបន់នោះ)

Comunidad campesina de Chala interesada en aplicar la tecnología en sus lomas.

ផលប៉ះពាល់ទៅលើជីវៈចម្រុះ និងការកែប្រែអាកាសធាតុ

សូមពន្យល់ពីហេតុផល:

Los cuatro programas aplicados al proceso de restauración ecológica de las lomas de Atiquipa, ha permitido que: 1) Los campesinos de Atiquipa tengan una nueva visión acerca del rol que juegan las lomas en el mantenimiento de su economía. 2) Toman decisiones más apropiadas con la conservación y manejo de la diversidad biológica de las lomas. 3) Aprovechan más sostenidamente los recursos explotables de las lomas como la vaina de tara. 5) La Comunidad está buscando que se declare a todo su territorio como Unidad de Conservación.|
En este caso, la aplicación de programas completos al manejo ecosistémico que incluyan lo social, económico y ambiental, como lo son los programas de "restauración ecológica", en el caso de Atiquipa  han ayudado a que los pobbladores locales encuentren nuevas alternativas para mejorar su calidad de vida, sin intervenir agrsivamente sobre los recursos de sus lomas evitando asi continuar con su deterioro.|
De hecho, todo proceso de restauración de los procesos funcionales de un ecosistema, implicará el incremento de la capacidad productiva del ecosistema, y esto está directamente relacionado con el secuestro y/o captura de carbono atmosférico, su acumulación en la biomasa del plantel permanente y su incorporación en la diversidad biológica a través de las distintas cadenas de alimentos. Por lo tanto la salida de carbono atmosférico a través de programas exitosos de reforestación como lo es el de Atiquipa ayuda a mitigar los efectos del cambio climático.|

តើការវិភាគថ្លៃដើម និងអត្ថប្រយោជន៍ត្រូវបានធ្វើឡើងដែរឬទេ?

តើការវិភាគថ្លៃដើម និងអត្ថប្រយោជន៍ត្រូវបានធ្វើឡើងដែរឬទេ?

ទេ

ផ្នែកទី 6.ការទទួលយក និងការថតចម្លង

តើបច្ចេកទេសត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយ/ណែនាំទៅទីតាំងផ្សេងៗទៀតដែរឬទេ?

តើបច្ចេកទេសត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយ/ណែនាំទៅទីតាំងផ្សេងៗទៀតដែរឬទេ?

ទេ

តើការលើកទឹកចិត្ត ក្នុងការសម្របសម្រួលជួយសម្រួលដល់ការផ្តល់នូវបច្ចេកទេសដែរឬទេ?

តើការលើកទឹកចិត្ត ក្នុងការសម្របសម្រួលជួយសម្រួលដល់ការផ្តល់នូវបច្ចេកទេសដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

តើអ្នកអាចកំណត់លក្ខខណ្ឌសំខាន់ៗចំនួនបីដែលនាំឱ្យទទួលបានជោគជ័យទៅលើការអនុវត្តន៍ល្អ/បច្ចេកទេសដែលបានបង្ហាញដែរឬទេ?

Es importante que la planificación de las actividades se hagan respetando la opinión local.
Es importante tener un conocimiento adecuado de la estracción socioeconómica y sobre todo cultural de la población beneficiara para evitar conflictos de intereses.
Es imprescindible que la Línea Base Ambiental sea lo más próxima a la realidad, especialmente en lo relacionado con el diagnóstico de los problemas ambientales críticos.|

ការថងចម្លង

ទៅតាមទស្សនៈរបស់អ្នក តើការអនុវត្តន៍ល្អ/បច្ចេកទេសដែលអ្នកបានលើកឡើងអាចជាន់គ្នា បើទោះបីជាមានកម្រិតខ្លះនៃការបន្សុំា​ មាននៅកន្លែងផ្សេងដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

តើនៅត្រឹមកម្រិតណា?
 • ថ្នាក់តំបន់
 • ថ្នាក់ក្រោមជាតិ
 • ថ្នាក់ជាតិ
 • ថ្នាក់អនុតំបន់
 • ថ្នាក់តំបន់
 • ថ្នាក់អន្តរជាតិ

ផ្នែកទី 7.មេរៀនដែលបានរៀន

ទាក់ទងទៅនឹងធនធានមនុស្ស

Es vital un adecuado conocimiento de la extracción social y cultural de la población local beneficiaria y de las relaciones de interacción entre grupos.

ទាក់ទងទៅនឹងប្រភពហិរញ្ញវត្ថុ

Los recursos financieros deben ser suficientes para satisfacer los costos de los materiales e insumos de alta calidad.

ទាក់ទងទៅនឹងបច្ចេកទេស

Una adecuada selección de los materiales insumos de alta calidad es vital para garantizar un largo periodo de vida útil del sistema de captura, almacenamiento y distribución del agua de neblinas.|Es necesario tener claramente definido el uso que se le va a dar al agua de neblina cosechada para evitar conflictos de intereses.

ម៉ូឌុល