អនុសញ្ញាសហប្រជាជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរហោស្ថានកម្ម

Billonnage suivant les courbes de niveau : Ados végétalisé (Technologie  vulgarisé par le Projet de Gestion des Terroirs et ressources Naturelles (PGTRN)) [ប្រទេសបេណាំង]

 • ការបង្កើត៖
 • កែសម្រួល
 • អ្នកចងក្រង៖
 • អ្នកកែសម្រួល៖
 • អ្នកត្រួតពិនិត្យ

របាការណ៍អង្គភាព: Benin

សូមបញ្ជាក់ប្រសិនបើបច្ចេកទេសដែលបានព័ណ៌នានៅក្នុងផ្នែកនេះ Template ឬផ្នែកមួយនៃ Template នេះត្រូវបានគ្រប់ដណ្តប់ដោយសិទ្ធិអចលនទ្រព្យ: ទេ

ពិនិត្យមើលគ្រប់ផ្នែក

ពង្រីកមើលទាំងអស់ បង្រួមទាំងអស់
ភាពពេញលេញ៖ 91%

ព័ត៌មានទូទៅ

ព័ត៌មានទូទៅ

ចំណងជើងនៃការអនុវត្តន៍ល្អ:

Billonnage suivant les courbes de niveau : Ados végétalisé (Technologie  vulgarisé par le Projet de Gestion des Terroirs et ressources Naturelles (PGTRN))

ប្រទេស:

ប្រទេសបេណាំង

របាការណ៍អង្គភាព:

Benin

សិទ្ធិអចលនទ្រព្យ

សូមបញ្ជាក់ប្រសិនបើបច្ចេកទេសដែលបានព័ណ៌នានៅក្នុងផ្នែកនេះ Template ឬផ្នែកមួយនៃ Template នេះត្រូវបានគ្រប់ដណ្តប់ដោយសិទ្ធិអចលនទ្រព្យ:

ទេ

ការចាត់ចំណាត់ថ្នាក់

ការប្រើប្រាស់ដីនៅក្នុងទីតាំងដែលបានកំណត់

 • ដីដាំដំណាំ
 • ដីវាលស្មៅសម្រាប់ចិញ្ចឹមសត្វ
 • ដីខ្សោះជីជាតិ

វិធានការក្នុងការួមចំណែកទប់ស្កាត់រហោស្ថានកម្ម ការធា្លក់ចុះគុណភាពដី និងគ្រោះរាំងស្ងួត​​ (DLDD)

 • ការបង្ការ
 • ការកាត់បន្ថយ

ការរួមចំណែកក្នុងទិសដៅយុទ្ធសាស្ត្រ

 • ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវលក្ខខណ្ឌរស់នៅរបស់ប្រជាជនដែលរងផលប៉ះពាល់
 • ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវលក្ខខណ្ឌនៃប្រព័ន្ធអ៊ីកូឡូស៊ីដែលរងផលប៉ះពាល់

ទំនាក់ទំនងជាមួយការអនុវត្តន៍ល្អៗផ្សេងទៀត

 • ពង្រឹងសមត្ថភាព និងការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង
 • ការស្រាវជ្រាវ/​ការវាយតម្លៃ និងត្រួតពិនិត្យ DLDD និង SLM
 • ការគ្រប់គ្រងចំណេះដឹង និងជំនួយក្នុងការសម្រេចចិត្ត
 • កាចូលរួម ការសហការ និងបណ្តាញ

លក្ខណៈពិសេស

ផ្នែកទី 1.ការអនុវត្តន៍ល្អ៖ លក្ខខណ្ឌ(បរិស្ថានមនុស្ស និងបរិស្ថានធម្មជាតិ)

ការព័ណ៌នាសង្ខេបចំពោះការអនុវត្តន៍ដែលល្អៗ

La technologie mise en place pour lutter contre l’érosion hydrique consiste en la confection des billons perpendiculairement à la pente et leur végétalisation. Cette végétalisation consiste à fixer les ados avec des plantes ou avec des herbacés. Mise à part la fonction de réduction de l’effet érosif de l’eau que jouent les billons, les plantes jouent le rôle de fixation de l’azote de l’air qui est absorbé par le sol en vue de l’amélioration du niveau de fertilité des sols.|

ទីតាំង

Communes de Ouèssè, Ouaké et Boukoumbé.

ប្រសិនបើទីតាំងត្រូវបានកំណត់ព្រំប្រទល់ច្បាស់លាស់ សូមបញ្ជាក់ពីទំហំខ្នាតជាហិកតា:

3260.0

សូមកំណត់ពីចំនួនប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងតំបន់នោះ:

288560.0

ការព័ណ៌នាសង្ខេបនៃបរិស្ថានធម្មជាតិនៅក្នុងតំបន់ជាក់លាក់

Le climat du Bénin est de type subéquatorial. On distingue dans le Département de l’Atlantique où la technologie est mise en œuvre, une grande et petite saison pluvieuse et une grande et petite saison sèches |
On rencontre dans la zone d’intervention, les sols ferralitiques pauvres et des sols sableux.|
Le département de l’Atlantique est situé sur un plateau.

លក្ខណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនៃការរស់នៅក្នុងតំបន់ និង ក្បែរតំបន់

        Le régime de propriété qu’on rencontre dans le département de l’Atlantique est :
 l’achat ;
 l’héritage et le ;
 Don.
Les droits d’usage :
 La location ;
 Le métayage,
 L’emprunt ;
 Le gage.
Environ 42% de la population du Département de l’Atlantique dépensent moins d’un dollar par jour et la part du 5ème le plus pauvre dans la consommation total est 6,11%. (EMICOV 2007)|
Les populations vivant sur le site ou à proximité du site tirent leurs revenus de la production agricole, de l’élevage et de la pêche|

តើផ្អែកលើមូលដ្ឋាននៃលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ និង/ឬ (ការចង្អុរបង្ហាញ)(ដែលមិនទាក់ទឹងទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្រ) ការអនុវត្តដែលលើកឡើង និងទាក់ទងទៅនឹងបច្ចេកទេសត្រូវបានពិចារណាថា ''ល្អ"?

- Le secteur agricole, fortement tributaire des stimuli climatiques se trouve sérieusement menacé par les changements climatiques;
- Régit par un climat de type sub-équatorial, le Bénin subit une péjoration climatique récente avec de fortes variabilités spatio-temporelles des précipitations, alternant périodes sèches et périodes humides ;
- Une étude réalisée par Bokonon-Ganta et al (2003) au Bénin a montré qu’à l’horizon 2025, les changements climatiques vont entraîner une baisse considérable de la production des cultures du coton (-29,58%), niébé, maïs, manioc, arachide et le riz (-6%); ce qui aura pour conséquence un appauvrissement continu des populations, la baisse du disponible alimentaire et la vulnérabilité des terroirs.

ផ្នែកទី 2.បញ្ហាដែលដោះស្រាយ(មូលហេតុដោយផ្ទាល់ និងមិនដោយផ្ទាល់)​​ និងទិសដៅនៃការអនុវត្ត

កំណត់បញ្ហាចំបងៗដែលបានដោះស្រាយតាមរយៈការអនុវត្តដែលល្អ

 le maintien de la fertilité des sols et la gestion durable des terres ;
 la lutte contre l’érosion, la pauvreté et de l’instauration d’une  sécurité alimentaire durable

ចំណុចសំខាន់ៗជាក់លាក់នៃបញ្ហាការធា្លក់ចុះគុណភាពដីដែលត្រូវបានដោះស្រាយតាមរយៈការអនុត្តន៍ដែលល្អ

 le maintien de la fertilité des sols et la gestion durable des terres ;
 la lutte contre la pauvreté et de l’instauration d’une  sécurité alimentaire durable

សូមបញ្ជាក់ទិសដៅនៃការអនុវត្តន៍ដែលល្អ

1- Assurer une technologie de restauration de fertilité des sols facilement reproductible par les producteurs ;
2- Créer les conditions optimales pour faciliter la réalisation d'actions concrètes visant la préservation et l'amélioration de la productivité des terres.                    

ផ្នែកទី 3.សកម្មភាព

ការព័ណ៌នាសង្ខេបនៃសកម្មភាពសំខាន់ៗ ទៅតាមទិសដៅរបស់វា

Catalyser un processus de réflexion chez les populations et élus locaux des départements ciblés
Permettre aux populations un meilleur accès aux prévisions climatiques et d’être alertées lorsqu’il y a des risques.
Mettre à la disposition des agriculteurs et du public en général les acquis de la recherche ;
Encourager l’expérimentation paysanne ;
Encourager la gestion intégrée de la fertilité des sols ;
Encourager la valorisation du potentiel hydro-agricole.

ការព័ណ៌នាសង្ខេប និងភាពជាក់លាក់នៃបច្ចេកទេស

La technologie de restauration de la fertilité des sols, appelée « Zaï » est utilisée au Sud plus précisément dans le département de l’Atlantique, consiste à implanter une tranchée le long des plantes dans laquelle  sont enfouis les résidus de récolte, les ordures ménagères etc qui se décomposent, enrichissent le sol et conserve l’humidité. Cette tranchée est utilisée la campagne prochaine comme la bande sur laquelle sera semé le maïs ou de légumineuses (Niébé). Ainsi, il permet de conserver de l’eau, réduit l’érosion des sols et améliore le niveau de fertilité des sols à partir des engrais verts. Cette pratique est utilisée dans les zones à forte pression agro foncière ayant des terres très dégradées.|
La tranchée a pour largeur 20 à 30 centimètres, 15 à 20 centimètres de profondeur. Elle est remplie de résidus de récolte et ordures ménagères. La longueur est fonction de la longueur de la ligne de semis.|

ផ្នែកទី 4. ស្ថាប័ន/ភាគីពាក់ព័ន្ធដែលចូលរួម (ការសហការ ការចូលរួម តួនាទីរបស់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ)

តើបច្ចេកទេសត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងភាពជាដៃគូដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

បញ្ជីរាយនាមឈ្មោះដៃគូ:

1. GRAIB-ONG
2. JESSF-CIDES-ONG
3. Faculté d’Agronomie de l’Université de Parakou
                                   

សូមបញ្ជាក់ពីរបៀបនៃការលើកទឹកចិត្តឳ្យអនុវត្តបច្ចេកទេស

 • គំនិតផ្តួចផ្តើមនៅក្នុងតំបន់
 • គំនិតផ្តួចផ្តើមថ្នាក់ជាតិ-មិនដឹកនាំដោយរាជរដ្ឋាភិបាល
 • គំនិតផ្តួចផ្តើមដោយកម្មវិធី/គម្រោងជាមូលដ្ឋាន

តើមានការចូលរួមរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងតំបន់ រួមទាំង CSOs ជំរុញក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍បច្ចេកទេសនេះដែរ ឬទេ?

បាទ/ចា៎

សូមរាយបញ្ជីភាគីពាក់ព័ន្ធដែលជាប់ទាក់ទង:

1. Les Producteurs modèles
2. GRAIB-ONG
3. JESSF-CIDES-ONG
4. Faculté d’Agronomie de l’Université de Parakou
5. Laboratoire de Sciences du Sol, Eau et Environnement.

ចំពោះបញ្ជីរាយនាមភាគីពាក់ព័ន្ធ​ខាងលើ សូមបញ្ជាក់ពីតួនាទីរបស់ភាគីទាំងនោះក្នុងការរៀបចំ ការណែនាំ ការប្រើប្រាស់ និងថែទាំបច្ចេកទេស ប្រសិនបើមាន

Dans le cadre de l’introduction et de l’utilisation de la technologie, les ONG associées ont joué le rôle de vulgarisateur et d’appui-conseils à travers les séances d’information et de formation des productions, le suivi des conseils pratiques et évaluation des impacts de la technologie.
Quant aux institutions de recherche, elles ont contribué à l’identification de la bonne pratique et à l’amélioration de l’itinéraire technologique.

តើប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ និងក្បែរតំបន់ /ឬប្រជាជនក្បែរតំបន់ចូលរួមក្នុងការបង្កើតឬអភិវឌ្ឍន៍បច្ចេកទេសដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

តើតាមមធ្យោបាយអ្វីខ្លះ?
 • វិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយដោយមានការចូលរួម

វិភាគ

ផ្នែកទី 5.ការួមចំណែកទៅលើផលប៉ះពាល់

សូមព័ណ៌នាផលប៉ះពាល់ក្នុងបរិវេណអនុវត្ត (ផលប៉ះពាល់ពីរសំខាន់ៗទៅតាមផ្នែក)

.  Protection des terres contre l’érosion hydrique
1.  Amélioration des revenus des ménages
. Amélioration des rendements des cultures

សូមព័ណ៌នាផលប៉ះពាល់ខាងក្រៅបរិវេញអនុវត្តចំនួនពីរ (ឧ.មិនមែនកើតនៅក្នុងតំបន់ប៉ុន្តែកើតឡើងនៅតំបន់ជុំវិញតំបន់នោះ)

1. Le rendement des cultures pour cette campagne a incité d’autres producteurs à dupliquer la technologie pour accroître le rendement de leurs cultures.
2. Cette technologie facile à reproduire a un effet multiplicateur.

ផលប៉ះពាល់ទៅលើជីវៈចម្រុះ និងការកែប្រែអាកាសធាតុ

សូមពន្យល់ពីហេតុផល:

L’impact positif sur la préservation de la biodiversité est celui de la restauration du niveau de fertilité des sols qui sont le support des végétaux. Le bon niveau des sols favorise la régénération des ligneux.
La meilleure pratique a surtout un impact positif sur l’adaptation au changement climatique du fait que le Zaï permet de conserver de l’eau dans le sol pour les cultures pendant un temps même si une rupture de pluie s’installait.

តើការវិភាគថ្លៃដើម និងអត្ថប្រយោជន៍ត្រូវបានធ្វើឡើងដែរឬទេ?

តើការវិភាគថ្លៃដើម និងអត្ថប្រយោជន៍ត្រូវបានធ្វើឡើងដែរឬទេ?

ទេ

ផ្នែកទី 6.ការទទួលយក និងការថតចម្លង

តើបច្ចេកទេសត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយ/ណែនាំទៅទីតាំងផ្សេងៗទៀតដែរឬទេ?

តើនៅកន្លែងណា?

Départements de l’Atacora et de l’Alibori où la pluviométrie ne cesse de baisser.

តើការលើកទឹកចិត្ត ក្នុងការសម្របសម្រួលជួយសម្រួលដល់ការផ្តល់នូវបច្ចេកទេសដែរឬទេ?

សូមបញ្ជាក់ពីប្រភេទនៃការលើកទឹកចិត្ត:
 • ការលើកទឹកចិត្តផ្នែកច្បាប់​ ឬបទបញ្ជា (ឧទាហរណ៍៖ ទាក់ទងទៅនឹងតម្រូវការទីផ្សារ និងបទបញ្ជា ការនាំចេញ/ការនាំចូល ការវិនិយោគពីបរទេស​ ការគាំទ្រការអភិវឌ្ឍន៍ និងស្រាវជ្រាវ ។ល។)
 • ការលើកទឹកចិត្តផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ(ឧទាហរណ៍៖ កម្រិតនៃការអនុគ្រោះ ជំនួយពីរដ្ឋ បដិភាគ subsidies មូនិធិជាសាច់ប្រាក់ ការធានាផ្នែកកម្ចី។ល។)
 • ការលើកទឹកចិត្តលើពន្ធអាករ(ឧទាហ រណ៍៖ការមិនយកពន្ធ ឬការកាត់បន្ថយលើពន្ធ ករណីកិច្ច ថ្លៃឈ្នួល ។ល។)

តើអ្នកអាចកំណត់លក្ខខណ្ឌសំខាន់ៗចំនួនបីដែលនាំឱ្យទទួលបានជោគជ័យទៅលើការអនុវត្តន៍ល្អ/បច្ចេកទេសដែលបានបង្ហាញដែរឬទេ?

1. Simplicité de réalisation.
2. Accès aux intrants (résidus de récolte) et ;
3. Effet à court terme.
Ces conditions de réussite sont liées :
a- (a) liée au contexte local,
b- (b) transposable avec un certain degré d’adaptation.

ការថងចម្លង

តើនៅត្រឹមកម្រិតណា?
 • ថ្នាក់តំបន់
 • ថ្នាក់ក្រោមជាតិ
 • ថ្នាក់ជាតិ

ផ្នែកទី 7.មេរៀនដែលបានរៀន

ទាក់ទងទៅនឹងធនធានមនុស្ស

1. La mise en place de la technologie ne demande pas de main d’œuvre importante. Ici il s’agit de travail de sol et de gestion des terres.

ទាក់ទងទៅនឹងប្រភពហិរញ្ញវត្ថុ

1.  La technologie ne nécessite pas d’intrants extérieurs qui requièrent de ressources financières.

ទាក់ទងទៅនឹងបច្ចេកទេស

1.  La technologie est très simple à mettre en place

ម៉ូឌុល