វិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

Desarrollo Rural Integral Comunitario [ប្រទេសកូឡុំប៊ី]

 • ការបង្កើត៖
 • បច្ចុប្បន្នភាព
 • អ្នកចងក្រង៖
 • អ្នកកែសម្រួល៖
 • អ្នកត្រួតពិនិត្យច្រើនទៀត៖ ,

approaches_2393 - ប្រទេសកូឡុំប៊ី

ពិនិត្យមើលគ្រប់ផ្នែក

ពង្រីកមើលទាំងអស់ បង្រួមទាំងអស់
ភាពពេញលេញ៖ 86%

1. ព័ត៌មានទូទៅ

1.2 ព័ត៌មានលម្អិតពីបុគ្គលសំខាន់ៗ និងស្ថាប័នដែលចូលរួមក្នុងការវាយតម្លៃ និងចងក្រងឯកសារនៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

បុគ្គលសំខាន់ម្នាក់ (ច្រើននាក់)

អ្នកជំនាញឯកទេស SLM:

ប្រទេសកូឡុំប៊ី

អ្នកជំនាញឯកទេស SLM:

ប្រទេសកូឡុំប៊ី

អ្នកជំនាញឯកទេស SLM:
ឈ្មោះគម្រោងដែលបានចងក្រងឯកសារ/ វាយតម្លៃលើវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ (បើទាក់ទង)
Book project: where the land is greener - Case Studies and Analysis of Soil and Water Conservation Initiatives Worldwide (where the land is greener)
ឈ្មោះអង្គភាពមួយ (ច្រើន) ដែលបានចងក្រងឯកសារ/ វាយតម្លៃលើវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ (បើទាក់ទង)
CDE Centre for Development and Environment (CDE Centre for Development and Environment) - ប្រទេសស្វ៊ីស

1.3 លក្ខខណ្ឌទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលបានចងក្រងតាមរយៈវ៉ូខេត

អ្នកចងក្រង និង(បុគ្គលសំខាន់ៗ)យល់ព្រមទទួលយកនូវលក្ខខណ្ឌនានាទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលបានចងក្រងតាមរយៈ​ វ៉ូខេត:

បាទ/ចា៎

1.4 ការយោងមួយ (ច្រើន) ទៅលើ (កម្រង) បញ្ជីសំណួរនៃបច្ចេកទេស SLM

2. ការពណ៌នាអំពីវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ SLM

2.1 ពណ៌នាសង្ខេបខ្លីពីវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

En un proceso participativo y comunitario y a través de la capacitación, la asistencia técnica y la suministración de insumos importantes se fomenta el establecimiento de un sistema agrosilicultural en la comunidad indígena.

2.2 ពណ៌នាលម្អិតពិវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

ពណ៌នាលម្អិតពិវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ:

Aims / objectives: El CISEC experimenta y demuestra la tecnología de manejo ecológico de laderas desarrollado por los especialistas en la granja de investigación y capacitación. En el Centro también se capacitan promotores locales que despues divulgan sus conocimientos en la comunidad. Los campesinos participantes tienen que cumplir con las condiciones de implementación de la tecnología (tiempo limitado, instrucciones,...) para ser beneficiarios de los insumos (asistencia técnica, abono, plántulas) que les suministra el Centro. Cancelan estos insumos trabajando en el Centro.

2.3 រូបភាពនៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

2.5 ប្រទេស/តំបន់/ទីតាំងកន្លែង ដែលវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយត្រូវបានអនុវត្តន៍

ប្រទេស:

ប្រទេសកូឡុំប៊ី

តំបន់/រដ្ឋ/ខេត្ត:

Cauca

2.6 កាលបរិច្ឆេទនៃការចាប់ផ្តើម និងបញ្ចប់នៃវិធីសាស្រ្តផ្សព្វផ្សាយនេះ

សូមបញ្ជាក់ឆ្នាំដែលបានបង្កើតឡើង:

1990

2.7 ប្រភេទនៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

 • ផ្អែកលើគម្រោង/កម្មវិធី

2.8 គោលបំណង/ទិសដៅសំខាន់នៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

The Approach focused mainly on SLM with other activities (programa de salud, producción pecuaria)

usar recursos propios en forma sostenible, mejorar calidad de vida de las habitantes del reguardo, fortalezer organzación propia de los campesinos, recuperar suelos y aumentar producción agrícola, educación ambiental y capacitación de la comunidad (adultos y niños)

The SLM Approach addressed the following problems: alto nivel de necesidades basicas insatisfechas, degradación de la tierra, falta de infraestructura social y técnica

2.9 លក្ខខណ្ឌអនុញ្ញាត ឬរារាំងការអនុវត្តន៍បច្ចេកទេសដែលស្ថិតនៅក្រោមវិធីសាស្រ្តផ្សព្វផ្សាយ

សង្គម/វប្បធម៌/ និងតម្លៃនៃសាសនា
 • រារាំង

mala adopción al principio, prejuicios acerca de los especialistas blancos, sin convicción de los líderes no pasa nada

Treatment through the SLM Approach: discusión con campesinos interesados, divulgación entre campesinos

ភាពអាចរកបាននៃធនធានហិរញ្ញវត្ថុ និងសេវាកម្ម
 • រារាំង

falta de recursos

Treatment through the SLM Approach: financiación del programa de desarrollo por ONG internacionales, subsidios y apoyo inicial a los campesinos

ក្របខណ្ឌច្បាប់ (សិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លី កម្មសិទ្ធីប្រើប្រាស់ដីនិងទឹក)
 • អំណោយផល
 • រារាំង

tenencia: predios pequeños, no acceso al agua

Treatment through the SLM Approach: instalación de tanques

3. ការចូលរួម និងតួនាទីរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធ

3.1 អ្នកពាក់ព័ន្ធដែលបានចូលរួមក្នុងវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ និងតួនាទីរបស់ពួកគេ

 • អ្នកប្រើប្រាស់ដីក្នុងតំបន់/សហគមន៍
 • អ្នកឯកទេសគ្រប់គ្រងដីប្រកបដោយចីរភាព/ទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសកសិកម្ម
 • គ្រូបង្រៀន/សិស្សក្មេងៗ/សិស្ស-និស្សិត
 • អង្គការអន្តរជាតិ
3.2 ការចូលរួមរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដីក្នុងតំបន់/ សហគមន៍ក្នុងតំបន់ក្នុងដំណាក់កាលផ្សេងគ្នានៃវិធីសាស្រ្តផ្សព្វផ្សាយ
ការចូលរួមរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដីក្នុងតំបន់/សហគមន៍ក្នុងតំបន់ សូមបញ្ជាក់នរណាត្រូវបានចូលរួម ព្រមទាំងពណ៌នាសកម្មភាពទាំងនោះ
ការចាប់ផ្តើម/ការលើកទឹកចិត្ត គ្មាន área de demonstración; No se hizo extensión activa de parte de los especialistas. Se estableció el área de experimentación y demonstración y se esperaba hasta que los campesinos solicitaban la colaboración. En asambleas de la comunidad y en discusiones con individuos se evaluaron las necesid
ការរៀបចំផែនការ គ្មាន talleres / seminarios; La tecnología y sus pasos de implementación ya están diseñadas por el CISEC. La planificación de los talleres de capacitción se hace por parte del CISEC consultando los campesinos y evaluando sus necesidades.
ការអនុវត្តន៍ គ្មាន responsabilidad de pasos mayores; los campesinos implementan la tecnología solos con la asistencia técnica de los promotores campesinos y de los especialistas del CISEC
ការត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ គ្មាន mediciones / observaciones, talleres / seminarios, informes; asistencia y control continuo de los especialistas visitando las fincas, evaluaciones y reportajes por el CISECy los promotores, en los talleres se evauan las abservaciones de campesinos
Research គ្មាន mediciones / observaciones, talleres / seminarios, informes; asistencia y control continuo de los especialistas visitando las fincas, evaluaciones y reportajes por el CISECy los promotores, en los talleres se evauan las abservaciones de campesinos

3.4 ការសម្រេចចិត្តលើការជ្រើសរើសបច្ចេកទេស SLM

ចូរពន្យល់:

directiva externa (desde arriba hacia abajo). la tecnología se experimentó y se desarrollo en el CISEC consultando las necesidades de los campsinos y se implementa según ordenanzas del CISEC. Los campesinos le pueden hacer modificaciones en cuanto a la elección de los cultivos.

directiva externa (desde arriba hacia abajo).

4. ជំនួយបច្ចេកទេស ការកសាងសមត្ថភាព និងការគ្រប់គ្រងចំណេះដឹង

4.1 ការកសាងសមត្ថភាព/ បណ្តុះបណ្តាល

តើវគ្គបណ្តុះបណ្តាលបានផ្តល់ឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ដី/អ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

ទម្រង់នៃការបណ្តុះបណ្តាល:
 • ពីកសិករទីកសិករ
 • ទីតាំងបង្ហាញ
 • វគ្គបណ្តុះបណ្តាល
ប្រធានបទបណ្តុះបណ្តាល:

sistemas agroforestales, pecuarias (especies menores), protección de cuencas, bosques y suelos, control biológico, administración (registros de costsos), nutrición, manejo de ganado, etc.

4.2 សេវាផ្តល់ប្រឹក្សាយោបល់

តើអ្នកប្រើប្រាស់ដីបានទទួលនូវសេវាផ្តល់ប្រឹក្សាដែរ ឬទេ?

បាទ/ចា៎

សូមបញ្ជាក់ប្រសិនបើសេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់ត្រូវបានផ្តល់ឱ្យ:
 • នៅលើដីរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី
ពណ៌នា/ពន្យល់:

Name of method used for advisory service: extensión por promotores locales (campesinos); Key elements: taller en el CISEC: capacitación de promotores ecológicos: campesinos determinados (líderes, gente reconocido por el gobierno indígena), visitas a las fincas (asistencia técnica y seguimiento a las parcelas), divulgación de la tecnología por los promotores ecológicos; 1) Advisory service was carried out through: la estructura de extensión propia del proyecto y sus agentes 2) Advisory service was carried out through: la estructura de extensión propia del proyecto y sus agentes; Extension staff: contratados especialmente para el proyecto 3) Target groups for extension: campesinos; Activities: asistencia técnica y seguimiento de las parcelas donde se aplic

Advisory service is Inadecuado to ensure the continuation of land conservation activities; falta de personal capacitada y dedicada a esta actividades. Pero con la capacitación de promotores localesse asegura la continuación de la asistencia tecnica dentro de la comunidad

4.3 ការពង្រឹងសមត្ថភាពស្ថាប័ន (ការអភិរឌ្ឍន៍អង្គភាព)

តើស្ថាប័នទាំងអស់ត្រូវបានបង្កើតឡើង ឬពង្រឹងសមត្ថភាពតាមរយៈវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយដែរ ឬទេ?
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង
សូមបញ្ជាក់ថាតើស្ថាប័នត្រូវបានពង្រឹង ឬបង្កើតឡើងនៅត្រឹមកម្រិតណា(ច្រើន)?
 • ថ្នាក់មូលដ្ឋាន

4.4 ការត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ

តើការត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃគឺជាផ្នែកមួយនៃវិធីសាស្ត្រដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

មតិយោបល់:

Biofísico aspects were regular monitored by 0 through observaciones; indicators: None

Técnico aspects were regular monitored by 0 through observaciones; indicators: None

Sociocultural aspects were ad hoc monitored by 0 through observaciones; indicators: None

Económico / producción aspects were regular monitored by 0 through medidas; indicators: None

Área tratada aspects were ad hoc monitored by 0 through observaciones; indicators: None

N°. de usuarios de la tierra involucrados aspects were regular monitored by 0 through medidas; indicators: None

Manejo del Enfoque aspects were regular monitored by 0 through medidas; indicators: None

There were varios changes in the Approach as a result of monitoring and evaluation: mecanismaos de implementaci'on de la tecnología (limitación del tiempo), incentivos (ya no se paga comida), interrelación con otros sistemas de producción (parte pecuaria), capacitación (elementos mal mantenidos o no usados, registros, etc.)

4.5 ការស្រាវជ្រាវ

តើការស្រាវជ្រាវ គឺជាផ្នែកមួយនៃវិធីសាស្រ្តដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

សូមផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថែមទៀតឱ្យបានលម្អិត និងចង្អុលបង្ហាញនរណាដែលបានធ្វើការស្រាវជ្រាវ:

Investigación experimental en el CISEC (finca de demonstración): variedades, tecnología, etc.

5. ថវិកា និងសម្ភារៈឧបត្ថម្ភពីខាងក្រៅ

5.1 ថវិកាប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយ SLM

ប្រសិនបើចំនួនពិតប្រាកដនៃថវិកាប្រចាំឆ្នាំមិនត្រូវបានដឹងច្បាស់ សូមប្រាប់ពីចន្លោះនៃថវិកានោះ:
 • > 1,000,000
មតិយោបល់ (ឧ. ប្រភពសំខាន់នៃមូលនិធិ/ម្ចាស់ជំនួយចំបង):

Approach costs were met by the following donors: Comunidad local/ usuario(s) de la tierra (Cumunidad indígena): 40.0%; Nacional no-gubernamental (CISEC): 5.0%; Internacional no-gubernamental (Helvetas): 55.0%

5.2 ការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ / សម្ភារៈដែលបានផ្តល់ទៅឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ដី

តើអ្នកប្រើប្រាស់ដីបានទទួលការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថ/សម្ភារៈសម្រាប់ការអនុវត្តន៍បច្ចេកទេសដែរឬទេ:

បាទ/ចា៎

5.3 សូមបញ្ជាក់ពីធាតុចូលត្រូវបានផ្តល់បដិភាគ (រួមទាំងកម្លាំងពលកម្ម)

 • កសិកម្ម
សូមបញ្ជាក់ ធាតុចូលណាខ្លះដែលបានផ្តល់បដិភាគ កម្រិតទំហំប៉ុណ្ណា សូមបញ្ជាក់ពីការបដិភាគ
គ្រាប់ពូជ
None ផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុមួយផ្នែក None
 • ការសាងសង
សូមបញ្ជាក់ ធាតុចូលណាខ្លះដែលបានផ្តល់បដិភាគ កម្រិតទំហំប៉ុណ្ណា សូមបញ្ជាក់ពីការបដិភាគ
ប្រសិនបើកម្លាំងពលកម្មធ្វើដោយអ្នកប្រើប្រាស់ដី តើវាជាធាតុចូលដ៏សំខាន់មួយដែរ ឬទេ:
 • ធ្វើការងារប្តូរជាអាហារ
មតិយោបល់:

La mano de obra es voluntario. Se suministran insumos iniciales para el establecimiento de la tecnología (Plántulas, abono), los campesinos

5.4 ឥណទាន

តើឥណទានដែលបានផ្តល់នៅក្រោមវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់សកម្មភាព SLM នេះយ៉ាងដូចម្តេច?

ទេ

6. ការវិភាគរកផលប៉ះពាល់ និងសេចក្តីសន្និដ្ឋាន

6.1 ផលប៉ះពាល់នៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

តើវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយជួយអ្នកប្រើប្រាស់ដីដើម្បីអនុវត្តន៍ និងថែទាំបច្ចេកទេស SLM?
 • ទេ
 • បាទ/ច៎ា បន្តិចបន្តួច
 • បាទ/ច៎ា ជាមធ្យម
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង

control de erosión, recuperación de la fertilidad del suelo, humedad

Did other land users / projects adopt the Approach?
 • ទេ
 • បាទ/ច៎ា បន្តិចបន្តួច
 • បាទ/ច៎ា ជាមធ្យម
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង

6.3 សកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយដែលប្រកបដោយចីរភាព

តើអ្នកប្រើប្រាស់ដីអាចធ្វើឱ្យមានចីរភាពនូវអ្វីដែលត្រូវបានអនុវត្តន៍តាមរយៈវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយដែរឬទេ(ដោយពុំមានការគាំទ្រពីអ្នកខាងក្រៅ)?
 • បាទ/ចា៎

6.4 ភាពខ្លាំង/ គុណសម្បត្តិនៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

ភាពខ្លាំង/ គុណសម្បត្តិ/ ឱកាស ទស្សនៈរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី
producción aumentado y continuo, productos sanos
recuperación de la fertilidad del suelo (How to sustain/ enhance this strength: suministración de abono)
capacitación
ភាពខ្លាំង/ គុណសម្បត្តិ/ ឱកាស​ ទស្សនៈរបស់បុគ្គលសំខាន់ៗ
ortaleza la independencia de la comunidad (How to sustain/ enhance this strength: mantener estos actividades)
mejora la producción agrícola, aprovecha recursos propios (How to sustain/ enhance this strength: mantener estos actividades)
capacitación para campesinos del resguardo, capcitación de promotores locales, asistencia técnica, capacitación de campesinos de otros resguardos (How to sustain/ enhance this strength: mantener estos actividades)
permite la participación de los campesinos, involucra sus necesidades
ortaleza la independencia de la comunidad (How to sustain/ enhance this strength: mantener estos actividades)

6.5 ភាពខ្សោយ/ គុណវិបត្តិនៃវិធីសាស្ត្រ និងរកដំណោះស្រាយ

ភាពខ្សោយ/ គុណវិបត្តិ/ ហានិភ័យ ទស្សនៈរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី តើបច្ចេកទេសទាំងនោះបានដោះស្រាយបញ្ហាដូចម្តេច?
sistema abono por trabajo limitado al primer año, dspués difícil a conseguir el abono
mucho mano de obra
sistema abono por trabajo limitado al primer año, dspués difícil a conseguir el abono
sistema abono por trabajo limitado al primer año, dspués difícil a conseguir el abono
ភាពខ្សោយ/ គុណវិបត្តិ/ ហានិភ័យក្នុងទស្សនៈរបស់បុគ្គលសំខាន់ៗ តើបច្ចេកទេសទាំងនោះបានដោះស្រាយបញ្ហាដូចម្តេច?
diseño y proceso de implementación son relativamente fijos ofrecer más posiblidades para modificaciones por parte de los campesinos
falta de concientización/capacitación en algunas temas (abonos verdes,..) fortalezer capacitación
hay campesinos que solamente participan para recibir abono enfocar más la producción de abono en las zanjas
diseño y proceso de implementación son relativamente fijos ofrecer más posiblidades para modificaciones por parte de los campesinos
diseño y proceso de implementación son relativamente fijos ofrecer más posiblidades para modificaciones por parte de los campesinos

7. ឯកសារយោង និងវេបសាយ

7.1 វិធីសាស្ត្រ/ ប្រភពនៃព័ត៌មាន

 • តាមការចុះទីវាល​ ការស្រាវជ្រាវនៅទីវាល

7.2 ឯកសារយោងដែលបានចេញផ្សាយ

ចំណងជើង អ្នកនិពន្ធ ឆ្នាំ ISBN:

Gurtner, Mathias, 1999: Bodendergadierung und Bodenkonservierung in den Anden Kolumbiens

Ramos, Luz Yaneth, 1998: Diagnóstico Ambiental del Sistema Silvoagricultura Implementado en el Resguardo Indígena Canoas, Santander de Quilichao, Cauca

diferentes diagnósticos y documentos

មានប្រភពមកពីណា? ថ្លៃដើមប៉ុន្មាន?

Center for Development and Environment, University of Berne, Berne, Switzerland

CISEC

CISEC

ម៉ូឌុល