វិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

Vu Gia Thu Bon River Basin Information Centre [ប្រទេសវៀតណាម]

 • ការបង្កើត៖
 • បច្ចុប្បន្នភាព
 • អ្នកចងក្រង៖
 • អ្នកកែសម្រួល៖
 • អ្នកត្រួតពិនិត្យច្រើនទៀត៖ ,

Trung tâm thông tin lưu vực sông VGTB (Vietnamese)

approaches_2536 - ប្រទេសវៀតណាម

ពិនិត្យមើលគ្រប់ផ្នែក

ពង្រីកមើលទាំងអស់
ភាពពេញលេញ៖ 86%

1. ព័ត៌មានទូទៅ

1.2 ព័ត៌មានលម្អិតពីបុគ្គលសំខាន់ៗ និងស្ថាប័នដែលចូលរួមក្នុងការវាយតម្លៃ និងចងក្រងឯកសារនៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

បុគ្គលសំខាន់ម្នាក់ (ច្រើននាក់)

អ្នកជំនាញឯកទេស SLM:
អ្នកជំនាញឯកទេស SLM:

Nauditt Alexandra

alexandra.nauditt@th-koeln.de

University of Applied Science, TH Köln

ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់

អ្នកជំនាញឯកទេស SLM:

Ribbe Lars

lars.ribbe@th-koeln.de

University of Applied Science, TH Köln

ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់

អ្នកជំនាញឯកទេស SLM:

Nguyen Phong

phongicd@gmail.com

Vietnam Academy for Water Resources

Hanoi

ប្រទេសវៀតណាម

ឈ្មោះគម្រោងដែលបានចងក្រងឯកសារ/ វាយតម្លៃលើវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ (បើទាក់ទង)
Book project: Making sense of research for sustainable land management (GLUES)
ឈ្មោះអង្គភាពមួយ (ច្រើន) ដែលបានចងក្រងឯកសារ/ វាយតម្លៃលើវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ (បើទាក់ទង)
University of Applied Science, TH Köln (TH Köln) - ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់
ឈ្មោះអង្គភាពមួយ (ច្រើន) ដែលបានចងក្រងឯកសារ/ វាយតម្លៃលើវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ (បើទាក់ទង)
Vietnam Academy for Water Resources (VAWR) - ប្រទេសវៀតណាម

1.3 លក្ខខណ្ឌទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលបានចងក្រងតាមរយៈវ៉ូខេត

តើពេលណាដែលទិន្នន័យបានចងក្រង (នៅទីវាល)?

27/07/2015

អ្នកចងក្រង និង(បុគ្គលសំខាន់ៗ)យល់ព្រមទទួលយកនូវលក្ខខណ្ឌនានាទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលបានចងក្រងតាមរយៈ​ វ៉ូខេត:

បាទ/ចា៎

1.4 ការយោងមួយ (ច្រើន) ទៅលើ (កម្រង) បញ្ជីសំណួរនៃបច្ចេកទេស SLM

2. ការពណ៌នាអំពីវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ SLM

2.1 ពណ៌នាសង្ខេបខ្លីពីវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

The VGTB River Basin Information Centre (RBIC) offers decision support tools for stakeholders and aims at providing comprehensive information and consulting services to the water and land users according to their demands.

2.2 ពណ៌នាលម្អិតពិវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

ពណ៌នាលម្អិតពិវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ:

Aims / objectives: Sufficient and sustainable water resource management at river basin scale can only be achieved if it is based on dialogue between all relevant stakeholders, and supported by adequate data. It follows then, that a robust system of monitoring, evaluation, reporting and communication is needed. The lack of appropriate management strategies which would bring these tools together has been underlined by stakeholders, and observed by researchers, involved in the research project LUCCi - Land Use and Climate Change Interactions in the VGTB River Basin. In order to offer a comprehensive decision-making support system, based on scientific knowledge and research results, the Institute for Technology and Resources Management (ITT, TH Köln, Germany) in cooperation with the Vietnam Academy for Water Resources (VAWR, Hanoi, Vietnam) established the VGTB River Basin Information Centre in Da Nang. The overall objective of RBIC is to support efficient and sustainable water and land use. The support provided for the implementation of the water saving technology for paddy systems is one of the services offered by the centre.

Methods: The VGTB RBIC is an independent, local institution administrated by the German and Vietnamese coordinators of LUCCi, financed by project sources and located at the Central Department of the Vietnam Academy of Water Resources in Da Nang. As a scientific organization, the VGTB RBIC provides the advantages of impartiality, a detailed knowledge base and a broad interdisciplinary perspective. Through different dissemination activities, such as visits to relevant institutions, information material (brochures, flyers in Vietnamese) as well as training courses and capacity building measures, the relevant stakeholders are well-informed about the activities of the Information Centre. On demand, the following products and services are provided in the VGTB-RBIC: (a) Thematic maps on land use, hydrology and river basin development; (b) A comprehensive database of the VGTB river basin (VGTB RBIS - River Basin Information System, open source) (c) VGTB State of the Basin Report as a decision-support instrument: the report was prepared by the LUCCi research team and provides relevant information on climatic, environmental and socioeconomic data and trends; (d) Hydro-meteorological, hydrograph and salinity data; (e) Flood and drought risk assessment; (f) Scenarios and modelling (reservoir operation, salinity intrusion, irrigation management scenarios); (g) Organization of meetings and discussions on key issues of the development of the VGTB; (f) Training and capacity building services related to the demands of stakeholders.

Role of stakeholders: Thus a heterogeneous stakeholder platform has been established in the case study region that includes scientific institutions, policy makers, public administration representatives as well as private sector companies. It is clear that the major problems of the VGTB River Basin can be only addressed, and adequate solutions identified, if based on active cross-sectoral stakeholder participation. Therefore, the interaction among stakeholders and RBIC plays a key role: the services are offered for the stakeholders, and stakeholder feedback is the basis for providing adequate information services and conducting applied based research.

2.3 រូបភាពនៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

2.5 ប្រទេស/តំបន់/ទីតាំងកន្លែង ដែលវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយត្រូវបានអនុវត្តន៍

ប្រទេស:

ប្រទេសវៀតណាម

តំបន់/រដ្ឋ/ខេត្ត:

Da Nang

បញ្ជាក់បន្ថែមពីលក្ខណៈនៃទីតាំង:

Central Vietnam

2.6 កាលបរិច្ឆេទនៃការចាប់ផ្តើម និងបញ្ចប់នៃវិធីសាស្រ្តផ្សព្វផ្សាយនេះ

សូមបញ្ជាក់ឆ្នាំដែលបានបង្កើតឡើង:

2013

ឆ្នាំបញ្ចប់ (ប្រសិនបើវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយត្រូវបានឈប់ប្រើប្រាស់):

2015

2.7 ប្រភេទនៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

 • ផ្អែកលើគម្រោង/កម្មវិធី

2.8 គោលបំណង/ទិសដៅសំខាន់នៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

The Approach focused mainly on other activities than SLM (Water management, agriculture, irrigation, water availability: support the local water users in the implementation of adequate water management strategies)

1. Establish a communication platform to discuss water and land use related problems, and create transparency among water users.
2. Support and foster the science-policy-society dialogue offering a cross-sectoral neutral space for discussion, consulting and capacity building for all stakeholders and water users (farmers, decision-makers, public institutions, private sector companies).
3. Provide a comprehensive information service and decision support system to stakeholders according to their demands. The following specific products and services are provided by the VGTB-RBIC: Thematic maps on land uses, hydrology and river basin development • Comprehensive database of the VGTB river basin (VGTB RBIS - River Basin Information System, open source) • VGTB State of the Basin Report as a decision support instrument: the report was prepared by the LUCCi research team and provides relevant information on climatic, environmental and socioeconomic data and trends • Hydro-meteorological, hydrograph and salinity data • Flood and drought risk assessment • Scenarios and modelling (reservoir operation, salinity intrusion, irrigation management scenarios) • Organization of meetings and discussions on key issues of the development of the VGTB • Training and capacity building services related to the demands of stakeholders.


The SLM Approach addressed the following problems: The lack of communication between the relevant institutions and water users, the demand for comprehensive decision-support instruments, difficulties with data availability - typically distributed and available at different institutions, as well as conflicts over resource use, were the main problems addressed by the approach. The conflicts caused by the rapid expansion of hydropower since 2008 in the VGTB river basin have especially demonstrated the inadequate participation of local stakeholders in planning processes. Hydropower development has adverse effects on downstream water availability, especially during the dry season, affecting drinking water supply and irrigation.

2.9 លក្ខខណ្ឌអនុញ្ញាត ឬរារាំងការអនុវត្តន៍បច្ចេកទេសដែលស្ថិតនៅក្រោមវិធីសាស្រ្តផ្សព្វផ្សាយ

បរិបទនៃស្ថាប័ន
 • រារាំង

Lack of communication between the institutions and inadequate stakeholder involvement in the decision making process.

Treatment through the SLM Approach: VGTB RBIC offers a cross sectoral communication platform and bring together all relevant stakeholders: organization of workshops and meetings as well as visits to the relevant institutions.

ចំណេះដឹងស្តីពី SLM និងការទទួលបានការគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេស
 • រារាំង

A robust system of monitoring system was missed in the region: hydro-meteorological data, monitoring of water quantity.

Treatment through the SLM Approach: A monitoring network has been established as part of the LUCCi project.

ផ្សេងៗ
 • រារាំង

Lack of information about the river basin in order to ensure an adequate decision making.

Treatment through the SLM Approach: A “State of the Basin Report” including all available data and information about the river basin has been elaborated (climatic, environmental, hydrological, land use and socioeconomic data and trends); River Basin Information System: Comprehensive data base of the VGTB river basin through the open source VGTB River Basin Information System.

3. ការចូលរួម និងតួនាទីរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធ

3.1 អ្នកពាក់ព័ន្ធដែលបានចូលរួមក្នុងវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ និងតួនាទីរបស់ពួកគេ

 • អ្នកស្រាវជ្រាវ

National and international researchers involved in the LUCCi project

 • អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល

Authorities of a Water Management Unit (WMU)

 • រដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិ (អ្នករៀបចំផែនការ អ្នកសម្រេចចិត្ត)

Regional relevant institutions (DONRE, MARD, PPC Quang Nam)

 • អង្គការអន្តរជាតិ
3.2 ការចូលរួមរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដីក្នុងតំបន់/ សហគមន៍ក្នុងតំបន់ក្នុងដំណាក់កាលផ្សេងគ្នានៃវិធីសាស្រ្តផ្សព្វផ្សាយ
ការចូលរួមរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដីក្នុងតំបន់/សហគមន៍ក្នុងតំបន់ សូមបញ្ជាក់នរណាត្រូវបានចូលរួម ព្រមទាំងពណ៌នាសកម្មភាពទាំងនោះ
ការចាប់ផ្តើម/ការលើកទឹកចិត្ត អសកម្ម Stakeholder analysis (including of all ineterested groups)
ការរៀបចំផែនការ អសកម្ម Local and regional decision makers are involved: workshops, discussions and surveys in order to collect relevant socio-economic and land use data, identify research demand and challenges
ការអនុវត្តន៍ ការគាំទ្រពីខាងក្រៅ Land user decide on whether and which technologies they want to implement.
ការត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ គ្មាន
Research អន្តរកម្ម Land users provide relevant information and data on their farms (size, yields) for research purposes. 'Aims/Objectives” elaborated and prepared for the stakeholders by Vietnamese and international researchers based on scientific results and data from land users.

3.3 គំនូសបំព្រួញ (ប្រសិនបើមាន)

ការពណ៌នា:

The services of the VGTB Info-Centre are provided by a team of researchers and experts from national and international institutions. The services and products are offered to the following target groups: Public administration and decision-makers in Central Vietnam, Land and water users, researchers, and private sector companies in the field of water and land management (e.g. irrigation, hydropower construction)
Interaction and communication between the groups involved:
- based on stakeholders and target groups’ feedback, the centre can provide services suited to the needs of the regional institutions, considering current socioeconomic development and environmental changes in the river basin
- the centre provides a communication platform for the target groups involved from different sectors: private companies, public administration, researchers, land and water users.

3.4 ការសម្រេចចិត្តលើការជ្រើសរើសបច្ចេកទេស SLM

សូមបញ្ជាក់តើអ្នកណាជាអ្នកបានសម្រេចចិត្តក្នុងការជ្រើសរើសបច្ចេកទេសដើម្បីយកមកអនុវត្តន៍:
 • អ្នកជំនាញឯកទេស SLM បន្ទាប់ពីបានប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់ដី
ចូរពន្យល់:

Decisions on the method of implementing the SLM Technology were made by mainly by SLM specialists with consultation of land users

4. ជំនួយបច្ចេកទេស ការកសាងសមត្ថភាព និងការគ្រប់គ្រងចំណេះដឹង

4.1 ការកសាងសមត្ថភាព/ បណ្តុះបណ្តាល

តើវគ្គបណ្តុះបណ្តាលបានផ្តល់ឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ដី/អ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

 • decision makers/ experts/ local scientists
ទម្រង់នៃការបណ្តុះបណ្តាល:
 • ទីតាំងបង្ហាញ
ប្រធានបទបណ្តុះបណ្តាល:

key aspects of an integrated river basin management (monitoring, data management and hydrological modelling); current situation, development and challenges in the VGTB river basin; training on adequate tools and technologies (alternative irrigation strategies for paddy fields: reuse of return flow)

4.2 សេវាផ្តល់ប្រឹក្សាយោបល់

តើអ្នកប្រើប្រាស់ដីបានទទួលនូវសេវាផ្តល់ប្រឹក្សាដែរ ឬទេ?

បាទ/ចា៎

សូមបញ្ជាក់ប្រសិនបើសេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់ត្រូវបានផ្តល់ឱ្យ:
 • នៅមជ្ឈមណ្ឌលជាអចិន្ត្រៃ
ពណ៌នា/ពន្យល់:

Name of method used for advisory service: River Basin Information Center - RBIC; Key elements: Stakeholder Workshops, Trainings on alternative irrigation strategies for paddy fields: reuse of return flow

Advisory service is very adequate to ensure the continuation of land conservation activities; Researchers (VAWR): can offer trainings and conduct dissemination activities; Local institutions (e.g. People's Committee of Quang Nam Province): training, dissemination activities, financial support

4.3 ការពង្រឹងសមត្ថភាពស្ថាប័ន (ការអភិរឌ្ឍន៍អង្គភាព)

តើស្ថាប័នទាំងអស់ត្រូវបានបង្កើតឡើង ឬពង្រឹងសមត្ថភាពតាមរយៈវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយដែរ ឬទេ?
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង
សូមបញ្ជាក់ថាតើស្ថាប័នត្រូវបានពង្រឹង ឬបង្កើតឡើងនៅត្រឹមកម្រិតណា(ច្រើន)?
 • ថ្នាក់មូលដ្ឋាន
សូមបញ្ជាក់ប្រភេទនៃការគាំទ្រ:
 • ការកសាងសមត្ថភាព/ បណ្តុះបណ្តាល
 • research
សូមផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថែមទៀតឱ្យបានលម្អិត:

Training for decision makers and professionals; Research: hydrological modeling

4.4 ការត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ

តើការត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃគឺជាផ្នែកមួយនៃវិធីសាស្ត្រដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

មតិយោបល់:

management of Approach aspects were ad hoc monitored by project staff through observations

management of Approach aspects were ad hoc monitored by project staff through measurements

There were several changes in the Approach as a result of monitoring and evaluation: The approach was based on the stakeholder-research interactions. The approach objectives and methodology was adapted to the local conditions and challenges.

There were no changes in the Technology as a result of monitoring and evaluation

4.5 ការស្រាវជ្រាវ

តើការស្រាវជ្រាវ គឺជាផ្នែកមួយនៃវិធីសាស្រ្តដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

បញ្ជាក់ប្រធានបទ:
 • សង្គមវិទ្យា
 • បច្ចេកវិទ្យា
 • hydrological modeling
សូមផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថែមទៀតឱ្យបានលម្អិត និងចង្អុលបង្ហាញនរណាដែលបានធ្វើការស្រាវជ្រាវ:

The implementation of return flow from paddy fields as alternative irrigation technology under local conditions was performed under the framework of LUCCi project (ITT).

Research was carried out both on station and on-farm

5. ថវិកា និងសម្ភារៈឧបត្ថម្ភពីខាងក្រៅ

5.1 ថវិកាប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយ SLM

ប្រសិនបើចំនួនពិតប្រាកដនៃថវិកាប្រចាំឆ្នាំមិនត្រូវបានដឹងច្បាស់ សូមប្រាប់ពីចន្លោះនៃថវិកានោះ:
 • < 2,000
មតិយោបល់ (ឧ. ប្រភពសំខាន់នៃមូលនិធិ/ម្ចាស់ជំនួយចំបង):

Approach costs were met by the following donors: international (International (German Federal Ministry of Education and Research, BMBF)): 70.0%; government (National (Vietnam Academy for Water Resources, VAWR) ): 30.0%

5.4 ឥណទាន

តើឥណទានដែលបានផ្តល់នៅក្រោមវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់សកម្មភាព SLM នេះយ៉ាងដូចម្តេច?

ទេ

6. ការវិភាគរកផលប៉ះពាល់ និងសេចក្តីសន្និដ្ឋាន

6.1 ផលប៉ះពាល់នៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

តើវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយជួយអ្នកប្រើប្រាស់ដីដើម្បីអនុវត្តន៍ និងថែទាំបច្ចេកទេស SLM?
 • ទេ
 • បាទ/ច៎ា បន្តិចបន្តួច
 • បាទ/ច៎ា ជាមធ្យម
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង

Decreased water use;efficient resource management

តើវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយនេះផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់សង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចដែលក្រុមមិនទទួលបានផលប្រយោជន៍?
 • ទេ
 • បាទ/ច៎ា បន្តិចបន្តួច
 • បាទ/ច៎ា ជាមធ្យម
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង
Did other land users / projects adopt the Approach?
 • ទេ
 • បាទ/ច៎ា បន្តិចបន្តួច
 • បាទ/ច៎ា ជាមធ្យម
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង
Did the Approach lead to improved livelihoods / human well-being?
 • ទេ
 • បាទ/ច៎ា បន្តិចបន្តួច
 • បាទ/ច៎ា ជាមធ្យម
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង

6.2 ការលើកទឹកចិត្តចម្បងៗរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដីសម្រាប់ការអនុវត្តបច្ចេកទេស SLM

 • បង្កើនផលិតកម្ម
 • well-being and livelihoods improvement

Increase water use efficiency

6.3 សកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយដែលប្រកបដោយចីរភាព

តើអ្នកប្រើប្រាស់ដីអាចធ្វើឱ្យមានចីរភាពនូវអ្វីដែលត្រូវបានអនុវត្តន៍តាមរយៈវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយដែរឬទេ(ដោយពុំមានការគាំទ្រពីអ្នកខាងក្រៅ)?
 • បាទ/ចា៎

6.4 ភាពខ្លាំង/ គុណសម្បត្តិនៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

ភាពខ្លាំង/ គុណសម្បត្តិ/ ឱកាស​ ទស្សនៈរបស់បុគ្គលសំខាន់ៗ
The approach is managed by researchers. This has the advantages of impartiality, a detailed knowledge base and a broad interdisciplinary perspective.
Adaptability to stakeholders needs. (How to sustain/ enhance this strength: Strong interaction between the management of the VGTB RBIC and regional stakeholders is necessary: organize regular meetings and workshops; Stakeholders regularly inform the centre about their information requirements.)
Monitoring, evaluation, reporting and communication are integrated,
summarized and carried out by one institution.

6.5 ភាពខ្សោយ/ គុណវិបត្តិនៃវិធីសាស្ត្រ និងរកដំណោះស្រាយ

ភាពខ្សោយ/ គុណវិបត្តិ/ ហានិភ័យ ទស្សនៈរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី តើបច្ចេកទេសទាំងនោះបានដោះស្រាយបញ្ហាដូចម្តេច?
It needs long-term commitment from research, from extension, and from the government to support such a service for the benefit of all people and the environment.
ភាពខ្សោយ/ គុណវិបត្តិ/ ហានិភ័យក្នុងទស្សនៈរបស់បុគ្គលសំខាន់ៗ តើបច្ចេកទេសទាំងនោះបានដោះស្រាយបញ្ហាដូចម្តេច?
The VGTB RBIC is a new institution, unknown to the local stakeholders.
Provide dissemination activities and trainings in order to explain the decision making process and the role of VGTB RBIC as support instrument.
The approach was developed as part of a research project. There is the risk, that the scale of activities and services will be reduced after the end of the project duration.
Try to obtain financial resources by the local and public institutions in order to develop and manage the center after the end of the project.

7. ឯកសារយោង និងវេបសាយ

7.1 វិធីសាស្ត្រ/ ប្រភពនៃព័ត៌មាន

 • តាមការចុះទីវាល​ ការស្រាវជ្រាវនៅទីវាល
 • ការសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់ដី

7.2 ឯកសារយោងដែលបានចេញផ្សាយ

ចំណងជើង អ្នកនិពន្ធ ឆ្នាំ ISBN:

Ribbe, L., Viet, Quoc Trinh, ABM Firoz, Anh Thu Nguyen, Uyen Nguyen, Alexandra Nauditt (2016) Integrated River Basin Management in the Vu Gia Thu Bon Basin

មានប្រភពមកពីណា? ថ្លៃដើមប៉ុន្មាន?

Nauditt, Ribbe (editors) Land Use and Climate Change Interaction in Central Vietnam, Springer Book Series Water Resources Management and Development

ម៉ូឌុល