ວິທີທາງ

Vu Gia Thu Bon River Basin Information Centre [ຫວຽດນາມ]

 • ​ການ​ສ້າງ:
 • ​ປັບ​ປູງ:
 • ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ:
 • ບັນນາທິການ:
 • ຜູ້ທົບທວນຄືນ: ,

Trung tâm thông tin lưu vực sông VGTB (Vietnamese)

approaches_2536 - ຫວຽດນາມ

ຄວາມສົມບູນ: 86%

1. ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ

1.2 ລາຍລະອຽດ ການຕິດຕໍ່ ຂອງບຸກຄົນທີ່ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ສະຖາບັນ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນການປະເມີນຜົນ ແລະ ເອກະສານ ຂອງວິທີທາງ

ບຸກຄົນສຳຄັນ (ຫຼາຍຄົນ)

ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ:
ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ:

Nauditt Alexandra

alexandra.nauditt@th-koeln.de

University of Applied Science, TH Köln

ເຢຍລະມັນ

ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ:

Ribbe Lars

lars.ribbe@th-koeln.de

University of Applied Science, TH Köln

ເຢຍລະມັນ

ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ:

Nguyen Phong

phongicd@gmail.com

Vietnam Academy for Water Resources

Hanoi

ຫວຽດນາມ

ຊື່ຂອງໂຄງການ ທີ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການສ້າງເອກກະສານ ຫຼື ປະເມີນດ້ານແນວທາງ (ຖ້າກ່ຽວຂ້ອງ)
Book project: Making sense of research for sustainable land management (GLUES)
ຊື່ຂອງ ສະຖາບັນການຈັດຕັ້ງ ທີ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການສ້າງເອກກະສານ ຫຼື ປະເມີນແນວທາງ (ຖ້າກ່ຽວຂ້ອງ)
University of Applied Science, TH Köln (TH Köln) - ເຢຍລະມັນ
ຊື່ຂອງ ສະຖາບັນການຈັດຕັ້ງ ທີ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການສ້າງເອກກະສານ ຫຼື ປະເມີນແນວທາງ (ຖ້າກ່ຽວຂ້ອງ)
Vietnam Academy for Water Resources (VAWR) - ຫວຽດນາມ

1.3 ເງື່ອນໄຂ ຂອງການນໍາໃຊ້ເອກກະສານຂໍ້ມູນ ຂອງ WOCAT

ເມື່ອໃດທີ່ໄດ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ (ຢູ່ພາກສະໜາມ)?

27/07/2015

ຜູ້ສັງລວມ ແລະ ບັນດາຜູ້ຕອບແບບສອບຖາມ ຍອມຮັບໃນເງື່ອນໄຂ ການນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນເອກະສານ ທີ່ສ້າງຂື້ນ ໂດຍຜ່ານ ອົງການ WOCAT:

ແມ່ນ

1.4 ເອກະສານອ້າງອີງ (ຫຼາຍ) ກັບແບບສອບຖາມ (ຫຼາຍ) ເຕັກໂນໂລຢີ ຂອງດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ດິນແບບຍືນຍົງ

2. ພັນລະນາ ແນວທາງການຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ດິນແບບຍືນຍົງ

2.1 ການອະທິບາຍ ໂດຍຫຍໍ້ ຂອງວິທີທາງ

The VGTB River Basin Information Centre (RBIC) offers decision support tools for stakeholders and aims at providing comprehensive information and consulting services to the water and land users according to their demands.

2.2 ການອະທິບາຍ ລາຍລະອຽດ ຂອງວິທີທາງ

ການອະທິບາຍ ລາຍລະອຽດ ຂອງວິທີທາງ:

Aims / objectives: Sufficient and sustainable water resource management at river basin scale can only be achieved if it is based on dialogue between all relevant stakeholders, and supported by adequate data. It follows then, that a robust system of monitoring, evaluation, reporting and communication is needed. The lack of appropriate management strategies which would bring these tools together has been underlined by stakeholders, and observed by researchers, involved in the research project LUCCi - Land Use and Climate Change Interactions in the VGTB River Basin. In order to offer a comprehensive decision-making support system, based on scientific knowledge and research results, the Institute for Technology and Resources Management (ITT, TH Köln, Germany) in cooperation with the Vietnam Academy for Water Resources (VAWR, Hanoi, Vietnam) established the VGTB River Basin Information Centre in Da Nang. The overall objective of RBIC is to support efficient and sustainable water and land use. The support provided for the implementation of the water saving technology for paddy systems is one of the services offered by the centre.

Methods: The VGTB RBIC is an independent, local institution administrated by the German and Vietnamese coordinators of LUCCi, financed by project sources and located at the Central Department of the Vietnam Academy of Water Resources in Da Nang. As a scientific organization, the VGTB RBIC provides the advantages of impartiality, a detailed knowledge base and a broad interdisciplinary perspective. Through different dissemination activities, such as visits to relevant institutions, information material (brochures, flyers in Vietnamese) as well as training courses and capacity building measures, the relevant stakeholders are well-informed about the activities of the Information Centre. On demand, the following products and services are provided in the VGTB-RBIC: (a) Thematic maps on land use, hydrology and river basin development; (b) A comprehensive database of the VGTB river basin (VGTB RBIS - River Basin Information System, open source) (c) VGTB State of the Basin Report as a decision-support instrument: the report was prepared by the LUCCi research team and provides relevant information on climatic, environmental and socioeconomic data and trends; (d) Hydro-meteorological, hydrograph and salinity data; (e) Flood and drought risk assessment; (f) Scenarios and modelling (reservoir operation, salinity intrusion, irrigation management scenarios); (g) Organization of meetings and discussions on key issues of the development of the VGTB; (f) Training and capacity building services related to the demands of stakeholders.

Role of stakeholders: Thus a heterogeneous stakeholder platform has been established in the case study region that includes scientific institutions, policy makers, public administration representatives as well as private sector companies. It is clear that the major problems of the VGTB River Basin can be only addressed, and adequate solutions identified, if based on active cross-sectoral stakeholder participation. Therefore, the interaction among stakeholders and RBIC plays a key role: the services are offered for the stakeholders, and stakeholder feedback is the basis for providing adequate information services and conducting applied based research.

2.3 ຮູບພາບຂອງແນວທາງ

2.5 ປະເທດ / ເຂດ / ສະຖານທີ່ບ່ອນທີ່ແນວທາງໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້

ປະເທດ:

ຫວຽດນາມ

ພາກພື້ນ / ລັດ / ແຂວງ:

Da Nang

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມຂອງສະຖານທີ່:

Central Vietnam

2.6 ວັນທີເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ສິ້ນສຸດ ການຈັດຕັ້ງປະຕີບັດ ວິທີທາງ

ສະແດງປີຂອງການເລີ່ມຕົ້ນ:

2013

ປີທີ່ສີ້ນສູດ (ຖ້າຢຸດບໍ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ ວິທີທາງ):

2015

2.7 ປະເພດຂອງແນວທາງ

 • ພາຍໃຕ້ໂຄງການ / ແຜນງານ

2.8 ເປົ້າໝາຍ / ຈຸດປະສົງຫຼັກ ຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວິທີທາງ

The Approach focused mainly on other activities than SLM (Water management, agriculture, irrigation, water availability: support the local water users in the implementation of adequate water management strategies)

1. Establish a communication platform to discuss water and land use related problems, and create transparency among water users.
2. Support and foster the science-policy-society dialogue offering a cross-sectoral neutral space for discussion, consulting and capacity building for all stakeholders and water users (farmers, decision-makers, public institutions, private sector companies).
3. Provide a comprehensive information service and decision support system to stakeholders according to their demands. The following specific products and services are provided by the VGTB-RBIC: Thematic maps on land uses, hydrology and river basin development • Comprehensive database of the VGTB river basin (VGTB RBIS - River Basin Information System, open source) • VGTB State of the Basin Report as a decision support instrument: the report was prepared by the LUCCi research team and provides relevant information on climatic, environmental and socioeconomic data and trends • Hydro-meteorological, hydrograph and salinity data • Flood and drought risk assessment • Scenarios and modelling (reservoir operation, salinity intrusion, irrigation management scenarios) • Organization of meetings and discussions on key issues of the development of the VGTB • Training and capacity building services related to the demands of stakeholders.


The SLM Approach addressed the following problems: The lack of communication between the relevant institutions and water users, the demand for comprehensive decision-support instruments, difficulties with data availability - typically distributed and available at different institutions, as well as conflicts over resource use, were the main problems addressed by the approach. The conflicts caused by the rapid expansion of hydropower since 2008 in the VGTB river basin have especially demonstrated the inadequate participation of local stakeholders in planning processes. Hydropower development has adverse effects on downstream water availability, especially during the dry season, affecting drinking water supply and irrigation.

2.9 ເງື່ອນໄຂອໍານວຍ ຫຼື ຂັດຂວາງການປະຕິບັດຂອງເຕັກໂນໂລຢີ / ເຕັກໂນໂລຢີການນໍາໃຊ້ຕາມແນວທາງ

ການກໍ່ຕັ້ງສະຖາບັນ
 • ເຊື່ອງຊ້ອນ

Lack of communication between the institutions and inadequate stakeholder involvement in the decision making process.

Treatment through the SLM Approach: VGTB RBIC offers a cross sectoral communication platform and bring together all relevant stakeholders: organization of workshops and meetings as well as visits to the relevant institutions.

ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ, ການເຂົ້າເຖິງການສະໜັບສະໜູນ ທາງດ້ານວິຊາການ
 • ເຊື່ອງຊ້ອນ

A robust system of monitoring system was missed in the region: hydro-meteorological data, monitoring of water quantity.

Treatment through the SLM Approach: A monitoring network has been established as part of the LUCCi project.

ອື່ນໆ
 • ເຊື່ອງຊ້ອນ

Lack of information about the river basin in order to ensure an adequate decision making.

Treatment through the SLM Approach: A “State of the Basin Report” including all available data and information about the river basin has been elaborated (climatic, environmental, hydrological, land use and socioeconomic data and trends); River Basin Information System: Comprehensive data base of the VGTB river basin through the open source VGTB River Basin Information System.

3. ການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ບົດບາດຂອງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມ

3.1 ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນວິທີທາງ ແລະ ພາລະບົດບາດ ຂອງເຂົາເຈົ້າ

 • ນັກຄົ້ນຄວ້າ

National and international researchers involved in the LUCCi project

 • ອົງການຈັດຕັ້ງ ທີ່ບໍ່ຂື້ນກັບລັດຖະບານ

Authorities of a Water Management Unit (WMU)

 • ພະນັກງານຂັ້ນສູນກາງ (ຜູ້ວາງແຜນ, ຜູ້ສ້າງນະໂຍບາຍ)

Regional relevant institutions (DONRE, MARD, PPC Quang Nam)

 • ອົງການຈັດຕັ້ງ ສາກົນ
3.2 ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນໃນທ້ອງຖິ່ນ / ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນໃນໄລຍະທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງແນວທາງ
ການລວບລວມ ເອົາຜູ້ນໍາໃຊ້ດິນ ໃນທ້ອງຖິ່ນ / ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ໃຫ້ລະບຸ ຜູ້ໃດທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນແຕ່ລະກິດຈະກໍາ?
ການເລີ່ມຕົ້ນ / ແຮງຈູງໃຈ ການບໍ່ປະຕິບັດ Stakeholder analysis (including of all ineterested groups)
ການວາງແຜນ ການບໍ່ປະຕິບັດ Local and regional decision makers are involved: workshops, discussions and surveys in order to collect relevant socio-economic and land use data, identify research demand and challenges
ການປະຕິບັດ ການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກພາຍນອກ Land user decide on whether and which technologies they want to implement.
ຕິດຕາມກວດກາ / ການປະເມີນຜົນ ບໍ່ມີ
Research ການຮ່ວມມື Land users provide relevant information and data on their farms (size, yields) for research purposes. 'Aims/Objectives” elaborated and prepared for the stakeholders by Vietnamese and international researchers based on scientific results and data from land users.

3.3 ແຜນວາດ (ຖ້າມີ)

ການອະທິບາຍ:

The services of the VGTB Info-Centre are provided by a team of researchers and experts from national and international institutions. The services and products are offered to the following target groups: Public administration and decision-makers in Central Vietnam, Land and water users, researchers, and private sector companies in the field of water and land management (e.g. irrigation, hydropower construction)
Interaction and communication between the groups involved:
- based on stakeholders and target groups’ feedback, the centre can provide services suited to the needs of the regional institutions, considering current socioeconomic development and environmental changes in the river basin
- the centre provides a communication platform for the target groups involved from different sectors: private companies, public administration, researchers, land and water users.

3.4 ການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບການຄັດເລືອກເຕັກໂນໂລຢີຂອງການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ / ເຕັກໂນໂລຢີ

ລະບຸ ຄົນທີ່ຕັດສິນໃຈ ກ່ຽວກັບການຄັດເລືອກຂອງ ເຕັກໂນໂລຢີ / ເຕັກໂນໂລຢີ ຈະໄດ້ຮັບການປະຕິບັດ:
 • ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ຫຼັກດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ, ມີການຕິດຕາມປຶກສາຫາລືກັບຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ
ອະທິບາຍ:

Decisions on the method of implementing the SLM Technology were made by mainly by SLM specialists with consultation of land users

4. ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານວິຊາການ, ການສ້າງຄວາມສາມາດ, ແລະ ການຈັດການຄວາມຮູ້.

4.1 ການສ້າງຄວາມສາມາດ / ການຝຶກອົບຮົມ

ຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ຫຼື ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມບໍ່?

ແມ່ນ

 • decision makers/ experts/ local scientists
ຮູບແບບຂອງການຝຶກອົບຮົມ:
 • ເນື້ອທີ່ສວນທົດລອງ
ໃນຫົວຂໍ້:

key aspects of an integrated river basin management (monitoring, data management and hydrological modelling); current situation, development and challenges in the VGTB river basin; training on adequate tools and technologies (alternative irrigation strategies for paddy fields: reuse of return flow)

4.2 ການບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ

ເຮັດຜູ້ໃຊ້ທີ່ດິນມີການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ?

ແມ່ນ

ລະບຸວ່າການສະໜອງ ການບໍລິການ ໃຫ້ຄໍາປຶກສາ:
 • ສູນຄົ້ນຄວ້າ
ອະທິບາຍ / ຄວາມຄິດເຫັນ:

Name of method used for advisory service: River Basin Information Center - RBIC; Key elements: Stakeholder Workshops, Trainings on alternative irrigation strategies for paddy fields: reuse of return flow

Advisory service is very adequate to ensure the continuation of land conservation activities; Researchers (VAWR): can offer trainings and conduct dissemination activities; Local institutions (e.g. People's Committee of Quang Nam Province): training, dissemination activities, financial support

4.3 ສະຖາບັນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ (ການພັດທະນາອົງການຈັດຕັ້ງ)

ສະຖາບັນ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂື້ນ ຫຼື ໄດ້ຮັບການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໂດຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວິທີທາງບໍ່?
 • ມີ, ຫຼາຍ
ລະບຸ ທາງສະຖາບັນ ໄດ້ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃນລະດັບໃດ (ຫຼາຍ):
 • ທ້ອງຖິ່ນ
ລະບຸ ປະເພດ ຂອງສະໜັບສະໜູນ:
 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ / ການຝຶກອົບຮົມ
 • research
ໃຫ້ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ:

Training for decision makers and professionals; Research: hydrological modeling

4.4 ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວິທີທາງ ໄດ້ມີການປະເມີນຜົນ ແລະ ຕິດຕາມບໍ?

ແມ່ນ

ຄວາມຄິດເຫັນ:

management of Approach aspects were ad hoc monitored by project staff through observations

management of Approach aspects were ad hoc monitored by project staff through measurements

There were several changes in the Approach as a result of monitoring and evaluation: The approach was based on the stakeholder-research interactions. The approach objectives and methodology was adapted to the local conditions and challenges.

There were no changes in the Technology as a result of monitoring and evaluation

4.5 ການຄົ້ນຄວ້າ

ນີ້້ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງ ການຄົ້ນຄວ້າ ຂອງວິທີທາງບໍ່?

ແມ່ນ

ລະບຸ ຫົວຂໍ້:
 • ສັງຄົມ
 • ເຕັກໂນໂລຢີ
 • hydrological modeling
ໃຫ້ຂໍ້ມູນ ເພີ່ມເຕີມ ແລະ ກໍານົດ ຜູ້ໃດເຮັດການຄົ້ນຄວ້າ:

The implementation of return flow from paddy fields as alternative irrigation technology under local conditions was performed under the framework of LUCCi project (ITT).

Research was carried out both on station and on-farm

5. ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ອຸປະກອນຈາກພາຍນອກ

5.1 ງົບປະມານປະຈໍາປີ ສໍາລັບວິທີທາງ ຂອງການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ

ຖ້າຫາກບໍ່ຮູ້ຈັດງົບປະມານທີ່ແນ່ນອນ ແມ່ນໃຫ້ປະມານເອົາ:
 • < 2,000
ຄໍາເຫັນ (ຕົວຢ່າງ: ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຫຼັກ ຂອງການສະໜອງທຶນ / ຜູ້ໃຫ້ທຶນທີ່ສໍາຄັນ):

Approach costs were met by the following donors: international (International (German Federal Ministry of Education and Research, BMBF)): 70.0%; government (National (Vietnam Academy for Water Resources, VAWR) ): 30.0%

5.4 ສິນເຊື່ອ

ໄດ້ປ່ອຍສິນເຊື່ອ ສະໜອງໃຫ້ພາຍໃຕ້ ວິທີການສໍາລັບກິດຈະກໍາ ການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນນຍົງບໍ່?

ບໍ່ແມ່ນ

6. ວິເຄາະຜົນກະທົບ ແລະ ສັງລວມບັນຫາ

6.1 ຜົນກະທົບຂອງແນວທາງ

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວິທີທາງ ສາມາດຊ່ວຍຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາ ເຕັກໂນໂລຢີ ການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງໄດ້ບໍ?
 • ບໍ່
 • ມີ, ໜ້ອຍໜຶ່ງ
 • ມີ, ພໍສົມຄວນ
 • ມີ, ຫຼາຍ

Decreased water use;efficient resource management

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວິທີທາງ ສາມາດສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ທາງສັງຄົມ ແລະ ເສດຖະກິດບໍ່?
 • ບໍ່
 • ມີ, ໜ້ອຍໜຶ່ງ
 • ມີ, ພໍສົມຄວນ
 • ມີ, ຫຼາຍ
Did other land users / projects adopt the Approach?
 • ບໍ່
 • ມີ, ໜ້ອຍໜຶ່ງ
 • ມີ, ພໍສົມຄວນ
 • ມີ, ຫຼາຍ
Did the Approach lead to improved livelihoods / human well-being?
 • ບໍ່
 • ມີ, ໜ້ອຍໜຶ່ງ
 • ມີ, ພໍສົມຄວນ
 • ມີ, ຫຼາຍ

6.2 ແຮງຈູງໃຈຫຼັກຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນໃນການປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ

 • ການຜະລິດເພີ່ມຂຶ້ນ
 • well-being and livelihoods improvement

Increase water use efficiency

6.3 ຄວາມຍືນຍົງຂອງກິດຈະກໍາວິທີທາງ

ຜູ້ນໍາໃຊ້ ທີ່ດິນ ສາມາດສືບຕໍ່ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຜ່ານວິທີທາງໄດ້ບໍ່ (ໂດຍປາດສະຈາກ ການຊ່ວຍເຫຼືອ ຈາກພາກສ່ວນພາຍນອກ)?
 • ແມ່ນ

6.4 ຈຸດແຂງ / ຂໍ້ດີ ຂອງວິທີທາງ

ຈຸດແຂງ / ຈຸດດີ / ໂອກາດ ຈາກທັດສະນະຂອງຜູ້ປ້ອນຂໍ້ມູນ ຫຼື ບຸກຄົນສຳຄັນ
The approach is managed by researchers. This has the advantages of impartiality, a detailed knowledge base and a broad interdisciplinary perspective.
Adaptability to stakeholders needs. (How to sustain/ enhance this strength: Strong interaction between the management of the VGTB RBIC and regional stakeholders is necessary: organize regular meetings and workshops; Stakeholders regularly inform the centre about their information requirements.)
Monitoring, evaluation, reporting and communication are integrated,
summarized and carried out by one institution.

6.5 ຈຸດອ່ອນ / ຂໍ້ເສຍຂອງແນວທາງ ແລະ ວິທີການແກ້ໄຂໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ

ຈຸດອ່ອນ / ຂໍ້ເສຍ / ຄວາມສ່ຽງໃນມູມມອງຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ມີວິທີການແກ້ໄຂຄືແນວໃດ?
It needs long-term commitment from research, from extension, and from the government to support such a service for the benefit of all people and the environment.
ຈຸດອ່ອນ ຫຼື ຂໍ້ເສຍ ຫຼື ຄວາມສ່ຽງ ໃນມຸມມອງຂອງ ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ ຫຼື ບັນດາຜູ້ຕອບແບບສອບຖາມ ມີວິທີການແກ້ໄຂຄືແນວໃດ?
The VGTB RBIC is a new institution, unknown to the local stakeholders.
Provide dissemination activities and trainings in order to explain the decision making process and the role of VGTB RBIC as support instrument.
The approach was developed as part of a research project. There is the risk, that the scale of activities and services will be reduced after the end of the project duration.
Try to obtain financial resources by the local and public institutions in order to develop and manage the center after the end of the project.

7. ເອກກະສານອ້າງອີງ ແລະ ຂໍ້ມູນການເຊື່ອມໂຍງ

7.1 ວິທີການ / ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ

 • ການໄປຢ້ຽມຢາມພາກສະໜາມ, ການສໍາຫຼວດພາກສະໜາມ
 • ການສໍາພາດ ຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ

7.2 ເອກະສານທົ່ວໄປທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້

ຫົວຂໍ້, ຜູ້ຂຽນ, ປີ, ISBN:

Ribbe, L., Viet, Quoc Trinh, ABM Firoz, Anh Thu Nguyen, Uyen Nguyen, Alexandra Nauditt (2016) Integrated River Basin Management in the Vu Gia Thu Bon Basin

ມີຢູ່ໃສ?ມູນຄ່າເທົ່າໃດ?

Nauditt, Ribbe (editors) Land Use and Climate Change Interaction in Central Vietnam, Springer Book Series Water Resources Management and Development

ຂໍ້ມູນການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ເນື້ອໃນ

ຂະຫຍາຍທັງໝົດ ຍຸບທັງໝົດ

ເນື້ອໃນ