វិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

Desarrollo a escala humana [ប្រទេសកូឡុំប៊ី]

 • ការបង្កើត៖
 • បច្ចុប្បន្នភាព
 • អ្នកចងក្រង៖
 • អ្នកកែសម្រួល៖
 • អ្នកត្រួតពិនិត្យ

approaches_2629 - ប្រទេសកូឡុំប៊ី

ពិនិត្យមើលគ្រប់ផ្នែក

ពង្រីកមើលទាំងអស់
ភាពពេញលេញ៖ 81%

1. ព័ត៌មានទូទៅ

1.2 ព័ត៌មានលម្អិតពីបុគ្គលសំខាន់ៗ និងស្ថាប័នដែលចូលរួមក្នុងការវាយតម្លៃ និងចងក្រងឯកសារនៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

បុគ្គលសំខាន់ម្នាក់ (ច្រើននាក់)

អ្នកជំនាញឯកទេស SLM:

Duque López Octavio

ADC

ប្រទេសកូឡុំប៊ី

1.3 លក្ខខណ្ឌទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលបានចងក្រងតាមរយៈវ៉ូខេត

អ្នកចងក្រង និង(បុគ្គលសំខាន់ៗ)យល់ព្រមទទួលយកនូវលក្ខខណ្ឌនានាទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលបានចងក្រងតាមរយៈ​ វ៉ូខេត:

បាទ/ចា៎

1.4 ការយោងមួយ (ច្រើន) ទៅលើ (កម្រង) បញ្ជីសំណួរនៃបច្ចេកទេស SLM

Manejo ecológico de laderas
technologies

Manejo ecológico de laderas [ប្រទេសកូឡុំប៊ី]

La tecnología pretende recuperar la fertilidad del suelo e impedir la erosión a través de una combinación de medidas estructurales (camellones en comtorno y zanjas de infiltración y de compost), vegetativas (barreras de pasto / árboles) y agronómicas (diversificación y intercalación de cultivos, aplicación de abono orgánico)

 • អ្នកចងក្រង៖ Mathias Gurtner

2. ការពណ៌នាអំពីវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ SLM

2.1 ពណ៌នាសង្ខេបខ្លីពីវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

Enfoque participativo con valoración del individuo, de la comunidad y del entorno segun el modelo del desarrollo a escala humana. La iniciación del proceso de desarrollo es la formación de una organisación de base en la comunidad de los campesinos para mejorar la cooperación y el intercambio entre asociados. Los campesinos trabajan en iniciativa propia y según las necesidades que ellos quier

2.2 ពណ៌នាលម្អិតពិវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

ពណ៌នាលម្អិតពិវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ:

El objetivo del enfoque es subir la calidad de vida de los campesinos de la comunidad a traves de un desarollo que parte de las necesidades basicas e ellos, aprovechando sus propios recursos y fortaleciendo la autodependencia. La base del desarrollo es la formación de una asociación entre los participantes incluyendo todos las eneracioes y sexos. Partiendo de la valoración/ del conocimiento de si mismo, de los demás y del entorno ambiental se empieza a desarrollar las activiades en la comunidad que son capacitación permanente, investigación particpativa, protección del medio ambiente, programa para los niños (herederos el planeta) y actividades socio-culturales. La adquisición de una finca comunitaria permite dar terreno a campesinos sin tierra, producci'on y comercialización de productos, desarrollar y experimentar tecnologías de conservaci'on de suelo y de recuperación de terrenos degradados, organizar reuniones y talleres de capacitación. La ADC les apoya en el proceso de organización, les brinda asesorías en diferentes temas, asistencia técnica y algunos insumos.

2.3 រូបភាពនៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

2.5 ប្រទេស/តំបន់/ទីតាំងកន្លែង ដែលវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយត្រូវបានអនុវត្តន៍

ប្រទេស:

ប្រទេសកូឡុំប៊ី

តំបន់/រដ្ឋ/ខេត្ត:

Nariño

2.6 កាលបរិច្ឆេទនៃការចាប់ផ្តើម និងបញ្ចប់នៃវិធីសាស្រ្តផ្សព្វផ្សាយនេះ

សូមបញ្ជាក់ឆ្នាំដែលបានបង្កើតឡើង:

1988

2.8 គោលបំណង/ទិសដៅសំខាន់នៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

- formación de organisaciones de base, educación en salud, nutrición, artesanía, gestión y administración, comercializacón de productos, ahorro)
- mejorar calidad de vida de los campesinos, fomentar el autoabastecimiento y la organisazión de la comunidad, investigación participativa, capacitación permanente, oferta de empleo y tierra para campesinos sin tierra, conservación de suelos y medio ambiente, diversificar y aumentar la producción, integración política, mejorar la comercialización, ahorro y crédito, infraestuctura

Problemas socioeconómicos y ambientales: Falta de organización de la comunidad y falta de conocimientos, limitación de la visión de las cosas (al principio), suelos erosionadas y manejo inadecuado

2.9 លក្ខខណ្ឌអនុញ្ញាត ឬរារាំងការអនុវត្តន៍បច្ចេកទេសដែលស្ថិតនៅក្រោមវិធីសាស្រ្តផ្សព្វផ្សាយ

សង្គម/វប្បធម៌/ និងតម្លៃនៃសាសនា
 • រារាំង

manejo tradicional de la tierra

tratamiento: análisis de capacitación

ភាពអាចរកបាននៃធនធានហិរញ្ញវត្ថុ និងសេវាកម្ម
 • រារាំង

falta de plata

tratamiento: mejorar los ingresos mediante incremento de rendimientos

បរិបទនៃស្ថាប័ន
 • រារាំង

falta de organisación en la comunidad

tratamiento: formación de asociaciones y grupos

ក្របខណ្ឌច្បាប់ (សិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លី កម្មសិទ្ធីប្រើប្រាស់ដីនិងទឹក)
 • រារាំង

alta de aplicación y conocimiento de los leyes

tratamiento: presionar al ejecutivo por parte de la sociedad civil (muy difícil por el sistema político de Colombia

ចំណេះដឹងស្តីពី SLM និងការទទួលបានការគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេស
 • រារាំង

uso y promoción de tecnologías del norte (revolución verde) y manejo inadecuado de la tierra, monocultivo

tratamiento: redescubrir tecnologías de conservación tradicionales, manejo integral

3. ការចូលរួម និងតួនាទីរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធ

3.1 អ្នកពាក់ព័ន្ធដែលបានចូលរួមក្នុងវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ និងតួនាទីរបស់ពួកគេ

 • អ្នកប្រើប្រាស់ដីក្នុងតំបន់/សហគមន៍
 • អង្គការសហគមន៍មូលដ្ឋាន
3.2 ការចូលរួមរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដីក្នុងតំបន់/ សហគមន៍ក្នុងតំបន់ក្នុងដំណាក់កាលផ្សេងគ្នានៃវិធីសាស្រ្តផ្សព្វផ្សាយ
ការចូលរួមរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដីក្នុងតំបន់/សហគមន៍ក្នុងតំបន់ សូមបញ្ជាក់នរណាត្រូវបានចូលរួម ព្រមទាំងពណ៌នាសកម្មភាពទាំងនោះ
ការចាប់ផ្តើម/ការលើកទឹកចិត្ត អន្តរកម្ម visitas; los campesinos solicitaron el apoyo de la ADC. Durante visitas de especialistas en la zona se evaluaron los problemas y necesidades de los campesinos conversando con individuos y luego en grupos.
ការរៀបចំផែនការ អន្តរកម្ម diálogo; colaboración de especialistas de las ADC con líderes campesinos. formación de una organización de base y establecimiento de un programa de desarrollo.
ការអនុវត្តន៍ អន្តរកម្ម responsabilidad de pasos mayores; apoyo y asistencia permanente de la ADC
ការត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ អន្តរកម្ម
Research អន្តរកម្ម on-farm; investigación participativa, colaboración entre la ADC y la organisación de base.

3.4 ការសម្រេចចិត្តលើការជ្រើសរើសបច្ចេកទេស SLM

ចូរពន្យល់:

A unos líderes de campesinos se les ofrece la oportunidad de hacer giras para cococer tecnologías en el país. Los mismos campesinos eligen las medidas que consideran como aplicables y adecuadas.

4. ជំនួយបច្ចេកទេស ការកសាងសមត្ថភាព និងការគ្រប់គ្រងចំណេះដឹង

4.1 ការកសាងសមត្ថភាព/ បណ្តុះបណ្តាល

តើវគ្គបណ្តុះបណ្តាលបានផ្តល់ឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ដី/អ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

ប្រធានបទបណ្តុះបណ្តាល:

Producción agrícola, conservación de suelo, degradación, alfabetización, educación sexual, derechos, contabilidad y administración, etc.

4.2 សេវាផ្តល់ប្រឹក្សាយោបល់

តើអ្នកប្រើប្រាស់ដីបានទទួលនូវសេវាផ្តល់ប្រឹក្សាដែរ ឬទេ?

បាទ/ចា៎

ពណ៌នា/ពន្យល់:

Extensión participativa (farmer-to-farmer); Key elements: talleres, visitas, finca comunitaria (ensayos); 1)
- la estructura de extensión propia del proyecto y sus agentes
- la estructura de extensión propia del proyecto y sus agentes;
- contratados especialmente para el proyecto 3)
Muy adecuado to ensure the continuation of land conservation activities; El apoyo gubernamental al sector rural es muy debil pero rl mismo programa de la ADC sigue (programa sin fin determinada)

4.3 ការពង្រឹងសមត្ថភាពស្ថាប័ន (ការអភិរឌ្ឍន៍អង្គភាព)

តើស្ថាប័នទាំងអស់ត្រូវបានបង្កើតឡើង ឬពង្រឹងសមត្ថភាពតាមរយៈវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយដែរ ឬទេ?
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង
សូមបញ្ជាក់ថាតើស្ថាប័នត្រូវបានពង្រឹង ឬបង្កើតឡើងនៅត្រឹមកម្រិតណា(ច្រើន)?
 • ថ្នាក់មូលដ្ឋាន

4.4 ការត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ

តើការត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃគឺជាផ្នែកមួយនៃវិធីសាស្ត្រដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

4.5 ការស្រាវជ្រាវ

តើការស្រាវជ្រាវ គឺជាផ្នែកមួយនៃវិធីសាស្រ្តដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

សូមផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថែមទៀតឱ្យបានលម្អិត និងចង្អុលបង្ហាញនរណាដែលបានធ្វើការស្រាវជ្រាវ:

transformación de una finca a través del tiempo, causas de la baja productividad en la agricultura tradicional, examinación de tecnologías y de cultivos, etc.

5. ថវិកា និងសម្ភារៈឧបត្ថម្ភពីខាងក្រៅ

5.1 ថវិកាប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយ SLM

ប្រសិនបើចំនួនពិតប្រាកដនៃថវិកាប្រចាំឆ្នាំមិនត្រូវបានដឹងច្បាស់ សូមប្រាប់ពីចន្លោះនៃថវិកានោះ:
 • 100,000-1,000,000
មតិយោបល់ (ឧ. ប្រភពសំខាន់នៃមូលនិធិ/ម្ចាស់ជំនួយចំបង):

Nacional no-gubernamental (WWF, Asociación de campesinos counificados): 50.0%; Institución internacional (Ecofondo): 50.0%

5.2 ការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ / សម្ភារៈដែលបានផ្តល់ទៅឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ដី

តើអ្នកប្រើប្រាស់ដីបានទទួលការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថ/សម្ភារៈសម្រាប់ការអនុវត្តន៍បច្ចេកទេសដែរឬទេ:

ទេ

5.4 ឥណទាន

តើឥណទានដែលបានផ្តល់នៅក្រោមវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់សកម្មភាព SLM នេះយ៉ាងដូចម្តេច?

ទេ

5.5 ការលើកទឹកចិត្ត ឬវិធីសាស្ត្រដ៏ទៃទៀត

តើមានការលើកទឹកចិត្តផ្សេងទៀត ឬឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ដើម្បីលើកកម្ពស់ការអនុវត្តន៍បច្ចេកទេស SLM?

ទេ

6. ការវិភាគរកផលប៉ះពាល់ និងសេចក្តីសន្និដ្ឋាន

6.1 ផលប៉ះពាល់នៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

តើវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយជួយអ្នកប្រើប្រាស់ដីដើម្បីអនុវត្តន៍ និងថែទាំបច្ចេកទេស SLM?
 • ទេ
 • បាទ/ច៎ា បន្តិចបន្តួច
 • បាទ/ច៎ា ជាមធ្យម
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង

protección de micro-cuencas, manejo ecol??gico y org??nico de la tierra, reforestación, reducció de la erosión, recuperación de la fertilidad

Did other land users / projects adopt the Approach?
 • ទេ
 • បាទ/ច៎ា បន្តិចបន្តួច
 • បាទ/ច៎ា ជាមធ្យម
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង

6.3 សកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយដែលប្រកបដោយចីរភាព

តើអ្នកប្រើប្រាស់ដីអាចធ្វើឱ្យមានចីរភាពនូវអ្វីដែលត្រូវបានអនុវត្តន៍តាមរយៈវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយដែរឬទេ(ដោយពុំមានការគាំទ្រពីអ្នកខាងក្រៅ)?
 • បាទ/ចា៎

6.4 ភាពខ្លាំង/ គុណសម្បត្តិនៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

ភាពខ្លាំង/ គុណសម្បត្តិ/ ឱកាស ទស្សនៈរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី
vease arriba
ភាពខ្លាំង/ គុណសម្បត្តិ/ ឱកាស​ ទស្សនៈរបស់បុគ្គលសំខាន់ៗ
valoración personal y del entorno, recuperación de valores tradicionales, aumento de la cooperación y solidaridad
involucración de niños y mujeres
formación de la asociación que mejora la autonomía téncica, administrativa, financiaera y social
investigación participativa
protección del medio ambiente
capacitación y sensibilización para todos
satisfacción de necsidades básicas de los campesinos

6.5 ភាពខ្សោយ/ គុណវិបត្តិនៃវិធីសាស្ត្រ និងរកដំណោះស្រាយ

ភាពខ្សោយ/ គុណវិបត្តិ/ ហានិភ័យក្នុងទស្សនៈរបស់បុគ្គលសំខាន់ៗ តើបច្ចេកទេសទាំងនោះបានដោះស្រាយបញ្ហាដូចម្តេច?
(divulgación de la tecnología)
falta de mediciones frecuentes de indicadores biofísicos (monitoring) especialistas de la ADC deberían hacer mediciones para evaluar los efectos de la tecnología

7. ឯកសារយោង និងវេបសាយ

7.1 វិធីសាស្ត្រ/ ប្រភពនៃព័ត៌មាន

 • តាមការចុះទីវាល​ ការស្រាវជ្រាវនៅទីវាល
 • ការសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់ដី

7.2 ឯកសារយោងដែលបានចេញផ្សាយ

ចំណងជើង អ្នកនិពន្ធ ឆ្នាំ ISBN:

Gurtner, Mathias, 1999: Bodendergadierung und Bodenkonservierung in den Anden KolumbiensPaz, Jaime, 1999: Elementos de Sostenibildad y de Insostenibilidad del Sistema Productiva Finca en las Veredas Portachuelo y Hato-Tongasoy, Nariño, Pasto, Colombiadiferentes diagnósticos y documentos

មានប្រភពមកពីណា? ថ្លៃដើមប៉ុន្មាន?

Center for Development and Environment, University of Berne, Berne, SwitzerlandADCADC

ចំណងជើង អ្នកនិពន្ធ ឆ្នាំ ISBN:

Paz, Jaime, 1999: Elementos de Sostenibildad y de Insostenibilidad del Sistema Productiva Finca en las Veredas Portachuelo y Hato-Tongasoy, Nariño, Pasto, Colombia

មានប្រភពមកពីណា? ថ្លៃដើមប៉ុន្មាន?

ADC

ចំណងជើង អ្នកនិពន្ធ ឆ្នាំ ISBN:

diferentes diagnósticos y documentos

មានប្រភពមកពីណា? ថ្លៃដើមប៉ុន្មាន?

ADC

ម៉ូឌុល