แนวทาง

Desarrollo a escala humana [โคลอมเบีย]

 • ผู้สร้างสรรค์:
 • การอัพเดท:
 • ผู้รวบรวม:
 • ผู้เรียบเรียง:
 • ผู้ตรวจสอบ:

approaches_2629 - โคลอมเบีย

สมบูรณ์: 81%

1. ข้อมูลทั่วไป

1.2 รายละเอียดที่ติดต่อได้ของผู้รวบรวมและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการประเมินและการจัดเตรียมทำเอกสารของแนวทาง

วิทยากรหลัก

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:

Duque López Octavio

ADC

โคลอมเบีย

1.3 เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลที่ได้บันทึกไว้ผ่านทาง WOCAT

ผู้รวบรวมและวิทยากรหลักยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่ถูกบันทึกผ่านทาง WOCAT:

ใช่

1.4 การอ้างอิงถึงแบบสอบถามเรื่องเทคโนโลยี SLM

Manejo ecológico de laderas
technologies

Manejo ecológico de laderas [โคลอมเบีย]

La tecnología pretende recuperar la fertilidad del suelo e impedir la erosión a través de una combinación de medidas estructurales (camellones en comtorno y zanjas de infiltración y de compost), vegetativas (barreras de pasto / árboles) y agronómicas (diversificación y intercalación de cultivos, aplicación de abono orgánico)

 • ผู้รวบรวม: Mathias Gurtner

2. คำอธิบายของแนวทาง SLM

2.1 การอธิบายแบบสั้น ๆ ของแนวทาง

Enfoque participativo con valoración del individuo, de la comunidad y del entorno segun el modelo del desarrollo a escala humana. La iniciación del proceso de desarrollo es la formación de una organisación de base en la comunidad de los campesinos para mejorar la cooperación y el intercambio entre asociados. Los campesinos trabajan en iniciativa propia y según las necesidades que ellos quier

2.2 การอธิบายอย่างละเอียดของแนวทาง

การอธิบายอย่างละเอียดของแนวทาง:

El objetivo del enfoque es subir la calidad de vida de los campesinos de la comunidad a traves de un desarollo que parte de las necesidades basicas e ellos, aprovechando sus propios recursos y fortaleciendo la autodependencia. La base del desarrollo es la formación de una asociación entre los participantes incluyendo todos las eneracioes y sexos. Partiendo de la valoración/ del conocimiento de si mismo, de los demás y del entorno ambiental se empieza a desarrollar las activiades en la comunidad que son capacitación permanente, investigación particpativa, protección del medio ambiente, programa para los niños (herederos el planeta) y actividades socio-culturales. La adquisición de una finca comunitaria permite dar terreno a campesinos sin tierra, producci'on y comercialización de productos, desarrollar y experimentar tecnologías de conservaci'on de suelo y de recuperación de terrenos degradados, organizar reuniones y talleres de capacitación. La ADC les apoya en el proceso de organización, les brinda asesorías en diferentes temas, asistencia técnica y algunos insumos.

2.3 รูปภาพของแนวทาง

2.5 ประเทศ ภูมิภาค หรือสถานที่ตั้งที่ได้นำแนวทางไปใช้

ประเทศ:

โคลอมเบีย

ภูมิภาค/รัฐ/จังหวัด: :

Nariño

2.6 วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของแนวทาง

ระบุปีที่เริ่ม:

1988

2.8 เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์หลักของแนวทาง

- formación de organisaciones de base, educación en salud, nutrición, artesanía, gestión y administración, comercializacón de productos, ahorro)
- mejorar calidad de vida de los campesinos, fomentar el autoabastecimiento y la organisazión de la comunidad, investigación participativa, capacitación permanente, oferta de empleo y tierra para campesinos sin tierra, conservación de suelos y medio ambiente, diversificar y aumentar la producción, integración política, mejorar la comercialización, ahorro y crédito, infraestuctura

Problemas socioeconómicos y ambientales: Falta de organización de la comunidad y falta de conocimientos, limitación de la visión de las cosas (al principio), suelos erosionadas y manejo inadecuado

2.9 เงื่อนไขที่เอื้ออำนวยหรือเป็นอุปสรรคต่อการนำเทคโนโลยีภายใต้แนวทางนี้ไปปฏิบัติใช้

บรรทัดฐานและค่านิยมทางสังคม วัฒนธรรม ศาสนา
 • เป็นอุปสรรค

manejo tradicional de la tierra

tratamiento: análisis de capacitación

การมีไว้ให้หรือการเข้าถึงแหล่งการเงินและบริการ
 • เป็นอุปสรรค

falta de plata

tratamiento: mejorar los ingresos mediante incremento de rendimientos

การจัดตั้งระดับองค์กร
 • เป็นอุปสรรค

falta de organisación en la comunidad

tratamiento: formación de asociaciones y grupos

กรอบแนวทางในการดำเนินการด้านกฎหมาย (การถือครองที่ดิน สิทธิในการใช้ที่ดินและน้ำ)
 • เป็นอุปสรรค

alta de aplicación y conocimiento de los leyes

tratamiento: presionar al ejecutivo por parte de la sociedad civil (muy difícil por el sistema político de Colombia

ความรู้เกี่ยวกับ SLM การเข้าถึงการสนับสนุนด้านเทคนิค
 • เป็นอุปสรรค

uso y promoción de tecnologías del norte (revolución verde) y manejo inadecuado de la tierra, monocultivo

tratamiento: redescubrir tecnologías de conservación tradicionales, manejo integral

3. การมีส่วนร่วมและบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง

3.1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในแนวทางนี้และบทบาท

 • ผู้ใช้ที่ดินระดับท้องถิ่นหรือชุมชนระดับท้องถิ่น
 • องค์กรที่ขึ้นอยู่กับชุมชน
3.2 การเกี่ยวข้องของผู้ใช้ที่ดินระดับท้องถิ่นหรือชุมชนระดับท้องถิ่นในช่วงต่างๆของแนวทาง
ความเกี่ยวข้องของผู้ใช้ที่ดินระดับท้องถิ่นหรือชุมชนระดับท้องถิ่น ระบุผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและอธิบายกิจกรรม
การริเริ่มหรือการจูงใจ ปฏิสัมพันธ์ visitas; los campesinos solicitaron el apoyo de la ADC. Durante visitas de especialistas en la zona se evaluaron los problemas y necesidades de los campesinos conversando con individuos y luego en grupos.
การวางแผน ปฏิสัมพันธ์ diálogo; colaboración de especialistas de las ADC con líderes campesinos. formación de una organización de base y establecimiento de un programa de desarrollo.
การดำเนินการ ปฏิสัมพันธ์ responsabilidad de pasos mayores; apoyo y asistencia permanente de la ADC
การติดตามตรวจสอบหรือการประเมินผล ปฏิสัมพันธ์
Research ปฏิสัมพันธ์ on-farm; investigación participativa, colaboración entre la ADC y la organisación de base.

3.4 การตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยี SLM

การอธิบาย:

A unos líderes de campesinos se les ofrece la oportunidad de hacer giras para cococer tecnologías en el país. Los mismos campesinos eligen las medidas que consideran como aplicables y adecuadas.

4. การสนับสนุนด้านเทคนิค การสร้างขีดความสามารถ และการจัดการด้านความรู้

4.1 การสร้างขีดความสามารถ / การอบรม

ได้มีการจัดอบรมให้แก่ผู้ใช้ที่ดินหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคนอื่น ๆ หรือไม่:

ใช่

หัวข้อที่พูด:

Producción agrícola, conservación de suelo, degradación, alfabetización, educación sexual, derechos, contabilidad y administración, etc.

4.2 การบริการให้คำแนะนำ

ผู้ใช้ที่ดินมีการเข้าถึงการรับบริการให้คำปรึกษาหรือไม่:

ใช่

การอธิบาย/แสดงความคิดเห็น:

Extensión participativa (farmer-to-farmer); Key elements: talleres, visitas, finca comunitaria (ensayos); 1)
- la estructura de extensión propia del proyecto y sus agentes
- la estructura de extensión propia del proyecto y sus agentes;
- contratados especialmente para el proyecto 3)
Muy adecuado to ensure the continuation of land conservation activities; El apoyo gubernamental al sector rural es muy debil pero rl mismo programa de la ADC sigue (programa sin fin determinada)

4.3 การเสริมความแข็งแกร่งให้กับสถาบัน (การพัฒนาองค์กร)

สถาบันได้รับการจัดตั้งขึ้นมาหรือเสริมความแข็งแกร่งโดยแนวทางนี้หรือไม่:
 • ใช่ อย่างมาก
ระบุระดับของสถาบันที่ได้รับการเสริมความแข็งแกร่งหรือจัดตั้งขึ้นมา:
 • ท้องถิ่น

4.4 การติดตามตรวจสอบและประเมินผล

การติดตามตรวจสอบและประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางหรือไม่:

ใช่

4.5 การวิจัย

การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางหรือไม่:

ใช่

ให้ข้อมูลเพิ่มเติมและให้ระบุผู้ทำการวิจัย:

transformación de una finca a través del tiempo, causas de la baja productividad en la agricultura tradicional, examinación de tecnologías y de cultivos, etc.

5. การสนับสนุนด้านการเงินและวัสดุอุปกรณ์

5.1 ระบุงบประมาณประจำปีสำหรับแนวทาง SLM นี้

ถ้าหากว่างบประมาณประจำปีไม่เป็นที่ทราบแน่นอน ให้ระบุช่วงลงไป:
 • 10,000-100,000
แสดงความคิดเห็น (แหล่งของการระดมทุน ผู้บริจาคคนสำคัญ):

Nacional no-gubernamental (WWF, Asociación de campesinos counificados): 50.0%; Institución internacional (Ecofondo): 50.0%

5.2 การสนับสนุนด้านการเงิน / วัสดุอุปกรณ์ให้แก่ผู้ใช้ที่ดิน

ผู้ใช้ที่ดินได้รับการสนับสนุนด้านการเงิน / วัสดุอุปกรณ์ไปปฏิบัติใช้เทคโนโลยีหรือไม่:

ไม่ใช่

5.4 เครดิต

มีการจัดหาเครดิตมาให้ภายใต้แนวทาง SLM หรือไม่:

ไม่ใช่

5.5 แรงจูงใจหรือเครื่องมืออื่น ๆ

แรงจูงใจหรือเครื่องมืออื่น ๆ ได้ถูกนำไปใช้ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี SLM หรือไม่:

ไม่ใช่

6. การวิเคราะห์ผลกระทบและการสรุป

6.1 ผลกระทบของแนวทาง

ช่วยให้ผู้ใช้ที่ดินนำเอาเทคโนโลยี SLMไปใช้และบำรุงรักษาสภาพไว้ได้หรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

protección de micro-cuencas, manejo ecol??gico y org??nico de la tierra, reforestación, reducció de la erosión, recuperación de la fertilidad

Did other land users / projects adopt the Approach?
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

6.3 ความยั่งยืนของกิจกรรมของแนวทาง

ผู้ใช้ที่ดินสามารถทำให้สิ่งต่างๆ ที่ได้ปฏิบัติใช้โดยแนวทางนี้ยั่งยืนได้หรือไม่ (โดยไม่มีการสนับสนุนจากภายนอก):
 • ใช่

6.4 จุดแข็งและข้อได้เปรียบของแนวทาง

จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบของแนวทางในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน
vease arriba
จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบของแนวทางในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก
valoración personal y del entorno, recuperación de valores tradicionales, aumento de la cooperación y solidaridad
involucración de niños y mujeres
formación de la asociación que mejora la autonomía téncica, administrativa, financiaera y social
investigación participativa
protección del medio ambiente
capacitación y sensibilización para todos
satisfacción de necsidades básicas de los campesinos

6.5 จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบของแนวทางและวิธีในการแก้ไข

จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างไร
(divulgación de la tecnología)
falta de mediciones frecuentes de indicadores biofísicos (monitoring) especialistas de la ADC deberían hacer mediciones para evaluar los efectos de la tecnología

7. การอ้างอิงและการเชื่อมต่อ

7.1 วิธีการหรือแหล่งข้อมูล

 • ไปเยี่ยมชมภาคสนาม การสำรวจพื้นที่ภาคสนาม
 • การสัมภาษณ์กับผู้ใช้ที่ดิน

7.2 การอ้างอิงถึงสิ่งตีพิมพ์

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Gurtner, Mathias, 1999: Bodendergadierung und Bodenkonservierung in den Anden KolumbiensPaz, Jaime, 1999: Elementos de Sostenibildad y de Insostenibilidad del Sistema Productiva Finca en las Veredas Portachuelo y Hato-Tongasoy, Nariño, Pasto, Colombiadiferentes diagnósticos y documentos

ช่องทางในการสืบค้น และราคา:

Center for Development and Environment, University of Berne, Berne, SwitzerlandADCADC

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Paz, Jaime, 1999: Elementos de Sostenibildad y de Insostenibilidad del Sistema Productiva Finca en las Veredas Portachuelo y Hato-Tongasoy, Nariño, Pasto, Colombia

ช่องทางในการสืบค้น และราคา:

ADC

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

diferentes diagnósticos y documentos

ช่องทางในการสืบค้น และราคา:

ADC

โมดูล