เทคโนโลยี

Manejo ecológico de laderas [โคลอมเบีย]

 • ผู้สร้างสรรค์:
 • การอัพเดท:
 • ผู้รวบรวม:
 • ผู้เรียบเรียง:
 • ผู้ตรวจสอบ: ,

technologies_1510 - โคลอมเบีย

สมบูรณ์: 67%

1. ข้อมูลทั่วไป

1.2 รายละเอียดที่ติดต่อได้ของผู้รวบรวมและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการประเมินและการจัดเตรียมทำเอกสารของเทคโนโลยี

วิทยากรหลัก

1.3 เงื่อนไขการใช้ข้อมูลที่ได้บันทึกผ่านทาง WOCAT

ผู้รวบรวมและวิทยากรหลักยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่ถูกบันทึกผ่านทาง WOCAT:

ใช่

1.4 การเปิดเผยเรื่องความยั่งยืนของเทคโนโลยีที่ได้อธิบายไว้

เทคโนโลยีที่ได้อธิบายไว้นี้เป็นปัญหาของความเสื่อมโทรมโทรมของที่ดินหรือไม่ จึงไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นเทคโนโลยีเพื่อการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน:

ไม่ใช่

1.5 Reference to Questionnaire(s) on SLM Approaches (documented using WOCAT)

Desarrollo a escala humana
approaches

Desarrollo a escala humana [โคลอมเบีย]

Enfoque participativo con valoración del individuo, de la comunidad y del entorno segun el modelo del desarrollo a escala humana. La iniciación del proceso de desarrollo es la formación de una organisación de base en la comunidad de los campesinos para mejorar la cooperación y el intercambio entre asociados. Los …

 • ผู้รวบรวม: Unknown User

2. การอธิบายลักษณะของเทคโนโลยี SLM

2.1 การอธิบายแบบสั้น ๆ ของเทคโนโลยี

คำจำกัดความของเทคโนโลยี:

La tecnología pretende recuperar la fertilidad del suelo e impedir la erosión a través de una combinación de medidas estructurales (camellones en comtorno y zanjas de infiltración y de compost), vegetativas (barreras de pasto / árboles) y agronómicas (diversificación y intercalación de cultivos, aplicación de abono orgánico)

2.2 การอธิบายแบบละเอียดของเทคโนโลยี

คำอธิบาย:

A través de un manejo integral orgánico de los suelos de ladera se pretende recuperar la fertilidad y la capa orgánica de las tierras degradadas de esta zona, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de sus habitantes los cuales viven en condiciones muy pobres (alta tasa de necesidades basicas insatisfechas). Para adaptarse a las condicones biofísicos (alto potencial erosivo de la precipitación y fuertes pendientes) la tecnología está compuesta por una combinación de medidas biológicos y estructurales. El elemento fundamental es la zanja de multiproposito que se construye en curvas a nivel. La zanja atrapa la tierra erosionada, mantiene la humedaden el suelo y permite así la siembra de cultivos en la época de verano. También evita que se continue con las quemas de los residuos de cosecha porque estos se usan para la producción de abono orgánico al dejarlos descomponer junto con el estiércol y otros desechos orgánicos dentro de la zanjas. Con la tierra que al excavar la zanja se construye un camellón en la parte superior de la zanja. Estas medidas estrucuturales se complementan con medidas biológicas: El camellón se estabilice con una barrera de pasto lo cual se utiliza como forraje para los animales. Además se practica la diversificación de cultivos y la integración de arboles incluyendo especies leguminosas. Estas medidas en conjunto combinan beneficios económicos y ecológicos: Incrementa la infiltración del agua, disminuye la escorrentía superficial y disminuye la erosión del suelo, aumenta el contenido de material orgánico y fomenta los ciclos de nutrientes aumentando así la fertilidad del suelo y al mismo tiempo los rendimientos. La tecnología trata de integrar las subsistemas de la finca minifundista (animales, procucción agrícola, bosque) y se concentra al uso de insumos internas (disponibles en la finca). Así se mejora la autodependencia del pequeño agricultor.

2.3 รูปภาพของเทคโนโลยี

2.5 ประเทศภูมิภาค หรือสถานที่ตั้งที่เทคโนโลยีได้นำไปใช้และได้รับการครอบคลุมโดยการประเมินนี้

ประเทศ:

โคลอมเบีย

ภูมิภาค/รัฐ/จังหวัด:

Nariño

ระบุการกระจายตัวของเทคโนโลยี:
 • กระจายไปอย่างสม่ำเสมอในพื้นที่
If the Technology is evenly spread over an area, specify area covered (in km2):

1.5

แสดงความคิดเห็น:

1.5 km2.
La tecnología se aplica en 25 fincas de la zona de estudio pero no en forma homogénea. Algunos campesinos hicieron modificaciones o aplican solamente algunas medidas del conjunto de las medidas recomendadas. La tecnología se usa también en otras regiones del país pero no bajo el mismo enfoque y también en forma modificada.

2.6 วันที่การดำเนินการ

ถ้าไม่รู้ปีที่แน่นอน ให้ระบุวันที่โดยประมาณ:
 • น้อยกว่า 10 ปี (ไม่นานนี้)

2.7 คำแนะนำของเทคโนโลยี

ให้ระบุว่าเทคโนโลยีถูกแนะนำเข้ามาอย่างไร:
 • ทางโครงการหรือจากภายนอก
ความคิดเห็น (ประเภทของโครงการ เป็นต้น) :

combinación de diferentes medidas practicdos en Colombia y Ecuador

3. การจัดประเภทของเทคโนโลยี SLM

3.1 วัตถุประสงค์หลักของเทคโนโลยี

 • ปรับปรุงการผลิตให้ดีขึ้น
 • ลด ป้องกัน ฟื้นฟู การเสื่อมโทรมของที่ดิน

3.2 ประเภทของการใช้ที่ดินในปัจจุบันที่ได้นำเทคโนโลยีไปใช้

Land use mixed within the same land unit:

ใช่

Specify mixed land use (crops/ grazing/ trees):
 • วนเกษตร (Agroforestry)

พื้นที่ปลูกพืช

พื้นที่ปลูกพืช

 • การปลูกพืชล้มลุกอายุปีเดียว
จำนวนของฤดูเพาะปลูกต่อปี:
 • 2
ระบุ:

Octubre - Julio y Marzo - Julio

ป่า/พื้นที่ทำไม้

ป่า/พื้นที่ทำไม้

แสดงความคิดเห็น:

Problemas principales del uso de tierras: manejo inadecuado y sobre-explotación de los recursos naturales (quemas, sobrepastoreo, monocultivos, falta de rotaciones), campesinos con muy poca o sin tierra (minifundios), falta de conocimientos y medios económicos, falta de apoyo de parte del gobierno, deforestación, sobrepastoreo, aguaceros y vientos fuertes, erosión y estirilización de la tierra, desaparición ríos, falta de dinero, falta de conciencia

3.4 การใช้น้ำ

การใช้น้ำของที่ดินที่มีการใช้เทคโนโลยีอยู่:
 • จากน้ำฝน

3.5 กลุ่ม SLM ที่ตรงกับเทคโนโลยีนี้

 • ระบบหมุนเวียน (การปลูกพืชหมุนเวียน การพักดิน การเกษตรแบบไร่เลื่อนลอย)
 • มาตรการปลูกพืชขวางความลาดชัน (cross-slope measure)
 • การปรับปรุงพันธุ์พืชหรือพันธุ์สัตว์ต่าง ๆ

3.6 มาตรการ SLM ที่ประกอบกันเป็นเทคโนโลยี

มาตรการจัดการพืช

มาตรการจัดการพืช

 • A1: พืช/สิ่งปกคลุมดิน
 • A2: อินทรียวัตถุในดิน/ความอุดมสมบูรณ์ในดิน
มาตรการอนุรักษ์ด้วยวิธีพืช

มาตรการอนุรักษ์ด้วยวิธีพืช

 • V1: ต้นไม้และพุ่มไม้คลุมดิน
มาตรการอนุรักษ์ด้วยโครงสร้าง

มาตรการอนุรักษ์ด้วยโครงสร้าง

 • S2: ทำนบ เขื่อนดิน
 • S5: เขื่อน ชั้นดินที่แน่นแข็งบ่อน้ำ

3.7 รูปแบบหลักของการเสื่อมโทรมของที่ดินที่ได้รับการแก้ไขโดยเทคโนโลยี

การกัดกร่อนของดินโดยน้ำ

การกัดกร่อนของดินโดยน้ำ

 • Wt (Loss of topsoil): การสูญเสียดินชั้นบนหรือการกัดกร่อนที่ผิวดิน
การกัดกร่อนของดินโดยลม

การกัดกร่อนของดินโดยลม

 • Et (Loss of topsoil): การสูญเสียดินชั้นบน
การเสื่อมโทรมของดินทางด้านเคมี

การเสื่อมโทรมของดินทางด้านเคมี

 • Cn (Fertility decline): ความอุดมสมบูรณ์และปริมาณอินทรียวัตถุในดินถูกทำให้ลดลงไป (ไม่ได้เกิดจากสาเหตุการกัดกร่อน)
การเสื่อมโทรมของดินทางด้านกายภาพ

การเสื่อมโทรมของดินทางด้านกายภาพ

 • Pu (Loss of bio-productive function): การสูญเสียหน้าที่การผลิตทางชีวภาพอันเนื่องมาจากกิจกรรม อื่นๆ
การเสื่อมโทรมของน้ำ

การเสื่อมโทรมของน้ำ

 • Ha (Aridification): การเกิดความแห้งแล้ง

3.8 การป้องกัน การลดลง หรือการฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของที่ดิน

ระบุเป้าหมายของเทคโนโลยีกับความเสื่อมโทรมของที่ดิน:
 • ป้องกันความเสื่อมโทรมของที่ดิน
 • ฟื้นฟูบำบัดที่ดินที่เสื่อมโทรมลงอย่างมาก

4. ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค กิจกรรมการนำไปปฏิบัติใช้ ปัจจัยนำเข้า และค่าใช้จ่าย

4.1 แบบแปลนทางเทคนิคของเทคโนโลยี

ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค (แบบแปลนทางเทคนิคของเทคโนโลยี):

Diseño de la tecnología: las zanjas miden 0,5 por 0,5 m y se construyen en curvas a nivel. La distancia entre dos zanjas depende de la pendiente y de la cantidad de desechos orgánicos que se producen en la finca

Lugar: Vereda Portachuelo (Chachagui). Nariño
Fecha: Agosto 1998

Conocimientos técnicos necesarios para el personal / asesores de campo: bajo
Conocimientos técnicos necesarios para los usuarios de la tierra: bajo
La vegetación se utiliza para la estabilización de estructuras.

ผู้เขียน:

Mathias Gurtner, Berna, Suiza

4.2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการคำนวณปัจจัยนำเข้าและค่าใช้จ่าย

อื่นๆ หรือสกุลเงินประจำชาติ (ระบุ):

pesos colombianos

If relevant, indicate exchange rate from USD to local currency (e.g. 1 USD = 79.9 Brazilian Real): 1 USD =:

1400.0

ระบุค่าเฉลี่ยของค่าจ้างในการจ้างแรงงานต่อวัน:

2.50

4.3 กิจกรรมเพื่อการจัดตั้ง

กิจกรรม Timing (season)
1. sembrar pasto, plantar árboles frutales, forrajeras, leguminosas comienzo del período de lluvia
2. abonar comienzo del período de lluvia
3. hacer surcos, huecos para la siembra período seco
4. trazar período seco
5. excavar zanjas período seco
6. formar zanja arriba período seco

4.4 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าที่จำเป็นสำหรับการจัดตั้ง

แสดงความคิดเห็น:

Duration of establishment phase: 12 month(s)

4.5 การบำรุงรักษาสภาพหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำ

กิจกรรม ช่วงระยะเวลา/ความถี่
1. asociación de cultivos asociados (siembra) comienzo del período de lluvia / 1 o 2 veces por año (depende del cultivo)
2. llenado de zanjas paulatinamente, sobre todo despu'es de las cosechas / continuamente
3. aplicación de abono con la siembra / 1 o 2 veces por año (depende del cultivo)
4. cortar pasto / follaje según necesidad y crecimiento /4-6 veces por año
5. limpiar alrededor de los arboles /2 veces por año
6. abonar arboles
7. (no vaciar enteramente)

4.7 ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่าย

ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายต่างๆ:

Mano de obra: el establecimiento de la tecnología se realiza en minga (grupos) y el propietario de la finca donde se está trabajando se preocupa de la alimentación. Materiales y plántulas se pueden conseguir en la finca comunitaria o en el propio vivero del agricultor (ver enfoque).

5. สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและของมนุษย์

5.1 ภูมิอากาศ

ฝนประจำปี
 • < 250 ม.ม.
 • 251-500 ม.ม.
 • 501-750 ม.ม.
 • 751-1,000 ม.ม.
 • 1,001-1,500 ม.ม.
 • 1,501-2,000 ม.ม.
 • 2,001-3,000 ม.ม.
 • 3,001-4,000 ม.ม.
 • > 4,000 ม.ม.
ข้อมูลจำเพาะ/ความคิดเห็นเรื่องปริมาณน้ำฝน:

precipitación promedia alrededor de 1000 mm

เขตภูมิอากาศเกษตร
 • กึ่งชุ่มชื้น
 • กึ่งแห้งแล้ง

últimamente llueve menos, tendencia hacia un clima semiárido

5.2 สภาพภูมิประเทศ

ค่าเฉลี่ยความลาดชัน:
 • ราบเรียบ (0-2%)
 • ลาดที่ไม่ชัน (3-5%)
 • ปานกลาง (6-10%)
 • เป็นลูกคลื่น (11-15%)
 • เป็นเนิน (16-30%)
 • ชัน (31-60%)
 • ชันมาก (>60%)
ธรณีสัณฐาน:
 • ที่ราบสูง/ที่ราบ
 • สันเขา
 • ไหล่เขา
 • ไหล่เนินเขา
 • ตีนเนิน
 • หุบเขา
ระดับความสูง:
 • 0-100 เมตร
 • 101-500 เมตร
 • 501-1,000 เมตร
 • 1,001-1,500 เมตร
 • 1,501-2,000 เมตร
 • 2,001-2,500 เมตร
 • 2,501-3,000 เมตร
 • 3,001-4,000 เมตร
 • > 4,000 เมตร

5.3 ดิน

ค่าเฉลี่ยความลึกของดิน:
 • ตื้นมาก (0-20 ซ.ม.)
 • ตื้น (21-50 ซ.ม.)
 • ลึกปานกลาง (51-80 ซ.ม.)
 • ลึก (81-120 ซ.ม.)
 • ลึกมาก (>120 ซ.ม.)
เนื้อดิน (ดินชั้นบน):
 • ปานกลาง (ดินร่วน ทรายแป้ง)
 • ละเอียด/หนัก (ดินเหนียว)
อินทรียวัตถุในดิน:
 • ต่ำ (<1%)

5.6 ลักษณะของผู้ใช้ที่ดินที่นำเทคโนโลยีไปปฏิบัติใช้

รายได้ที่มาจากนอกฟาร์ม:
 • 10-50% ของรายได้ทั้งหมด
ระดับของความมั่งคั่งโดยเปรียบเทียบ:
 • ยากจนมาก
ระดับของการใช้เครื่องจักรกล:
 • งานที่ใช้แรงกาย
 • การใช้กำลังจากสัตว์
ระบุลักษณะอื่นๆที่เกี่ยวข้องของผู้ใช้ที่ดิน:

Densedad de población: 50-100 personas/km2
Crecimiento anual de población: 0.5% - 1%
8% de los usuarios de la tierra son muy ricos y poseen el 50% de la tierra.
El 44% de los usuarios de la tierra son pobres y poseen el 49% de la tierra (campesinos con poca tierra).
El 46% de los usuarios de la tierra son pobres y poseen el 1% de la tierra (campesinos con muy poca o sin tierra).
Especificación del ingreso fuera de la finca: muchos jóvenes emigran y trabajan como jornaleros en la cosacha de café o coca, construcción, etc.

5.8 กรรมสิทธิ์ในที่ดิน สิทธิในการใช้ที่ดินและสิทธิในการใช้น้ำ

สิทธิในการใช้ที่ดิน:
 • เกี่ยวกับชุมชน (ถูกจัดระเบียบ)
 • รายบุคคล

6. ผลกระทบและสรุปคำบอกกล่าว

6.4 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ที่ได้รับ

ผลประโยชน์ที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งเป็นอย่างไร (จากมุมมองของผู้ใช้ที่ดิน)
ผลตอบแทนระยะสั้น:

เป็นกลางหรือสมดุล

ผลตอบแทนระยะยาว:

ด้านบวก

ผลประโยชน์ที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือต้นทุนที่เกิดขึ้นซ้ำอีก เป็นอย่างไร (จากมุมมองของผู้ใช้ที่ดิน)
ผลตอบแทนระยะสั้น:

ด้านบวก

ผลตอบแทนระยะยาว:

ด้านบวกอย่างมาก

6.5 การปรับตัวของเทคโนโลยี

แสดงความคิดเห็น:

100% de las familias de usuarios de la tierra han adoptado la tecnología sin ningún tipo de apoyo material externo
25 familias de usuarios de tierras han adoptado la Tecnología sin ningún tipo de apoyo material externo

7. การอ้างอิงและการเชื่อมต่อ

7.1 วิธีการและแหล่งข้อมูล

 • ไปเยี่ยมชมภาคสนาม การสำรวจพื้นที่ภาคสนาม
 • การสัมภาษณ์กับผู้ใช้ที่ดิน
วันที่เก็บรวบรวมข้อมูล(ภาคสนาม) :

03/01/1999

7.2 การอ้างอิงถึงสิ่งตีพิมพ์

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Paz, Jaime, 1999: Elementos de Sostenibildad y de Insostenibilidad del Sistema Productiva Finca en las Veredas Portachuelo y Hato-Tongasoy, Nariño, Pasto, Colombia. 1999.

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

ADC

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Gurtner, Mathias, 1999: Bodendergadierung und Bodenkonservierung in den Anden Kolumbiens. 1999.

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Center for Development and Environment, University of Berne, Berne, Switzerland

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

diferentes diagnósticos y documentos

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

ADC (bibliotéca interna)

โมดูล