វិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

Protection des versants [ប្រទេសកាប់វែរ]

 • ការបង្កើត៖
 • បច្ចុប្បន្នភាព
 • អ្នកចងក្រង៖
 • អ្នកកែសម្រួល៖
 • អ្នកត្រួតពិនិត្យ

approaches_2673 - ប្រទេសកាប់វែរ

ពិនិត្យមើលគ្រប់ផ្នែក

ពង្រីកមើលទាំងអស់
ភាពពេញលេញ៖ 47%

1. ព័ត៌មានទូទៅ

1.2 ព័ត៌មានលម្អិតពីបុគ្គលសំខាន់ៗ និងស្ថាប័នដែលចូលរួមក្នុងការវាយតម្លៃ និងចងក្រងឯកសារនៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

បុគ្គលសំខាន់ម្នាក់ (ច្រើននាក់)

អ្នកជំនាញឯកទេស SLM:
ឈ្មោះអង្គភាពមួយ (ច្រើន) ដែលបានចងក្រងឯកសារ/ វាយតម្លៃលើវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ (បើទាក់ទង)
INIDA (INIDA) - ប្រទេសកាប់វែរ

1.3 លក្ខខណ្ឌទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលបានចងក្រងតាមរយៈវ៉ូខេត

អ្នកចងក្រង និង(បុគ្គលសំខាន់ៗ)យល់ព្រមទទួលយកនូវលក្ខខណ្ឌនានាទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលបានចងក្រងតាមរយៈ​ វ៉ូខេត:

បាទ/ចា៎

1.4 ការយោងមួយ (ច្រើន) ទៅលើ (កម្រង) បញ្ជីសំណួរនៃបច្ចេកទេស SLM

Afforestation
technologies

Afforestation [ប្រទេសកាប់វែរ]

Afforestation is one of the key technologies to address the fragility of ecosystems: it provides better protection against erosion and makes better use of rainfall in order to maintain the sustainability of agricultural systems.

 • អ្នកចងក្រង៖ Jacques Tavares

2. ការពណ៌នាអំពីវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ SLM

2.1 ពណ៌នាសង្ខេបខ្លីពីវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

Cette approche consiste à mettre à profit les eaux d'écoulement superficiel

2.2 ពណ៌នាលម្អិតពិវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

ពណ៌នាលម្អិតពិវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ:

Buts / objectifs: Le but général est d'assurer la durabilité des systèmes de production. Les objectifs spécifiques: a) améliorer l'humidité des sols; B) fixer les sols des versants; C) maintenir la fertilité des sols; D) améliorer la production des cultures; E) le couvert végétal du sol.

Méthodes: Les méthodes: a) créer des barrières d'une partie des barrières vertes qui sont plus efficaces à court, moyen et long terme et d'autre partie des barrières physiques à base d'un assemblable de pierre sèche tout le long des courbes De niveau de haut jusqu'en bas des versants; B) plantation d'essences selon les conditions climatiques existantes.

Etapes de mise en œuvre: Les étapes de réalisation: a) voir les conditions topographiques; B) discuter avec les exploitants les questions parentales aux mesures les plus utiles capables de protéger efficacement les versants sans trop piétiner sur la surface agricoles et aussi sans créer des situations de compétition entre les essences et les cultures de base composées majoritairement du plus et haricot semés En association.

Rôle des parties prenantes: Le rôle des participants: a) Partenaires externes, finance une bonne partie des coûts de mise en oeuvre; b) Gouvernement (Ministère de l'Environnement, du Développement Rural et Ressources Maritimes ou bien MADRRM), disponibilise la main d'oeuvre qualifiée et desfois participe financièrement

2.5 ប្រទេស/តំបន់/ទីតាំងកន្លែង ដែលវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយត្រូវបានអនុវត្តន៍

ប្រទេស:

ប្រទេសកាប់វែរ

តំបន់/រដ្ឋ/ខេត្ត:

Santiago

មតិយោបល់:

La quasi totalité de l'île de Santiago est arborisée avec plusieurs espèces forestières et fruitières selon les étages climatiques. En revanche, tous les versants ne sont pas aménagés avec les mêmes structures physiques et les mêmes barrières vives.

2.6 កាលបរិច្ឆេទនៃការចាប់ផ្តើម និងបញ្ចប់នៃវិធីសាស្រ្តផ្សព្វផ្សាយនេះ

សូមបញ្ជាក់ឆ្នាំដែលបានបង្កើតឡើង:

1975

2.7 ប្រភេទនៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

 • ផ្អែកលើគម្រោង/កម្មវិធី

2.8 គោលបំណង/ទិសដៅសំខាន់នៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

L'approche s'est concentrée uniquement sur la GDT

Les objectifs: a) améliorer l'humidité des sols; B) fixer les sols des versants; C) maintenir la fertilité des sols; D) améliorer la production des cultures; E) le couvert végétal du sol.

L'approche GDT a abordé les problèmes suivants: Désertification/Erosion/Faible production des cultures/Fourrage limité/Manque de bois de feu

2.9 លក្ខខណ្ឌអនុញ្ញាត ឬរារាំងការអនុវត្តន៍បច្ចេកទេសដែលស្ថិតនៅក្រោមវិធីសាស្រ្តផ្សព្វផ្សាយ

សង្គម/វប្បធម៌/ និងតម្លៃនៃសាសនា
 • រារាំង

Pauvreté paysanne

Traitement par l'approche GDT: Améliorer les sources de revenus des populations rurales

ភាពអាចរកបាននៃធនធានហិរញ្ញវត្ថុ និងសេវាកម្ម
 • រារាំង

Coût élevé des mesures et pauvreté paysanne

Traitement par l'approche GDT: Disponibiliser des moyens financiers par le biais de l'État et des bailleurs de fonds

ផ្សេងៗ
 • រារាំង

Fonciers

Traitement par l'approche GDT: Sensibiliser davantage les grands propriétaires

3. ការចូលរួម និងតួនាទីរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធ

3.1 អ្នកពាក់ព័ន្ធដែលបានចូលរួមក្នុងវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ និងតួនាទីរបស់ពួកគេ

 • អង្គការសហគមន៍មូលដ្ឋាន

Groupes préexistants d’exploitants, groupes d’exploitants organisés à travers le projet et exploitants individuels

Les gros travaux sont réservés aux hommes. Les femmes s'occupent des pépinières, de la plantation, du transport de l'eau, du sable et du gravier. Dès fois du transport de des blocs de pierres ou de roche de petite taille.

 • អ្នកឯកទេសគ្រប់គ្រងដីប្រកបដោយចីរភាព/ទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសកសិកម្ម
3.2 ការចូលរួមរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដីក្នុងតំបន់/ សហគមន៍ក្នុងតំបន់ក្នុងដំណាក់កាលផ្សេងគ្នានៃវិធីសាស្រ្តផ្សព្វផ្សាយ
ការចូលរួមរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដីក្នុងតំបន់/សហគមន៍ក្នុងតំបន់ សូមបញ្ជាក់នរណាត្រូវបានចូលរួម ព្រមទាំងពណ៌នាសកម្មភាពទាំងនោះ
ការចាប់ផ្តើម/ការលើកទឹកចិត្ត គ្មាន
ការរៀបចំផែនការ គ្មាន
ការអនុវត្តន៍ ការគាំទ្រពីខាងក្រៅ responsabilité d’étapes majeures et mineures
ការត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ គ្មាន
Research គ្មាន

3.4 ការសម្រេចចិត្តលើការជ្រើសរើសបច្ចេកទេស SLM

សូមបញ្ជាក់តើអ្នកណាជាអ្នកបានសម្រេចចិត្តក្នុងការជ្រើសរើសបច្ចេកទេសដើម្បីយកមកអនុវត្តន៍:
 • អ្នកជំនាញឯកទេស SLM បន្ទាប់ពីបានប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់ដី
ចូរពន្យល់:

Les exploitants sont toujours consultés avant la mise en oruvre des projets. Leur participation dans le processus est assez active.

Des décisions sur la méthode de mise en œuvre de la technologie GDT ont été faites principalement par des spécialistes de GDT avec consultation des exploitants

4. ជំនួយបច្ចេកទេស ការកសាងសមត្ថភាព និងការគ្រប់គ្រងចំណេះដឹង

4.1 ការកសាងសមត្ថភាព/ បណ្តុះបណ្តាល

តើវគ្គបណ្តុះបណ្តាលបានផ្តល់ឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ដី/អ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

ទម្រង់នៃការបណ្តុះបណ្តាល:
 • ពីកសិករទីកសិករ
 • ទីតាំងបង្ហាញ
 • វគ្គបណ្តុះបណ្តាល

5. ថវិកា និងសម្ភារៈឧបត្ថម្ភពីខាងក្រៅ

5.1 ថវិកាប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយ SLM

មតិយោបល់ (ឧ. ប្រភពសំខាន់នៃមូលនិធិ/ម្ចាស់ជំនួយចំបង):

Approach costs were met by the following donors: international (Luxembourg, Hollande,BAD etc.); gouvernement (MADRRM); communauté locale / exploitants agricoles (Associations)

7. ឯកសារយោង និងវេបសាយ

7.1 វិធីសាស្ត្រ/ ប្រភពនៃព័ត៌មាន

 • តាមការចុះទីវាល​ ការស្រាវជ្រាវនៅទីវាល
 • ការសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់ដី

ម៉ូឌុល