แนวทาง

Protection des versants [กาบูเวร์ดี]

 • ผู้สร้างสรรค์:
 • การอัพเดท:
 • ผู้รวบรวม:
 • ผู้เรียบเรียง:
 • ผู้ตรวจสอบ:

approaches_2673 - กาบูเวร์ดี

สมบูรณ์: 47%

1. ข้อมูลทั่วไป

1.2 รายละเอียดที่ติดต่อได้ของผู้รวบรวมและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการประเมินและการจัดเตรียมทำเอกสารของแนวทาง

วิทยากรหลัก

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:
ชื่อของโครงการซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินแนวทาง (ถ้าเกี่ยวข้อง)
INIDA (INIDA) - กาบูเวร์ดี

1.3 เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลที่ได้บันทึกไว้ผ่านทาง WOCAT

ผู้รวบรวมและวิทยากรหลักยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่ถูกบันทึกผ่านทาง WOCAT:

ใช่

1.4 การอ้างอิงถึงแบบสอบถามเรื่องเทคโนโลยี SLM

Afforestation
technologies

Afforestation [กาบูเวร์ดี]

Afforestation is one of the key technologies to address the fragility of ecosystems: it provides better protection against erosion and makes better use of rainfall in order to maintain the sustainability of agricultural systems.

 • ผู้รวบรวม: Jacques Tavares

2. คำอธิบายของแนวทาง SLM

2.1 การอธิบายแบบสั้น ๆ ของแนวทาง

Cette approche consiste à mettre à profit les eaux d'écoulement superficiel

2.2 การอธิบายอย่างละเอียดของแนวทาง

การอธิบายอย่างละเอียดของแนวทาง:

Buts / objectifs: Le but général est d'assurer la durabilité des systèmes de production. Les objectifs spécifiques: a) améliorer l'humidité des sols; B) fixer les sols des versants; C) maintenir la fertilité des sols; D) améliorer la production des cultures; E) le couvert végétal du sol.

Méthodes: Les méthodes: a) créer des barrières d'une partie des barrières vertes qui sont plus efficaces à court, moyen et long terme et d'autre partie des barrières physiques à base d'un assemblable de pierre sèche tout le long des courbes De niveau de haut jusqu'en bas des versants; B) plantation d'essences selon les conditions climatiques existantes.

Etapes de mise en œuvre: Les étapes de réalisation: a) voir les conditions topographiques; B) discuter avec les exploitants les questions parentales aux mesures les plus utiles capables de protéger efficacement les versants sans trop piétiner sur la surface agricoles et aussi sans créer des situations de compétition entre les essences et les cultures de base composées majoritairement du plus et haricot semés En association.

Rôle des parties prenantes: Le rôle des participants: a) Partenaires externes, finance une bonne partie des coûts de mise en oeuvre; b) Gouvernement (Ministère de l'Environnement, du Développement Rural et Ressources Maritimes ou bien MADRRM), disponibilise la main d'oeuvre qualifiée et desfois participe financièrement

2.5 ประเทศ ภูมิภาค หรือสถานที่ตั้งที่ได้นำแนวทางไปใช้

ประเทศ:

กาบูเวร์ดี

ภูมิภาค/รัฐ/จังหวัด: :

Santiago

ความคิดเห็น:

La quasi totalité de l'île de Santiago est arborisée avec plusieurs espèces forestières et fruitières selon les étages climatiques. En revanche, tous les versants ne sont pas aménagés avec les mêmes structures physiques et les mêmes barrières vives.

2.6 วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของแนวทาง

ระบุปีที่เริ่ม:

1975

2.7 ประเภทของแนวทาง

 • ใช้โครงงานหรือแผนงานเป็นฐาน

2.8 เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์หลักของแนวทาง

L'approche s'est concentrée uniquement sur la GDT

Les objectifs: a) améliorer l'humidité des sols; B) fixer les sols des versants; C) maintenir la fertilité des sols; D) améliorer la production des cultures; E) le couvert végétal du sol.

L'approche GDT a abordé les problèmes suivants: Désertification/Erosion/Faible production des cultures/Fourrage limité/Manque de bois de feu

2.9 เงื่อนไขที่เอื้ออำนวยหรือเป็นอุปสรรคต่อการนำเทคโนโลยีภายใต้แนวทางนี้ไปปฏิบัติใช้

บรรทัดฐานและค่านิยมทางสังคม วัฒนธรรม ศาสนา
 • เป็นอุปสรรค

Pauvreté paysanne

Traitement par l'approche GDT: Améliorer les sources de revenus des populations rurales

การมีไว้ให้หรือการเข้าถึงแหล่งการเงินและบริการ
 • เป็นอุปสรรค

Coût élevé des mesures et pauvreté paysanne

Traitement par l'approche GDT: Disponibiliser des moyens financiers par le biais de l'État et des bailleurs de fonds

อื่นๆ
 • เป็นอุปสรรค

Fonciers

Traitement par l'approche GDT: Sensibiliser davantage les grands propriétaires

3. การมีส่วนร่วมและบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง

3.1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในแนวทางนี้และบทบาท

 • องค์กรที่ขึ้นอยู่กับชุมชน

Groupes préexistants d’exploitants, groupes d’exploitants organisés à travers le projet et exploitants individuels

Les gros travaux sont réservés aux hommes. Les femmes s'occupent des pépinières, de la plantation, du transport de l'eau, du sable et du gravier. Dès fois du transport de des blocs de pierres ou de roche de petite taille.

 • ผู้เชี่ยวชาญ SLM หรือที่ปรึกษาการเกษตร
3.2 การเกี่ยวข้องของผู้ใช้ที่ดินระดับท้องถิ่นหรือชุมชนระดับท้องถิ่นในช่วงต่างๆของแนวทาง
ความเกี่ยวข้องของผู้ใช้ที่ดินระดับท้องถิ่นหรือชุมชนระดับท้องถิ่น ระบุผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและอธิบายกิจกรรม
การริเริ่มหรือการจูงใจ ไม่มี
การวางแผน ไม่มี
การดำเนินการ จ่ายเงินหรือสนับสนุนจากภายนอก responsabilité d’étapes majeures et mineures
การติดตามตรวจสอบหรือการประเมินผล ไม่มี
Research ไม่มี

3.4 การตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยี SLM

ระบุผู้ที่ทำการตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีมากกว่าหนึ่งวิธีไปปฏิบัติใช้:
 • ผู้เชี่ยวชาญ SLM เป็นผู้ตัดสินใจหลัก ที่ติดตามให้คำปรึกษากับผู้ใช้ที่ดิน
การอธิบาย:

Les exploitants sont toujours consultés avant la mise en oruvre des projets. Leur participation dans le processus est assez active.

Des décisions sur la méthode de mise en œuvre de la technologie GDT ont été faites principalement par des spécialistes de GDT avec consultation des exploitants

4. การสนับสนุนด้านเทคนิค การสร้างขีดความสามารถ และการจัดการด้านความรู้

4.1 การสร้างขีดความสามารถ / การอบรม

ได้มีการจัดอบรมให้แก่ผู้ใช้ที่ดินหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคนอื่น ๆ หรือไม่:

ใช่

รูปแบบการอบรม:
 • เกษตรกรกับเกษตรกร
 • ใช้พื้นที่ทำการสาธิต
 • จัดคอร์ส

5. การสนับสนุนด้านการเงินและวัสดุอุปกรณ์

5.1 ระบุงบประมาณประจำปีสำหรับแนวทาง SLM นี้

แสดงความคิดเห็น (แหล่งของการระดมทุน ผู้บริจาคคนสำคัญ):

Approach costs were met by the following donors: international (Luxembourg, Hollande,BAD etc.); gouvernement (MADRRM); communauté locale / exploitants agricoles (Associations)

7. การอ้างอิงและการเชื่อมต่อ

7.1 วิธีการหรือแหล่งข้อมูล

 • ไปเยี่ยมชมภาคสนาม การสำรวจพื้นที่ภาคสนาม
 • การสัมภาษณ์กับผู้ใช้ที่ดิน

โมดูล