វិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

Barreras Vivas y Muros de Piedras para Terrazas de Formación Lenta [ប្រទេសបូលីវី ]

 • ការបង្កើត៖
 • បច្ចុប្បន្នភាព
 • អ្នកចងក្រង៖
 • អ្នកកែសម្រួល៖
 • អ្នកត្រួតពិនិត្យ

approaches_2630 - ប្រទេសបូលីវី

ពិនិត្យមើលគ្រប់ផ្នែក

ពង្រីកមើលទាំងអស់
ភាពពេញលេញ៖ 89%

1. ព័ត៌មានទូទៅ

1.2 ព័ត៌មានលម្អិតពីបុគ្គលសំខាន់ៗ និងស្ថាប័នដែលចូលរួមក្នុងការវាយតម្លៃ និងចងក្រងឯកសារនៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

បុគ្គលសំខាន់ម្នាក់ (ច្រើននាក់)

អ្នកប្រើប្រាស់ដី:

Gonzales Ricardo

agricultor en el abànico de Tirani, dirección Promic

ប្រទេសបូលីវី

អ្នកជំនាញឯកទេស SLM:

Vàsques Antonio

Sindicato Agrario Tirani, Pajcha, Secretario general

ប្រទេសបូលីវី

អ្នកជំនាញឯកទេស SLM:

Montenegro Edgar

lhpromic@pino.cbb.entelnet.bo

Universidad UMSS, Laboratorio de los suelos de Cochabamba

ប្រទេសបូលីវី

អ្នកជំនាញឯកទេស SLM:

Prefectura de Cochabamba

Directorio de los recursos naturales. www.prefecturacochabamba.gov.bo

ប្រទេសបូលីវី

1.3 លក្ខខណ្ឌទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលបានចងក្រងតាមរយៈវ៉ូខេត

អ្នកចងក្រង និង(បុគ្គលសំខាន់ៗ)យល់ព្រមទទួលយកនូវលក្ខខណ្ឌនានាទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលបានចងក្រងតាមរយៈ​ វ៉ូខេត:

បាទ/ចា៎

1.4 ការយោងមួយ (ច្រើន) ទៅលើ (កម្រង) បញ្ជីសំណួរនៃបច្ចេកទេស SLM

2. ការពណ៌នាអំពីវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ SLM

2.1 ពណ៌នាសង្ខេបខ្លីពីវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

Sensibilización de los campesinos de las problemas y peligros que ocurren por causas naturales y humanos - instrucción sobre la implementación de tecnologías.

2.2 ពណ៌នាលម្អិតពិវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

ពណ៌នាលម្អិតពិវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ:

Objetivos: - informar y convencer los agricultores que hay problemas de erosión y de degradación en las chacras y en los taludes y que esas problemas se multiplican de forma accelerada en el futuro. - orientar los agricultores sobre las posibilidades de recuperación y regeneración existentes por medio del Manejo Integral de Cuencas (MIC). - elaborar un plan de manejo conveniente a las necesidades de los agricultores. - realizar las tecnologías y el monitoreo para la CSA

Medidas: - participación del Promic en reuniones de los agricultores y elaborar en talleres el plan de manejo de la tecnología (en la zona alta de la cuenca la sensibilización se la realiza poco en reuniones sino más a nivel de la finca porque los campesinos están poco involucrados en actividades comunitarias). - por medio de incentivos y trabajo de convencimiento garantizar la colaboración de los agricultores - planificación participativa (agricultor - Promic) del espacio productivo familiar

Implementación: - zonificación y diagnóstico para intervención en Pajcha - Diagnóstico Rural Participativo en la zona concernada - elaboración de un plan de manejo adecuado a las necesidades y a la cultura de los agricultores de manera participativa - acompañamiento técnico durante la aplicación de la tecnología junto con la realización de incentivos

Stakeholders: - modificación y adaptación de las propuestas del Manejo Integral de Cuencas del Promic - ejecución del Plan de Manejo - informar sobre los resultados y las necesidades durante y después de la implementación - responsables para (partes de) los costos - mantener las prácticas propuestas por el Promic a largo plazo

Información adicional: - luego de haber terminado el trabajo en la cuenca, una evaluación del impacto en la cuenca fue elaborada.

2.3 រូបភាពនៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

2.5 ប្រទេស/តំបន់/ទីតាំងកន្លែង ដែលវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយត្រូវបានអនុវត្តន៍

ប្រទេស:

ប្រទេសបូលីវី

តំបន់/រដ្ឋ/ខេត្ត:

Cercado/Cochabamba

2.6 កាលបរិច្ឆេទនៃការចាប់ផ្តើម និងបញ្ចប់នៃវិធីសាស្រ្តផ្សព្វផ្សាយនេះ

សូមបញ្ជាក់ឆ្នាំដែលបានបង្កើតឡើង:

1996

2.7 ប្រភេទនៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

 • ផ្អែកលើគម្រោង/កម្មវិធី

2.8 គោលបំណង/ទិសដៅសំខាន់នៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

- mejoramiento infraestructural de caminos, protección de inundaciones del area en la zona de influencia como del área poblado dentro de la cuenca.
- crear transparencia para los agricultores acerca del trabajo del Promic para que queden convencidos de la necesidad de la implementación de las tecnologías de CSA. - convencer los agricultores del incremento de los rendimientos. - asegurar la aceptación de las tecnologías por los agricultores para que perduren sus aplicaciones exitosas en el futuro - los agricultores pueden realizar la aplicación de la tecnología de forma independiente - participación de los agricultores en el proceso de la aplicación - aumentar la producción de frutos por ha - minimizar, pero intensivar el área cultivada - minimizar la erosión hídrica en las tierras de cultivos

Problemas:
- pérdida de suelo por uso agrario inadecuado junto con problemas biofísicas como el clima con extremos, las pendientes fuertes y la geología inestable.
- desconfianza de los agricultores de aceptar/incorporar una nueva tecnología
- persistencia de la agricultura tradicional que no era sostenible

2.9 លក្ខខណ្ឌអនុញ្ញាត ឬរារាំងការអនុវត្តន៍បច្ចេកទេសដែលស្ថិតនៅក្រោមវិធីសាស្រ្តផ្សព្វផ្សាយ

សង្គម/វប្បធម៌/ និងតម្លៃនៃសាសនា
 • រារាំង

sobre todo los agricultores mayores con mucha influencia a los jóvenes no aceptaron los cambios promovidos por Promic. La persistencia de costumbres tradicionales complica la implementación de nuevas prácticas

Tratamiento: crear transparencia de la intención del Promic durante la implementación. Intervenir a largo tiempo para consolidar los cambios en la cultura agrícola

ភាពអាចរកបាននៃធនធានហិរញ្ញវត្ថុ និងសេវាកម្ម
 • រារាំង

falta de dinero para garantizar una concientización que perdure a largo plazo

Tratamiento: convencer a los campesinos de las ventajas econ??micas a corto y a largo plazo

បរិបទនៃស្ថាប័ន
 • រារាំង

los campesinos están organizados por sindicatos que están dirigidos por personas que parcialmente no se dedicaban a la agricultura. Por consiguiente ellos no veían beneficios para si mismo de la actividades promovidas por Promic y por consiguiente la c

Tratamiento: involucrar más el sindicato en el proceso de concientización. El sindicato tendría que representarse sobre todo por agricultores la falta de leyes o el mal tratamiento de estas complica el manejo de cambios propuestos por Promic (p. ej.: La Ley del Pa

ក្របខណ្ឌច្បាប់ (សិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លី កម្មសិទ្ធីប្រើប្រាស់ដីនិងទឹក)
 • អំណោយផល

Los agricultores son dueños de sus terrenos. Esta situación complicó al inicio de convencer los agricultores de la importancia de las tecnologías y de los beneficios que resultan de las cuales. A largo plazo pero la situación de pertenencia apoya mucho a la persistencia de las tecnologías introducidas, porque los agricultores tienen interés propio de proteger sus tierras para aprovecharlas

 • រារាំង

la falta de leyes o el mal tratamiento de estas complica el manejo de cambios propuestos por Promic (p. ej.: La Ley del Parque Nacional del Tunari complica el intento de Promic de reforestar, porque los campesinos no aceptan nuevas reforestaciones porque

Tratamiento: el problema todavía no está solucionado

ចំណេះដឹងស្តីពី SLM និងការទទួលបានការគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេស
 • រារាំង

la tecnología es sencilla tal que no resultaban grandes obstáculos. Además no requiere equipo especial.

ផ្សេងៗ
 • រារាំង

los campesinos tenían malas experiencias con otros proyectos que intervinieron y les quitaron tierra a los campesinos. Eso dificulta para Promic el primer contacto con los agricultores

Tratamiento: concientización profunda e intervención discreta y transparente sobre todo al inicio de la intervención.

3. ការចូលរួម និងតួនាទីរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធ

3.1 អ្នកពាក់ព័ន្ធដែលបានចូលរួមក្នុងវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ និងតួនាទីរបស់ពួកគេ

 • អ្នកប្រើប្រាស់ដីក្នុងតំបន់/សហគមន៍
 • អង្គការសហគមន៍មូលដ្ឋាន
 • អ្នកឯកទេសគ្រប់គ្រងដីប្រកបដោយចីរភាព/ទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសកសិកម្ម
 • គ្រូបង្រៀន/សិស្សក្មេងៗ/សិស្ស-និស្សិត
3.2 ការចូលរួមរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដីក្នុងតំបន់/ សហគមន៍ក្នុងតំបន់ក្នុងដំណាក់កាលផ្សេងគ្នានៃវិធីសាស្រ្តផ្សព្វផ្សាយ
ការចូលរួមរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដីក្នុងតំបន់/សហគមន៍ក្នុងតំបន់ សូមបញ្ជាក់នរណាត្រូវបានចូលរួម ព្រមទាំងពណ៌នាសកម្មភាពទាំងនោះ
ការចាប់ផ្តើម/ការលើកទឹកចិត្ត គ្មាន talleres / seminarios, diagnóstico rural / participativo rápido, entrevistas / cuestionarios; - elaboración de un plan del 'Diagnóstico Rural Praticipativo'. - reuniones y talleres no se las aplicó en la zona alta de la cuenca.
ការរៀបចំផែនការ គ្មាន diagnóstico rural / participativo rápido, talleres / seminarios, reuniones públicas; talleres y reuniones sólo en la zona baja de la cuenca como en el abánico de la cuenca Pajcha.
ការអនុវត្តន៍ គ្មាន trabajo eventual, responsabilidad de pasos mayores; para 'pago eventual': el Promic subsidió los agricultores pagandoles el 50% de los gastos de la manguera que se utiliza para regar la chacra o para desviar el agua a zonas preferibles. Los agricultores son responsables para los rendimientos en
ការត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ គ្មាន mediciones / observaciones, entrevistas / cuestionarios; dar información cuantitativa como cualitativa al Promic acerca de la cantidad de las cosechas.
Research គ្មាន

3.3 គំនូសបំព្រួញ (ប្រសិនបើមាន)

ការពណ៌នា:

Descripciones adicionales para el organigrama: Asamblea general: Instituciones públicas, privadas, nacionales como internacionales; Socios; Fundaciones Directorio: Prefectura, Gerente general, Cosude

3.4 ការសម្រេចចិត្តលើការជ្រើសរើសបច្ចេកទេស SLM

ចូរពន្យល់:

Luego de haber elaborado un 'Diagnóstico Rural Participativo' se organizó reuniones en el campo para crear transparencia acerca del trabajo y para incluir las necesidades de los campesinos en la aplicación de las tecnologías (en la zona alta de la cuenca Pajcha, el enfoque estaba orientado a nivel de la finca y menos a nivel comunitario).

Por medio de encuestas y converzaciones se formó con los comunitarios juntos un plan de manejo de la implementación de la tecnología.

4. ជំនួយបច្ចេកទេស ការកសាងសមត្ថភាព និងការគ្រប់គ្រងចំណេះដឹង

4.1 ការកសាងសមត្ថភាព/ បណ្តុះបណ្តាល

តើវគ្គបណ្តុះបណ្តាលបានផ្តល់ឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ដី/អ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

ប្រធានបទបណ្តុះបណ្តាល:

- información sobre los problemas erosivas causadas por la agricultura inadecuada - enseñanza acerca: Manejar el 'Nivel A', Implementación de las Barreras Vivas, Construcción de los Muros de Terrazas de Formación Lenta, Elaboración de los fertilizantes biológicos como la elaboración de la funghiherbicida

4.2 សេវាផ្តល់ប្រឹក្សាយោបល់

តើអ្នកប្រើប្រាស់ដីបានទទួលនូវសេវាផ្តល់ប្រឹក្សាដែរ ឬទេ?

បាទ/ចា៎

ពណ៌នា/ពន្យល់:

Elementos claves: sensibilización de la necesidad de la tecnología, planificación de la implementación de manera participativa comunitaria, implementación a nivel de la finca; 1) Advisory service was carried out through: la estructura de extensión del mismo proyecto y sus agentes 2) Advisory service was carried out through: la estructura de extensión del mismo proyecto y sus agentes; Extension staff: contratados especialmente para el proyecto 3) Target groups for extension: campesinos; Activities: concientización, instrucción acerca de la tecnología

Moderadamente adecuado to ensure the continuation of land conservation activities; Hay partes de las tecnologías que parecen establecerse, tal como la construcción de Muros de Piedras para las Terrazas de Formación Lenta y las Barreras Vivas, sin alcanzar la aceptación de todos los campesinos. Tampoco los que aceptan las prácticas estructurales no las aplican en todos sus terrenos de cultivos. Las prácticas de los biolíquidos están reduciendose después de que el Promic

4.3 ការពង្រឹងសមត្ថភាពស្ថាប័ន (ការអភិរឌ្ឍន៍អង្គភាព)

តើស្ថាប័នទាំងអស់ត្រូវបានបង្កើតឡើង ឬពង្រឹងសមត្ថភាពតាមរយៈវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយដែរ ឬទេ?
 • បាទ/ច៎ា តិចតួច
សូមបញ្ជាក់ថាតើស្ថាប័នត្រូវបានពង្រឹង ឬបង្កើតឡើងនៅត្រឹមកម្រិតណា(ច្រើន)?
 • ថ្នាក់មូលដ្ឋាន

4.4 ការត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ

តើការត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃគឺជាផ្នែកមួយនៃវិធីសាស្ត្រដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

មតិយោបល់:

- Al inicio del enfoque (sobre todo en la cuenca pilota, La Taquiña) se trabajaba con los agricultores a nivel comunal, pero se dió cuenta de que hay que actuar a nivel de la finca (sobre todo en la zona alta de la cuenca) para lograr más eficiencia. - Solamente informar sobre el cómo del manejo de cultivar era insuficiente, los campesinos no aplicaban adecuadamente la tecnología cuando los

4.5 ការស្រាវជ្រាវ

តើការស្រាវជ្រាវ គឺជាផ្នែកមួយនៃវិធីសាស្រ្តដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

សូមផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថែមទៀតឱ្យបានលម្អិត និងចង្អុលបង្ហាញនរណាដែលបានធ្វើការស្រាវជ្រាវ:

Primero se investigó el ambiente social, medioambiental para después formar el enfoque adaptado a las necesidades de los campesinos.

5. ថវិកា និងសម្ភារៈឧបត្ថម្ភពីខាងក្រៅ

5.1 ថវិកាប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយ SLM

ប្រសិនបើចំនួនពិតប្រាកដនៃថវិកាប្រចាំឆ្នាំមិនត្រូវបានដឹងច្បាស់ សូមប្រាប់ពីចន្លោះនៃថវិកានោះ:
 • 100,000-1,000,000
មតិយោបល់ (ឧ. ប្រភពសំខាន់នៃមូលនិធិ/ម្ចាស់ជំនួយចំបង):

Nacional no-gubernamental (prefectura, municipio): 18.0%; Institución internacional (COSUDE, CTB): 72.0%; Comunidad local/ usuario(s) de la tierra: 10.0%

5.2 ការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ / សម្ភារៈដែលបានផ្តល់ទៅឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ដី

តើអ្នកប្រើប្រាស់ដីបានទទួលការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថ/សម្ភារៈសម្រាប់ការអនុវត្តន៍បច្ចេកទេសដែរឬទេ:

ទេ

5.3 សូមបញ្ជាក់ពីធាតុចូលត្រូវបានផ្តល់បដិភាគ (រួមទាំងកម្លាំងពលកម្ម)

មតិយោបល់:

Una razón importante por la colaboración voluntaria era que se les promitió a los agricultores de ayudarles en pagar (o regalarles) manguera,

5.4 ឥណទាន

តើឥណទានដែលបានផ្តល់នៅក្រោមវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់សកម្មភាព SLM នេះយ៉ាងដូចម្តេច?

ទេ

5.5 ការលើកទឹកចិត្ត ឬវិធីសាស្ត្រដ៏ទៃទៀត

តើមានការលើកទឹកចិត្តផ្សេងទៀត ឬឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ដើម្បីលើកកម្ពស់ការអនុវត្តន៍បច្ចេកទេស SLM?

ទេ

6. ការវិភាគរកផលប៉ះពាល់ និងសេចក្តីសន្និដ្ឋាន

6.1 ផលប៉ះពាល់នៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

តើវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយជួយអ្នកប្រើប្រាស់ដីដើម្បីអនុវត្តន៍ និងថែទាំបច្ចេកទេស SLM?
 • ទេ
 • បាទ/ច៎ា បន្តិចបន្តួច
 • បាទ/ច៎ា ជាមធ្យម
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង

- conocimiento sobre el uso y sobre la preparación de los biofertilizantes - conocimientos sobre la aplicación de la CSA - el enfoque abrió también el contacto para aplicar otras tecnologías de CSA (vea BOL05 - BOL09) - entrar en contacto con el Promic y por consiguiente lograr apoyo técnic

តើវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយបានឱ្យប្រសើរឡើងនូវបញ្ហាកាន់កាប់ដីធ្លី/សិទ្ធិអ្នកប្រើប្រាស់ដែលរារាំងដល់ការអនុវត្ត SLM?
 • ទេ
 • បាទ/ច៎ា បន្តិចបន្តួច
 • បាទ/ច៎ា ជាមធ្យម
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង

Como el enfoque puso mucha importancia a la concientización (aparte de los incentivos), muchos agricultores veían la necesidad de implementar las tecnologías de CSA.

Did other land users / projects adopt the Approach?
 • ទេ
 • បាទ/ច៎ា បន្តិចបន្តួច
 • បាទ/ច៎ា ជាមធ្យម
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង

SARA (Cochabamba) y otras organizaciones, persiguiendo la misma estratégia como el Promic (trabajo con incentivos, analisis socioeconómicos y biofísicos, etc).

6.3 សកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយដែលប្រកបដោយចីរភាព

តើអ្នកប្រើប្រាស់ដីអាចធ្វើឱ្យមានចីរភាពនូវអ្វីដែលត្រូវបានអនុវត្តន៍តាមរយៈវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយដែរឬទេ(ដោយពុំមានការគាំទ្រពីអ្នកខាងក្រៅ)?
 • មិនប្រាកដ
ប្រសិន ទេ ឬមិនប្រាកដសូមបញ្ជាក់ និងពន្យល់:

Gracias a la capacitación, todos los campesinos son capaces de mantener la tecnología promovida. Después de cuatro (respectivamente 7) años, parece que la mayoría de los campesinos siguen aplicando la tecnología por lo menos en partes de sus terrenos. En entrevistas, los campesinos mencionan que en el futuro se mantendrán partes de la tecnología (Barreras Vivas y Muros de Piedras para Terr

6.4 ភាពខ្លាំង/ គុណសម្បត្តិនៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

ភាពខ្លាំង/ គុណសម្បត្តិ/ ឱកាស ទស្សនៈរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី
Casi todos los extensionistas saben hablar quetchua.
intervención transparente para los campesinos
La implementación está acompañda durante varios años por el Promic y no solamente para poco tiempo. (How to sustain/ enhance this strength: extender la duración de concientización de los agricultores para garantizar más persistencia de las tecnologías)
La metodología del enfoque y de la implementación es comprensible
El enfoque trata de involucrar la tecnología de la cultura tradicional a las tecnologías nuevas.
ភាពខ្លាំង/ គុណសម្បត្តិ/ ឱកាស​ ទស្សនៈរបស់បុគ្គលសំខាន់ៗ
Los campesinos no fueron atropellados por el enfoque sino ellos tenían la oportunidad de modificar y ajustar el enfoque a sus necesidades (de forma participativa). (How to sustain/ enhance this strength: Prolongar la fase del enfoque para garantizar la persistencia de la aplicación de las tecnologías.)
El enfoque se puede realizar de forma comprensible sin altos conocimientos técnicos.
Por reforzar el contacto entre el sindicato y los campesinos, el enfoque ayudó también a disminuir el problema de la degeneración de las semillas porque el sindicato controla que las semillas se las mezcle bien entre los campesinos para que no resulte degeneración genética rápida de las semillas. (How to sustain/ enhance this strength: Motivar más los agricultores en la zona alta de participar con el sindicato para que se puedan organizar mejor (luchar por sus derechos; mejorar la calidad de las semillas al mezclarlas con las semillas de los demás agricultores organizados).)
Se combinó la motivación de implementar las tecnologías en las charcas con la motivación de participar en las construcciones en las cárcavas (vea QTBOL05 - QTBOL09: Solamente los que aplicaban CSA en sus chacras tenían la oportunidad de trabajar por pago en las cárcavas).

6.5 ភាពខ្សោយ/ គុណវិបត្តិនៃវិធីសាស្ត្រ និងរកដំណោះស្រាយ

ភាពខ្សោយ/ គុណវិបត្តិ/ ហានិភ័យ ទស្សនៈរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី តើបច្ចេកទេសទាំងនោះបានដោះស្រាយបញ្ហាដូចម្តេច?
La duración del enfoque ha sido demasiado corta para garantizar la persistencia de la tecnología. prolongar el período del enfoque
ភាពខ្សោយ/ គុណវិបត្តិ/ ហានិភ័យក្នុងទស្សនៈរបស់បុគ្គលសំខាន់ៗ តើបច្ចេកទេសទាំងនោះបានដោះស្រាយបញ្ហាដូចម្តេច?
Se puso mucha atención a los incentivos, tal que se ariesgaba que los campesinos terminaban en partes la aplicación de la CSA cuando se terminaba la fase de implementación, respectivamente la fase de dar incentivos. reforzar más la concientización aparte de los incentivos, por ejemplo garantizar que los campesinos participen a los turnos de monitoreo realizados por los extensionistas del Promic.
El enfoque termina pronto (luego de haber terminado la fase de implementación después de 4, respectivamente 7 años) tal que no era suficiente el tiempo de conientización para que los agricultores cambien todos y en todo su área su forma tradicional de cultivar la tierra de forma sostenible (CSA). repetir fases de concientización acerca de CSA, respectivamente acerca de las tecnologías implementadas, también después de haber terminado la fase oficial de implementación.

7. ឯកសារយោង និងវេបសាយ

7.1 វិធីសាស្ត្រ/ ប្រភពនៃព័ត៌មាន

 • តាមការចុះទីវាល​ ការស្រាវជ្រាវនៅទីវាល
 • ការសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់ដី

7.2 ឯកសារយោងដែលបានចេញផ្សាយ

ចំណងជើង អ្នកនិពន្ធ ឆ្នាំ ISBN:

Plan de Manejo Integral, Cuenca, Pajcha, Promic, 1996

មានប្រភពមកពីណា? ថ្លៃដើមប៉ុន្មាន?

Promic

ចំណងជើង អ្នកនិពន្ធ ឆ្នាំ ISBN:

Diagnóstico Rural Participativo en la comunidad de Tirani, Promic, 1996

មានប្រភពមកពីណា? ថ្លៃដើមប៉ុន្មាន?

Promic

ចំណងជើង អ្នកនិពន្ធ ឆ្នាំ ISBN:

Diagnóstico y Zonificación para Intervención en Pajcha, Promic, 1996

មានប្រភពមកពីណា? ថ្លៃដើមប៉ុន្មាន?

Promic

ចំណងជើង អ្នកនិពន្ធ ឆ្នាំ ISBN:

Informe anual, Promic, gestión 2000

មានប្រភពមកពីណា? ថ្លៃដើមប៉ុន្មាន?

Promic

ចំណងជើង អ្នកនិពន្ធ ឆ្នាំ ISBN:

Evaluación de Impacto de las cuencas Pajcha y Pintu Mayu, R. Gonzales, Promic, 2003

មានប្រភពមកពីណា? ថ្លៃដើមប៉ុន្មាន?

Promic

ចំណងជើង អ្នកនិពន្ធ ឆ្នាំ ISBN:

Mapas digitales de GIS ILWIS de la cuenca Pajcha, Promic

មានប្រភពមកពីណា? ថ្លៃដើមប៉ុន្មាន?

Promic

ម៉ូឌុល