แนวทาง

Barreras Vivas y Muros de Piedras para Terrazas de Formación Lenta [โบลิเวีย]

 • ผู้สร้างสรรค์:
 • การอัพเดท:
 • ผู้รวบรวม:
 • ผู้เรียบเรียง:
 • ผู้ตรวจสอบ:

approaches_2630 - โบลิเวีย

สมบูรณ์: 89%

1. ข้อมูลทั่วไป

1.2 รายละเอียดที่ติดต่อได้ของผู้รวบรวมและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการประเมินและการจัดเตรียมทำเอกสารของแนวทาง

วิทยากรหลัก

ผู้ใช้ที่ดิน:

Gonzales Ricardo

agricultor en el abànico de Tirani, dirección Promic

โบลิเวีย

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:

Vàsques Antonio

Sindicato Agrario Tirani, Pajcha, Secretario general

โบลิเวีย

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:

Montenegro Edgar

lhpromic@pino.cbb.entelnet.bo

Universidad UMSS, Laboratorio de los suelos de Cochabamba

โบลิเวีย

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:

Prefectura de Cochabamba

Directorio de los recursos naturales. www.prefecturacochabamba.gov.bo

โบลิเวีย

1.3 เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลที่ได้บันทึกไว้ผ่านทาง WOCAT

ผู้รวบรวมและวิทยากรหลักยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่ถูกบันทึกผ่านทาง WOCAT:

ใช่

1.4 การอ้างอิงถึงแบบสอบถามเรื่องเทคโนโลยี SLM

2. คำอธิบายของแนวทาง SLM

2.1 การอธิบายแบบสั้น ๆ ของแนวทาง

Sensibilización de los campesinos de las problemas y peligros que ocurren por causas naturales y humanos - instrucción sobre la implementación de tecnologías.

2.2 การอธิบายอย่างละเอียดของแนวทาง

การอธิบายอย่างละเอียดของแนวทาง:

Objetivos: - informar y convencer los agricultores que hay problemas de erosión y de degradación en las chacras y en los taludes y que esas problemas se multiplican de forma accelerada en el futuro. - orientar los agricultores sobre las posibilidades de recuperación y regeneración existentes por medio del Manejo Integral de Cuencas (MIC). - elaborar un plan de manejo conveniente a las necesidades de los agricultores. - realizar las tecnologías y el monitoreo para la CSA

Medidas: - participación del Promic en reuniones de los agricultores y elaborar en talleres el plan de manejo de la tecnología (en la zona alta de la cuenca la sensibilización se la realiza poco en reuniones sino más a nivel de la finca porque los campesinos están poco involucrados en actividades comunitarias). - por medio de incentivos y trabajo de convencimiento garantizar la colaboración de los agricultores - planificación participativa (agricultor - Promic) del espacio productivo familiar

Implementación: - zonificación y diagnóstico para intervención en Pajcha - Diagnóstico Rural Participativo en la zona concernada - elaboración de un plan de manejo adecuado a las necesidades y a la cultura de los agricultores de manera participativa - acompañamiento técnico durante la aplicación de la tecnología junto con la realización de incentivos

Stakeholders: - modificación y adaptación de las propuestas del Manejo Integral de Cuencas del Promic - ejecución del Plan de Manejo - informar sobre los resultados y las necesidades durante y después de la implementación - responsables para (partes de) los costos - mantener las prácticas propuestas por el Promic a largo plazo

Información adicional: - luego de haber terminado el trabajo en la cuenca, una evaluación del impacto en la cuenca fue elaborada.

2.3 รูปภาพของแนวทาง

2.5 ประเทศ ภูมิภาค หรือสถานที่ตั้งที่ได้นำแนวทางไปใช้

ประเทศ:

โบลิเวีย

ภูมิภาค/รัฐ/จังหวัด: :

Cercado/Cochabamba

2.6 วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของแนวทาง

ระบุปีที่เริ่ม:

1996

2.7 ประเภทของแนวทาง

 • ใช้โครงงานหรือแผนงานเป็นฐาน

2.8 เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์หลักของแนวทาง

- mejoramiento infraestructural de caminos, protección de inundaciones del area en la zona de influencia como del área poblado dentro de la cuenca.
- crear transparencia para los agricultores acerca del trabajo del Promic para que queden convencidos de la necesidad de la implementación de las tecnologías de CSA. - convencer los agricultores del incremento de los rendimientos. - asegurar la aceptación de las tecnologías por los agricultores para que perduren sus aplicaciones exitosas en el futuro - los agricultores pueden realizar la aplicación de la tecnología de forma independiente - participación de los agricultores en el proceso de la aplicación - aumentar la producción de frutos por ha - minimizar, pero intensivar el área cultivada - minimizar la erosión hídrica en las tierras de cultivos

Problemas:
- pérdida de suelo por uso agrario inadecuado junto con problemas biofísicas como el clima con extremos, las pendientes fuertes y la geología inestable.
- desconfianza de los agricultores de aceptar/incorporar una nueva tecnología
- persistencia de la agricultura tradicional que no era sostenible

2.9 เงื่อนไขที่เอื้ออำนวยหรือเป็นอุปสรรคต่อการนำเทคโนโลยีภายใต้แนวทางนี้ไปปฏิบัติใช้

บรรทัดฐานและค่านิยมทางสังคม วัฒนธรรม ศาสนา
 • เป็นอุปสรรค

sobre todo los agricultores mayores con mucha influencia a los jóvenes no aceptaron los cambios promovidos por Promic. La persistencia de costumbres tradicionales complica la implementación de nuevas prácticas

Tratamiento: crear transparencia de la intención del Promic durante la implementación. Intervenir a largo tiempo para consolidar los cambios en la cultura agrícola

การมีไว้ให้หรือการเข้าถึงแหล่งการเงินและบริการ
 • เป็นอุปสรรค

falta de dinero para garantizar una concientización que perdure a largo plazo

Tratamiento: convencer a los campesinos de las ventajas econ??micas a corto y a largo plazo

การจัดตั้งระดับองค์กร
 • เป็นอุปสรรค

los campesinos están organizados por sindicatos que están dirigidos por personas que parcialmente no se dedicaban a la agricultura. Por consiguiente ellos no veían beneficios para si mismo de la actividades promovidas por Promic y por consiguiente la c

Tratamiento: involucrar más el sindicato en el proceso de concientización. El sindicato tendría que representarse sobre todo por agricultores la falta de leyes o el mal tratamiento de estas complica el manejo de cambios propuestos por Promic (p. ej.: La Ley del Pa

กรอบแนวทางในการดำเนินการด้านกฎหมาย (การถือครองที่ดิน สิทธิในการใช้ที่ดินและน้ำ)
 • เอื้ออำนวย

Los agricultores son dueños de sus terrenos. Esta situación complicó al inicio de convencer los agricultores de la importancia de las tecnologías y de los beneficios que resultan de las cuales. A largo plazo pero la situación de pertenencia apoya mucho a la persistencia de las tecnologías introducidas, porque los agricultores tienen interés propio de proteger sus tierras para aprovecharlas

 • เป็นอุปสรรค

la falta de leyes o el mal tratamiento de estas complica el manejo de cambios propuestos por Promic (p. ej.: La Ley del Parque Nacional del Tunari complica el intento de Promic de reforestar, porque los campesinos no aceptan nuevas reforestaciones porque

Tratamiento: el problema todavía no está solucionado

ความรู้เกี่ยวกับ SLM การเข้าถึงการสนับสนุนด้านเทคนิค
 • เป็นอุปสรรค

la tecnología es sencilla tal que no resultaban grandes obstáculos. Además no requiere equipo especial.

อื่นๆ
 • เป็นอุปสรรค

los campesinos tenían malas experiencias con otros proyectos que intervinieron y les quitaron tierra a los campesinos. Eso dificulta para Promic el primer contacto con los agricultores

Tratamiento: concientización profunda e intervención discreta y transparente sobre todo al inicio de la intervención.

3. การมีส่วนร่วมและบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง

3.1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในแนวทางนี้และบทบาท

 • ผู้ใช้ที่ดินระดับท้องถิ่นหรือชุมชนระดับท้องถิ่น
 • องค์กรที่ขึ้นอยู่กับชุมชน
 • ผู้เชี่ยวชาญ SLM หรือที่ปรึกษาการเกษตร
 • ครู เด็กนักเรียน หรือนักศึกษา
3.2 การเกี่ยวข้องของผู้ใช้ที่ดินระดับท้องถิ่นหรือชุมชนระดับท้องถิ่นในช่วงต่างๆของแนวทาง
ความเกี่ยวข้องของผู้ใช้ที่ดินระดับท้องถิ่นหรือชุมชนระดับท้องถิ่น ระบุผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและอธิบายกิจกรรม
การริเริ่มหรือการจูงใจ ไม่มี talleres / seminarios, diagnóstico rural / participativo rápido, entrevistas / cuestionarios; - elaboración de un plan del 'Diagnóstico Rural Praticipativo'. - reuniones y talleres no se las aplicó en la zona alta de la cuenca.
การวางแผน ไม่มี diagnóstico rural / participativo rápido, talleres / seminarios, reuniones públicas; talleres y reuniones sólo en la zona baja de la cuenca como en el abánico de la cuenca Pajcha.
การดำเนินการ ไม่มี trabajo eventual, responsabilidad de pasos mayores; para 'pago eventual': el Promic subsidió los agricultores pagandoles el 50% de los gastos de la manguera que se utiliza para regar la chacra o para desviar el agua a zonas preferibles. Los agricultores son responsables para los rendimientos en
การติดตามตรวจสอบหรือการประเมินผล ไม่มี mediciones / observaciones, entrevistas / cuestionarios; dar información cuantitativa como cualitativa al Promic acerca de la cantidad de las cosechas.
Research ไม่มี

3.3 แผนผังแสดงขั้นตอนการทำงาน (ถ้ามี)

คำอธิบาย:

Descripciones adicionales para el organigrama: Asamblea general: Instituciones públicas, privadas, nacionales como internacionales; Socios; Fundaciones Directorio: Prefectura, Gerente general, Cosude

3.4 การตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยี SLM

การอธิบาย:

Luego de haber elaborado un 'Diagnóstico Rural Participativo' se organizó reuniones en el campo para crear transparencia acerca del trabajo y para incluir las necesidades de los campesinos en la aplicación de las tecnologías (en la zona alta de la cuenca Pajcha, el enfoque estaba orientado a nivel de la finca y menos a nivel comunitario).

Por medio de encuestas y converzaciones se formó con los comunitarios juntos un plan de manejo de la implementación de la tecnología.

4. การสนับสนุนด้านเทคนิค การสร้างขีดความสามารถ และการจัดการด้านความรู้

4.1 การสร้างขีดความสามารถ / การอบรม

ได้มีการจัดอบรมให้แก่ผู้ใช้ที่ดินหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคนอื่น ๆ หรือไม่:

ใช่

หัวข้อที่พูด:

- información sobre los problemas erosivas causadas por la agricultura inadecuada - enseñanza acerca: Manejar el 'Nivel A', Implementación de las Barreras Vivas, Construcción de los Muros de Terrazas de Formación Lenta, Elaboración de los fertilizantes biológicos como la elaboración de la funghiherbicida

4.2 การบริการให้คำแนะนำ

ผู้ใช้ที่ดินมีการเข้าถึงการรับบริการให้คำปรึกษาหรือไม่:

ใช่

การอธิบาย/แสดงความคิดเห็น:

Elementos claves: sensibilización de la necesidad de la tecnología, planificación de la implementación de manera participativa comunitaria, implementación a nivel de la finca; 1) Advisory service was carried out through: la estructura de extensión del mismo proyecto y sus agentes 2) Advisory service was carried out through: la estructura de extensión del mismo proyecto y sus agentes; Extension staff: contratados especialmente para el proyecto 3) Target groups for extension: campesinos; Activities: concientización, instrucción acerca de la tecnología

Moderadamente adecuado to ensure the continuation of land conservation activities; Hay partes de las tecnologías que parecen establecerse, tal como la construcción de Muros de Piedras para las Terrazas de Formación Lenta y las Barreras Vivas, sin alcanzar la aceptación de todos los campesinos. Tampoco los que aceptan las prácticas estructurales no las aplican en todos sus terrenos de cultivos. Las prácticas de los biolíquidos están reduciendose después de que el Promic

4.3 การเสริมความแข็งแกร่งให้กับสถาบัน (การพัฒนาองค์กร)

สถาบันได้รับการจัดตั้งขึ้นมาหรือเสริมความแข็งแกร่งโดยแนวทางนี้หรือไม่:
 • ใช่ เล็กน้อย
ระบุระดับของสถาบันที่ได้รับการเสริมความแข็งแกร่งหรือจัดตั้งขึ้นมา:
 • ท้องถิ่น

4.4 การติดตามตรวจสอบและประเมินผล

การติดตามตรวจสอบและประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางหรือไม่:

ใช่

ความคิดเห็น:

- Al inicio del enfoque (sobre todo en la cuenca pilota, La Taquiña) se trabajaba con los agricultores a nivel comunal, pero se dió cuenta de que hay que actuar a nivel de la finca (sobre todo en la zona alta de la cuenca) para lograr más eficiencia. - Solamente informar sobre el cómo del manejo de cultivar era insuficiente, los campesinos no aplicaban adecuadamente la tecnología cuando los

4.5 การวิจัย

การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางหรือไม่:

ใช่

ให้ข้อมูลเพิ่มเติมและให้ระบุผู้ทำการวิจัย:

Primero se investigó el ambiente social, medioambiental para después formar el enfoque adaptado a las necesidades de los campesinos.

5. การสนับสนุนด้านการเงินและวัสดุอุปกรณ์

5.1 ระบุงบประมาณประจำปีสำหรับแนวทาง SLM นี้

ถ้าหากว่างบประมาณประจำปีไม่เป็นที่ทราบแน่นอน ให้ระบุช่วงลงไป:
 • 10,000-100,000
แสดงความคิดเห็น (แหล่งของการระดมทุน ผู้บริจาคคนสำคัญ):

Nacional no-gubernamental (prefectura, municipio): 18.0%; Institución internacional (COSUDE, CTB): 72.0%; Comunidad local/ usuario(s) de la tierra: 10.0%

5.2 การสนับสนุนด้านการเงิน / วัสดุอุปกรณ์ให้แก่ผู้ใช้ที่ดิน

ผู้ใช้ที่ดินได้รับการสนับสนุนด้านการเงิน / วัสดุอุปกรณ์ไปปฏิบัติใช้เทคโนโลยีหรือไม่:

ไม่ใช่

5.3 เงินสนับสนุนสำหรับปัจจัยนำเข้า (รวมถึงแรงงาน)

ความคิดเห็น:

Una razón importante por la colaboración voluntaria era que se les promitió a los agricultores de ayudarles en pagar (o regalarles) manguera,

5.4 เครดิต

มีการจัดหาเครดิตมาให้ภายใต้แนวทาง SLM หรือไม่:

ไม่ใช่

5.5 แรงจูงใจหรือเครื่องมืออื่น ๆ

แรงจูงใจหรือเครื่องมืออื่น ๆ ได้ถูกนำไปใช้ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี SLM หรือไม่:

ไม่ใช่

6. การวิเคราะห์ผลกระทบและการสรุป

6.1 ผลกระทบของแนวทาง

ช่วยให้ผู้ใช้ที่ดินนำเอาเทคโนโลยี SLMไปใช้และบำรุงรักษาสภาพไว้ได้หรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

- conocimiento sobre el uso y sobre la preparación de los biofertilizantes - conocimientos sobre la aplicación de la CSA - el enfoque abrió también el contacto para aplicar otras tecnologías de CSA (vea BOL05 - BOL09) - entrar en contacto con el Promic y por consiguiente lograr apoyo técnic

 ปรับปรุงประเด็นของการถือครองที่ดินหรือสิทธิในการใช้ ซึ่งขัดขวางการนำเทคโนโลยีไปใช้ให้ดีขึ้น:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

Como el enfoque puso mucha importancia a la concientización (aparte de los incentivos), muchos agricultores veían la necesidad de implementar las tecnologías de CSA.

Did other land users / projects adopt the Approach?
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

SARA (Cochabamba) y otras organizaciones, persiguiendo la misma estratégia como el Promic (trabajo con incentivos, analisis socioeconómicos y biofísicos, etc).

6.3 ความยั่งยืนของกิจกรรมของแนวทาง

ผู้ใช้ที่ดินสามารถทำให้สิ่งต่างๆ ที่ได้ปฏิบัติใช้โดยแนวทางนี้ยั่งยืนได้หรือไม่ (โดยไม่มีการสนับสนุนจากภายนอก):
 • ไม่แน่ใจ
ถ้าตอบว่าไม่หรือไม่แน่ใจ ให้ระบุและแสดงความคิดเห็น :

Gracias a la capacitación, todos los campesinos son capaces de mantener la tecnología promovida. Después de cuatro (respectivamente 7) años, parece que la mayoría de los campesinos siguen aplicando la tecnología por lo menos en partes de sus terrenos. En entrevistas, los campesinos mencionan que en el futuro se mantendrán partes de la tecnología (Barreras Vivas y Muros de Piedras para Terr

6.4 จุดแข็งและข้อได้เปรียบของแนวทาง

จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบของแนวทางในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน
Casi todos los extensionistas saben hablar quetchua.
intervención transparente para los campesinos
La implementación está acompañda durante varios años por el Promic y no solamente para poco tiempo. (How to sustain/ enhance this strength: extender la duración de concientización de los agricultores para garantizar más persistencia de las tecnologías)
La metodología del enfoque y de la implementación es comprensible
El enfoque trata de involucrar la tecnología de la cultura tradicional a las tecnologías nuevas.
จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบของแนวทางในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก
Los campesinos no fueron atropellados por el enfoque sino ellos tenían la oportunidad de modificar y ajustar el enfoque a sus necesidades (de forma participativa). (How to sustain/ enhance this strength: Prolongar la fase del enfoque para garantizar la persistencia de la aplicación de las tecnologías.)
El enfoque se puede realizar de forma comprensible sin altos conocimientos técnicos.
Por reforzar el contacto entre el sindicato y los campesinos, el enfoque ayudó también a disminuir el problema de la degeneración de las semillas porque el sindicato controla que las semillas se las mezcle bien entre los campesinos para que no resulte degeneración genética rápida de las semillas. (How to sustain/ enhance this strength: Motivar más los agricultores en la zona alta de participar con el sindicato para que se puedan organizar mejor (luchar por sus derechos; mejorar la calidad de las semillas al mezclarlas con las semillas de los demás agricultores organizados).)
Se combinó la motivación de implementar las tecnologías en las charcas con la motivación de participar en las construcciones en las cárcavas (vea QTBOL05 - QTBOL09: Solamente los que aplicaban CSA en sus chacras tenían la oportunidad de trabajar por pago en las cárcavas).

6.5 จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบของแนวทางและวิธีในการแก้ไข

จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างไร
La duración del enfoque ha sido demasiado corta para garantizar la persistencia de la tecnología. prolongar el período del enfoque
จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างไร
Se puso mucha atención a los incentivos, tal que se ariesgaba que los campesinos terminaban en partes la aplicación de la CSA cuando se terminaba la fase de implementación, respectivamente la fase de dar incentivos. reforzar más la concientización aparte de los incentivos, por ejemplo garantizar que los campesinos participen a los turnos de monitoreo realizados por los extensionistas del Promic.
El enfoque termina pronto (luego de haber terminado la fase de implementación después de 4, respectivamente 7 años) tal que no era suficiente el tiempo de conientización para que los agricultores cambien todos y en todo su área su forma tradicional de cultivar la tierra de forma sostenible (CSA). repetir fases de concientización acerca de CSA, respectivamente acerca de las tecnologías implementadas, también después de haber terminado la fase oficial de implementación.

7. การอ้างอิงและการเชื่อมต่อ

7.1 วิธีการหรือแหล่งข้อมูล

 • ไปเยี่ยมชมภาคสนาม การสำรวจพื้นที่ภาคสนาม
 • การสัมภาษณ์กับผู้ใช้ที่ดิน

7.2 การอ้างอิงถึงสิ่งตีพิมพ์

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Plan de Manejo Integral, Cuenca, Pajcha, Promic, 1996

ช่องทางในการสืบค้น และราคา:

Promic

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Diagnóstico Rural Participativo en la comunidad de Tirani, Promic, 1996

ช่องทางในการสืบค้น และราคา:

Promic

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Diagnóstico y Zonificación para Intervención en Pajcha, Promic, 1996

ช่องทางในการสืบค้น และราคา:

Promic

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Informe anual, Promic, gestión 2000

ช่องทางในการสืบค้น และราคา:

Promic

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Evaluación de Impacto de las cuencas Pajcha y Pintu Mayu, R. Gonzales, Promic, 2003

ช่องทางในการสืบค้น และราคา:

Promic

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Mapas digitales de GIS ILWIS de la cuenca Pajcha, Promic

ช่องทางในการสืบค้น และราคา:

Promic

โมดูล