ទម្រង់នេះគឺហួសសម័យ ជាទម្រង់ដែលអសកម្ម។ ទៅកាន់ទម្រង់បច្ចុប្បន្ន
វិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ
អសកម្ម

Gestion de la collecte du romarin sur les terres domaniales par le Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification dans le bassin versant d’Oued Outat [ប្រទេសម៉ារ៉ុក]

approaches_3118 - ប្រទេសម៉ារ៉ុក

ពិនិត្យមើលគ្រប់ផ្នែក

ពង្រីកមើលទាំងអស់
ភាពពេញលេញ៖ 97%

1. ព័ត៌មានទូទៅ

1.2 ព័ត៌មានលម្អិតពីបុគ្គលសំខាន់ៗ និងស្ថាប័នដែលចូលរួមក្នុងការវាយតម្លៃ និងចងក្រងឯកសារនៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

បុគ្គលសំខាន់ម្នាក់ (ច្រើននាក់)

Forestier:

Elkhelifi Alaoui

HCEFLCD

ប្រទេសម៉ារ៉ុក

ឈ្មោះគម្រោងដែលបានចងក្រងឯកសារ/ វាយតម្លៃលើវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ (បើទាក់ទង)
Projet de Gestion Participative et Intégrée des Bassins Versants pour la Lutte contre l’Erosion (FAO/GPC/MOR/050/SWI)
ឈ្មោះអង្គភាពមួយ (ច្រើន) ដែលបានចងក្រងឯកសារ/ វាយតម្លៃលើវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ (បើទាក់ទង)
Bern University of Applied Sciences, School of Agricultural, Forest and Food Sciences (HAFL) - ប្រទេសស្វ៊ីស

1.3 លក្ខខណ្ឌទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលបានចងក្រងតាមរយៈវ៉ូខេត

តើពេលណាដែលទិន្នន័យបានចងក្រង (នៅទីវាល)?

15/08/2017

អ្នកចងក្រង និង(បុគ្គលសំខាន់ៗ)យល់ព្រមទទួលយកនូវលក្ខខណ្ឌនានាទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលបានចងក្រងតាមរយៈ​ វ៉ូខេត:

បាទ/ចា៎

1.4 ការយោងមួយ (ច្រើន) ទៅលើ (កម្រង) បញ្ជីសំណួរនៃបច្ចេកទេស SLM

2. ការពណ៌នាអំពីវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ SLM

2.1 ពណ៌នាសង្ខេបខ្លីពីវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

Le Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification (HCEFLCD) organise la mise aux enchères de la cueillette du romarin (Rosmarinus officinalis et R. tournefortii) tous les quatre ans, de manière à éviter sa surexploitation permettre sa régénération.

2.2 ពណ៌នាលម្អិតពិវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

ពណ៌នាលម្អិតពិវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ:

Le Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification (HCEFLCD) gère les lots de romarin dans les terres domaniales de manière à permettre sa régénération. Dans ce but, il en interdit la coupe pour trois ans, ce qui permet la régénération, puis met le lot aux enchères après une estimation de la biomasse de romarin. L’argent de la mise aux enchères va à 80% à la commune rurale, et à 20% au fond national forestier. L’entreprise à laquelle le lot a été adjugé surveille le lot contre les coupes illicites et engage des ouvriers (locaux ou d’ailleurs) pour cueillir le romarin. Les ouvriers sont formés à la coupe de romarin sur le terrain par le HCEFLCD, lequel contrôle la bonne application de ses directives.
Le but de cette approche est d’avoir une valorisation durable du romarin, permettant sa régénération.
La mise en œuvre de l’approche est ancienne, les forestiers actuels n’étaient pas présents lors de son introduction.
Les parties prenantes impliquées sont : le HCEFLCD, qui gère et contrôle l’utilisation du romarin et la mise aux enchères ; les ouvriers, qui cueillent le romarin ; et l’entreprise sélectionnée qui gère et paie les ouvriers. De plus, la commune rurale peut accepter ou refuser une entreprise, coopérative ou association sélectionnée par le HCEFLCD.
Les utilisateurs des terres apprécient le fait que le romarin est valorisé, avec tous les effets bénéfiques que cela apporte pour la production (augmentation de feuilles et de fleurs deux ans après la coupe). Par contre, vu que le processus est géré par le HCEFLCD, que la commune rurale doit donner son aval, et que l’entreprise sélectionnée doit finalement faire son travail, la valorisation n’est pas aussi efficiente qu’il serait possible en théorie car les intervalles de coupes sont plus grands que l’optimal.

2.3 រូបភាពនៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

2.5 ប្រទេស/តំបន់/ទីតាំងកន្លែង ដែលវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយត្រូវបានអនុវត្តន៍

ប្រទេស:

ប្រទេសម៉ារ៉ុក

តំបន់/រដ្ឋ/ខេត្ត:

Midelt

បញ្ជាក់បន្ថែមពីលក្ខណៈនៃទីតាំង:

Dans les nappes de romarin naturelles des terres domaniales.

2.6 កាលបរិច្ឆេទនៃការចាប់ផ្តើម និងបញ្ចប់នៃវិធីសាស្រ្តផ្សព្វផ្សាយនេះ

ប្រសិនអត់ចាំឆ្នាំ សូមចង្អុលបង្ហាញកាលបរិច្ឆេទប្រហែលៗពេលដែលវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយត្រូវបានចាប់ផ្តើមប្រើ:

10-50 ឆ្នាំ

2.7 ប្រភេទនៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

 • ផ្អែកលើគម្រោង/កម្មវិធី

2.8 គោលបំណង/ទិសដៅសំខាន់នៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

L’objectif principal est de permettre la régénération du romarin pour valoriser durablement cette ressource.

2.9 លក្ខខណ្ឌអនុញ្ញាត ឬរារាំងការអនុវត្តន៍បច្ចេកទេសដែលស្ថិតនៅក្រោមវិធីសាស្រ្តផ្សព្វផ្សាយ

បរិបទនៃស្ថាប័ន
 • អំណោយផល

Les terres domaniale, sous contrôle du HCEFLCD, permetttent la mise en place de systèmes durables.

ក្របខណ្ឌច្បាប់ (សិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លី កម្មសិទ្ធីប្រើប្រាស់ដីនិងទឹក)
 • អំណោយផល

Le HCEFLCD est responsable des terres domaniales.

អភិបាលកិច្ចដី (ការសម្រេចចិត្ត ការអនុវត្ត និងការរឹតបន្តឹង)
 • អំណោយផល

Sur les terres domaniales, le HCEFLCD peut décider de la mise en oeuvre de coupes.

 • រារាំង

Les communes rurales peuvent refuser au HCEFLCD l'exploitation d'une nappe.

ចំណេះដឹងស្តីពី SLM និងការទទួលបានការគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេស
 • អំណោយផល

Plus il y a de connaissances sur la gestion durable des ressources, mieux elles peuvent être mises en place.

ទីផ្សារ (ទិញធាតុចូល លក់ផលិតផល) និងតម្លៃ
 • អំណោយផល

Du fait que la demande en romarin est élevée, une gestion durable des nappes est nécessaire pour éviter la surexploitation.

 • រារាំង

Les coupes illicites, stimulées par la forte demande en romarin, constituent parfois un problème.

ទំហំការងារ ភាពអាចរកបាននៃកម្លាំងពលកម្ម
 • អំណោយផល

La main d’œuvre est facilement disponible pour la cueillette du romarin car il y a peu d’emplois alternatifs dans le bassin versant

3. ការចូលរួម និងតួនាទីរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធ

3.1 អ្នកពាក់ព័ន្ធដែលបានចូលរួមក្នុងវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ និងតួនាទីរបស់ពួកគេ

 • អ្នកប្រើប្រាស់ដីក្នុងតំបន់/សហគមន៍

Ouvriers

Pratiquer la cueillette suivant les directives du HCEFLCD.

 • វិស័យឯកជន

Entrepreneurs ou coopératives

Responsables de la gestion des récoltes, des ouvriers, et payent des gardiens pour éviter les coupes illicites durant l'année de taille.

 • រដ្ឋាភិបាលថ្នាក់មូលដ្ឋាន

Commune rurale

Décide si elle permet au HCEFLCD de mettre aux enchères les nappes de romarin sur sa commune.

 • Judiciaire

HCEFLCD

Mise aux enchère des parcelles de romarin pour la cueillette. Contrôle des délits.
Formations en matière de cueillette et contrôle de son application correcte.

ប្រសិនមានភាគីពាក់ព័ន្ធច្រើនចូលរួមសូមចង្អុលបង្ហាញភ្នាក់ងារដែលនាំមុខគេ:

Le HCEFLCD est l'institution responsable

3.2 ការចូលរួមរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដីក្នុងតំបន់/ សហគមន៍ក្នុងតំបន់ក្នុងដំណាក់កាលផ្សេងគ្នានៃវិធីសាស្រ្តផ្សព្វផ្សាយ
ការចូលរួមរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដីក្នុងតំបន់/សហគមន៍ក្នុងតំបន់ សូមបញ្ជាក់នរណាត្រូវបានចូលរួម ព្រមទាំងពណ៌នាសកម្មភាពទាំងនោះ
ការចាប់ផ្តើម/ការលើកទឹកចិត្ត គ្មាន L'approche a été initiée par le HCEFLCD
ការរៀបចំផែនការ គ្មាន L'approche a été planifiée par le HCEFLCD
ការអនុវត្តន៍ អសកម្ម Les ouvriers cueillent, et sont payés pour cela.
ការត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ គ្មាន

3.3 គំនូសបំព្រួញ (ប្រសិនបើមាន)

ការពណ៌នា:

Le HCEFLCD organise tous les quatre ans une mise aux enchères des nappes de romarins, après en avoir estimé sa production. Une fois l'entreprise choisie, celle-ci surveille la parcelle contre une utilisation illicite, et gère les ouvriers.
Chaque ouvrier reçoit de la part du HCEFLCD une formation sur la coupe du romarin, (50% de la hauteur est taillée sur les individus de plus de 50 cm de haut), ainsi qu'une mise en garde contre les incendies.
Le HCEFLCD contrôle que les règles de coupe sont appliquées et peut demander à l'entreprise de licencier un ouvrier qui ne travaille pas selon les normes.
Les ouvriers sont payés au poids de feuilles de romarin apportés aux centres de collecte, à raison de 2 dirhams/kg.

អ្នកនិពន្ធ:

Stefan Graf

3.4 ការសម្រេចចិត្តលើការជ្រើសរើសបច្ចេកទេស SLM

សូមបញ្ជាក់តើអ្នកណាជាអ្នកបានសម្រេចចិត្តក្នុងការជ្រើសរើសបច្ចេកទេសដើម្បីយកមកអនុវត្តន៍:
 • អ្នកនយោបាយ /អ្នកដឹកនាំ
ចូរពន្យល់:

Le HCEFLCD décide de la manière de gérer les nappes de romarins.

សូមបញ្ជាក់ តើការសម្រេចធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើអ្វីជាមូលដ្ឋាន:
 • លទ្ធផលបានពីការស្រាវជ្រាវ

4. ជំនួយបច្ចេកទេស ការកសាងសមត្ថភាព និងការគ្រប់គ្រងចំណេះដឹង

4.1 ការកសាងសមត្ថភាព/ បណ្តុះបណ្តាល

តើវគ្គបណ្តុះបណ្តាលបានផ្តល់ឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ដី/អ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

សូមបញ្ជាក់តើអ្នកណាត្រូវបានបណ្តុះបណ្តាល:
 • អ្នកប្រើប្រាស់ដី
ទម្រង់នៃការបណ្តុះបណ្តាល:
 • អនុវត្តន៍ជាមួយការងារ
ប្រធានបទបណ្តុះបណ្តាល:

La hauteur à partir de laquelle les plants de romarin peuvent être exploités, l'outil autorisé (uniquement la faucille), ainsi que la prévention des incendies.

4.2 សេវាផ្តល់ប្រឹក្សាយោបល់

តើអ្នកប្រើប្រាស់ដីបានទទួលនូវសេវាផ្តល់ប្រឹក្សាដែរ ឬទេ?

ទេ

4.3 ការពង្រឹងសមត្ថភាពស្ថាប័ន (ការអភិរឌ្ឍន៍អង្គភាព)

តើស្ថាប័នទាំងអស់ត្រូវបានបង្កើតឡើង ឬពង្រឹងសមត្ថភាពតាមរយៈវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយដែរ ឬទេ?
 • ទេ

4.4 ការត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ

តើការត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃគឺជាផ្នែកមួយនៃវិធីសាស្ត្រដែរឬទេ?

ទេ

មតិយោបល់:

Avant la mise aux enchères, la production de romarin dans la parcelle est estimée par la cueillette d'un ha représentatif.

4.5 ការស្រាវជ្រាវ

តើការស្រាវជ្រាវ គឺជាផ្នែកមួយនៃវិធីសាស្រ្តដែរឬទេ?

ទេ

5. ថវិកា និងសម្ភារៈឧបត្ថម្ភពីខាងក្រៅ

5.1 ថវិកាប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយ SLM

ប្រសិនបើចំនួនពិតប្រាកដនៃថវិកាប្រចាំឆ្នាំមិនត្រូវបានដឹងច្បាស់ សូមប្រាប់ពីចន្លោះនៃថវិកានោះ:
 • 2,000-10,000
មតិយោបល់ (ឧ. ប្រភពសំខាន់នៃមូលនិធិ/ម្ចាស់ជំនួយចំបង):

Le budget principal de cette approche est constitué du salaire des forestiers pour la surveillance des nappes de romarin, l'évaluation de la biomasse, la mise aux enchères, et le contrôle de l'application des directives de cueillette.

5.2 ការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ / សម្ភារៈដែលបានផ្តល់ទៅឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ដី

តើអ្នកប្រើប្រាស់ដីបានទទួលការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថ/សម្ភារៈសម្រាប់ការអនុវត្តន៍បច្ចេកទេសដែរឬទេ:

ទេ

5.3 សូមបញ្ជាក់ពីធាតុចូលត្រូវបានផ្តល់បដិភាគ (រួមទាំងកម្លាំងពលកម្ម)

 • គ្មាន
 

5.4 ឥណទាន

តើឥណទានដែលបានផ្តល់នៅក្រោមវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់សកម្មភាព SLM នេះយ៉ាងដូចម្តេច?

ទេ

5.5 ការលើកទឹកចិត្ត ឬវិធីសាស្ត្រដ៏ទៃទៀត

តើមានការលើកទឹកចិត្តផ្សេងទៀត ឬឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ដើម្បីលើកកម្ពស់ការអនុវត្តន៍បច្ចេកទេស SLM?

បាទ/ចា៎

បើបាទ/ចា៎ សូមបញ្ជាក់:

Il n'y a pas d'autre possibilité que de travailler avec les entreprises pour les exploitants locaux.

6. ការវិភាគរកផលប៉ះពាល់ និងសេចក្តីសន្និដ្ឋាន

6.1 ផលប៉ះពាល់នៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

តើវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយបានផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់អ្នកប្រើប្រាស់ដី ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវការចួលរួមអ្នកពាក់ព័ន្ធ?
 • ទេ
 • បាទ/ច៎ា បន្តិចបន្តួច
 • បាទ/ច៎ា ជាមធ្យម
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង

Non, car ils sont dépendent de l'entrepreneur sélectionné.

តើវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយជួយអ្នកប្រើប្រាស់ដីដើម្បីអនុវត្តន៍ និងថែទាំបច្ចេកទេស SLM?
 • ទេ
 • បាទ/ច៎ា បន្តិចបន្តួច
 • បាទ/ច៎ា ជាមធ្យម
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង

Oui, car une coupe illicite est verbalisée.

តើវិធីសាស្រ្តផ្សព្វផ្សាយនេះធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវការសម្របសម្រួលនិងការអនុវត្តចំណាយរបស់ SLMមានប្រសិទ្ធិភាពបែបណា? :
 • ទេ
 • បាទ/ច៎ា បន្តិចបន្តួច
 • បាទ/ច៎ា ជាមធ្យម
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង

Oui, car tout est géré par une seule entreprise.

តើវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយនេះធ្វើឱ្យចំណេះដឹងប្រសើឡើង និងសមត្ថភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដីក្នុងការអនុវត្តន៏ SLM?
 • ទេ
 • បាទ/ច៎ា បន្តិចបន្តួច
 • បាទ/ច៎ា ជាមធ្យម
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង

Oui, un peu, par les formations sur la taille du romarin (couper à 50% de la hauteur).

តើវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយនេះផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់សង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចដែលក្រុមមិនទទួលបានផលប្រយោជន៍?
 • ទេ
 • បាទ/ច៎ា បន្តិចបន្តួច
 • បាទ/ច៎ា ជាមធ្យម
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង

Non, car ils sont dépendants de l'entrepreneur.

តើវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយនេះនាំឱ្យមានការងារ ឱកាសរកប្រាក់ចំណូល?
 • ទេ
 • បាទ/ច៎ា បន្តិចបន្តួច
 • បាទ/ច៎ា ជាមធ្យម
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង

Oui, un peu, car une grande partie des habitants, ainsi que des ouvriers d’autres régions, cueillent le romarin les années durant lesquelles c'est autorisé.

6.2 ការលើកទឹកចិត្តចម្បងៗរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដីសម្រាប់ការអនុវត្តបច្ចេកទេស SLM

 • ច្បាប់ និងបទបញ្ជា (ផាកពិន័យ)/ការប្រតិបត្តិ

C'est la seule manière pour eux de valoriser le romarin comme plante aromatique et médicinale.

6.3 សកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយដែលប្រកបដោយចីរភាព

តើអ្នកប្រើប្រាស់ដីអាចធ្វើឱ្យមានចីរភាពនូវអ្វីដែលត្រូវបានអនុវត្តន៍តាមរយៈវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយដែរឬទេ(ដោយពុំមានការគាំទ្រពីអ្នកខាងក្រៅ)?
 • ទេ
ប្រសិន ទេ ឬមិនប្រាកដសូមបញ្ជាក់ និងពន្យល់:

Cela nécessite la présence ainsi que le contrôle du HCEFLCD.

6.4 ភាពខ្លាំង/ គុណសម្បត្តិនៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

ភាពខ្លាំង/ គុណសម្បត្តិ/ ឱកាស​ ទស្សនៈរបស់បុគ្គលសំខាន់ៗ
Une gestion claire, et l'introduction de technologie de gestion durable des terres.

6.5 ភាពខ្សោយ/ គុណវិបត្តិនៃវិធីសាស្ត្រ និងរកដំណោះស្រាយ

ភាពខ្សោយ/ គុណវិបត្តិ/ ហានិភ័យក្នុងទស្សនៈរបស់បុគ្គលសំខាន់ៗ តើបច្ចេកទេសទាំងនោះបានដោះស្រាយបញ្ហាដូចម្តេច?
Il s'agit d'une méthode top-down dans laquelle les décisions et la compréhension des riverains ne sont pas prises en compte. Une approche participative prenant en compte les apiculteurs, éleveurs (nomades et sédentaires), et autres riverains, prendrait en compte tous les acteurs.
L'utilisation du romarin comme pâturages, ainsi que comme plante mellifère, n'est pas prise en compte par l'approche. Utiliser les outils de la gestion participative des parcours, par exemple selon les "Introductory Guidelines to Participatory
Rangeland Management in Pastoral Areas" de Flintan & Cullis.
Il s'agit d'une approche sur de grandes surfaces (2000 ha pour certaines parcelles) qui suivent toutes le même traitement simultanément. Cela induit une grande fluctuation de places de travail et du disponibles fourrager et de fleurs mellifères dans la zone. Réduire les surfaces des parcelles permettrait une constance (par l’exploitation selon un schéma de rotation). Cependant, cela augmenterait le risque de coupes illicites.
Il s'agit d'une méthode top-down dans laquelle les décisions et la compréhension des riverains ne sont pas prises en compte ce qui entraînent une cueillette illicite par une partie de la population. Une approche participative intégrant les apiculteurs, éleveurs (nomades et sédentaires), et autres riverains, prendrait en compte les besoins de tous les acteurs.

7. ឯកសារយោង និងវេបសាយ

7.1 វិធីសាស្ត្រ/ ប្រភពនៃព័ត៌មាន

 • តាមការចុះទីវាល​ ការស្រាវជ្រាវនៅទីវាល

Visite de deux parcelles.

 • ការសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកជំនាញ​/ ឯកទេស

Entretiens avec le forestier responsable.

7.2 ឯកសារយោងដែលបានចេញផ្សាយ

ចំណងជើង អ្នកនិពន្ធ ឆ្នាំ ISBN:

Monographie et guide des bonnes pratiques de collecte des principales plantes aromatiques et médicinales spontanées des régions d'Oulmès et de Rich du Maroc. Abdelkader Taleb. 2017. 978-9954-28-720-0

មានប្រភពមកពីណា? ថ្លៃដើមប៉ុន្មាន?

https://asapmaroc.wordpress.com/partenaires/somapam/

ចំណងជើង អ្នកនិពន្ធ ឆ្នាំ ISBN:

Governing the Commons, Elonor Ostrom, 1990, ISBN 9780521405997

មានប្រភពមកពីណា? ថ្លៃដើមប៉ុន្មាន?

wtf.tw/ref/ostrom_1990.pdf

7.3 ចូលទៅទាញយកឯកសារពាក់ព័ន្ធដែលមានលើបណ្តាញអ៊ិនធឺណែត

ចំណងជើង/ ពណ៌នា:

Manuel des bonnes pratiques de collecte du romarin Rosmarinus officinalis

វេបសាយ:

http://www.fellah-trade.com/ressources/pdf/MBPC_Romarin_Francais.pdf

ចំណងជើង/ ពណ៌នា:

Introductory Guidelines to Participatory Rangeland Management in Pastoral Areas. Flintan & Cullis. 2010.

វេបសាយ:

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/drought/docs/Participatory%20range%20land%20management%20RM%20Guideline%20(4).pdf

ម៉ូឌុល