មានតែទិន្នន័យដែលបានប្រកាសជាសាធារណៈ ទើបអាចមើលឃើញ។

លទ្ធផលស្វែងរករបស់អ្នក (442)

FLOW AID RESEARCH PROJECT: "Farm Level Optimal Water Management: Assistant for Irrigation under Deficit”
unccd

FLOW AID RESEARCH PROJECT: "Farm Level Optimal Water ...

The project aimed to develop and test a sensor technology for irrigation under deficit conditions that could be used at farm level in a large variety of set-ups and constraints. In addition the projects is focused on the develoment of a calibrated water management decision support system to assist in ...

  • អ្នកចងក្រង៖ UNCCD PRAIS
Ecofarm - an integrated approach for agricultural development and adaption to climate change
unccd

Ecofarm - an integrated approach for agricultural development ...

The purpose of the Ecofarm is to create an integrated farming system in order to improve the food security of farmers in the drylands. This is done through testing and refining a series of low-cost technologies in order to increase the total production on the farm. The testing is done ...

  • អ្នកចងក្រង៖ UNCCD PRAIS